Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 66
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Janson, Staffan
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Barn som bevittnat våld2004In: Skolhälsovård, ISSN 1102-3112, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Al-rufeye, Taqwa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Livet efter ett beroende: En kvalitativ studie om vägen från att vara beroende till ett rökfritt liv.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att genom en kvalitativ metod försöka få en djupare förståelse om hur före detta rökare upplever omställningen till ett beroendefritt liv samt hur de undviker att falla tillbaka till beroendet. För att kunna uppfylla syftet så intervjuades före detta rökare. De fick berätta om processen hur de slutade röka och hur de idag lever ett rökfritt liv. Intervjuerna analyserades med en tematisk analys.

                        Utifrån den tematiska analysen framkom gemensamma teman för respondenterna om hur det är att leva som rökfri, dessa teman var Beslutsamheten att bli rökfri och motivationen bakom, Hur man bemästrar ett röksug, Ökad medvetenhet om rökning. Dessa teman ger en bild av hur före detta rökare upplever omställningen till ett beroendefritt liv och hur de undviker att falla tillbaka till beroendet. Studiens slutsats visade bland annat att leva rökfri bidrar till en mycket bättre hälsa och positiv personlig förändring.

   

  Nyckelord: rökfri, beroende, återfall, livsförändring, hälsan 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Annica
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Malin
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Arbetstillfredsställelse inom tandhygienistprofessionen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tandhygienisters arbetstillfredsställelse och vad som påverkar denna är hittills relativt lite studerat. Det finns således ett stort behov av att undersöka detta område närmare. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse inom

  tandhygienistprofessionen, samt hur vanligt förekommande det är att yrkesverksamma tandhygienister upplever arbetstillfredsställelse. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Resultatet visade att flera faktorer av olika karaktär är av betydelse för

  tandhygienisters upplevelse av arbetstillfredsställelse. De huvudsakliga faktorerna innefattar fysisk arbetsmiljö, psykosociala faktorer samt olika bakgrundsfaktorer. Den fysiska arbetsmiljö som förekommer inom tandhygienistprofessionen innehåller flera moment som

  kan orsaka muskuloskeletala problem, vilket kan påverka upplevelsen av

  arbetstillfredsställelse. Faktorer av psykosocial karaktär såsom stress och arbetsorganisatoriska faktorer samt samarbete och kommunikation över yrkesgränserna framstår i studien ha en stor betydelse för upplevd tillfredsställelse i arbetet. Studien visade

  också att verksamma tandhygienister upplever arbetstillfredsställelse trots att flera av de inverkande faktorerna har en negativ karaktär. Konklusionen är att arbetstillfredsställelse inom tandhygienistyrket påverkas av såväl fysiska som psykosociala förhållanden med

  tonvikt på det senare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Andersson, Ann-Marie
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Eriksson, Ann-Louise
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelser efter hot och våld i somatisk vård: en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Oron för att utsättas för hot eller våld är för många anställda inom vårdsektorn en daglig psykisk påfrestning. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband, med hot och våld i den somatiska vården samt hur det hanteras. Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. I databaserna Medline och Cinahl fann författarna 33 artiklar varav 7 artiklar ansågs svara mot studiens syfte, genom manuell sökning valdes 5 artiklar ut. De vetenskapliga artiklarna granskades och bedömdes vad gällde vetenskaplig kvalitet. Vid analys av artiklarnas resultat framkom tre tema i form av 1.Upplevelser vid hot och våld, 2. Hantering av upplevelser som uppstår vid hot och våld, 3. Upplevelser av brist av stöd från arbetsledningen samt underrapportering av våldsincidenter. Ilska, rädsla, stress, maktlöshet och hjälplöshet var de mest omskrivna upplevelserna. De viktigaste faktorerna i hanteringen av upplevelser var support från kollegor samt coping strategier. Det framkommer också hur personalen upplever avsaknad av stöd från arbetsledningen vid hot och våld incidenter, samt vikten av rapportering av dessa incidenter. När sjuksköterskan har kunskap om olika upplevelser som kan uppstå samt hantera dessa på ett optimalt sätt, medför det att sjuksköterskan blir tryggare i sin yrkesroll. Detta genererar i att de omvårdnadsåtgärder som patienten skall ha genomförs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Andersson, Gun-Marie
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Oreland, Helena
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och psykosociala arbetsmiljö inom psykiatrisk vård2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  To enjoy work, and be satisfied in the work you do, is important to most people. Work scientific research shows that dissatisfaction with physical or the psychosocial work environment often gives negative effects on the performed work. The purpose of our study is to chart the experience in work satisfaction and psychosocial work environment amongst nurses within psychiatric care. It is an empiric cross section study. The participants in the study contains nurses who are either employed on a conditional tenure or have a temporary post (>3 months) in policlinics and wards in general adult psychiatric care (n=126). In the study a PAK/AK questionnaire (psychosocial work environment/ work satisfaction-survey) was used. The form includes 49 questions which were analyzed in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  The outcome shows that there is a considerable dissatisfaction with salary, advantages, and possibilities for personal development. Nurses who work in policlinics are more satisfied compared to nurses who work in wards. They feel that they have possibilities to decide how the work should be performed, possibilities to learn new things and they feel that they have support from the employer when it comes to education. Almost everyone thinks that it is important to use their capacity and competence in their work. The participants are relatively satisfied with the work climate created by the employer.  The most negative answer as to workload is about the psychological strain, which is to be tired and exhausted after work, and stress. The frequency of psychosomatic pain is low, but the work described as difficult in a mental aspect. The study shows no connection between how work satisfaction can affect the nursing - an important aspect in the nurses work.  

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Andersson, Ingrid
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Att leva med Bechterews sjukdom2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bechterews sjukdom är kronisk sjukdom som angriper rörligheten i ryggens kotpelare och den ger även inflammationer, smärta och stelhet i senfästen och leder. Livskvaliteten påverkas negativt och socialt stöd är viktigt för att klara sitt dagliga liv. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse om hur personer med Bechterew upplever att sjukdomen påverkar deras dagliga liv, relaterat till arbetsliv, fritid, sociala liv samt välbefinnande. Det är en kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk tolkande ansats enligt Colaizzi. Sju informanter intervjuades och databearbetning och analys utfördes enligt vald metod. Det framkom tre huvudkategorier utan inbördes rangordning, med ett varierat antal underkategorier. Resultatet visar en ständig kombination av och pendling mellan upplevelserna som utgör de tre huvudkategorierna: att vilja men inte kunna, att inte duga samt att duga. Att vilja, men inte kunna utgörs av upplevelser av att inte kunna göra allting som viljan vill. Underkategorierna blir således: begränsning, hjälplöshet, trötthet, ”alla måsten”, ilska och orättvisa. Upplevelsen av att inte duga handlar om underkategorierna ovisshet, rädsla, minskad självkänsla/minskat självförtroende, ensamhet, sorgsenhet, misstrodd samt en önskan att bli bemött som alla andra. Att duga handlar om upplevelser av acceptans, självtillit, samhörighet, förståelse från omgivningen och framtidstro. Denna studie visar på komplexiteten av att leva med Bechterew. Då vårdpersonalen får kunskap om var och vilka insatser som behövs kan det leda till en förbättrad livskvalitet för individen med Bechterews sjukdom.

 • 7.
  Andersson, Madelen
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självskadebeteende har uppmärksammats allt mer i samhällsdebatten under senare tid. Sjuksköterskan möter ofta patienter med ett självskadebeteende. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende. Metoden var en litteraturstudie och datamaterialet bestod av nio vetenskapliga artiklar, publicerade mellan åren 2000-2007. Det analyserade materialet bildade tre teman som visade sjuskköterskors attityder till patienter med ett självskadebeteende: Ej rätt till vård, Erbjuder vård utan hopp om förändrat beteende och Rätt till vård.

  Det framkom att känslor som vrede, rädsla, misslyckande och hopplöshet var kopplade till attityderna till patienter med självskadebeteende. Faktorer som kan påverka sjuksköterskans attityd till självskadebeteende kan inte enkelt beskrivas som negativa eller positiva enligt denna litteraturstudie. Fortsatta studier kan inriktas på att beskriva om attityderna förbättras eller inte och vilka faktorer som påverkar attityderna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Deighan, Francis
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Coping Strategies in Conjunction with Amputation: a literature study2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Amputation affects men and women of all ages, classes, races and religions. The patients’ reactions are, however, entirely unique. This is a literature study comprising fourteen scientific articles which make up the results. The psychosocial effects of amputation can be daunting and considering the mountain of literature on the subject, it is therefore necessary to start by explaining some of the research on stress, crisis, and coping. Brief descriptions of Lazarus’s and Cullberg’s work have been selected to represent a sample of existing theories which have grappled with these psychosocial concepts. The purpose of this study is to describe the various coping strategies utilized by patients who have undergone amputation. The results consist of seventeen coping strategies which are divided up into five theme groups (positive coping, avoidance coping, social support, maladaptive coping, and religion). Evidence is provided which describes how the various coping strategies can actually manifest themselves in reality as witnessed by amputee patients. In conclusion, amputees use various coping strategies at different stages of recovery to deal with the trauma of their loss; these strategies can be observed and identified in both clinical and out-patient settings.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Andersson, Melina
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Huss, Anna
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Livskvalitet hos personer med Reumatoid Artrit: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Robert
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Thorén, Anna-Carin
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Stickrädsla: Omvårdnadsåtgärder för att motverka uppkomsten av stickrädsla hos barn2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter med stickrädsla uttrycker ofta svår ångest och oro inför provtagning, insättning av perifer venkateter, diverse injektioner samt inför vissa medicinska ingrepp. Det är därför relevant att beskriva detta närmare och av stor klinisk betydelse att problemet uppmärksammas.

  Syftet med litteraturstudien var att beskriva de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att motverka stickrädsla hos barn. Resultatet baseras på tolv vetenskapliga artiklar, tio kvantitativa och två kvalitativa. Artiklarna kartlägger aktuella studier inom området och författarnas analys av artiklarna mynnar ut i tre huvudkategorier av omvårdnadsåtgärder: att avleda barns uppmärksamhet genom distraktion, smärtlindring med topikal anestesi och motivera användandet av coopingstrategier.

  Studiens huvudresultat är att en kombination av resultatets samtliga tre omvårdnadsåtgärder, där även föräldern engageras, samt ett kommunikativt korrekt förhållningssätt, anpassat till barnets utvecklingsnivå, är det bästa sättet att reducera barnets smärtupplevelse, rädsla, oro samt ångest och därmed minska risken att stickrädsla utvecklas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Ask, Madeleine
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences. Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Baderkhan, Nazdar
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences. Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Faktorer som påverkar livskvaliten i det dagliga livet hos personer med Multipel skleros2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Multipel skleros är en sjukdom som påverkar kroppen på många olika sätt både fysiskt och psykiskt. Många unga drabbas och det påverkar hela livssituationen. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar livskvalité i det dagliga livet hos personer med Multipel skleros. Metoden utgjordes av en litteraturstudie där Polit och Becks (2008) åtta steg har använts. Studien är baserad på 10 kvalitativa och vetenskapliga artiklar. Artiklarna identifierades genom elektronisk sökning i databaserna CINAHL och PubMed. Betydande delar i artiklarnas resultat, som svarade på studiens syfte, markerades för att finna likheter och skillnader, dessa organiserades sedan i huvudkategorier och underkategorier. Resultatet visar att stöd kan upplevas både positivt och negativt och detta påverkar på det sättet livskvaliten. Att ha ett arbete, sociala relationer och känna en känsla av oberoende genom självständighet och kontroll är viktiga faktorer som påverkar livskvaliten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Björkman, Jimmy
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Ohlsén, Lena
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors uppfattningar om bruket av makt och maktsymboler inom rättspsykiatri2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Makt inom den rättspsykiatriska omvårdnaden är ett område som i större utsträckning bör belysas, detta i syfte att uppnå en ökad förståelse samt insikt inom denna specifika vårdform.

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattning om bruket av makt och maktsymboler i omvårdnaden av patienter inom rättspsykiatrin.

  Metoden som användes var kvalitativ innehållsanalys där strategiskt urval tillämpades och tio sjuksköterskor tillfrågades om intervjuer varav alla tio deltog.

  Resultatet delades in i två huvudteman som presenteras på tre olika strukturella nivåer, institutionell nivå, gruppnivå och individnivå.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Björkström, Monica
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Den professionella sjuksköterskan: i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen2005Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
  Abstract [en]

  The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing Education

  The increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education.

  The longitudinal studies I and II of the thesis included novice nursing students (n= 164/163), senior students (n=123/124), and nurses three to five years after graduating (n=83/82). Study III of the thesis covered a nationally random selection of nurses graduated during four different years before and after the implementation of the academic education (n=289). Study IV focused on senior students (n=155). The data were collected by means of three questionnaires: open questions where the respondents were asked to describe their views of a good nurse and a bad nurse (I); a scale for assessing the professional self in relation to others (modified Nurse Self Description Form) (II); and finally, a questionnaire designed to asses the nurses’ (III) and the students’ (IV) attitudes to and awareness of research within nursing (as developed in study III). The data were analysed by means of content analysis (I) and parametric and non-parametric statistical methods (II, III, IV), and factor analysis (III).

  The result was that the characteristic of a good nurse ”to do good for others” emerged strongly and retained its dominant position throughout the education and beyond. ”To be competent and skilled” was also highly favoured and gained ground during and after the training. ”To have professional courage and pride” and ”to seek professional development” were considerably less prominent but increased slightly in importance over time (I). The professional self in relation to others in similar situations were generally rated as both strong among students and experienced nurses (II). Also in this respect there was an emphasis on the aspect of doing good for others. The professional self grew stronger over time in the areas of drive, objectivity, flexibility, ability to teach, ability to communicate and sociability, whereas the desire to contribute through research and knowledge mastery decreased over time (II). The process of developing into an experienced nurse, however, entailed increased awareness of the complexity of the nursing profession. The instruments for measuring attitudes to nursing research were validated through factor analysis, which generated seven factors termed ”research language,” ”need of research knowledge,” ”participation,” ”the profession,” ”meaningfulness,” ”study literature,” and ”developing–resources” (III). Nurses (III) as well as students (IV) expressed a positive attitude to nursing research and its application to the nursing profession. However, the nurses in particular stated that they seldom read scientific journals and seldom applied nursing research in their daily work.

  To sum up, the research in this thesis shows that students and nurses only to a moderate extent displayed the professional awareness that the academic nursing education aims for. The traditional image of a good nurse was the most clearly manifested form of awareness, whereas insufficient awareness was registered in areas related to own responsibility for research-based practice. The result indicates a need for further collaboration between the nursing education and the health care sector, as well as for academically highly qualified nurses as resource persons in nursing practice, to support quality development in nursing, and serve as role models for students.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Björkström, Monica E.
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Athlin, Elys E.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Johansson, Inger S.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Nurses' development of professional self - from being a nursing student in a baccalaureate programme to an experienced nurse2008In: Journal of clinical studies, ISSN 1365-2702, Vol. 17, p. 1380-1391Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Björkström, Monica E.
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Hamrin, Elisabeth K.F.
  Department of Medicine and Care, Clinical Pharmacology and Nursing Science, Linköping Universivy.
  Swedish nurses' attitudes towards research and development within nursing2001In: Journal of Advanced Nursing, Vol. 34, no 5, p. 706-714Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Björkström, Monica E.
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Johansson, Inger S.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Athlin, Elsy E.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Is the humanistic view of the nurse role still alive - in spite of an academic education?2006In: Journal of Advanced Nursing, Vol. 54, no 4, p. 502-510Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Björkström, Monica E.
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Johansson, Inger S.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Hamrin, Elisabeth K.F.
  Department of Medicine and Care, Clinical Pharmacology and Nursing Science, Linköping University.
  Athlin, Elsy E.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Swedish nursing students' attitudes to and awareness of research and development within nursing2003In: Journal of Advanced Nursing, Vol. 41, no 4, p. 393-402Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Boström, Charlotte
  Karlstad University. Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Metoder att behandla vuxnas tandvårdsrädsla: En systematisk litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Brolund, Frida
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Englund-Lekiqi, Veronica
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Kvinnors behov av socialt stöd och dess effekter efter missfall2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det inga säkra siffror på hur ofta ett missfall inträffar, men undersökningar visar att hälften av alla graviditeter slutar med ett missfall. Missfall inträffar vanligast mellan vecka 9 – 11. Några orsaker till varför kvinnan kan få missfall är kromosomfel, hormonella orsaker, systemsjukdomar, defekter i immunförsvaret, missbildningar i livmodern eller infektioner. Studiens syfte var att belysa kvinnors behov att socialt stöd och dess effekter efter missfall. Metoden som använts är en litteraturstudie med 9 kvalitativa och 1 kvantitativ samt 2 som var både och. Resultatet visar att kvinnors behov av stöd är stort och bör förbättras. Det har visat sig att sjukvårdspersonal ofta har brister i att ge stöd och lätt ignorerar kvinnans behov. Sjukvårdspersonal har en viktig roll i det emotionella och det kognitiva stödet. Det är viktigt att ge information om orsaken till missfallet och att ta sig tid med kvinnan. Dessvärre glöms detta ofta bort och det fokuseras på den medicinska behandlingen. Däremot upplevde kvinnorna stödet från närstående och vänner som bra. Det framkommer också att när stöd från både personal och närstående ges till kvinnan återhämtar hon sig och går vidare snabbare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Bäcklund, Therese
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Nyström, Samuel
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Faktorer som påverkar matningen av patienter med demens: en litteraturstudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter med demens är en växande grupp inom vården. Demenssjukdomens symtom bidrar till att patienten får svårigheter och behöver hjälp för att klara av sitt dagliga liv, exempelvis stöd vid måltiden. Vårdpersonal beskriver att de har svårt att tolka patientens signaler och veta hur de ska handla i matsituationen. Syftet med litteraturstudien är att beskriva vårdpersonalens omvårdnadsarbete, med fokus på matning av patienter med demens, vilka faktorer underlättar och försvårar matningen? Metoden som användes var litteraturstudie. I resultatet ingår 11 granskade artiklar. Resultatet redovisas utifrån i tre kategorier; vårdaren, miljö och organisation med tillhörande underkategorier. Vårdarens kunskap och förhållningssätt påverkar matningen av patienter med demens liksom utformningen av måltid, social samvaro och musik. Andra faktorer som påverkade matningen var brist på tid, kontinuitet i matningen samt sjuksköterskan som förebild.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Carlsson, Anette
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Kihlström, Elisabeth
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors uppfattningar av hur patienter erfarit given information2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Giving information to the patients is a significant part of nursing care. An important assignment is to identify impedimental and promotional factors for the possibility to take in information. The purpose of the study was to describe nurses’ perceptions of how patients have experienced given information and nurses’ perceptions of which factors influenced the patient in the information situation. Ten nurses were interviewed and the data were analysed according to the phenomenographic method. In the result the following descriptive categories emerged: receive, does not receive and does not apprehend. The subcategories clarifying the qualitative differences were: does follow given advices, do not follow given advice, does not accept, does not understand, does not listen and unsure reception. Nurses’ perceptions of the factors that influenced the patient in the information situation were described in the descriptive categories personal factors and the nurse as a caregiver. The subcategories were motivation, attitude, cognitive capacity, personality, social situation, the relation to the patient, the nurses’ professional competence and the organization of care. The variation in how patients received given information was great. The nurses’ awareness of how patients experience given information and the factors influencing the patient in the information situation may increase the patients’ chances to receive information in an optimized way.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Echeverri, Per
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Kommunikation i sanningens ögonblick1999In: Marknads- och serviceorienterad kollektivtrafik / [ed] L. Haglund & A. Stålhammar, Karlstad: Karlstads universitet, 1999Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Embrand, Anna
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Johansson, Charlotte
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Könskillnader vid tandvårdsrädsla2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Rädslan för tandvård är den vanligaste rädslan i den industrialiserade världen. Ett flertal faktorer påverkar till tandvårdsrädslan, såsom kön, tandvårdsvanor, oral hälsa, ålder, tidigare negativa upplevelser under tandbehandling och psykosociala faktorer. Män och kvinnors relation till smärta skiljer sig åt och förklaras av biologiska och sociala skillnader. Inom forskningen förekommer olika mätinstrument, anpassade för olika syften. Kön används som undersökningsvariabel. Genusforskning innebär att vissa kriterier uppfylls.

  Syfte: Syftet är att beskriva könsskillnader vid tandvårdsrädsla

  Frågeställningar:

  1. Finns det könsskillnader vid tandvårdsrädsla?

  2. Vilka faktorer bidrar till tandvårdsrädsla hos män respektive kvinnor?

  3. Vilka konsekvenser kan tandvårdsrädsla medföra?

  Metod: Systematisk litteraturstudie.

  Resultat: Kvinnor uppvisade högre grad av tandvårdsrädsla än män. Kvinnor hade lättare att berätta om sin rädsla. Ensamstående män upplevde att de inte togs på allvar när de uppgav tandvårdsrädsla. Kvinnor minns en smärtsam behandling i större utsträckning än män. De upplevde också smärta i högre grad. Traumatiska händelser och socioekonomiska faktorer påverkar båda könen negativt i tandvårdssituationen.

  Konklusion: Det biologiska könet har en betydelse för tandvårdsrädslan. Könsskillnader uppvisas i de granskade studierna. Det behövs kunskaper och insikt hos tandvårdspersonal om att könsskillnader medverkar till hur individerna förhåller sig i sin tandvårdsrädsla vilket också påverkar den orala hälsan

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Eriksson, Lars
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  An analysis of the amount of training injuries, incidents and accidents in a population of mountain climbers and possible underlying couses2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Fagrell, Lina
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Holmberg, Matilda
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  En kartläggning om fysisk aktivitet och olika kostfaktorer kan minska risken för bröstcancer - en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Flood, Anna
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Gamberg, Karin
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sjukvårdspersonals upplevelser av traumatisk händelse i arbetet: - en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Traumatisk händelse benämns som något som ligger utanför den normala erfarenheten och som skulle ge upphov till omfattande lidande hos så gott som alla människor. Antalet traumatiska händelser såsom naturkatastrofer och terroristattacker har ökat kraftigt. Sjukvårdspersonal förväntas vid en traumatisk händelse att ta på sig en ansvarsroll och hjälpa dem som drabbats. Få undersökningar har gjorts av upplevelsen av detta arbete. Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonals upplevelser i samband med traumatisk händelse i arbetet. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie, en sammanfattning av redan existerande kunskap. Studien grundades på tio artiklar som granskats, analyserats och bearbetats. Resultatet bestod av fem huvudkategorier med underkategorier. Huvudkategorin Samhörighet yttrade sig som underkategorierna samhörighet mellan arbetskamrater och samhörighet till de drabbade. Huvudkategorin Organisation representerades av underkategorierna bristande och god organisation. Huvudkategorin Otillräcklighet utgjordes av underkategorierna maktlöshet, brist på erfarenhet och dålig förberedelse. Huvudkategorin Yrkestillfredsställelse omfattade uppskattning, känslan av att kunna göra något och meningsfullhet. Huvudkategorin Livets och människors betydelse berörde en förändrad syn på livet och döden samt upplevelsen av hur skört livet kan vara.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Gilbertsson, Emma
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences. Karlstad University.
  Spets, Ewa
  Karlstad University. Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Munhälsoproblemens inverkan på äldres hälsa: - en litteraturstudie2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Gojcevic, Caroline
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Jonsson, Ann
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Omvårdnad av patienter med förstoppning: En litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förstoppning är ett allvarligt problem och kan drabba vem som helst men är särskilt förekommande hos personer som lider av vissa sjukdomstillstånd eller äter vissa läkemedel. Tillståndet påverkar patienten på flera nivåer, både fysiskt, mentalt, socialt och i vissa fall även existentiellt. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskan på olika sätt kan ta hand om patienter med förstoppning, för att kunna ge dessa patienter en individuell omvårdnad. Resultatet bygger på fjorton artiklar som är utgivna mellan åren 1996-2005 och ska visa att en uppdelning av sjuksköterskans omvårdnadsarbete kan göras under tre huvudrubriker: Bemötande, Bedömning och dokumentation av patientens status samt Åtgärder vid förstoppningsproblematik. Sjuksköterskans bemötandet var betydelsefullt i dialogen med patienten. Förstoppning kan vara belagt med skamkänslor och därmed visade det sig vara viktigt med ett icke nedvärderande och ett vänligt bemötande från sjuksköterskan. Bedömning och dokumentation av patientens status, användandet av handlingsplaner och riskuppfattningsskalor ökade kvalitén av omvårdnaden samt kvantiteten av dokumentationen. Åtgärder vid förstoppning visar att sjuksköterskan kan påverka och förebygga, genom att bland annat öka kostfiberintaget hos vissa av patienterna, ge individuell rådgivning och omvårdnad samt hjälp till egenvård. Sjuksköterskan har nyckelrollen i omvårdnaden vid förstoppningsproblematik och behöver därmed ha en god kunskap kring ämnet. Kvaliteten av omvårdnaden höjs om det finns en beredskap såsom en handlingsplan att tillgå.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Granroth, Helena
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Mattsson, Maria
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder vid hudkomplikationer i samband med strålbehandling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Strålbehandling är i dag en vanlig behandlingsmetod för cancer. Strålskador i form av hudkomplikationer är så gott som ofrånkomligt och drabbar ett stort antal patienter. Dessa hudkomplikationer är ofta till stort besvär och obehag för patienten. Än idag finns oklarheter kring hur dessa hudkomplikationer bäst förebyggs och lindras. Syftet med uppsatsen var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för prevention och symtomlindring av hudkomplikationer, samt vilka andra faktorer utöver strålbehandling som påverkar uppkomst av hudkomplikationer. Studien är en litteraturstudie där artikelsökning genomfördes i databaserna Cinahl, Medline, Scopus och Swemed+. Sökord som användes var radiotherapy, skin care, oncologic nursing, oncologic care, radiation injuries och radiodermatitis. Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar som bedömdes vara relevanta för syftet. Utifrån dessa artiklar delades resultatet in i preventiva och symtomlindrande åtgärder efter typ av komplikation samt andra påverkande faktorer. Resultatet visade att det inte finns någon enskild åtgärd för prevention och symtomlindring. Däremot fanns inga negativa effekter av normal hudvård med vanlig hudtvätt och användning av mjukgörande och svalkande produkter. Det är viktigt att sjuksköterskan känner till de olika behandlingsmetoderna så att patienten på bästa sätt kan få stöd i och information om sin egenvård.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Hallgren, Lars
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Nilsson, Marcus
  Division for Health and Caring Sciences.
  Att vara man i vården: - manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Män är en minoritet i sjuksköterskeyrket. Att som man arbeta inom vården leder till komplexa situationer. Manliga sjuksköterskor beskriver att de känner sig utanför, har svårt att tänka sig att åldras i yrket och känner att deras sexualitet ifrågasätts. Studiens syfte var att beskriva manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser av att vara man i vården. Metoden som användes var litteraturstudie. I resultatet ingår tio granskade artiklar, en kvantitativ och nio kvalitativa. Resultatet redovisas i sju teman: upplevelser av att lära sig bli sjuksköterska, att möta allmänhetens reaktioner, upplevelser av krav på att vårda ”såsom kvinnor gör”, ensam man i kvinnornas värld, ”män för med sig manlighet till vården”, sexualisering av manliga sjuksköterskor och deras beröring, ”män knuffas framåt av sina kvinnliga kollegor”. Männen upplevde att utbildningen inte förberedde dem för problem kring könsroller. Misstron mot manliga sjuksköterskor upplevdes som frustrerade. Att vara annorlunda ger männen mer uppmärksamhet, något som upplevs både som positivt och negativt. Bilden av män som starka och tekniskt kunniga påverkar deras arbetsuppgifter. Beröring är laddat och undviks eftersom det skulle kunna leda till anklagelser om övergrepp. Manliga sjuksköterskor upplever att de inte förväntas arbeta kvar som sjuksköterskor, utan uppmuntras av kollegor att gå vidare till ledarskapsställning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Henriksson, Christine
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Flood Västlund, Annya
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Faktorer som påverkar anhörigas beslut för eller emot organdonation: en litteraturstudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har sedan 1988 fastställt döden genom hjärnrelaterade dödskriterier, vilket gör det möjligt att ta tillvara organ för transplantation. Den enskilda individen har självbestämmanderätt när det gäller att donera sina organ och kan under sin levnadstid registrera sitt ställningstagande. Många etiska konflikter råder runt donationsfrågan - vad är rätt och vad är fel? Vilket beslut skall man som anhörig fatta när man oväntat hamnat i en traumatisk situation där en närstående avlidit och visar sig kunna vara en potentiell donator? Studiens syfte var att kartlägga faktorer som påverkar anhörigas beslut för eller emot organdonation, vid närståendes död. Metoden som har använts är litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar ingår. Artiklarna har kvalitetsgranskats av båda författarna, för att kunna sovra fram det material som svarar på studiens syfte. Resultatet visar att om den avlidnes vilja är känd är det i stort sett avgörande för de anhörigas beslut. Även kommunikation är av stor betydelse och visar tydligt att sjuksköterskans bemötande spelar en viktig roll, och hur hennes omvårdnad kring den avlidne och de närstående kan bli avgörande för deras beslut i donationsfrågan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Hjerpe, Maria
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Svedlund, Yvette
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder för att främja patientens sömn på intensivvårdsavdelning.2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Hougaard, Dorthe
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Linda
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  En beskrivning av äldre patienters måltidsmiljö och dess effekter ur ett omvårdnadsperspektiv -en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den sociala och fysiska miljö som omger måltiden är av stor betydelse för den äldre patienten. Syftet med studien var att beskriva äldre patienters måltidsmiljö och dess effekter ur ett omvårdnadsperspektiv. Metoden som användes var en litteraturstudie. Litteratursökningen har skett i databaserna CINAHL och Medline. Efter urval och granskning återstod 12 artiklar som var publicerade mellan åren 1994-2005, åtta kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar. Efter databearbetningen framkom de två huvudkategorierna yttre och inre miljö. Den yttre miljön beskriver måltidsplatsen, medpatienter, personalen och maten samt dess positiva och negativa effekter. Den inre miljön beskriver patientens känslor av välbefinnande och olust som kan uppstå när måltiden intas tillsammans med andra. Huvudresultatet visade att måltidsmiljön är mer än den fysiska miljö patienten befinner sig i och skildrar känslor som uppstår under den sociala samvaron vid måltider. Genom att vara lyhörd för patientens egna upplevelser finns förutsättningar att skapa en måltidsmiljö som ger positiva effekter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Hultengren, Maria
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Johanna
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Information till patient i kris: faktorer en sjuksköterska bör vara medveten om.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor del av sjuksköterskans arbete innebär att ge information till patienter och anhöriga. Många patienter befinner sig i någon form av kris vilket försvårar informationssituationen. Studiens syfte var att belysa faktorer en sjuksköterska bör vara medveten om som informatör i mötet med patient i kris. Metoden har varit systematisk litteraturstudie. Litteratursökningen resulterade i tretton artiklar från databaserna Medline och CINAHL, vilka har granskats med avseende på vetenskaplighet och relevans för studiens syfte. Resultatet visade att faktorer av betydelse vid information till patient i kris var; anhörigas delaktighet, möjlighet att inge trygghet, tillfället, kontinuitet, att informationen når fram, individens särskilda behov, maktförhållandets inverkan. Faktorerna visade sig vara viktiga för hur information förmedlas och tas emot mellan sjuksköterska och patient i kris. Dessa faktorer är viktiga för sjuksköterskan att ta del av och vara medveten om för att förstå hur svår och komplicerad en informationssituation kan vara samt dess stora betydelse för patientens välmående.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Häggström, Annica
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Aronsson, Ida
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Cancerpatienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande: -En litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter med cancer har behov av individuellt stöd i samband med den förändring av livssituationen som ett cancer besked innebär. Vårdpersonalen tillbringar en stor del av sin arbetstid tillsammans med patienten och bör därför vara medveten om vilka beteenden som patienten identifierar som ett bra bemötande. Studiens syfte var att beskriva cancerdiagnostiserade patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande och dess betydelse för patientens välbefinnande. Metoden för denna uppsats var en litteraturstudie. Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL och Medline och resulterade i 10 vetenskapliga artiklar. Dessa har bearbetats och granskats för att identifiera vetenskaplighet samt relevans i förhållande till studiens syfte. Studiens resultat visade på fyra kategorier som beskriver patientens upplevelse av vårdpersonalens bemötande; Upplevelsen av att bli bemött som en unik individ, Upplevelsen av ett professionellt bemötande, Upplevelsen av en äkta relation med vårdpersonal samt Upplevelsen av bemötandets betydelse för välbefinnande. Resultatet visade att cancerpatientens upplevelser av vårdpersonalens bemötande som respektfullt, professionellt och genuint, hade betydelse för känslan av välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Kager Hidås, Monika
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Persson, Pia
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Bättre flyt på opererande verksamheter: Teamdeltagarnas uppfattningar om att arbeta med Genombrottsmetoden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Difficulties for the caregivers to keep the national health care guarantee was the starting point for the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) and The Västra Götaland Region when they started the project “Better flow in operating theatres”, based on the Breakthrough Series Model. Fifteen teams from operating theatres from the whole country participated. The project went on in 2008. All teams should achieve the result goals that at least 90 % of the patients should be operated on the day they were promised and 100 % of the operations should start in right time. In addition process goals and balanced goals were formulated by the teams. Purpose: The purpose of the study was to describe the team participants’ opinions about working with the Breakthrough Series Model in operating theatres. Method: All team participants (n=95) in the project received a questionnaire consisting of result- and process goals, your working place, results and reflections.

  Results: Fifty-five (58 %) of the team participants answered the questionnaire. Thirty-one of them achieved their result goals during the project time. Forty-five of the team participants achieved the process goal “operation start in right time” and 32 succeeded in decreasing turnover time. Twenty one of the team participants described that throughput increased and 14 were able to keep the national health care guarantee after the project time.  Most of the team participants considered that the support from the staff worked well, as well as the support from the supervisors. On the other hand there was not enough time for meetings, not enough staffing and the management commitment was not so good. The motivation for improvement work decreased due to lack of management support. The team participants considered the Breakthrough Series Model as systematic and educational. They also attained a comprehensive view of processes and reduced their work load. The work environment became better. Conclusion: The team participants thought that the Break through Series Model is a useful method for improving patient throughput and quality of care in an operating theatre.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Karlsson, Barbro
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Pettersson, Joakim
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Kommunikation på skadeplats: Ambulanspersonals uppfattning av informationsöverföring2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Well-functioning communication is essential for the success of rescue efforts at the scene of an accident. Problems in communication have proved to be a common occurrence in evaluations of serious incidents. Security of the patient might be adventured if there are problems in the flow of information between the actors in the chain of care. Purpose: The purpose of this study was to investigate paramedics’ experiences of the exchange of information within the medical service at the scene of accidents. The study was carried out to investigate if there were circumstances that aggravate or help the transfer of information. Method: A survey study among paramedics (n = 103). Result: Twelve percent perceived that communication of information worked completely satisfactorily. A total of 16.5 % of respondents felt well enough trained to lead the medical service at an accident scene and men felt significantly more often than women that they were well trained enough for the task (p= < 0,02). There were also significantly more men who felt confident in the roll as leader of the medical service(p=< 0,01).   Conclusion: Factors which make communication difficult included diminished trust in technical equipment and feelings of uncertainty in the roll of leader. Experienced personnel and leaders are seen as factors which positively affect communication. More studies concerning communication at accident scenes are needed and also validated scales for the measurement of communication skills.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Kastenfalk, David
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Larsson, Martin
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Problematik till följd av hot och våld inom sjuksköterskeyrket2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljöverket har i en undersökning kommit fram till att hot och våld mot vårdpersonal är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och har blivit allt vanligare i arbetslivet. Syftet var att belysa förekomst av hot och våld inom den somatiska vården och hur detta inverkar på sjuksköterskan i sitt arbete. En litteraturstudie användes som metod och innefattade 13 artiklar som granskades med vetenskapligt fokus. Artiklarna sammanfattades under fem olika kategorier: Förekomst av hot och våld, olika typer av hot och våld, förövaren, konsekvenser för omvårdnadspersonal i deras arbete och sjuksköterskerollen i en våldsituation. Hot och våld är vanligt förekommande i sjuksköterskeyrket och inverkar på många olika sätt både på sjuksköterskans och patientens situation. Uppskattningar om förekomsten av hot och våld pekar på att det finns ett stort mörkertal av antalet incidenter. För att förbättra situationen måste framför allt utbildning med början redan under sjuksköterskeutbildningen och sedan kontinuerligt under yrkesverksamheten tillkomma. Det har även diskuteras möjligheter att tillgripa rättsliga åtgärder till följd av hot och våld för att markera att det inte är accepterat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39. Kullén Engström, Agneta
  et al.
  Rosengren, Kristina
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Hallberg, Lillemor
  Högskolan i Halmstad.
  Balancing involvement: employees' expereinces of merging hospitals in Sweden2002In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 38, p. 11-18Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Käld, Ann-Catherine
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences. Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Intensivvårdsjuksköterskans möjlighet att förebygga och vårda patienter med intensivvårdsdelirium2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Ladholm, Björn
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Faktorer som påverkar patienters upplevelser av livskvalitet efter att ha drabbats av stroke: Factors affecting patients´ perceptions of quality of life after stroke2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Larsson, Anna-Lena
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Lundström, David
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Lågkolhydratkost vid diabetes typ 2 och viktens påverkan på livskvalitet i allmänhet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och diabetes typ 2 är vanligt förekommande i dagens samhälle. Sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienten att anamma en sundare livsstil och försöka uppnå en bättre livskvalitet. Det innefattar till exempel att försöka äta hälsosammare kost. Syftet var att undersöka effekterna av en lågkolhydratkost hos personer med diabetes typ 2, samt hur viktförändringar i allmänhet påverkar livskvaliteten. En litteraturstudie har genomförts och 15 artiklar valdes efter granskning att ingå i studien. Dessa artiklar lästes och analyserades genom att sammanföra likheter och skillnader under olika kategorier. Resultatet beskrivs under följande fem rubriker: ”Kroppsvikt”, ”blodsocker”, ”blodfetter”, ”läkemedel” samt ”livskvalitet”. Resultatet pekar på att deltagare som åt lågkolhydratkost gick ner mer i vikt, fick förbättrade värden rörande blodsocker, blodfetter och kunde trappa ner eller sluta ta läkemedel vid diabetes. Livskvaliteten tolkas ha förbättrats vid viktnedgång.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Larsson, Maria
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sairio, Annica
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till säkerhetsrutiner i situationer som medför risk för blodexponering - en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spridning av blodöverförda infektioner inom sjukvården beror på bristande följsamhet till befintliga säkerhetsrutiner samt på att vårdpersonalen exponeras för blod via skadad hud, blodstänk i ögon, mun eller näsa samt genom stick- och skärskador. Sjuksköterskans roll som ledare i omvårdnadsarbetet innebär att han/hon ska utarbeta standarder för omvårdnad och en arbetsmiljö som främjar säkerhet och vårdkvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till säkerhetsrutiner i situationer som medför risk för blodexponering. Metoden var en litteraturstudie och datamaterialet baserades på 13 vetenskapliga artiklar, med antingen kvantitativ eller kvalitativ ansats. Det analyserade materialet bildade två huvudkategorier: individuella faktorer och organisatoriska faktorer. De individuella faktorerna utgjordes av demografiska faktorer, attityder och riskbedömning, medan de organisatoriska faktorerna delades in i kunskap, säkerhetsklimat och arbetshinder. Vårdpersonalen kunde ha god kunskap utan att uppvisa god följsamhet. Träning och utbildning kunde i viss mån öka graden av följsamhet bl.a. beroende på hur ofta träningen utfördes. Ett gott säkerhetsklimat kunde associeras till ökad följsamhet. Säkerhetsklimatet påverkades av ledningens och medarbetarnas prioritering av säkerheten, hur välorganiserad avdelningen var och förekomsten av patienter med blodsmitta. Arbetshinder på arbetsplatsen, t.ex. hög arbetsbelastning, tidsbrist, dålig tillgänglighet av skyddsutrustning och ineffektiv skyddsutrustning, kunde associeras till dålig följsamhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Lidberg, Jerry
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Åberg, Christoffer
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Genusperspektiv på sjuksköterskans arbete med patienter - en litteraturstudie2010Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppfattningarna om omvårdnad är relaterat till vem som utför den och vem som tar emot den. Det är därför viktigt att belysa både patienters och sjuksköterskors olika uppfattningar för att få en helhetsbild. Syftet med studien var att belysa genusperspektiv på sjuksköterskans arbete med patienter. Metoden som använts var litteraturstudie. I resultatet ingår elva granskade artiklar, tio kvalitativa och en kvantitativ. Resultatet redovisas i två delar situationsberoende både kvinnliga och manliga patienter är att vid intim omvårdad känns det bättre med en kvinnlig sjuksköterska än en manlig sjuksköterska. Det finns även kulturella skillnader i olika länder om hur patienten uppfattar omvårdanden och om det är en manlig eller kvinnlig sjuksköterska som utför den. Omvårdnadskvalité påverkas inte av åldern eller kön på sjuksköterskan, dock spelar dessa faktorer roll på hur patienter och sjuksköterskor uppfattar omvårdnaden. Patientens preferens spelar roll på hur denne kommer uppfatta omvårdnaden. Manliga och kvinnliga sjuksköterskors uppfattning om omvårdnad var att den intima omvårdnaden utförd av manliga sjuksköterskor uppfattades som obekväm jämfört med intim omvårdnad utförd av kvinnliga sjuksköterskor. Det är viktigt att ha vetskap om de här uppfattningarna för att kunna bemöta patienten på ett bra sätt som sjuksköterska.

  Uppfattning av omvårdnad äroch Faktorer som påverkar uppfattningarna. En uppfattning hos

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Lidbäck, Maria
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Ohlsson, Lina
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med HIV/AIDS: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor spelar en central roll i patienters vård, följaktligen också i vården av HIV- och AIDS-patienter. Antalet HIV-smittade i världen uppskattas år 2007 till ca 40 miljoner människor. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med HIV/AIDS i västvärlden. Metoden för studien är en litteraturstudie som följer Polit och Becks åtta steg. Databassökning gjordes i databaserna CINAHL och Medline samt genom manuell sökning. 12 vetenskapliga artiklar, tre kvalitativa och nio kvantitativa, publicerade mellan år 2000 och 2005 ligger till grund för resultatet. Huvudresultaten som framkom var att majoriteten av sjuksköterskorna har en positiv inställning till HIV- och AIDS-patienter. Negativa inställningar mot att vårda dessa patienter existerar dock. Sjuksköterskor känner rädsla mot HIV/AIDS som ofta grundar sig i risken för att själva bli smittade. Rädsla och negativa inställningar kan påverka omvårdnaden och skapa en ovilja att vårda patientgruppen. Detta strider mot International Council of Nurses (ICN: s) etiska kod för sjuksköterskor som menar att sjuksköterskor ska bedriva omvårdnad till alla som är i behov av vård samt att respektera alla människors lika värde. Fortsatt forskning med ett patientperspektiv och fokus på HIV- och AIDS-patienters uppfattning av sjuksköterskors inställning skulle kunna bidra till utvecklingen av omvårdnaden av dessa patienter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Lind, Fredrik
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Brännskadade patienters uppgifter: en systematisk litteraturstudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vården av brännskadade patienter är komplicerad ur flera perspektiv. Ur omvårdnadssynpunkt är det viktigt att ha en kunskap om deras upplevelser. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att vara brännskadad. Metoden var en systematisk litteraturstudie. Databassökning gjordes i Cinahl och Medline samt kompletterades med en manuell sökning. Sökorden var: Burns, burn-nursing, burn-patient, anxiety, pain, life-change-events, Quality of life, inpatients samt hospitalization. Efter kvalitetsgranskningen bedömdes 15 artiklar inneha adekvat kvalitet och utgjorde studiens resultat. Av analysen framkom att tiden hade betydelse för brännskadades upplevelser. Resultatet organiserades vidare i en överkategori; ångest samt två kategorier; fysiska- & psykiska problem med två underkategorier vardera; skadans omfattning & smärta respektive stress & depression. I uppsatsen framkom även att mer omfattande skador inte självklart innebär mer fysiskt- och psykiskt lidande för patienten, tvärtom rapporterade dessa patienter högre psykosocial- och fysisk funktion än patienter med lättare skador. Uppsatsen bidrar med att öka förståelsen för den brännskadade patientens upplevelser och situation. Denna kunskap kan användas när sjuksköterskan bemöter dessa patienter och ger en insikt om tidens inverkan på situationen.

 • 47.
  Lindahl, Annahanna
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Tindefjord, Maria
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos överviktiga patienter med typ 2 diabetes: En litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt hos patienter med typ 2 diabetes är en riskfaktor för att utveckla komplikationer. Komplikationer kan drabba ögon, njurar, nerver och blodkärl. Sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med att hjälpa överviktiga typ 2 diabetiker att minska sin vikt. Viktminskning hos överviktiga typ 2 diabetiker kan leda till ökat välbefinnande och minska risken för komplikationer. Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att patienter med övervikt och typ 2 diabetes ska sänka sin vikt. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar har sammanställts i resultatet. Tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier identifierades. Dessa huvudkategorier har sin grund i Socialstyrelsens definition av omvårdnadsåtgärder (SOSFS 1993:17). Resultatet visar att sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja, informera och även samordna vården för att underlätta en viktminskning hos patienter med övervikt och typ 2 diabetes. Stöd innebär bland annat att hjälpa patienten att finna motivation för att genomföra en viktminskning. Stöd innebär även att underlätta för patienten att lösa problem som dyker upp under viktminskningen. Bedömning, planering och målsättning bör göras individuellt och i samråd med patienten och andra involverade vårdgivare. För att lyckas med en viktminskning bör patienten utbildas i vikten av goda kostvanor och regelbunden motion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Lindblad, Anna
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Thorsling, Ann-Sofie
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Sömnstörda patienter på Intensivvårdsavdelning: Fysiologiska och psykologiska aspekter av störd sömn2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Lindwall, Lillemor
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  von Post, Iréne
  Institutionen för vårdvetenskap, Åbo akademi, Vasa.
  Människan i det perioperativa vårdandet: Antropologisk och etisk reflektion2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att som patient få vara människa i det perioperativa vårdandet är en etisk utmaning för anestesi- och operationssjuksköterskor. Vårdvetenskap som akademisk disciplin ser människan som enheten kropp, själ och ande och det etiska utgör kärnan i allt vårdande. Sjuksköterskans etiska ansvar blir att garantera patienten, den lidande människan, hennes värde som människa och skydda och bevara hennes värdighet.

  Den kliniska vårdvetenskapen (vid bädden) utforskar det perioperativa vårdandet i olika kliniska situationer. Dess uppgift är att skaffa ett språk för och kunskap om det perioperativa vårdandet. Därför måste vi stanna upp och reflektera över vad som är det vårdande och icke vårdande samt vad som sker i en klinisk situation mellan patient och sjuksköterska.

  Ett intressant drag i det perioperativa vårdandet är att de perioperativa samtalen med sjuksköterskan från operationsavdelningen kanske blir de enda verkliga samtalen under hela sjukhusvistelsen. Kroppen kan inte ensam klara av sjukdomen själv utan alla inre krafter måste finnas tillgängliga.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Matell, Fredrik
  et al.
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Fahlén, Johan
  Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences.
  Motiverande intervju som metod vid patientundervisning för olika patientgrupper: - en litteraturstudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patientundervisning är ett av sjuksköterskans ansvarsområden. Tidigare studier visar på att traditionell patientundervisning inte är särskilt effektiv vid livsstilsförändringar och det borde användas flera olika metoder än vad som görs idag. De senaste åren har det gjorts några försök att använda en ny metod i den somatiska vården kallad motiverande intervju (MI). Studiens syfte var att beskriva effekten av motiverande intervju för de patientgrupper där forskning gjorts. Metoden har varit litteraturstudie. Litteratursökningar har gjorts i databaserna CINAHL, Medline och Science Direct. Resultatet baseras på 13 kvalitetsbedömda artiklar. De patientgrupper som behandlas är diabetespatienter, hiv-patienter, rökande gravida och rökande cancerpatienter, astmapatienter och hjärtsjuka. Två artiklar behandlar förebyggande hälsoarbete. Litteraturstudien har funnit stöd för att MI kan ha en effekt vid patientundervisning av diabetespatienter, HIV-patienter och för vissa förändringar i livsstil. Det finns också stöd för att MI kan vara till hjälp i patientundervisningen, däribland i undervisningen av astmapatienter, samt att vård-personal ställde sig positiv till användningen av metoden. Däremot hittades inget stöd för att MI kan hjälpa gravida eller cancerpatienter att sluta röka.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
12 1 - 50 of 66
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf