Change search
Refine search result
9101112131415 551 - 600 of 46750
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551. Albertsson, Anders
  et al.
  Dackell, David
  Olika intressegruppers attityd till revisionsberättelsen och hur denna är utformad2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I det kunskapsintensiva samhälle vi lever i blir informationen en allt mer betydelsefull faktor. Intressenter ställer olika krav på vilken information som ska kunna utläsas från årsredovisningen. Till följd av intressenternas olika informationsbehov har ett standardiseringskrav uppstått på hur årsredovisningen ska utformas. Innan ett företags årsredovisning offentliggörs ska den granskas av en oberoende revisor. Syftet med revisionen är i första hand att se om ett företags affärshändelser har redovisats rätt och om de redovisade siffrorna ger en riktig bild av företaget. Utöver det ska även revisorn granska hur styrelse och verkställande direktör har skött förvaltningen av företaget. Målet för revisionen är att den ska utmynna och presenteras i en revisionsberättelse. Uppsatsen behandlar olika intressegruppers attityd till revisionsberättelsen och hur denna är utformad. Denna problemställning besvaras med hjälp av tre valda intressegrupper; investerare, långivare och skattemyndigheten. Den ansats som väljs är av kvalitativ karaktär. Uppsatsen byggs upp från enskilda intervjuer med respektive respondent från varje intressegrupp. Tre intervjuer genomförs utifrån ett s.k. strategiskt urval. Samtliga intervjuer genomförs och systematiseras inom loppet av sex dagar. Vi lyfter ut de resonemang som de intervjuade anknyter till temat i fråga. Med utgångspunkt från vad varje person svarar inom respektive tema jämförs svaren. Anledningen till detta är att göra en tolkning av hur de intervjuade förhåller sig till ett tema. De tre sammanställningarna med de olika intressenterna kommer att brytas ned till en komprimerad sammanställning. I uppsatsens analysdel kopplar vi samman tolkning av intervjuer med den framtagna teorin. Med utgångspunkt från empiriskt material och relevanta teorier görs paralleller och analyser. Uppsatsen rundas av med ett slutsatskapitel. I slutsatskapitlet redovisar vi slutsatser som vi har kommit fram till under uppsatsens period. Här återknyts problemformulering och syfte med resultatet av studien.

 • 552. Albertsson, Anders
  et al.
  Nilsson, Tor-Erik
  Det svenska utövandet av Corporate Governance - en studie inriktad på förtroendefrågor och intressekonflikter2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Corporate Governance är ett begrepp som står för det system som reglerar hur bolag styrs och kontrolleras. Begreppet har blivit aktuellt i Sverige det senaste decenniet på grund av en ägardebatt där framförallt de institutionella ägarna anklagats för att utöva ett för kortsiktigt ägande. Det kortsiktiga ägandet har enligt kritiker bedrivits med för stort fokus på kvartalsbaserade vinster och bidragit till att den exekutiva ledningen fått allt för stor frihet, vilket enligt många är orsaken till maktmissbruk och skandaler i näringslivet. Corporate Governance är grundläggande för att utveckla starkare ägarinflytande i stora börsnoterade bolag. Inom Corporate Governance ställs det ofta krav på bolagens styrelsearbete, ersättningar, oberoende och redovisning. Corporate Governance utgår ifrån principal- agentteorin, det vill säga en uppdelning mellan ägare och ledning. Uppdelningen bidrar till vissa intressekonflikter. Det svenska begreppet för Corporate Governance är ägarstyrning och inom den svenska ägarstyrningen läggs tyngden på aktiva ägare. När det gäller institutionella ägare, exempelvis Robur och stora pensionsfonder, kan Corporate Governance begreppet tolkas som bolagsstyrning utifrån ett ägarperspektiv. Som ett försök till att skapa riktlinjer för bolagstyrning i Sverige infördes 2005 ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Koden behandlar bland annat ägarfrågor, styrelsearbete och ersättningsnivåer. Syftet med vår uppsats var att få ökad förståelse för hur dagens Corporate Governance utövning i Sverige ser ut samt hur styrelse och ledning kan minska intressekonflikter och förbättra förtroendet gentemot aktieägarna. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi undersökt vilken roll de institutionella ägarna spelar inom Corporate Governance, hur formen för bolagsstyrning bör se ut och hur principal- agent motsättningar kan reduceras. Vi har även undersökt hur bolagen kan öka sitt förtroende gentemot aktiemarknaden. Metoden för undersökningen har varit kvalitativ, med en växling mellan ett induktivt och deduktivt förhållandesätt. Insamlingen av det empirigrundande materialet har gjorts genom intervjuer. Empirimaterialet har legat till grund för den insamlade teorin. Den insamlade primär- och sekundärdatan har analyserats. Utifrån analysen har vi gjort en slutdiskussion och dragit slutsatser. Av undersökningen framgår att de institutionella ägarna numer tar ett större ägaransvar men inte i tillräckligt hög utsträckning. Vidare framgår det att den institutionella ägarformen gått för långt och att ett större direkt privat aktieägande är önskvärt. Det vore bättre om småspararna utövade ett mer aktivt ägande istället för att lägga över ansvaret på institutionerna. Vad det gäller incitamentsprogram som införts för att minska intressekonflikter mellan ägare och ledning, bör sägas att de ska vara aktiebaserade och innehålla ett tak. Dessutom ska ledningen ha utfört en prestation för att kunna erhålla ersättning i form av bonus. Att VD och ledning äger aktier i det egna bolaget har visat sig vara en viktig komponent för bolagets förtroende gentemot aktiemarknaden. Utifrån undersökningen konstaterar vi att antalet styrelseuppdrag en person kan klara av på ett förtroendeingivande sätt bör lagregleras, vilket även tidsperioden en ledamot kan sitta i en styrelse bör göra. En annan aspekt vi belyst är uppförandekoders (så kallade ”Codes of Conduct”) påverkan på förtroendet. Uppförandekoderna är mest tillämpliga på större bolag, medan det för mindre bolag räcker med att följa ”Svensk kod för bolagsstyrning

 • 553. Albertsson, Andreas
  et al.
  Johansson, Fredrik
  Niklasson, Mats
  Kompetensfaktorer för framgångsrik försäljning - finns det ett gap mellan utbjuden och efterfrågad säljkompetens?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 554. Albertsson, Andreas
  et al.
  Niklasson, Mats
  Bytesbeteende hos telekomkunder - en studie av bakomliggande faktorer för operatörsval på den svenska telekommarknaden2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Sedan september 1999 har möjligheterna för TeliaSoneras kunder att byta operatör varit stora. Då beslutads det genom Post & Telestyrelsen att alla telekonsumenter fritt kan välja vilken teleoperatör de vill vara kunder hos. Intresset har ökat i takt med att allt fler aktörer har gjort entré och idag går det att välja på drygt etthundra operatörer. Marknadsföringen från många av dessa aktörer har varit massiv. Enligt rapporten Svensk telemarknad 2003, gjord på uppdrag av Post & Telestyrelsen hade nästan hälften av samtliga privat kunder av fast telefoni gjort ett eget, aktivt förval. Denna utveckling har gjort att intresset för kunders bytesbeteende har ökat och aktualiserats inom branschen. Centrum för tjänsteforskning, CTF vid Karlstads universitet, ingår i ett större projekt som heter "The New Service Economy" och som finansieras av KK-stiftelsen (Kunskaps- och kompetensutveckling). Syftet är bland annat att fördjupa kunskapen om rörligheten och stabiliteten i kundrelationer. För detta arbetar CTF med TeliaSonera och studerar deras kunders bytesbeteende. Vårt arbete är att på uppdrag av CTF göra en kartläggning av kunders bytesbeteende i samband med att de byter ifrån TeliaSoneras. Arbetet skall ske med utgångspunkt i de befintliga teorier som finns kring kritiska händelser, framförallt med Switching Path Analysis Technique (SPAT). Syftet är således tvådelat. Dels att åskådliggöra olika typer av bytesprocesser med hjälp av befintlig teori. Dels att om möjligt bidra till utvecklingen av SPAT så att den också i framtiden kan vara ett hjälpmedel för företag att analysera och förstå deras kunders och före detta kunders bytesbeteende. För att få en djupare förståelse kring vilka faktorer som påverkar kunden på sin väg mot ett byte genomförde vi kvalitativa telefonintervjuer med 70 stycken abonnenter och strukturerade och analyserade deras svar med hjälp av teorier om kritiska händelser (SPAT), tjänstemarknadsföring och psykologiska teorier om beteende. Det vi kommit fram till är i korthet att det finns en uppbyggd fördom kring att TeliaSonera skulle var den dyraste aktören på marknaden. Denna fördom söker kunden bekräftelse på och det är den som triggar hela bytesprocessen. Fördomen byggs upp av att kunden får influenser från sin omgivning. Den i särklass vanligaste triggern är således en influenstrigger. Intressant är att kunden inte aktivt söker denna bekräftelse utan ofta väntar till en konkurrerade operatör ringer upp. Då sker bytet oftast direkt. De slutsatser vi dragit beträffande SPAT är att det således tycks finnas en skillnad i graden av aktivitet i den trigger som driver bytesprocessen. Dessa skillnader kallar vi för aktiva och passiva där aktiva triggers gör att kunden själv tar initiativ till ett byte, och där passiva triggers resulterar i att det krävs en ytterligare faktor som leder till att ett byte sker. I vår undersökning är denna pusher att kunden blir uppringd av en konkurrent. Vi har dessutom kommit fram till en grov generalisering av fyra olika kundkategorier som vi kunnat se bland respondenterna. Dessa kundkategorier kan vara ett hjälpmedel vid kundsegmentering.

 • 555.
  Albertsson Cnattingius, Louise
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  "Jag hann ju inte läsa textremsan...": - En berättelse om att lära sig engelska2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 556.
  Albertsson, Jonas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Käck, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Alla blir äldre, även du: En studie om biståndshandläggares upplevelser av äldres diskriminering utifrån ett ålderismteoretiskt perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aid administrators meet many elderlies in their professional role. The aim was with an from a theoretical perspective on ageism study aid administrator's experiences of discrimination against older people. In this study, the question was asked how they feel about discrimination of older people in society and what they think can strengthen the position for elderly as a group. In this study five aid administrators were interviewed about their experiences of elderly people’s discrimination. The results were analyzed using an ageism perspective with a qualitative content analysis. The result shows that aid administrators see ageism in society by meeting with older people and through social perception. They stated that discrimination, prejudice and stereotypes in society that cause problems for older people like, exclusion, poor treatment and a contributor to a negative self-image. Older becomes less represented than other groups, overrides and availability in society is not adapted to their needs and abilities. Aid administrators argue that the perception of the elderly is an area for improvement. To succeed aid administrators, see the need for knowledge about ageism and that society listens to what older people want and need. It is society's duty to combat discrimination and protect human equivalence.

 • 557. Albertsson, Kenth
  Gymnasieelevers hälsouppfattning och attityder till ämnet idrott och hälsa2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 558. Albertsson, Kristin
  et al.
  Nilsson, Jessica
  Karlstads universitet - utmanar det etablerade och utforskar det okända?!2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  At the University of Karlstad is a profile- and vision work in progress to increase the recruit of new students. Our essay is a part of this work, we will examine the understanding and attitudes of the students. We wanted to get to the bottom of this and then find useful information for the profile work. We have chosen to make an examination through small groups of students to reach the discussion we wanted to have. The reason to this was that we considered that student’s whole situation mattered for a trustworthy valuation. Education, entertainments and bus communication is for us the involvement of whole situation. The University is a producer of services and the students are their costumers. One of the costumer’s functions is to be a part of the service production, they provide information, perform elements and act as a marketer. As the student is involved in the activities of the University they should been seen as both costumers and producers. We have chosen a qualitative method where the examination is based on the interviews with students from different departments at Karlstad University. The empirical section contains the material from the interviews and we have attempted to find appropriate theory for this section. We have tried to have a clear connection through all our sections, we have continuously looked backwards on the previous sections to control the feedback. We have in our conclusion suggested some proposals for the profile work and improvement of the situations for the students. This improvement is based on the thoughts and opinions of the students, but also on our own experience as both students and author. The students feel insecure about the examination at Karlstads University, they don’t know how the employers understand and compare the education with the more famous universities in Sweden. Through information to the students about the benefits and the characteristics of Karlstads University they will convince the students to study there.

 • 559. Albertsson, Kristin
  et al.
  Nilsson, Jessica
  Thermia Värme AB - ekonomisystemets roll inom redovisning - vikten av att uppdatera eller förnya för ett företag i utveckling2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 560.
  Albertsson, Magnus
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Lärarna och de nationella kursplanerna: Hur förhåller sig lärarna till dem?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  My purpose with this study was partly to examine how some Swedish science teachers teach and their knowledge of the science curriculum, and how this affects their teaching. I also aimed to compare the Swedish and Irish science curriculum. The method I undertook to achieve this study was to carry out six interviews with science teachers in Sweden. I also completed a text analyse of both the Swedish & Irish science curriculum. The results of the interviews showed that the teachers think the curriculum is important but they do not always keep to it. They know that their pupils do not reach the standards for fifth grade but they are not concerned about this. They aim to teach science as outlined in the curriculum. However, they are satisfied with how they teach in relation to the curriculum today. The science curriculums in Sweden and in Ireland are composed in different ways but their didactic ways of thinking are quite similar. They want the pupils to think scientifically about nature and therefore reach a sustainable development.

 • 561.
  Albertsson, Maria
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Lennartsson, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Tidsbegränsade anställningar: En studie och analys av gällande rätt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Temporary employment is not a new occurrence. The problems with this type of employment became a topic of interest when the government decided to regulate temporary employments. The first set of regulations, which came into effect in 1974, were very strict but have since been revised to better suite the needs of the market. The present regulations are from 1982 but some smaller changes have been made to them since. The difficulty with today’s regulations is still how to get a balance between the interests of both the employers and employees regarding protection and flexibility. Finding a solution to the problem is paramount because of the increasing number of temporary employments.

  Typical characteristics of a temporary employment are that the employer and the employee agree upon when the engagement will end. When this time passes the employer and employee are free to part without any further obligations.

  The regulations that govern temporary employment are found in 5, 5a and 6§§ LAS. These contain a number of possible solutions to temporary employment. The employee is protected from misuse by 4§ LAS.

  Praxis about temporary engagement and statements by the Labour Court have become guiding principles for the application of the law. The law and praxis can also be combined with collective agreements. Hence the regulations of temporary employment can be adjusted to specific circumstances in different areas. Some of the collective agreements have been studied. A comparison between the public and private sector have not shown any striking differences.

  A drop in numbers of temporary employments does not automatically bring an increased number of employments with conditional tenure. This development is mainly caused by the increasing number of organizations which temporary rent out labour to businesses.

  The largest problem with the regulations of today seems to be the different circumstances and time frames which are declared in the law. These problems seems to be centered to 5§ LAS. As a group of regulations even 5a and 6§§ LAS are part of the problems among the temporary employments, because of the circumstances for each paragraph. The problems have been acknowledged and changes are meant to take place on July 1, 2007. The new government is planning for further changes but have yet to reveal their plans to the public. The present regulations are consequently a problem and therefore we have provided a suggestion for a solution in the last chapter, which is similar to the new rules.

 • 562.
  Albertsson, Martin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  Kreativt skapande på gymnasiets estetiska program: Lärares och elevers syn på kreativt skapande och komposition inom enskild instrumental- och sångundervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to explore teachers' and pupils' views regarding creative music production and composition within individual instrumental and vocal tuition in arts program at upper secondary school. The research questions is: How describes teachers and students the use of composition and arrangement in instrument and song tuition? How do they look upon on creativity in these activities? How do they look upon creativeness? The study is based sociocultural perspective and the method is qualitative interviews. The results show three themes: The creative instrument, Creativity and Attitudes about composition. In the last chapter, improvisation as a creative tool in the moment is discussed, as well as the presence of composition and creation and the approach to composition and creation in upper secondary school. 

 • 563.
  Albertsson, Sanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kjellberg, Mirjam
  Kompetensutveckling i praktiken: En studie om spänningar mellan strategier och mjuka begrepp2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 564. Albertsson, Stina
  et al.
  Walfridsson, Erik
  Livskvalitet och copinstrategier hos män med prostatacancer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 565.
  Albin, Maria
  et al.
  Lunds universitet.
  Johansson, Gunn
  Stockholms universitet.
  Järvholm, Bengt
  Umeå universitet.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet.
  Att säkra arbetslivsforskning av hög relevans och kvalitet2009In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 15, no 2, p. 55-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Arbetslivsforskningen studerar frågor som är högst relevanta för samhället. Det är mycket viktigt att forskningen håller god kvalitet. Svensk arbetslivsforskning håller en god eller mycket god vetenskaplig standard och har så gjort i åtminstone ett par decennier till följd av de stora satsningar som gjorts genom åren. Sådan forskning har överförts till förändringar i arbetslivet. Medlen till denna typ av forskning har minskat de senaste åren; först med omläggningen av forskningsfinansieringen och sedan i samband med nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. Vi har för FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) genomfört en kartläggning och analys av utvecklingen av arbetslivsforskningen i Sverige. Denna artikel sammanfattar vår rapport till FAS.

 • 566. Albing, Åsa
  et al.
  Nilsson, Lena-Maria
  Moduler som studentbostäder - en undersökning ur olika kunders perspektiv2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 567.
  Albinson, Karin
  Karlstad University, Division for Culture and Communication.
  Säg det tydligt!: Stil i text på webben2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Write the most important things first in text that will be read by a scanning web user. This paper is based upon theories about

  – how we read

  – what style in texts is

  – how texts should be written for web pages

  Reading from computer screens is about 25 percent slower than reading from paper. This because screens

  – flicker

  – have lower resolution than paper

  All text with the purpose of being read from a screen should be adjusted to the reader’s physical condition. The theories above were studied and interviews were done to find out how text for web should be written. Three persons were interviewed. They answered questions about how they produce text to their web sites. And the conclusion was

  – write short and distinct

  – put the most important first

  – explain to the visitor to guide them correct

  – use comprehensive words

  – short sentences are better than longer

  – skip all unnecessarily

  – use objective language

  – do not think that the reader reads the whole text

  – split longer texts into multiple pages with hypertext links

  The interviewed peoples are

  – Swedish Rescue Services Agency’s web master

  – Big brother’s web editor in chief

  – Information design’s leader of projects

  This abstract can be read from a screen. If the whole paper should be read it should be printed first. The paper is not supposed to be read from a screen.

 • 568.
  Albinson, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  Att hitta stabilitet: med FMT-metoden som redskap2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med detta examensarbete vill jag redogöra för hur Funktionsinriktad MusikTerapi kom till, och vad dess metod (den s.k. FMT-metoden) går ut på. Med två fallbeskrivningar vill jag redovisa hur jag arbetat med metoden med två personer. Utifrån de två fallbeskrivningarna ska jag försöka svara på om, och hur FMT kan skapa förutsättningar för utveckling av stabilitet.

   

  Min slutsats är att jag, med hjälp av olika sätt att ställa upp instrument, användning av attribut och sätt att utforma en session, kunnat stärka och utveckla de två personernas stabilitet.

 • 569. Albinsson, Anders
  et al.
  Axeland, Mattias
  Störning i luftad damm - variation över årstider samt en matematisk störningsanalys2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  Stora Enso Skoghall Mill has for a long time hade problems with periodically disturbances in the biological treatment process by the aerated lagoon. The wastewater that flows into the aerated lagoon comes from different processes in the mill and neighbouring companies, and contains different contaminations such as impure condensate and black lye. There are also other sources of disturbances, both those who have been identified and those ones that have not yet been identified. The assignment from Skoghall Mill was to examine how different types of contaminations effected the aerated lagoon, and try to find the sources of the non located disturbances from the different processes in and around the mill. To complete the assignment there was a study on the biological treatment process as a laboratory experiment and different mathematic disturbance analysis carried out. The aerated lagoon was simulated as three different laboratory experiment models of 3 liters each with different temperatures (8ºC, 19ºC, 26ºC). A fundamental part of the degree thesis was to add different types of contaminations in the three lagoons. The disturbances were carried out to understand the resistance ability of the lagoons and how long the reaction and recovery time was. There were three different contaminations tested; impure condensate, black lye and a mixing of white and green lye. Three different adding’s of impure condensate were carried out (72 m3, 106 m3, 234 m3). The first showed no reaction in the reduction capability of COD in the lagoons, but the other two showed a reaction in the reduction capability. Exception was the second add of impure condensate in the warmer lagoon. Two different adding’s of black lye were carried out (4 m3, 20 m3). The first adding showed no reaction in the lagoons. The adding of 20 m3 resulted in a huge reaction in the 8ºC lagoon. The reduction capability of COD had dropped to nearly 25% after a week. The recovery time was about 14 days. The other two lagoons took better care of the disturbance. The reduction capability dropped a bit, but the recovery was pretty fast. The result from the adding of the white and green lye mixing was that the reduction increased in the 26ºC lagoon, while the 8ºC lagoon remained stable. The conclusion is that the temperature during the different seasons plays a decisive role in how the aerated lagoons manage to take care of the disturbances. The aerated lagoon manages better in the summer than in the winter. A large number of mathematic analyses were carried out on different data that are logged on systems at Skoghalls Mill. The analysis method’s that where chosen are called Pwelch, Xcorr and Arx. These are preprogrammed functions in MATLAB. Pwelch is a tool to carry out a frequency analysis. This analysis gave no useful results except to show that there are no rapid changes in the chosen data. The xcorr-function shows on collaboration between in and out signals. The results from this analysis showed that the flow from the CTMP-sewer and the bleaching-sewer are the ones that collaborate most with the reduction capability of the aerated lagoon. The arx-function showed a very accurate predication of the out signal when using TOCin as an in signal, and a pretty god predication with only CTMP-flow as on out signal.

 • 570.
  Albinsson, Anton
  Karlstad University.
  Content Marketing: Att nå ut till Generation Y2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 571. Albinsson, Camilla
  Ingmar Bergmans Tystnaden och Persona- en studie i rollspel,identitet och bildmetaforik1998Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 572. Albinsson, Carina
  Diagnosens betydelse för ett barn med DAMP ADHD2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna rapport har jag behandlat detta omdiskuterade ämne om DAMP/ADHD och försökt gett svar på frågeställningen: Underlättar diagnosen för barnen med DAMP/ADHD, eller stjälper den barnen. Syftet med denna undersökning har varit att se vilka fördelar och i viss mån se vilka nackdelar det finns med en diagnos. Jag hoppas också väcka intresse för dem som inte är så insatta men även naturligtvis också de som är mer insatta. Jag har intervjuat fem personer, alla inom olika arbetskategorier för att få olika intryck och åsikter, syftet med detta är att ge en bred synvinkel. Bland annat har jag intervjuat en blivande specialpedagog på Stödenheten, Dampens Hus, och två olika förskollärare. Samt en socionom som arbetar på socialkontoret. Deras synsätt varierade, men jag är förvånad över att de var så överens om att en diagnos hjälper mer än stjälper om den görs rätt. De var även överens om att diagnosens betydelse var mer starkare för föräldrarnas del än för dem. Alla barn är unika oavsett diagnos eller inte. I min undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer och sedan sammanfattat för att lättare se likheter och skillnader. I resultatet har jag kommit fram till att en diagnos kan hjälpa men också stjälpa, om den hanteras fel men också en för tidig diagnos kan vara missvisande och kan bli en stämpel för barnet. En diagnos har en större betydelse för föräldrarna än för dem jag intervjuade speciellt då i de situationer där barnet behöver läkarhjälp. I Diskussionen tar jag bland annat upp om diagnosen kan bli en stämpel om den görs fel. Föräldrarna är mer hjälpta av en diagnos på sitt barn än vad pedagogerna är, dessutom tror jag att miljön spelar en stor roll för barnen.

 • 573.
  Albinsson, Carl
  Karlstad University.
  Sverigedemokraternas utskottspolitik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 574.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Institutionen för hälso och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.
  Arnesson, Kerstin
  Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.
  Kommunala chefers kommunikation via digitala verktyg – betydelse för arbetssituation och chefskap.2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 3-4, p. 26-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att vara chef inom en kommunal förvaltning innebär att utgöra en del av kommunens multifunktionella organisering, som i stor utsträckningstyrs av lagstiftning. Organisationen är skattefinansierad och förväntasbeakta delvis motstridiga krav såsom transparens, representation, kontroll, medbestämmande, likabehandling, öppenhet, offentlighet samt insyn i beslutsprocesser. Positionen kan närmast beskrivas som en balansakt där chefen i sin vardagsverklighet måste förhålla sig till de olika krav och förväntningar som ställs av politiker, medborgare och medarbetare. I chefskapet ingår även intern och extern informationsöverföring och ett ständigt flöde av horisontella och vertikala interaktioner. I föreliggande studie har en multimetodisk forskningsansats tillämpats i syfte att ringa in 202 kommunala chefers kommunikation genom användandet av olika digitala verktyg. Resultatet visar att de digitala verktyg som cheferna använde i sitt arbete förenklade och effektiviserade kommunikationen inom och utanför organisationen. Ett återkommande dilemma var att cheferna hade svårt att leva upp till normen om hur en chef bör vara. Fysisk närvaro i de verksamheter som man hade ansvar för upplevdes som ouppnåeligt, men tycktes heller inte krävas av medarbetarna. Organisationens digitala arbetsmiljö blev då ett sätt för cheferna att vara tillgängliga och skapa en kollaborativ kommunikation, något som stödjer idén om ett ledarskap, präglat av support.

 • 575. Albinsson, Liselott
  SMS - samhällets arbetsgivare möter skolans tidigare år2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att titta närmre på mötet mellan samhällets arbetsgivare och skolans tidigare år. Främst för att undersöka om de är redo för ett samarbete. Jag har valt att undersöka tidigare forskning samt att genomföra kvalitativa intervjuer i den empiriska undersökningen. I forskningsöversikten kan man läsa om uppfostring, olika kunskaper och utbildningar samt andra aspekter som på olika sätt påverkar och understryker vikten av ett samarbete. Denna tidigare forskning betonar också vikten av att varje individ väljer kunskaper och uppgifter som intresserar, vilket i sin tur kan avgöra framtida anställningsmöjligheter, och på så sätt även det livslånga lärandet. Representanterna för samhällets arbetsgivare som deltagit i den empiriska undersökningen, vill gärna ta del av ett samarbete med skolans tidigare år. De anser att det samarbete som finns idag bör utvecklas och förändras, och att detta är viktigt för deras framtida personalrekrytering, samt för att vidga och öppna upp skolans kunskapsvärld. Alla önskar att eleverna i den framtida skolan ska få ta del av t.ex. mer betoning av värderingsfrågor, bredare affärskunskaper, mer teknik för att öka intresset för framför allt tjejer, olika prova-på-saker samt att ha roligt. De hinder eller problem som informanterna kan se med ett samarbete med skolans tidigare år, är bl.a. olika säkerhetsaspekter, sekretesslag samt saknad av samordnare. Resultatet visar att både tidigare forskning och arbetsgivare i samhället förstår vikten av ett samarbete mellan samhällets arbetsgivare och skolans tidigare år. De anser att detta är viktigt för det livslånga lärandet, för att utveckla förståelse för varför man ska lära, samt för framtidens möjligheter till personalrekrytering eller entreprenörskap, vilket i sin tur bäddar för tillväxt och därmed vår framtida välfärd. En viss negativ tilltro för de yngre elevernas kunskaper samt allmänt synsätt på dagens ungdomar, är dock hinder som bör överbyggas för att nå ett så bra samarbete som möjligt för alla parter. Nyckelord: samverkan skolans tidigare år – samhälle - arbetsliv, framtidens personal.

 • 576.
  Albinsson, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Särskilt stöd i förskolan: En studie om verksamma pedagogers syn på särskilt stöd2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Särskilt stöd i är en viktig del i förskolans verksamhet då den ska möta alla barn som har olika behov och förutsättningar. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad särskilt stöd i förskolan innebär. Mina frågeställningar handlar om vad pedagogerna anser vara särskilt stöd och vilka som är i behov av det. För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med fem verksamma pedagoger i förskolan.  I litteraturgenomgången ges en teoretisk bakgrund av mitt valda problemområde samt vad forskningen säger om särskilt stöd. Resultatet av min undersökning visar att särskilt stöd i förskolan kan se ut på olika sätt. Arbetet med särskilt stöd innehåller flera delar men de intervjuade pedagogerna poängterar att det viktiga är att man som pedagog tar tag i de svårigheter som uppstår i förskolan. Det är viktigt att man kontinuerligt förändrar verksamheten utefter de som vistas i den.

 • 577. Albinsson, Mattias
  et al.
  Karlsson, Niklas
  Effektivisering av värmepumpen på Sjöstad reningsverk2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  Karlstads Energi AB owns the district heating plant at Heden that is producing both district heating and electricity to there consumers. Karstads Energi AB produced 2001 approximately 540 GWh heat and approximately 55 GWh electricity. For district heating production they use among others a woodchip boiler and a garbage boiler located at Heden. Further more a heat pump that is located at the sewage-treatment plant at Sjöstad is used. Karlstads Energi AB made an inquiry for a proposal of improvements of the heat pump; they especially wanted help to design a new function to improve the regulation of the water flow of district heating into the heat pump. The task consisted of calculations of the heat pump process to investigate possibilities to make the heat pump more efficient, and to produce alternatives of regulation of the district heating water flow in order to obtain a maximal flow into the heat pump. The objectives with the task was to with aid of calculations analyze if there exists possibilities to make the heat pump more efficient and to produce three alternatives for regulation of the district heating water flow that can save energy to Karlstads Energi AB. The work flow has been to first look into possibilities to make the heat pump process more efficient through calculations of the main components. After that the consequences of circular pumping was examined. This was made with help of an excel program, driving the heat pump (with and without circular pumping) and a laboration at Karlstads university. Finally three alternatives of regulations were produced. These were carried out with reviews of the regulation that is today and with regard to the consequences of circular pumping. These three alternatives are different types of regulations; they are based on flow and temperature regulation. Circular pumping showed that the COP of the heat pump becomes poorer. The reason to this was that the temperature rose in the condenser with circular pumping. The increased temperature caused the compressor to make a bigger pressure work, which increased the electric power consumption of the compressors. The result of the calculations of the main components on the heat pump showed that it works fine. A flow regulation with flow meter turned out to be the best alternative, due to the elimination of circular pumping.

 • 578.
  Albinsson, Ronja
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Biologi i förskolan: En undersökning om förskollärarnas inställning till biologi i jämförelse med ämnets användning i förskolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the preschool teachers knowledge and interest in biology and how they teach the subject. To answer my questions in this study, I used the survey questionnaire. A total of 88 preschool teachers responded to the survey. They answered questions about their own views regarding biology and how they teach the topic. Results showed that approximately half of the participants mentioned that they did not teach, in equal terms, all areas of biology, the focus was primarily on the areas of animals and nature. It was important for the teachers to consider the children’s interest, and they focus on what they themselves were interested in and had knowledge about.

 • 579. Albinsson, Stina
  et al.
  Regeskog, Frida
  Studenters motivation till arbete2006Student paper second termStudent thesis
 • 580. Albinsson, Tobias
  et al.
  Rönnbäck, Nils
  Lagerstyrning hos Branzells Handels AB2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Branzells Handels AB är ett grossistföretag inom reservdelsbranschen för bilar med huvudkontor på Örsholmen i Karlstad. För ett grossistföretag är lagerhantering en viktig del av verksamheten, så även hos Branzells som när vi kontaktade dem berättade att lagret var ett stort problem och att de ville att vi skulle undersöka om det gick att tillämpa teoretiska modeller på företagets lagerstyrning. Syftet med uppsatsen blir därför att definiera de kostnader som uppstår i samband med lagerhållning samt beräkna storleken på dessa kostnader. Ett annat syfte är att utifrån två olika lagerstyrningsmodeller beräkna den ekonomiskt optimala orderkvantiteten för ett antal produkter. Vi genomför också en känslighetsanalys av modellerna genom att ändra ingående parametervärden. De modeller som användes var Wilson- och Newsboy-modellen. Wilson-modellen användes för de produkter där efterfrågan var konstant, medan Newsboy-modellen användes för produkter med varierande efterfrågan. Resultat och rekommendationer utifrån vår analys är: * Förutsatt att modeller och modellförutsättningar använts på rätt sätt kan en besparing på 21663 kr per år göras enbart på de få artiklar vi har undersökt. * Känslighetsanalysen av Wilson-modellen gav resultatet att en minskning av någon av de ingående parametrarna (exempelvis efterfrågan eller lagerhållningssärkostnad) medförde en större förändring i totalkostnad än en lika stor ökning. * Känslighetsanalysen av Newsboy-modellen visade att förändringar i de ingående parametrarna (brist- och överskottskostnad) inte gav särskilt stora utslag på totalkostnaden.* En slutsats i detta arbete är att skillnaden mellan sär- och samkostnader är en mycket viktig del av lagerstyrningen. En felaktig definition av sär- och samkostnader kan ge felaktiga beslut och felaktig styrning av företaget. * För att komma i närheten av den ekonomiskt optimala beställningspunkten skulle det vara önskvärt att förpackningsstorlekarna gjordes mindre eller avtalen med leverantörerna sågs över i syfte att anpassa inköpen till efterfrågan.* För att förbättra kostnadsstrukturen är det önskvärt att en del av de fasta kostnaderna övergår till att bli rörliga. Detta gör det enklare att urskilja vad som är särkostnader.* Vi ställer oss även undrande till nödvändigheten att ha ett alltför brett sortiment på lager. Är det inte bättre att utesluta mycket lågt efterfrågade varor ur sortimentet istället för att de ligger på lager, eller att kunden åtminstone får betala ett högre pris för en sådan vara?

 • 581.
  Albonius, Jonas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Hagbok, Monica
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Projektledning för kreativitet: En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Companies and projects often face the challenge of creating something new to increase their competitiveness. In this process of creating something new creativity is an important factor. By using a creative approach and utilizing creative processes new innovations emerges. An industry that has grown in recent years is the computer games industry. Competition is fierce and for the companies to succeed, the product need that extra something to make it stand out among all the produced games.

  The project manager's role in the creative process and the ability to be creative within a distance based company is not something highlighted by previous research. This formed the basis of our research question:

  How do project managers act to create conditions for creativity among employees in a remotely organized computer game company?

  To answer our question, we chose to make a descriptive case study. The project is based in the Nordic countries with employees worldwide. It is altogether a distance based project with no shared workspace. We interviewed the projects two project managers, and supplemented with a qualitative survey amongst the employees. The collected material was analyzed with a methodology inspired by Grounded Theory and previous research results.

  Three approaches of how the project managers act to promote creativity are evident in their stories. These approaches are trust, availability and tolerance. They form the basis of our model on how the project managers in this case act to promote employee creativity. Besides the three approaches, two concepts emerged as important tools for creativity in the project: motivation and communication. Our conclusion can be described as follows:

  Motivation provides the conditions for creative thinking. By building an organization where project leaders show trust in the ability of employees, and allows tolerance to be a watchword for collaboration, project managers work to improve employee motivation. This will create opportunities for creativity among the employees in this distance based project. Communication is essential for creative work in the project and virtual means of communication a way to increase availability.

 • 582. Albrechtsen, D.
  et al.
  Evensen, L.
  Lindeberg, A.
  Linnarud, Moira
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Languages.
  Nordwrite Reports II1987Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 583. Albrechtsen, D.
  et al.
  Evensen, L.
  Lindeberg, A.
  Linnarud, Moira
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Languages.
  Nordwrite Reports III,1988Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 584. Albrechtsen, D. L.
  et al.
  Evensen, A.
  Lindeberg, M.
  Linnarud, Moira
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Languages.
  Analysing developing discourse structure:the NORDWRITE project1991In: Foreign/Second Language Pedagogy Research ed. by R. Phillipson, E. Kellerman, L. Selinker, M. Sharwood-Smith & M. SwainArticle in journal (Refereed)
 • 585. Albrektson, Victor
  Miljödiplomering: En anpassning för hantverkare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 586.
  Albrektsson, Jenny
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Det dialogiska klassrummet: En studie om lärares olika undervisningsmetoder2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Theory

  Which education model has the ultimate learning potential? According to Olga Dysthe a varied education predominated by a dialogical nature is the best way of teaching.

  Purpose

  My main purpose in this essay has been to investigate three different ways of education models and decide, on the basis of Dysthes’ model, whether they can be classified as a monological or a dialogical model.

  I have also investigated if the thesis of Dysthes, “The teachers view of knowledge determines the choice of teaching method”, is anchored in the reality.

  Furthermore, I have surveyed how the teachers educate concerning democracy. For example, on the basis of certain rules, are all sudents able to make the selves heard in a classroom that is characterized as dialogical? In such a classroom the teacher works whith activities to involve everyone and according to Dysthe, democracy is an attitude rather than a political system. Democracy is necessary in a classroom that is classified as dialogical.

  Result

  The essay is exclusively qualitative and builds upon interviews with three teachers on different upper secondary social schools witin the Gothenburg area.

  My results indicate that the teathers way of educating totaly differs from each others and that the thesis of Dysthe can be applied on only two out of three cases. Only one of the three teathers includes the dialogue to its full extent. This teacher is the only one to apply democracy in its classroom. The second teacher uses as much monologue as dialogue. The third teacher is categorized as a person who applies the monological education entirely.

 • 587.
  Albury, Nathan
  et al.
  Hong Kong Polytechnic University.
  Eisenchlas, Susana A.
  Griffith University.
  Schalley, Andrea C.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013).
  Cultural heritage is a child's right, so let's celebrate International Mother Language Day2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 588.
  Alcazar, Amelia
  Karlstad University.
  "Gud är teknisk, han har byggt jorden": En studie om barns föreställningar om teknik2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 589. Aldaeus, Fredrik
  et al.
  Johansson, Lars-Erik
  Jönsson, Mats
  Jonsson, Gunnar
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Lindberg, Ulf
  Roeraade, Johan
  Hamp, Sven
  Escherichia Coli Behavior in an Open Dielectrophoretic Microsystem2004Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 590. Aldaeus, Fredrik
  et al.
  Yuan, Lin
  Jönsson, Mats
  Johansson, Lars-Erik
  Jonsson, Gunnar
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Roeraade, Johan
  Amberg, Gustav
  Dielectrophoresis of Living Cells - New Concepts and Challenges2005Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 591.
  Aldaron, Mattias
  Karlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics.
  Anaerob rening vid StoraEnso Skoghalls Bruk2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An analysis of a specific application of anaerobic wastewater treatment at a pulp and board mill, Stora Enso Skoghall, was carried out. A literature study was done and effluent wastewater from CTMP pulp production was analyzed. The analysis consisted of a broad constituent analysis and an anaerobic treatment trial. Results from these test where used to calculate the treatment effectiveness and resulting energy potential at the mill.

  The literature study and constituent analysis showed that toxicity of the water to be treated, due to wood extractives and sulphur content, was of concern. Detoxification chemicals targeting these constituents where used in the anaerobic treatment trial. The trial consisted of a two chamber upflow reactor and aerobic post treatment. The result of the trial is that the water of concern has about 50% anaerobically degradable content. A full scale implementation of anaerobic wastewater treatment would result in a methane production of 3,76 to 7,76 GWh/yr. An application of anaerobic wastewater treatment will also result in electricity savings, in aerated pond, and increase the capacity margin on current sludge handling techniques.

 • 592.
  Aldaz, J. M.
  et al.
  Univ Autonoma Madrid, ICMAT, E-28049 Madrid, Spain.;Univ Autonoma Madrid, Dept Matemat, E-28049 Madrid, Spain..
  Barza, Sorina
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Mathematics.
  Fujii, M.
  Osaka Kyoiku Univ, Dept Math, Kashiwara, Osaka 5828582, Japan..
  Moslehian, Mohammad Sal
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Advances in Operator Cauchy-Schwarz Inequalities and their Reverses2015In: Annals of Functional Analysis, ISSN 2008-8752, E-ISSN 2008-8752, Vol. 6, no 3, p. 275-295Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Cauchy-Schwarz (C-S) inequality is one of the most famous inequalities in mathematics. In this survey article, we first give a brief history of the inequality. Afterward, we present the C-S inequality for inner product spaces. Focusing on operator inequalities, we then review some significant recent developments of the C-S inequality and its reverses for Hilbert space operators and elements of Hilbert C*-modules. In particular, we pay special attention to an operator Wielandt inequality.

 • 593. Aldegren, Anna
  et al.
  Degeryd, Thomas
  Could Schelhaas AB enter the Swedish market? - a study in organizational software buying behaviour2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Schelhaas AB is a Dutch software company, which hopes to establish on the Swedish market. This master thesis is written by two business administration students at the University of Karlstad in cooperation with the company. The purpose with this thesis is to increase our knowledge about the conditions in the business environment for standard software systems in a business to business situation. And to that examine if there is demand for Schelhaas AB’s products and a possibility for them to enter the Swedish market. We would also like to investigate if the existing theories and models correspond to our experienced reality. To be able to analyse our chosen problem area, we have used existing theories, models and research as a starting point. In our theoretical framework we describe the four most important and well established general models explaining organisational buying behaviour. But we also give an account of a more specific model for standard software buying behaviour and the areas that we consider the models to be insufficient in. Through a qualitative methodological line of work we have been able to fulfil our purpose. Our six interviews were chosen through a strategic selection and the respondents had different positions and areas of responsibility in the six organisations. In our empirics we summarised the results from our interviews and then used the obtained information to analyse the situation with assistance from our described theories. Our conclusions are divided into three categories; practical, theoretical and methodological. Firstly, our methodological choices were the only ones possible to perform a valid survey within our given timeframe. Secondly, the organisational buying behaviour described by the general and specific models is not complete without using both of them. They supplement each other in a way necessary to get a complete and real picture of the situation on the market. Finally, Schelhaas AB, despite their origin and negligible size, has the opportunity to make a success on the Swedish market if they focus on medium and small sized companies.

 • 594. Aldegren, Anna
  et al.
  Flyckt, Evelina
  Göransson, Monica
  Verleih von Spielfilm - eine Studie der Kanaldesignentschiedungen2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Assorted Nuts Animation Studios är ett nystartat värmländskt företag som tillverkar animerad film. Denna kandidatuppsats är skriven av tre studenter på det internationella ekonomprogrammet vid Karlstads universitet i samarbete med företaget. Syftet är att få en ökad kunskap och förståelse för filmaffärsmiljöns distributionsvillkor och att undersöka om de befintliga teorierna för distributionskanaler kan implementeras inom filmaffärsmiljön. Vi vill även utveckla en optimal kanaldesign för Assorted Nuts Animation Studios samt undersöka lämpliga karaktäristika hos kanalmedlemmarna vid en lansering nationellt med en framtida internationell lansering i åtanke. För att kunna analysera vårt valda ämne har vi utgått från befintliga teorier och undersökningar. I teoriavsnittet redogör vi för skolorna inom kanaldesign för att sedan övergå till de teorier som behandlar val av kanalmedlemmar. Genom en kvalitativ metod har vi kunnat uppfylla vårt syfte. Våra första fyra intervjuer gav oss en orientering inom ämnet och genomfördes med hjälp av uppsökande urval. Därefter valde vi ett strategiskt urval för våra sex fortsatta intervjuer som bestod av kunniga representanter från alla led i distributionskanalen. I vårt kapitel Tolkning av teori och empiri redovisar vi resultatet av vår jämförelse av den befintliga teorin och den empiri vi har erhållit från filmaffärsmiljön. Distributionskanalen består av kreatör, försäljningsagent, producent, distributör och biograf. Dessa aktörers deltagande kan också ibland effektiviseras bort men inte deras funktion. Leden mellan aktörerna bygger ofta på nära relationer som ofta ger ett långvarigt samarbete. Förtroende och rykte är därför viktigt för framgång. Vi har efter våra intervjuer kommit fram till att för ett litet företag som Assorted Nuts Animation Studios är dessa relationer av största vikt och samarbete en nödvändighet för att kunna uppnå en vid marknadstäckning. Det är viktigt att dessa samarbetspartners har ett bra rykte och ett nära samarbete med biograferna. Dessutom har vi förstått att kunskap och kvalité, finansiell styrka och internationella kontakter är viktiga karaktärsdrag.

 • 595.
  Aldelöv, Jennie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Vilka lekar är tillåtna att leka i förskolan?: Om bra och dåliga lekar i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study I want to survey which plays preschool teachers thinks are accepted in preschool and wish aren’t. I also found it relevant to investigate when and why they choose to interrupt a play and what happens when they do? My interest for the possibility that we might judge by some values was the reason for my question formulations and for the follow-up questions in my interview.

  For my survey I used semi-structured interviews to get a deeper knowledge about this domain and for the opportunity to ask further supplementary questions.

  The results show how preschool teachers accept most of the plays and that those plays that aren’t accepted and in need of being disrupted or to be changed mostly are plays where someone could be hurt or violated.

   

  It also shows that the preschool teachers think that they should regulate or interrupt children´s plays as little as possible because most of the time interruption turns the plays in a negative direction.

  My conclusion is that preschool teachers are willing to see children’s intentions but there are also norms and values that regulate what´s accepted or not.

 • 596. Aldrin, Jeanette
  SO-ämnet, en jämförelse mellan Sverige och Indien2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  What knowledge do Swedish students have about India, and what do the Indian students know about Europe? How do the pupils achieve their knowledge? Do they gain their knowledge through their teachers, or do they get their knowledge from other sources? The three subject groups for this study were twelve year old students, teachers, and teacher trainees from both Sweden and India. Student literature is also of central importance for the study. The two countries education system are similar in many ways, however one important difference is the history of the school system. Another is the syllabus and curriculum. The conclusion being made here is that the availability of literature in students’ surroundings is insignificant as far as enjoyment of reading is concerned. The joy with reading seems to come from another source. Swedish teacher-trainees are more critical to the school literature than their Indian counterparts.

 • 597.
  Aldrin, Viktor
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Aldrin, Emilia
  Högskolan i Halmstad.
  Hur förmedlas kristendomen i läromedelstexter för gymnasieskolan? En ideologikritisk analys2018In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2018:2, p. 23-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims at investigating how the image of the religion of Christianity is constructed in Swedish textbooks for the Upper Secondary School (gymnasieskolan), with a specific focus on the perspective from which the text considers the religion and how this perspective creates possibilities for and limitations of pupils’ identification. Introductions of Christianity through text and images were selected from six current textbooks; five printed and one digital. The method used for analysis was ideological text criticism with a combination of Linguistic and Theological perspectives. Three aspects were highlighted in the analysis: interest making strategies, demands of previous knowledge, and subject perspectives. The study showed that the examined texts did not express Christianity as the cultural norm as considered in previous research. Instead there seemed to be an ambivalence in the perspective from which the textbooks considered the religion. Demands of previous knowledge as well as subject positions varied highly both within and between textbooks.

 • 598.
  Aldrin-Kirk, Fredrick
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  The Choice: An examination of young peoples commuting habits2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 599.
  Aldzic, Almir
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Läraren får gärna också visa mer hur man ska göra": En studie av årskurs nio elevers inställning till idrott samt idrott och hälsa och deras uppfattning kring ämnets innehåll och arbetssätt.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 600. Aldzic, Almir
  Om eleven själv får välja: Vad är viktigast och mest intressant ur kursplanens centrala innehåll i historia enligt niondeklassare? Vad saknar eleverna ur historieämnets centrala innehåll?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
9101112131415 551 - 600 of 46750
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf