Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
106107108109 5401 - 5419 av 5419
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 5401.
  Österberg, Nathalie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  "Jag vill lära mig när det är intressant": Några elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver motivation2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivinlärande beskriver motivation. Intentionen med denna uppsats är att undersöka hur några elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande beskriver motivation samt motivationshöjande undervisning. Detta är en kvalitativ studie som baserar sig på 6 st elevintervjuer. Elevintervjuerna är genomförda på elever mellan 10–12 år och urvalskriteriet är att alla informanter är i behov av stöd i sin språk- läs- och skrivutveckling. I resultatet framkommer informanternas beskrivningar av sin egen motivation och motivationshöjande undervisning vara elevnära, vilket innebär att informanterna gav konkreta exempel på vad som var motivationshöjande för just dem, där och då. Vidare framkom det i resultatet att informanternas sociala relationer är av stor vikt i det motivationshöjande arbetet, vilket innebär att elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande anser att sociala relationer spelar en stor roll kring arbetet med att höja elevernas inre motivation. Detta stämmer väl överens med den teoretiska utgångspunkt som denna studie tar sitt avstamp ifrån, nämligen det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att de sociala sammanhangen och språket är ett våra viktigaste redskap för att utveckla vårt tänkande och skapa nya kunskaper. Att man som lärare bör kommunicera med sina elever framkom i resultatet då informanterna menade att stöttning, eller scaffolding, från läraren är avgörande för att motivation ska skapas i undervisningen och därmed nå lärande hos elever i behov av stöd i sitt språk- läs- och skrivlärande, vilket även är ett av skolans huvuduppdrag.

 • 5402.
  Österlund, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Flerspråkiga elevers läsutveckling i den integrerade undervisningen: En kvalitativ studie om hur lärare jobbar med andraspråkselevers läsutveckling2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens fokuserar på att ge ökad förståelse för metoder och arbetssätt i undervisningen gällande läsutveckling som gynnar flerspråkiga elever i den integrerade undervisningen. Studien riktar sig mer specifikt åt att ta reda på hur lärare arbetar med att utveckla läsförståelsen hos elever med annat modersmål än svenska. Vidare söker studien svar på vad lärare anser att dessa elever har svårigheter med i sin läsutveckling. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med sex pedagoger. Resultaten av intervjuerna visar sig ha mycket gemensamt med tidigare forskning. Av intervjuerna framgår också att modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare har stor betydelse för läsförståelsen hos flerspråkiga elever. Samtidigt upplever pedagogerna att dessa lärare inte kan utnyttjas fullt ut på grund av begränsade resurser.

 • 5403.
  Österlund, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Extramural English: A study of Swedish upper secondary school students’ contacts with English outside of school and their attitudes towards English in relation to their English proficiency2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka en grupp svenska gymnasieelevers kontakt med engelska utanför skolan i relation till deras slutbetyg och deras betyg från nationella proven från engelska nivå 5. Syftet var också att undersöka elevernas attityder till och motivation för det engelska språket. Både en kvantitativ metod i form av ett frågeformulär och en kvalitativ metod i form av intervjuer användes. Resultaten visar, i linje med tidigare forskning, att det finns ett samband mellan studenternas betyg och kontakt med engelska utanför skolan. Resultaten visar också att attityder till det engelska språket har ett samband både med studenternas kontakt med engelska utanför skolan och deras betyg. 

 • 5404.
  Österman, Lina
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för politiska och historiska studier.
  Education opportunities for Schedule caste women in Karundi: A study in the village of Karundi in Banaras2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5405.
  Österqvist, Heléne
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Avslutande prov i svenska som andraspråk-eller inte?2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolverket konstruerar och ger ut nationella prov för elever som studerar svenska som andraspråk på grundläggande nivå i grundskolan. Däremot finns inga nationella prov för vuxna elever på vuxenutbildningen. Elevernas provresultat kan ge en uppfattning om den tillägnade språkkunskapen i svenska är tillräcklig för att gå vidare till svenska som andraspråk på gymnasienivå. Denna mindre studie behandlar hur några lärare på vuxenutbildningen motiverar huruvida avslutande kursprov behövs eller inte. Hur detta formuleras i läroplanen för vuxenutbildningen och kursplanen för svenska som andraspråk undersöks också. Några språkforskares syn på kunskap, lärande och bedömning utgör den teoretiska utgångspunkten. De resultat studien visar, pekar på att avslutande kursprov efterfrågas av lärarna. Lärarna uppfattar att även elever efterfrågar dessa prov. Detta jämförs med de centrala dokumenten, som stödjer att avslutande prov ska ge lärare stöd i sin bedömning. Några teoretikers syn på kunskap, lärande, prov och bedömning behandlas också för att tydliggöra en motivering av avslutande kursprov.

 • 5406.
  Östervald, Malin
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Algunas estrategias didácticas para mantener la motivación en el aprendizaje del español: Un estudio en dos escuelas suecas de noveno grado2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 5407.
  Östin, Caroline
  Karlstads universitet.
  Läroböcker och genus: En kvalitativ studie av läroböckers beskrivning av genus i religionerna islam och hinduism2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how gender in Islam and Hinduism are described in textbooks for high school. The study was conducted using a qualitative content analysis and also using a feminist gender theory and postcolonial feminist theory. All textbooks are written or revised after 2011 when The Swedish National Agency for Educations’ new curriculum came into force. Previous research in this area shows that it is most common that gender is treated in isolated parts within the chapters, but that there are textbooks that allows the gender perspective permeate the entire text. It also shows that the male perspective has been allowed to become the starting point or the neutral perspective in religion, while the female perspective has been described as the exception. In this paper the results shows that some textbooks describe gender in isolated sections of the chapters and other textbooks let the gender perspective permeates entire chapters. The textbook authors are in most cases consistent with explaining the different gender aspects based on other factors, such as traditions and geographical areas. However, there are exceptions where gender is not connected to external factors. There are descriptions in which the female is described on the basis of the male, just like the results of previous research. The discussion may need not only be about what is written about gender in textbooks, but also how it is presented in them.

 • 5408.
  Östin, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Naturlig skönhet och aktiv fritid: En diskurs- och innehållsanalytisk undersökning av manligt och kvinnligt i reklamspråk2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka diskurser i reklamannonser samt i vilken utsträckning reklamtexter bygger sin övertalning på stereotypiska värderingar kring kvinnligt och manligt. Materialet består av två reklamannonser riktade mot en kvinnlig målgrupp och två reklamannonser riktade mot en manlig målgrupp. Den teoretiska utgångspunkten är genusteori och teori kring reklam och dess diskurser och metoden består av kritisk diskursanalys och kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning på området har visat att dagens reklamannonser tenderar att använda sig av ett mer vardagligt och icke-akademiskt språk än tidigare. Den har även visat att diskursen i reklamannonser riktade mot en manlig målgrupp kretsar kring självförverkligande, handlingskraft och ledarskap medan diskursen i reklamannonser riktade mot en kvinnlig målgrupp kretsar kring utseende och god kroppskännedom. Resultatet i denna studie visar att det finns underliggande stereotypiska värderingar kring kvinnligt och manligt och dessa tar sig uttryck i ordval och formuleringar. Kvinnlighet kopplas samman med naturlighet, naturligt yttre och vård av yttre medan manlighet kopplas samman med krävande arbete och aktiv fritid.

 • 5409.
  Östin, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Vetenskapligt skrivande i skolan: En kvalitativ studie av gymnasieelevers kritiska och diskursiva kompetens2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur gymnasieelever närmar sig det vetenskapliga skrivandet. Studien undersöker även elevers diskursiva och kritiska kompetens. Bakgrunden till undersökningen utgörs av reformen som genomfördes i gymnasieskolan 2011 och dess nya krav på vetenskaplighet i text inom svenskämnet. Den tidigare forskningen som gjorts på området visar att gymnasieelever har en relativt låg diskursiv och kritisk kompetens. Tidigare studier visar även att elever inte har verktygen som krävs för att skriva vetenskapliga texter. Dessa studier att samtliga genomförda innan reformen 2011. Metoden i den här studien utgörs av kvalitativa fokusgruppsintervjuer och analys av elevskrivna PM. Resultatet visar att eleverna kan tillämpa regler för vedertagna referenssystem. Dock har vissa elever svårt att göra korrekta referatannonseringar vid ett par tillfällen. Eleverna kan klargöra för flera konkreta strategier för att kritiskt granska källors tillförlitlighet. De närmar sig det vetenskapliga skrivande med genomtänkta strategier och kan applicera de skriftspråkliga normer som gäller för ett PM på en mer generell nivå. I jämförelse med den tidigare forskningen visar eleverna en högre diskursiv och kritisk kompetens.

 • 5410. Östlund, Daniel
  Symbols and rituals for civilisation and tyranny in William Golding's Lord of the flies2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5411.
  Östlund, Fredrik
  Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  British vs American English: Pronunciation in the EFL Classroom2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Today English is a world language; it is spoken by millions both as first and second language almost all over the world. The varieties best known to Swedish pupils are the varieties British and American English. Another variety of English, which is spoken by both native and non-native speakers, is a mixture of British English and American English called Mid-Atlantic English. As long as the English language has been a part of the Swedish curriculum, the leading variety taught has been British English, but lately American English has influenced Swedish teenagers because of its prominent status in media. Since both British English and American English are used in Swedish schools, different attitudes can be perceived among pupils and teachers towards these two varieties. The aim of this paper is to determine if Swedish pupils are using British or American English or if they mix these two varieties. Attitudes and prejudice amongst pupils and their teachers towards these two varieties are looked into as well as whether the pupils speak the variety of English they claim they speak. The question of why the pupils speak the variety they do is also investigated. The results show that most pupils mix British and American English and that American English features predominate in the mix. According to this investigation, teachers and pupils find British English to be a bit “snobbish” while American English can sound a bit “cocky” to them. This investigation concludes that the two major influences on the pupils are their teachers and different kind of media.

 • 5412.
  Östlund, Oskar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Föra förståelsen framåt, framförallt från fördom: En hermeneutisk studie i att läsa musik2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har utförts med syfte att studera resultatutvecklingen, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, vad gäller övning av förmågan i att direkt läsa musik, också att undersöka orsaker vad gäller variation i resultatet vid övning ia prima vista-läsning av musik.Data och information har insamlats genom videoobservation vid 11 tillfällen och genom loggboksanteckningar vid samtliga 38 övningstillfällen. Det hermeneutiska perspektivet centrerat kring teorier av Gadamer och Ricœur har använts för att analysera händelseförloppen vid de dokumenterade övningspassen. I resultatet visas att vissa studerade parametrar så som läshastighet och antal repetitioner av toner eller passager blev måttligt förändrade samtidigt som parametrar så som antal fel spelade under varje övningspass förblev oförändrade under tiden för studien. Det visas också att vissa parametrar relaterade till god förmåga till a prima vista-spel blev utvecklade under övningsperioden. I diskussionen sätts upptäckterna i analysen och resultatet i relation till presenterad forskning samt utifrån det teoretiska perspektivet.

 • 5413.
  Öström, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Det svåra i att göra slut med stereotypa könsroller: En jämförelse över tid kring stereotypa könsroller i kapitelböcker för läsare på lågstadiet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ur ett genusperspektiv undersöka stereotypa könsroller i tio skönlitterära kapitelböcker för barn och unga. Urvalet av skönlitteratur har gjorts slumpmässigt utifrån årtiondena 1940-, 1970-, 1990- samt 2010-talet varav tre böcker är från vardera av de tre senare årtiondena, och en från 1940-talet. Boken från 1940-talet, Fem söker en skatt, har tillsammans med forskning kring genus och stereotypa könsroller i barn- och ungdomslitteratur fungerat som en ledstjärna kring stereotypa könsroller. Studien visar på att karaktärer som följer stereotypa könsroller blir färre och färre med åren, samt att det är av högsta vikt att diskutera jämställdhet mellan könen redan från tidig ålder. Här har lärarna en viktig roll för att stärka barn och ungas medvetenhet och acceptans för alla människors egenvärde.

 • 5414. Parsberg, Cecilia (Konstnär)
  Westerberg, Anna (Dansare)
  Pauser, Erik (Filmproducent)
  Murad, Haval (Formgivare)
  Martinez Escobar, David (Formgivare)
  A Place in Europe2018Konstnärlig output (Granskad)
  Abstract [en]

  The film-sculpture has the form of a house that appears to be sinking into the ground. The bottom side consists of an LED screen where short film A Place in Europeis shown. The film takes place in a forgotten corner of a big city, a place that has become the home of job-seeking migrants who have fallen through the net of European free movement. The narrator Thomas has for three years been sleeping under a loading bridge. Now he’s about to be evicted. He represents those who want to do the right thing: work, support their family, live a worthy life. Nowadays, old poverty is forcing many to become nomads in European cities. We want to set up the House in public places in the central parts of cities to make this situation visible and to include those who have hopes for a better life to become part of society. You can follow the exhibition via https://aplaceineurope.com.

 • 5415.
  Unander-Scharin, Carl (Kompositör, tonsättare)
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Musikhögskolan Ingesund. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Calligrammes - Un Oiseaux Chante2017Konstnärlig output (Granskad)
 • 5416.
  Unander-Scharin, Carl (Kompositör, tonsättare, Sångare)
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Musikhögskolan Ingesund. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  ISAGEL-svit ur ”Aniara”: 1. Människan, askans konung (Tenor och Orgel)2. Doris land (Dansare, Observer)3. Själv har jag inget namn (Passacaglia, Tenor och Orgel)4. Den livligt sprattlande ingivelsen (Tenor, Dansare och Observer)5. Jag ska berätta vad jag hört om glas (Tenor och Orgel)6. Spjutet (Toccata, Dans, Orgel)7. Osynlig för vårt öga gled hon undan (Tenor, Orgel, Dansare, Observer)8. Det finns skydd för nästan allt (Alt, Tenor, Baryton, Orgel)2019Konstnärlig output (Granskad)
 • 5417. Unander-Scharin, Åsa
  Unander-Scharin, Carl (Kompositör, tonsättare)
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Opera Mecatronica: Åsa and Carl Unander-Scharin Dance, robotics, opera, and digital musical instruments followed by discussions with Elias Arnér on art, science, and research2019Konstnärlig output (Granskad)
 • 5418.
  Elkjär Gustafsson, Ann (Musiker)
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Hultén, Ingegerd (Musiker)
  Seven Haiku: På spaning efter kreativa repetitioner!2017Konstnärlig output (Granskad)
  Abstract [en]

  In this artistic development work, we search for more creative methods to rehearse chamber music. 

 • 5419.
  Unander-Scharin, Carl (Sångare)
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Musikhögskolan Ingesund.
  Tenor parts in Hugo Alfvéns 4th symphony "Från Havsbandet" in Katarina Church, Sept 15, 20192019Konstnärlig output (Granskad)
106107108109 5401 - 5419 av 5419
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf