Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 51 - 100 av 118
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Kullberg, Johan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Kullgren, Felix
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  "Det är så samverkan ska fungera": En fallstudie av hur lokala aktörer agerar när en krissituation uppstår2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med den här uppsatsen var att göra en undersökning av hur en lokalmyndighet agerar vid en oförutsedd händelse. Vi gör det med utgångspunkt itvå kriskommunikationsteorier; Coombs SCCT-teori och Gilpin och Murphyskomplexitetsteori, som till stor del är varandras motsatser. För att genomförastudien gjordes en fallstudie av översvämningarna som drabbade Kristinehamnsommaren 2014, vilket gav oss en bra möjlighet att uppnå syftet medundersökningen. Metoden som användes var kvalitativa forskningsintervjuer.Totalt intervjuades åtta personer, som alla på något sätt var inblandade i attlösa krisen som uppstod i Kristinehamn. Några frågor som vi ville ha svar påunder intervjuerna var bland annat om kommunikationen mellan myndigheternaoch övriga fungerade bra eller mindre bra, och vad det i sådana fall varsom gjorde kommunikationen framgångsrik eller misslyckad. Resultatet avstudien är att staben och personalen runt omkring staben omedvetet användersig av grundprinciperna i komplexitetsteorin, och också anser att den teorin ärden bäst lämpade av de två studien stöttar sig på när det handlar om atteffektivt lösa kriser. Ett annat resultat som framkom var att krisen enligt deansvariga för krishanteringen löstes på bästa tänkbara sätt, där de störstaframgångsfaktorerna var sådant som står i direkt anslutning till komplexitetsteorinsgrundtankar: samgruppering, personkännedom och att flera avkrishanterarna hade erfarenhet av liknande händelser sedan innan.

 • 52.
  Laricchia, Daniela
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Från tonåring till toppbloggare: En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själv i bloggen idag jämfört med i bloggens början. Metoden som tillämpades var en kvalitativ innehållsanalys bestående av en retorisk textanalys och en semiotisk bildanalys – med ett övergripande hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visade att Kenza ända från början har haft en väldigt ödmjuk och vänlig ton i bloggen. Hon framställs i skriven text som ärlig, ödmjuk, trovärdig och passionerad, och framstår som en ganska ”vanlig” och normal tjej med ett liv som vem som helst. Hon har aldrig använt sig av bloggen för att provocera eller bråka, utan skriver snarare väldigt ”snälla” inlägg och tackar ofta sina bloggläsare för sin framgång. Hon framstår som väldigt transparent, autentisk och trovärdig i sin kommunikation, man får ett förtroende för henne som bloggare och litar på det hon skriver. I bilder, däremot, får man en lite annorlunda känsla jämfört med när man läser den skrivna texten. Bilderna hon publicerar framstår ofta som exklusiva och professionella, och vittnar om ett ”drömliv” fyllt av vackra och dyra klädesplagg, exotiska resmål och prestigefyllda modellfotograferingar. Det framkom alltså att det finns en motsättning i hur Kenza framställer sig via skriven text och via bilder. Detta kan vara en av de saker som fascinerar läsarna; att någon som verkar leva ett så lyxigt ”drömliv” ändå kan verka så ”vanlig” och oförändrad. Studien visade också på en utveckling i hur Kenza valt att framställa sig själv över tid. I början av bloggandet framstod hon som en vanlig tonåring som bloggade för att det var roligt att skriva dagbok, medan hon nuförtiden sköter bloggen mer som en marknadsföringskanal för sitt personliga varumärke. Hon visar inte upp lika mycket av sin privata sida varken i text eller bilder längre; hon framstår fortfarande som personlig, men inte lika privat. Numera framstår hon snarare som väldigt professionell i sitt bloggande. Slutsatsen är att man genom att utstråla en konsekvent trovärdighet, en autenticitet, passion och ödmjukhet kan bygga upp ett starkt personligt varumärke via en blogg. Detta tillsammans med ett utbud av vackra bilder som speglar en eftersträvansvärd livsstil verkar vara ett vinnande koncept. Även motsättningar mellan skriven text och bilder kan vara en bidragande faktor till hur man framgångsrikt skapar ett personligt varumärke genom att blogga.

 • 53.
  Larsson, Elin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Persson, Ida
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Agila metoder: Vad får människor att ticka?: En studie kring projektdeltagres inner work life2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Författare:Elin Larsson och Ida Persson, studenter vid Magisterprogrammet i Projektledning vid Karlstads universitet.

  Bakgrund: Agila metoder är ett samlingsnamn för ett antal processer främst inom mjukvaruutveckling, men även för projektledning (Cervone 2011). Detta arbetssätt kom under mitten av 1990-talet som svar på en önskan om ett mer flexibelt arbetssätt och intresset för dessa metoder har ökat markant de senaste åren (Lindvall et al. 2002). I en omfattande studie kring bland annat motivation har Amabile och Kramer (2011) definierat termen inner work life som de processer som tillsammans bearbetar de intryck som en person får utifrån arbetsdagens  händelser. Beroende på hur dessa händelser påverkar personen presterar denne mer eller mindre bra på sitt arbete.

  Problemdiskussion: Enligt Tessem och Mauer (2010) har allt fler organisationer börjat använda sig av agila metoder med ett gott resultat på deltagarnas känsla av

  motivation. Vilka faktorer i de agila metoderna är det egentligen som bidrar till känsla av motivation?

  Forskningsfråga: Vad i den agila projektarbetsformen är det som påverkar inner work life hos projektdeltagare i praktiken?

  Syfte: Undersöka projektdeltagares upplevelser av den agila projektarbetsformen utifrån de teorier kring inner work life som presenteras i Amabile och Kramer (2011).

  Metod: Undersökningen baserades på en kvalitativ ansats i form av intervjuer utifrån en teorietisk förförståelse kring det agila arbetssättet och motivation.

  Teori: Den teoretiska grundramen bygger till största del på de teorier som Amabile och Kramer (2011) presenterat kring inner work life. För att nå en god förståelse presenteras även bakgrunden till agila metoder och detta specifika arbetssätt, samt andra forskares syn på motivation bland de som arbetar enligt de agila metoderna.

  Empiri: Sju intervjuer med projektdeltagare från tre olika projekt men i ett och samma företag har genomförts och utgör studiens empiri.

  Analys: Det insamlade intervjumaterialet har bearbetats och analyserats utifrån den teoretiska förförståelsen.

  Slutsats: Det som i det agila arbetssättet främst påverkar projektdeltagarnas inner work life är de dagliga mötena, tavla med lappar som beskriver olika arbetsuppgifter och projektets status samt teamets samarbete.

 • 54.
  Larsson, Sara
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Johannesson, Camilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Struktur är A och O: En kvalitativ studie om internkommunikation med fokus på kommunikationshinder i en offentlig förvaltning2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den interna kommunikationen är sällan problemfri inom en organisation, men den är av stor vikt för att en organisation ska fungera. Uppsatsen syftar till att ta reda på hur den interna kommunikationen fungerar i en organisation, och vilka eventuella problem som kan uppstå. För att undersöka detta närmre har det gjorts en studie på två skolor i Sverige där organisationsmedlemmarnas syn på informationsflödet och kommunikationen inom organisationen studerades. Dessa skolor är en del av en och samma förvaltning i en kommun och undersökningen genomfördes i samråd med dem. Vidare har vi använt oss av tre frågeställningar som hjälpt oss på vägen:

  - Vilka kanaler används främst för att sprida intern information inom organisationen och är det i så fall olika kanalval beroende på vilken information som ska förmedlas?

  - Finns det några hinder i kommunikationen mellan ledning och medarbetare och hur visar de sig?

  - Hur jobbar organisationen med att skapa dialog och delaktighet mellan medarbetare och ledning?

  För att studera internkommunikationen krävdes ett brett teoretiskt ramverk. Till grund för studien ligger teorier om internkommunikation och kommunikationsproblem, som till exempel ryktesspridning, feltolkningar och MUM-effekten. Som metod valdes kvalitativa samtalsintervjuer och dessa genomfördes med både ledning och medarbetare inom organisationen. Med ledning avses anställda tjänstemän som bland annat skoldirektör, personalchef, planeringschef, kommunikatör och rektor. Kategorin medarbetare syftar till lärare på skolorna. Vi genomförde sju personliga intervjuer och en bakgrundsintervju med två respondenter samtidigt. Sammanlagt gjordes alltså åtta intervjuer, med nio personer.

  Resultatet visar att ledningen och medarbetare har olika syn på vilka problem som finns inom organisationen. Ledningen upplevde att medarbetarna inte tog del av all utsänd information och att det förekom ryktesspridning och feltolkningar bland medarbetarna. Medarbetarna hade istället svårt att hitta information de letade efter och missade ibland information på grund av informationsöverflöd. Det största problemet som medarbetarna upplevde var brist på struktur på de olika informations- och kommunikationskanalerna. Information från ledningen kunde komma lite varstans, på de olika kanalerna som organisationen hade att tillgå.

 • 55. Leistert, Oliver
  et al.
  Röhle, TheoKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Generation Facebook: Über das Leben im Social Net2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [de]

  Facebook hat das Internet erobert. Lange als Trivialität belächelt, lässt sich die Relevanz der »sozialen Netzwerke« heute nicht mehr bestreiten. Als Umschlagplatz für soziale Beziehungen aller Art erlangt gerade der Marktführer immer größere ökonomische Macht und politische Bedeutung und nistet sich zusehends tiefer in gesellschaftliche Strukturen ein. In diesem Band kommen internationale Autorinnen und Autoren zu Wort, die erstmals eine umfassende medien- und kulturkritische Perspektive auf Facebook entwickeln. In fundierten theoretischen Beiträgen – u.a. von Geert Lovink – sowie perspektivenreichen Kommentaren – u.a. von Saskia Sassen – werden die wichtigsten Facetten des Phänomens untersucht und die Konsequenzen dieser neuen Form von Sozialität analysiert.

 • 56.
  Lindborg, Nelly
  et al.
  Karlstads universitet.
  Wang, Jenny
  Wildt, Anna
  Tinder vs Match.com2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 57.
  Lindgren, Eric
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Arousell Olin, Philip
  Jakten på det försvunna Egypten: En narrativanalys av en konspirationsteori på YouTube2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns en pågående samhällsdebatt om spridning av desinformation på internet och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. På internet, exempelvis YouTube, möjliggörs spridandet av information till en stor publik, utan att någon granskar eller reglerar dess innehåll, vilket i sin tur gör det lättare att sprida desinformation.

  I studien analyseras en konspirationsteoretisk video på YouTube med hjälp av metoden narrativanalys. Syftet med studien är att öka förståelsen för uppbyggnaden av en konspirations- teoretisk video utifrån de narrativa drag som uppvisas, vilket görs med hjälp av teorier inom narratologi och konspirationsteori. Vi har som mål att utreda vilken betydelse de aktörer som verkar inom videon har för att skapa ett övertygande narrativ. Utifrån syftet har studiens frågeställningar formulerats:

  • Vilken funktion fyller aktörerna i videon?

  • Vilka narrativa hjälpmedel använder sig producenten av för att ifrågasätta tidigare forskning?

  Studien besvarar syfte och frågeställningar genom att i analysen undersöka videomaterialet med hjälp av narrativanalysmetoden aktantmodellen för att söka efter narrativa strukturer,  generella teorier om konspirationsteorier samt hur den litterära berättarformeln mysterium uttrycker sig i videon. Resultatet visade att aktantmodellen underlättade struktureringen av materialet och att berättarrösten inom videon besitter en omfattande kontroll över innehållet och den narrativa strukturen. Vi upptäckte att materialet inte uppnådde samtliga klassiska narrativa drag och mysterieformelns kännetecken, men vi kom fram till att producenten till viss del använder sig av en narrativ struktur och mysterieformel för att skapa en konspirationsteori. Avslutningsvis upptäckte vi att videon är uppbyggd av sammankopplade händelser vilka bygger upp konspirationsteorin till en helhet som ämnar att väcka uppmärksamhet och möjligen förändra den nuvarande etablerade teorin kring att Cheopspyramiden var en gravkammare.

 • 58.
  Malmgren, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Vertikal internkommunikation: -en studie av information och kommunikation på SBAB Privatmarknad.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här undersökningen är att studera hur kommunikationen mellan ledning och medarbetare på ett företag kan se ut. Särskilt då ledningen finns på en annan ort än sina medarbetare. Jag har begränsat undersökningen till den vertikala interna kommunikationen.

  Mina huvudsakliga problemformuleringar är:

  1. Vad anser medarbetarna om informationen från och kommunikationen med företagsledningen?
  2. Vad anser medarbetarna om de kommunikationskanaler som finns tillgängliga?
  3. Hur vill medarbetarna ta emot olika typer av information/kommunikation från ledningen?

   

  Den undersökta populationen är SBAB Privatmarknad i Karlstad med ungefär 150 anställda. SBAB står för Sveriges bostadsfinansieringsaktiebolag och SBAB Privatmarknad är avdelningen för privata bolån. Metoden som används är kvantitativ och jag delade ut enkäter till samtliga enheter i populationen.

   

  Som det ser ut i analysresultaten vill respondenterna gärna ha mer information från ledningen om det mesta i företaget. Några svar visade på att bredare omvärldsanalyser efterfrågades. En del respondenter ansåg att informationen från ledningen var otydlig och ibland oväsentlig. Framförallt eftersöktes en bredare dialog mellan ledningen och medarbetarna där det ges möjlighet till respons på ledningens information. Möte på gruppnivå var den mest populära kanalen, efter det kom Bolånet på andra plats. När det gällde den operativa informationen som rör medarbetarnas dagliga arbete ville de helst ha denna per e-post. De minst populära kanalerna var seminarier och skriftliga dokument och rapporter.

 • 59.
  Malmqvist, Ann-Sophie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Kroppsspråkets dynamik: Hur lärare kommunicerar utan ord2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 60.
  Myrén Zreloff, Mia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Markström, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnader i ett multikulturellt projekt: En fallstudie genomförd inom mjukvarubranschen2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ökade globaliseringen av arbetsmarknaden har resulterat i att internationella projekt bedrivs i högre omfattning. Detta är särskilt vanligt inom mjukvarubranschen, där företag ofta anställer dataspecialister från andra länder för att bredda sin kompetens. Internationella projekt innebär fler kulturskillnader på arbetsplatserna. Detta kan både äventyra och berika ett projekt, beroende på hur projektdeltagarna upplever och hanterar olikheterna. I den här studien är syftet att undersöka hur projektdeltagarna i en multikulturell projektgrupp, i mjukvarubranschen, upplever de olika kulturskillnaderna.

  I takt med att arbetsplatserna blir mer multikulturella har det skapats ett ökat behov av att få kunskap om olika kulturer. För detta är Hofstedes kulturdimensionsteori en vanligt förekommande referensram, vilken är en grov generalisering av olika kulturer. Detta leder in på studiens andra syfte, som innebär att studera om generaliseringarna av kulturer kan användas för att förstå hur projektdeltagare upplever kulturskillnaderna i en multikulturell projektgrupp.

  Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ fallstudie inom mjukvarubranschen, där två indier och två svenskar i en projektgrupp inom mjukvarubranschen har intervjuats. Projektgruppen och respondenterna har befunnit sig i Karlstad, Sverige. Empiri har relaterats främst till Hofstedes kulturdimensionsteori. Med utgångspunkt från analysen har det studerats om Hofstedes teorier kan tillämpas i syfte att få förståelse för projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnaderna i en projektgrupp. Studien är inriktat på multikulturella projekt och tar inte hänsyn till projekt generellt. Endast de kulturskillnader som omfattas av Hofstedes fem kulturdimensioner beaktas. Det finns en sjätte kulturdimension, men den behandlas inte i den här undersökningen.

  Hofstedes kulturdimensionsteori visar tydliga kontraster mellan de undersökta kulturerna, men det framgår dock att respondenternas upplevelser av kulturskillnaderna inte är lika tydliga som Hofstedes undersökning åskådliggör. Slutsatsen av detta är att så pass generella beskrivningar av kulturer inte är applicerbara på individnivå, utan passar bättre att tillämpa när stora grupper ska studeras. Under intervjuerna framgår det att de indiska respondenterna upplever att de påverkas mer av kulturskillnaderna i projektgruppen än vad de svenska respondenterna upplever att de själva gör.

  Projektdeltagarna upplever att kulturskillnaderna påverkar gruppen främst informellt och inte gällande det formella arbetet. Respondenterna anser inte att kulturskillnaderna påverkar gruppen i någon större utsträckning, vilket troligtvis kan bero på att det finns en viss förkunskap och erfarenhet av varandras och andras kulturer, det vill säga kulturell intelligens. En annan bidragande faktor kan vara att de indiska respondenterna verkar ha en förmåga att anpassa sig till den svenska kulturen och arbetssättet.

  För vidare forskning skulle det vara intressant att studera hur kulturskillnaderna i en projektgrupp påverkar projektdeltagarnas samarbete. För att studera påverkan istället för upplevelser, skulle studien troligtvis behöva vara mer omfattande, såsom ett större antal respondenter under en längre tidsperiod.

 • 61.
  Mörk, Anton
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Granath, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utvärdering av BIM som arbetsmetod i anläggningsbranschen: En analys av BIM-implementeringen för anläggningsbranschen i byggprocessens skeden2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bygg- och anläggningsbranschen betraktas som konservativ och trögutvecklad då liknande arbetsmetoder har använts sedan branschens begynnelse. Det borde finnas arbetsmetoder som är mer effektiva i förhållande till teknikutvecklingens expandering. En ny, men idag relativt oetablerad, arbetsmetod möjliggör att information integreras och samordnas i en interaktiv 3D-modell genom en hel byggprocess – byggnadsinformationsmodellering (BIM).Denna studie har i syfte att för anläggningsbranschen belysa för- och nackdelarna med BIM som arbetsmetod, samt redogöra vilka hinder som finns och vilka åtgärder som krävs för en bredare implementering.Genom en fallstudie utvärderas detta via kvalitativa intervjuer med representanter för byggprocessens olika skeden. Intervjuerna grundar sig på en uppsättning av utvärderande frågor samt en konstruerad BIM-modell över ett verkligt anläggningsprojekt.Slutsatser som har dragits av studien är att utifrån de nuvarande arbetsmetoderna indikeras ett behov för effektivisering av samförståelse i projekt. Med BIM som arbetsmetod ökas samförståelsen och effektiviteten vilket leder till reducerade tid- och kostnadsparametrar med en högre kvalitet och tillförlitlighet i den färdiga produkten.Anläggningsbranschen välkomnar detta och kommer att gynnas av ett metodbyte i det långa loppet. Det finns dock hinder som måste åtgärdas innan en fullständig implementering kan ske. För att beställare ska kunna kräva detta så måste en tydligt strukturerad standard utformas, som även utbildningar samt kalkyler för att få en ekonomisk vinning grundar sig på.

 • 62.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Plural Masculinities: The remaking of the self in private life2012Ingår i: Critical Discourse Studies, ISSN 1740-5904, E-ISSN 1740-5912, Vol. 9, nr 2, s. 191-193Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 63.
  Odhe, Johanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Zetterberg, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Hantering av risker i en offentlig organisation.: - en studie av riskanalyser i interna förändringsprojekt2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Om en organisation i dagens samhälle ska leva och utvecklas bör den vara flexibel och öppen för att arbeta på andra sätt än vad den många gånger är van vid. Att förändra ett arbetssätt är oftast lättare sagt än gjort, vilket organisationen bör vara beredd på. En förändring av arbetssätt kan komma att påverka hela kulturen inom organisationen. Något som blir mer aktuellt vid genomförandet av interna förändringsprojekt. När det finns en risk att ett projekt påverkar den egna organisationen kan man uppleva det som mycket viktigt att undersöka de risker och förändringar som skulle kunna påverka själva projektet. Genom att undersöka projektets risker kan organisationen förebygga och undvika att okontrollerade förändringar uppstår.

  I denna studie har vi valt att fokusera på interna förändringsprojekt inom en offentlig organisation, då offentliga organisationer var för oss ett nytt område. Att vi valt att studera interna förändringsprojekt beror på att vi anser att det finns många olika delar som kan påverka förändringsprojektets resultat, så som den ovan nämnda kulturen. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur en specifik offentlig organisation hanterar risker i deras interna förändringsprojekt. Vi ville även se på vilket sätt projektledarna i den offentliga organisationen genomförde riskanalyser. Uppsatsen resulterar även i ett förslag på hur riskanalyserna skulle kunna sett ut samt en enklare riskanalysmall.

  Uppsatsarbetet startades med sökandet efter litteratur om risker, riskhantering samt olika modeller av riskanalyser. Vi har valt att genomföra en kvalitativ empirisk undersökning där fem projekt har granskats och dess projektledare intervjuats. Alla dessa fem jobbar inom samma offentliga organisation. De dokumentstudier som vi genomförde på projekten resulterade i en förförståelse, som vi sedan tog med oss vid genomförandet av djupintervjuerna. Uppsatsarbetet fortsatte med en sammanställning utav de data vi fått in. Vi insåg snart att den dokumentation vi samlat in från projekten många gånger var bristfällig, vilket gjorde att vi lade mer krut på att analysera djupintervjuerna.

  Under analysen av materialet började vi skönja en röd tråd i projekten. Projektdokumentationen var dåligt uppdaterade, det saknades tydlig styrning inom projektgrupperna och det uppkom ofta osäkerhet om vilka roller ett projekt bör innehålla och vem man ska rapportera till. Av den anledningen har vi valt att avsluta vår studie med två punkter som bör tänkas på vid genomförandet av projekt, vikten av tydlig dokumentation och tydliga rollbeskrivningar. Vi har även valt att lägga in en enklare riskanalys som bilaga i slutet av uppsatsen.

 • 64.
  Olausson, Emma
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Fridberg, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  ”Folk skriver inte som folk utan på sitt egna snöflinge unika sätt”: En kvantitativ studie om hur medarbetare inom ett industriföretag upplever internkommunikation via intranätet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intranät skapar frihet inom en organisation då tid och rum inte påverkar distributionen av information. Men intranätet ställer krav på medarbetaren som själv måste förse sig med information som är relevant för sitt arbete. För att medarbetare ska kunna använda intranätet som ett stöd i det dagliga arbetet krävs rätt förutsättningar. Tillgång, kunskap och ålder är exempel på faktorer som kan påverka användning och attityd. Det bör ligga i organisationens intresse att fånga upp medarbetarnas perspektiv för att kunna förbättra intranätet i takt med intranätets utvecklingsfaser som just nu är i fas fyra, intranät 2.0. Denna studie undersöker därför medarbetares användning och attityd till intranätet på ett stålföretag och om det finns förutsättningar för intranät 2.0.

   För att undersöka medarbetarnas användning av och attityder till intranätet och förutsättningar för intranät 2.0 valde vi att genomföra en kvantitativ enkätundersökning på stålföretaget Uddeholm. Det saknas forskning om intranät ur ett medarbetarperspektiv och forskning på industriföretag. Vår undersökning bidrar till förståelse i hur medarbetarna använder intranätet och vilken attityd de har till intranätet. Vi har även undersökt skillnader mellan yrkesgrupperna kollektivanställda och tjänstemän. Det framkom att intranätet används i stor utsträckning av båda yrkesgrupperna. Funktionerna som de använder främst är att läsa nyheter, beställa matlåda och söka medarbetare. När det gäller attityd kunde vi inte heller där identifiera några större skillnader utan båda yrkesgrupperna anser att intranätet är funktionellt, innehållet är tillräckligt och de ser intranätet som en bra tillgång i deras arbete.

   Vår studie undersöker också om det finns förutsättningar ur ett medarbetarperspektiv att implementera intranät 2.0. Studien presenterar en modell som vi arbetat fram med stöd från teorier inom organisationskommunikation och medie- och kommunikationsvetenskap. Vår modell kan ge en grundförståelse för om förutsättningarna för intranät 2.0 är bra eller dåliga ur ett medarbetarperspektiv. Modellen består av tre faktorer med motsatsförhållanden. Genom att placera in medarbetarnas preferenser och inställning till dessa faktorer; distribution, kontroll och attityd kan man avgöra om förutsättningarna för intranät 2.0 är bra eller dåliga. Studien visar att förutsättningarna varierar beroende på faktor.

 • 65.
  Padovano, Rasmus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Bandh, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Tro, hopp & påverkan: En semiotisk analys av Mirrors Edge Catalyst2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Videogames have in recent times become an extremely large entertainment business, where specific games can have millions of players and spectators. Usually when people are consuming entertainment, our critical thinking is ignored and we’re just enjoying the show, which leaves us more susceptible. With a fourth of all adolescents in USA consuming as much e-sports as traditional sport, a major part of the spectators is of young age. DICE is a Swedish game-development studio who has created major successes in their line of business. This combined with the political setting that exists in the world at the moment is what made this analysis interesting. We wanted to analyze how the ideologies capitalism and socialism is expressed in DICE’s game Mirror’s Edge Catalyst, and if there is something that indicates an attempt of persuasion.

  To get a suitable result of the game we chose to do a semiotic analysis created by Roland Barthes, where we interpret and analyzed dialogues, signs and narrative elements. We selected a few scenes, missions and signs along the game that with the help of our denotations and connotations gave us the opportunity to break down the events and analyze it. The fact that we, the authors have the same cultural background as the developers from DICE, gives us a slightly better chance to interpret the events and understand the codes.

  The study´s result was unexpected. As we started this essay with a prior knowledge about the conglomerate and Faith as the protagonist, we had some thoughts that capitalism would be expressed negatively and socialism positively. The result shows us that capitalism is in fact expressed negatively, while socialism doesn’t have distinct expressions. The result shows a possible attempt at persuasion, however our theory is that the persuasion has no effect. The persuasion never reaches a level which influence the player to become political active or change their original election vote.

 • 66.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  American strategic communication in Iraq: The “Rapid Reaction Media Team”2012Ingår i: Online Journal of Communication and Media Technologies, ISSN 1986-3497, E-ISSN 1986-3497, Vol. 2, nr 2, s. 1-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to interpret an American military media strategy designed for the Iraq war from a perspective drawing on recent theoretical discussions of space and time. The material consists of a short white paper that was declassified under the Freedom of Information Act and published by the NSA in 2007. It outlines a ‘Rapid Reaction Media Team’ which was tasked with designing and implementing the US-led media system at the onset of war in March 2003. Despite aiming to create a ‘balanced and fair’ public service television network equivalent to the BBC or PBS, the $100 million budget was derived from the $87.5 billion military budget, with the Department of Defense overseeing implementation. Hence there was a fundamental contradiction between the stated intentions of the network as a provider of balanced news and its broader position within US military objectives. The RRMT plan reveals a series of strategies, inherent conflicts, and assumptions which can be seen to enact forms of symbolic violence complimentary to that of the military. By this, I mean that it sheds light on sophisticated strategies for the ‘transposition’ of military force to the discursive sphere; for the exertion of violence by other means in US attempts to manage perceptions of the war. In a fundamental sense, the RRMT strategy uses media as an extension of warfare, and this paper will look at how ‘actual’ violence was transferred from the military battlefield to the discursive.

 • 67.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. University of Texas at Austin.
  Articulating Influence: Toward a Research Agenda for Interpreting the Evaluation of Soft Power, Public Diplomacy and Nation Brands2014Ingår i: Public Relations Review, ISSN 0363-8111, E-ISSN 1873-4537, Vol. 40, nr 1, s. 50-59Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While the terms soft power, public diplomacy (PD) and nation brands have cemented their place in academic discourse during the early 21st century, the evaluation of these activities has not been given anywhere near the same level of attention. When describing how campaigns are evaluated, scholars tend to make assumptions based on the goals or outputs of an initiative rather than on the basis of reliable, empirical data on its results. Strong positivist tendencies within current scholarship usually lead to evaluation being considered in terms of methodology and best practice, typically with the assumption that certain preferred outcomes will be demonstrable if an ideal model is followed. Most significantly, such approaches seem to underplay the interests and objectives that inform and constrain choices surrounding modes of communication and evaluation. I argue here that PD activities are rarely the product of rational choices about communication options, and nor is PD evaluation the result of applying the "best" methodology. Rather, questions of PD and evaluation practices are bound together in complex organizational and power structures that generate pragmatic responses both to the "problem of influence" and the reporting of results. Through use of the concept of articulation, this article outlines a framework for interpreting evaluation practices from a contextualized perspective, which grasps how and why soft power practices assume certain forms.

 • 68.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. University of Texas at Austin.
  British Public Diplomacy & the Economic Crisis2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 69.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation. University of Texas at Austin.
  Competitive Public Diplomacy: Globalisation, Social Power and the “Big Three” in Europe2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 70.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. University of Texas at Austin.
  Germany & the UK Courting India: Contrasting Approaches to Soft Power in the Deutschlandjahre and GREAT campaigns2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 71.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Henri Lefebvre's Sociology of Communication2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore and develop understandings of philosopher-sociologist Henri Lefebvre’s approach to communication. Lefebvre wrote extensively on everyday life, semiotics, the state, globalisation, and space and time, and these remain vital areas of investigation. As Lefebvre’s influence has filtered through to contemporary discussions within communication studies of a ‘spatial’ or geographical turn, it seems appropriate to re-situate his writings on communication within his key philosophical and sociological principles. The article discusses: dialectics, space and time, everyday life, his perceived-conceived-lived triad, his approach to semiotics, the concept of the semantic field, and his later – and crucial – theory of texture. Finally, the discussion shifts to globalisation and explores the relationship between his approaches to communication and the development of the nation-state and the world market. The article aims to provide a resource for communication scholars and social scientists looking to engage with his sociological approach to communication.

 • 72.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative Study of Policy and Practice2013Bok (Refereegranskat)
 • 73.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation. University of Texas at Austin.
  Political Economy of Development2013Ingår i: Handbook on Development and Social Change / [ed] Karin Wilkins, Thomas Tufte & Rafael Obregon, Wiley-Blackwell, 2013Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 74.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation. University of Texas at Austin.
  Putting the GREAT Back into Great Britain2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 75.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. University of Texas at Austin.
  Scandinavian Perspectives on Public Diplomacy and Nation Brands2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 76.
  Pamment, James
  Karlstads universitet. USA.
  Strategic Communication Campaigns at the Foreign and Commonwealth Office: Managing Mediatization During the Papal Visit, the Royal Wedding, and the Queen´s Visit to Ireland2015Ingår i: International Journal of Strategic Communication, ISSN 1553-118X, E-ISSN 1553-1198, Vol. 9, nr 2, s. 118-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article investigates strategic communication in the context of the wider adoption of “campaign” approaches to public diplomacy at the Foreign & Commonwealth Office. The three case studies are the visit of Pope Benedict XVI to the United Kingdom, the marriage of HRH Prince William to Kate Middleton, and Queen Elizabeth II’s visit to Ireland. The analytical framework seeks to situate strategic communication theory within a political–economic environment pervaded by a dependence on the media and its institutions for sociopolitical knowledge. Therefore, while affirming the growth and influence of strategic communication as a social phenomenon, this article questions how processes of mediatization impact strategic communication, its organization and practices. The case studies reveal characteristic techniques such as managing mediated spaces for meetings and discussion; shaping the salience of target groups, stakeholders, and participants; an emphasis on values and norms that may be tailored efficiently to different circumstances; and, a strong focus on achieving strategic consistency across diverse messages and messengers. The results will be of interest to researchers and students interested in better understanding how organizations utilize complementary communicative techniques to shape knowledge and steer experiences of political events in ways supportive of their overarching goals. © , Copyright © Taylor & Francis Group, LLC.

 • 77.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. University of Texas at Austin.
  Strategic Narratives in U.S. Public Diplomacy: A Critical Geopolitics2014Ingår i: Popular Communication, ISSN 1540-5702, E-ISSN 1540-5710, Vol. 12, nr 1, s. 48-64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 78.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. University of Texas at Austin.
  The 2012 Olympics and its Legacies: State, Citizen and Corporate Mobilizations of the Olympic Spirit2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 79.
  Pamment, James
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation.
  The Limits of the New Public Diplomacy: Strategic communication and evaluation at the U.S. State Department, Foreign & Commonwealth Office, British Council, Swedish Foreign Ministry and Swedish Institute2011Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The new public diplomacy is a major paradigm shift in international political communication. Globalisation and a new media landscape challenge traditional foreign ministry ‘gatekeeper’ structures, and foreign ministries can no longer lay claim to being sole or dominant actors in communicating foreign policy. This demands new ways of communicating foreign policy to a range of nongovernmental international actors, and new ways of evaluating the influence of these communicative efforts. But where do the lines between old and new public diplomacies actually meet? How much current PD policy and practice conforms to older styles of communication, and how much can truly be considered new? What are the practical constraints upon the adoption of an entirely ‘new’ PD?

  This PhD thesis investigates the methods and strategies used by 5 foreign ministries and cultural institutes in 3 countries as they attempt to adapt their PD practices to the demands of the new public diplomacy environment. The question is not simply of how government actors have phased out their archaic old PD practices, but of how the continual need for short-term influence – for discernable impact, outcomes, value-for-money – complicates the paradigm shift. The case studies are based around an analysis of US, British, and Swedish strategies. Each chapter covers national policy, evaluation methods, and examples of individual campaigns. Material consists of 25 interviews with PD practitioners, detailed policy studies, reconstructions of 5 PD campaigns, and analysis of communication models and evaluation methodologies.

 • 80.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. University of Texas at Austin.
  Three Paradigms of Public Diplomacy Evaluation: Outcome Analysis, Perception Analysis and Network Analysis2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 81.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. University of Texas at Austin.
  Time, Space & German Soft Power: Toward a Spatio-Temporal Turn in Diplomatic Studies?2013Ingår i: Perspectives, ISSN 1360-3108, E-ISSN 1460-7018, Vol. 21, nr 2, s. 5-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 82.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation. University of Texas at Austin.
  West European Public Diplomacy2013Ingår i: European Public Diplomacy: Soft Power at Work / [ed] Mai’a K. Davis Cross & Jan Melissen, Palgrave Macmillan, 2013, s. 13-38Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 83.
  Pamment, James
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  What Became of the New Public Diplomacy?: Recent Developments in British, US and Swedish Public Diplomacy Policy and Evaluation Methods2012Ingår i: The Hague Journal of Diplomacy, ISSN 1871-1901, E-ISSN 1871-191X, Vol. 7, nr 3, s. 313-336Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines the relationship between theories of the ‘new’ public diplomacy and recent attempts by foreign ministries in the United Kingdom, United States and Sweden to develop public diplomacy strategies for the early twenty-first century. It provides a summary of policy debates in each nation alongside analysis of the evaluation methods that have been designed to support them. The article argues that expressions of a new public diplomacy are best explained within the constraints of different institutional and national cultures. Innovations in public diplomacy have typically taken place within the context of domestic demands for public accountability and value for money, pressures for empirical data to inform policy-making, and the increased centralization of public diplomacy activities. Evaluation plays an important role in improving actors’ capacities for newer forms of public diplomacy, but often by measuring the public diplomacy institution and its objectives, rather than whether the needs of foreign publics are met. This suggests that any paradigm shift from old to new public diplomacy has in practice centred on domestic and organizational concerns rather than the achievement of normative goals such as increased dialogue with foreign citizens.

 • 84.
  Pamment, James
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation. University of Texas at Austin.
  Wilkins, Karin
  Discourses of Global Citizenship in Development with the Emergence of BRICS2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 85.
  Pamment, James
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation. University of Texas at Austin.
  Wilkins, Karin
  Towards a “Common Standard” for Aid Transparency: Discourses of Global Citizenship Surrounding the BRICS2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 86.
  Pauget, Bertrand
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Chauvel, Daniele
  SKEMA Business School, Sophia Antipolis, France.
  Intergenerational learning and memory: Guest editorial2018Ingår i: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 25, nr 2, s. 74-80Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this special section is to highlight the challenges organizations face with the reality of the intergenerational diversity. These challenges affect critically all the aspects of learning and corporate memory in organizations. Design/methodology/approach: A conceptual approach is adopted to examine the existing literature concerning the intergenerational diversity and its implications on learning and organizational memory for organizations. Findings: An analysis of intergenerational memory is proposed to open a discussion about the managerial and organizational consequences of the integration of diverse generations. With this important change, several questions are addressed about the brain drain risk, knowledge transfer from a generation to another, as well as knowledge creation, knowledge storage and capitalization. Originality/value: A selection of four articles is proposed to illustrate then this broad thematic.

 • 87.
  Paulsen Harling, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  "Red Cross-Listen In!": A case study of how beneficiary communication and accountability contribute to reaching and measuring results2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När biståndsarbetare i hjälporganisationer som rödakorsrörelsen (RCRCM)[1], arbetar för att nå resultat (såsom bättre hälsa för utsatta människor) använder de sig ofta av de ambitioner som vuxit fram i biståndsrelaterade globala fora, nätverk och standards såsom: effektivitet, lokalt ägarskap samt ömsesidigt ansvarsskyldighet och ansvarsutkrävande.

  Samtidigt har begrepp som ”result based management” (RBM) fått stort inflytande på humanitära organisationer när det gäller vikten av att nå och visa på konkreta resultat. Finansiärer, såsom regeringar, ställer allt tuffare krav på RBM metodik används genom ett starkt inflytande på svenskt bistånd och därmed på RCRCM i Sverige, företrätt av Svenska Röda Korset. Dock finns både forskare och humanitära organisationer civila som hävdar att RBM knappast är någon patentlösning vare sig för att nå eller visa på resultat. Medan dialog med biståndsmottagare funnits så länge bistånd funnits har systematisk dialog med hjälp av sociala medier för att få förmånstagarnas synpunkter bara skett ett tiotal år.

  I denna fallstudie undersöker jag RCRCM med fokus på Svenska Röda Korset. I synnerhet studerar jag följande forskningsproblem: hur bidrar dialog med och ansvarighet gentemot förmånstagare som sker med sociala medier till att nå och mäta resultat?Mitt material inkluderar individuella- och fokusgruppsintervjuer samt studier av RCRCMs styrdokument. Slutsatser inkluderar att: direkta organisatoriska fördelar för RCRCM av dialog med mottagare är potentiellt enorma givet RCRCM världsomspännande lokala nätverk. Fördelarna inkluderar ökad möjlighet att nå de mest utsatta, mer relevanta insatser och bättre finansiering. Bland utmaningarna som lyfts är brist på expertis och ägarskap hos organisatio-nens ledning och svårighet till byte av ’mind set’ vad gäller nedåtgående ansvarighet.

  [1] A) Internationella rödakorskommittén (ICRC), B) Internationella rödakors-och rödahalvmånefederationen (IFRC) och C) nationella föreningar in 189 länder i världen (se sektion 2.1)

 • 88.
  Plöen, Leo
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Bränneby, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Wermland Forever?: En undersökning om hur Karlstads kommuns varumärkesidentitet avspeglas i Wermland Forever2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Wermland Forever? En undersökning om hur Karlstads kommuns varumärkesidentitet avspeglas i tv- serien Wermland Forever

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa hur en stads image kan påverkas av en enskild marknadsföringsåtgärd. I det här fallet sponsring av tv-serien Wermland Forever som efterföljdes av såväl tittarstorm som låga tittarsiffror. Karlstads kommun mottog dessutom kritik för sitt samarbete då många ansåg att tv-serien gick emot Karlstads kommuns värdegrund.

  Frågeställningar: Hur ser Karlstads kommuns varumärkesidentitet ut? Hur ser Karlstads kommuns varumärkesimage ut? Hur uppfattas bilden av Karlstad som visas upp i Wermland Forever? Hur ser förhållandet ut mellan Karlstads kommuns varumärkesidentitet kontra varumärkesimage ut i relation till Wermland Forever?

  Teori: Uppsatsen baseras till stor del på Simon Anholts fyra aspekter av ett varumärke samt Hart & Stachows ramverk för att mäta Karlstads image. Även teorier om varumärkeskapital och place branding har använts.

  Metod: Uppsatsen har undersökt Karlstads kommuns varumärkesprofil genom en analys av styrdokument och en samtalsintervju med kommunens kultur- och fritidschef. En enkät har använts för att mäta hur allmänheten ser på Karlstads kommun och Wermland Forever.

  Resultat: Undersökningen visar att Karlstads kommun har ett starkt varumärke med en identitet och image som stämmer väl överens. Tv-serien Wermland Forever visade dock upp en bild av kommunen som inte stämmer överens med denna identitet.

  Nyckelord: Karlstad, Karlstads kommun, Värmland, varumärke, image, TV, Wermland Forever 

 • 89. Rieder, Bernhard
  et al.
  Röhle, Theo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Digital Methods: Five Challenges2012Ingår i: Understanding Digital Humanities / [ed] Berry, David, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2012, s. 67-84Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  While terms like ‘digital humanities’, ‘cultural analytics’, or ‘Web science’ are certainly buzzwords, there are many indicators for a ‘computational turn’ that runs deeper than a simple rise of quantitative or ‘scientific’ modes of analysis. Rich graphical interfaces, advanced visualisation techniques, and ‘fuzzy’ processing have led some of those who have held numbers, calculations, and computers at a safe distance for a long time to warm up to new computational possibilities. But what are we to make of all of this? If these new digital methods are more than just another set of tools in our arsenal, how do we deal with the more fundamental transformations that challenge established epistemological paradigms?

 • 90.
  Rundqvist, Lina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Sindemark, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  En organisation i visuell förpackning: Ett projekt kring utformning av informativa budskap2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The student union of Karlstad University is always working for the better for the students, so they can feel safe and that their time at the university is trouble free. To get the students to sign up for a membership, the organization have to inform the students about their work and the benefits that a membership brings. The problem is that the target audience is broadbecause there are all students at Karlstad University that are of different sexes, ages and nationalities, this can cause problems when the information must be adapted to each individual in order to make it interesting. The organizations various work areas have not reached the entire audience and therefore requires an information film in which all the areas can be presented in an attractive way that makes it easy for the audience to absorb the information. A strong trend in the world of information films are the so called infographics. These types of animated information films tend to involve and interest people because they consist of elements such as color, illustrations, music and so on. The project is based on theories of perception, narrative, color, illustrations, audio and metaphors. These theories are complemented by a focus group study, which all together results in an infographic movie that represents the organization.

 • 91.
  Ryan Bengtsson, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Mapping networks: A case study of inner Scandinavia’s music community2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To have expanded social and professional networks and media-related skills are considered valuable assets in today’s globalized society. It is sometimes suggested that individuals may interconnect their networks to facilitate global connectivity and thus a global market, independent of location. This is often referred to as network capital that then may be transformed into economic-material capital. However this study seek to problematize how both networks and network capital enfold in relation to local place-specific conditions – here referred to as a local cultural ecosystem. The study explores how the local cultural ecosystem plays into possibilities of global connectivity within creative communities in rural areas of Europe, using the music community as a case. The point of departure is local established networks amongst semi-professional and professional musicians and stakeholders in the region of Värmland (Sweden) and Hedmark (Norway). The two networks exist on each side of the countries shared boarder, thus placed within different local cultural ecosystem. However common activities, geographical closeness and digital networks also interconnect them. These networks are mapped through personal interviews and focus groups with musicians and stakeholders, and by participatory observations at local networking events. This is a work in progress, however the intention is to identify prerequisites and barriers within these local cultural ecosystems and use these findings to specify measures to support and strengthen a creative community within a rural area such as inner Scandinavia.

 • 92.
  Röhle, Theo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Big Data – Big Humanities?: Eine historische Perspektive2014Ingår i: Big Data: Analysen zum digitalen Wandel von Wissen, Macht und Ökonomie / [ed] Reichert, Ramón, Bielefeld: Transcript Verlag, 2014, s. 157-172Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [de]

  Dieser Beitrag versucht, die Rekonstruktion einer historischen Debatte für eine kritische Auseinandersetzung mit den Ansprüchen und Versprechen der Digital Humanities und des Humanities Computing fruchtbar zu machen. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass viele Fragen, die heute im Umfeld von Big Data und Digital Humanities debattiert werden, in den 1960er Jahren zur Diskussion standen und die Positionen zum Teil erstaunliche Übereinstimmungen aufweisen.

 • 93. Röhle, Theo
  Desperately seeking the consumer: Personalized search engines and the commercial exploitation of user data2007Ingår i: First Monday, ISSN 1396-0466, E-ISSN 1396-0466, Vol. 12, nr 9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With reference to surveillance studies theory, this paper critically assesses the role of personalized search engines as a mediator between advertisers and users. It first sketches the economic and technical background of online marketing and personalized searches. Then, it engages in an in-depth discussion of two examples of personalized search engines with regard to the data collection process used and the way in which this data is used for advertising purposes. The discussion shows that users' information needs, as well as their personal data, are subject to a growing pressure in terms of commercial exploitation. Essentially, search engines now fulfill the task of translating information needs into consumption needs.

 • 94.
  Röhle, Theo
  Germany.
  Dissecting the Gatekeepers: Relational Perspectives on the Power of Search Engines2009Ingår i: Deep Search: The Politics of Search beyond Google / [ed] Becker, Konrad; Stalder, Felix, Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag, 2009, s. 117-132Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The paper engages in an in-depth discussion of the search engine Google, focusing on its relationship to webmasters and users. Attempts by webmasters to game the ranking system in order to boost the position of their websites are met by Google with a subtle combination of rewards and punishment. It is argued that this strategy involves the establishment of a disciplinary regime that enforces a certain norm for web publishing. Google’s relationship to the users, on the other hand, is characterized by less invasive forms of power. By inserting itself deeply into the users’ information environment, Google can collect and analyze unprecedented amounts of user data. It is argued that the modeling of segmented consumption behavior that these schemes are based upon involves a governmental form of power. It is a kind of power that aims at controlling differential behavior patterns by gaining an intimate statistical knowledge of a population and using this knowledge as a means of predictive risk management.

 • 95.
  Röhle, Theo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  ’Think of it first as an advertising system’: Personalisierte Online-Suche als Datenlieferant des Marketings2007Ingår i: Kommunikation@gesellschaft, ISSN 1616-2617, E-ISSN 1616-2617, Vol. 8, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  Suchmaschinen gehören seit langem zu den wichtigsten Werbeträgern im Netz und es wird mittlerweile offen zugestanden, dass die gezielte Vermarktung von Werbeplätzen sich zur Kernaufgabe der Suchmaschinenbetreiber entwickelt hat. Um dem Ruf nach relevanteren Suchergebnissen nachkommen zu können, binden neue Formen der personalisierten Suche immer weitere Bereiche des Nutzerverhaltens in den Suchprozess ein, gleichzeitig schaffen die gesammelten Daten aber auch die Grundlage für eine noch engere Verzahnung ökonomischer Interessen mit dem persönlichen Nutzungskontext. Mit Bezug auf aktuelle Theoriebildung aus den "Surveillance studies" diskutiert der Beitrag die Rolle der personalisierten Suche als Bindeglied zwischen Nutzer und Werbung. Sowohl die Entwicklung der Online-Werbung als auch die technischen Grundlagen der personalisierten Suche werden skizziert, um schließlich an zwei konkreten Beispielen zu erläutern, welche Daten bei der personalisierten Suche erhoben werden und wie diese zu Werbezwecken verwendet werden können. Dabei wird deutlich, dass die zunächst zur Verbesserung der Suchergebnisse erhobenen Nutzerinformationen einem immer stärkeren kommerziellen Verwertungsdruck ausgesetzt sind.

 • 96.
  Röjeskog, Emelie
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Berglund, Felicia
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Meningsskapande i formella och informella möten: En studie av Räddningstjänsten Karlstadsregionen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To work in an unpredictable work environment requires communication that functions well. In every organization it’s important that employees receive information that is relevant yet not confusing. Due to that, our ambition with this study is to understand how rescue effort organizations communicate in meetings; and whether their communication is clear or not. Our subject for this case study is the Emergency Services in the region of Karlstad. It is important to understand how the co-workers in one of the shift teams at the fire department evaluate the communication that takes place during routine staff meetings. To help understand this we have examined how the meetings at the fire department are structured, and how the co-workers interpret the communication in both formal and informal meetings. We have also examined the importance of sensemaking communication in meetings at the fire department. Karl E. Weicks’ theories about sensemaking serve as a foundation to the theoretical framework of our study. We focus on sensemaking for both formal and informal meetings and our study was conducted by eight qualitative interviews with co-workers at the fire department at the Emergency services in the region of Karlstad. The conclusions of the study show that informal meetings contribute to communion at the work place, this because the co-workers get to know each other. In addition informal meetings serve as a scene for interpreting information. When the co-workers discuss the information in informal meetings they exchange experiences and opinions, and information that might have lacked context instead makes sense. Good information is that kind of information that is associated with the co-workers’ everyday reality. The study also shows that the information given in formal meetings relatively often is perceived as meaningless, and that the opportunity to raise questions and additional dialogue is often ignored. Key words: sensemaking, internal communication, formal, informal, meetings, Emergency services, fire department

 • 97.
  Sanabria Roca, Francesc
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Navigating the Storm: A qualitative study of complementary media usage during natural disasters2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyze the use of different media channels occurred within a natural disaster situation. This research focuses specifically on charting the factors that affect audiences in their choice of media channels and how these factors ultimately lead to the complimentarily use of sources. This study is based on channel complementarity theory and utilizes a qualitative method consisting of semi-structured interviews and has been complemented with a survey that respondents were required to complete prior to the interview. The twelve college students that made up the sample for this study were selected through convenient and purposive means and have personally been involved in natural disaster situations without exception.

  Final results and analysis suggest that individuals utilize several media channels combined, at different points in time or simultaneously, and in random order during a natural disaster. The analysis of the results also shows that individuals use this variety of media channels in order to obtain two different perspectives: broad and narrow. Traditional media channels such as radio and television are shown to be used in order to obtain the broader perspective during a natural disaster event. In contrast, social media like Instagram, Facebook, and Snapchat are used to gain the narrower perspective.

  The findings of this study also suggest that factors affecting media choices are accentuated by a crisis such as a natural disaster and are intrinsically connected to specific needs audiences have at one particular point in time. The most relevant factors contributing to the choice of media type and leading to channel complementarity found in this study are accessibility, compatibility of sources, tailorability, and humor appeal. Controversially, credibility appears to be disregarded as a key factor, even though it is still perceived as an influential characteristic. 

 • 98.
  Sartoretto, Paola
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Becoming an incidental media activist: On Brazilian Landless  Workers’ Movement struggle to construct arenas for communication.2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Brazilian Landless Workers’ Movement (MST) has since its creation in 1984 acted for the promotion of agrarian reform and rural workers’ and their families’ rights to education, healthcare, culture and infrastructure. Throughout its trajectory, the social movement faced the difficulties that arise from the scarcity of arenas and resources to communicate. Recognising at early stage that voice matters (cf. Couldry 2010) and that the means to form and express opinions are not equally available in a society, MST has since its foundation being active in constructing and maintaining communication channels on the side of the core cause of promoting agrarian reform. The article is based on fieldwork carried out in 2013 and 2014 and interviews with MST militants working with communication. The analysis of the material raises questions of relevance, potential and actual achievements of media activism. From the realisation, at an early stage, that voice is an important element in the promotion of social change; MST started their activities as incidental media activists. These activities run parallel and complement the movement’s work and include demands to change community radio legislation in Brazil and participation in FNDC, the National Forum for Democratisation of Communication. Based Fraser’s (2009) view of justice as a matter of recognition, redistribution and representation and on Couldry’s (2010 and 2013) critique of corporative media’s role in neoliberalism, this article discusses the experience of MST in becoming an incidental actor in the democratisation of media. The term incidental is used here to draw attention to the importance of voice for those considered marginal, even if acting on another aspect of marginality. 

 • 99.
  Sartoretto, Paola
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Mobilization and action in the new mediapolis: Understanding action and mobilization offline and online2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 100.
  Sartoretto, Paola
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Voices from the margins: People, media, and the struggle for land in Brazil2015Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study looks into communicative processes and media practices among members of a subaltern social movement. The aim is to gain an understanding of how these processes and practices contribute to symbolic cohesion in the movement, how they develop and are socialized into practices, and how these processes and practices help challenge hegemonic groups in society. These questions are explored through a qualitative study, based on fieldwork and interviews, of a subaltern social movement. The empirical object of the study is the Brazilian Landless Workers Movement (MST), which was founded in 1984 to promote agrarian reform and defend the rights of rural workers in Brazil.

   

  At the macro-level, the discussion addresses social realities marked by the meta-processes of globalisation, neo-liberalisation, and mediatisation. Against this background, the experiences of MST militants and of the movement as a whole help us to understand how different communicative processes play a role in the ways people experience globalisation, neo-liberalisation, and mediatisation in their daily lives. Departing from an understanding of communication as a process that structures practices (mediated and non-mediated), this study questions the media-centric understanding of communication, arguing that media practices are created through appropriation processes.

   

  The results show that communicative processes are crucial to reinforcing values and symbologies associated with the rural worker identity. There is also a high level of reflexivity about media practices and an understanding that they must serve the principles of the collective. As a consequence, the movement seeks to maintain control over media, routinely discussing and evaluating the adoption and use of media. The interviews show ambivalence towards the alleged dialogic and organisational potential of digital media and to the adaptability of these media to the MST’s organisational processes. Through observation, it is possible to conclude that media have an instrumental function, as opposed to a structural function, in the processes of social transformation engendered by the MST. 

123 51 - 100 av 118
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf