Endre søk
Begrens søket
1234 51 - 100 of 162
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Friman, Yvonne
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Kommunikationsrädsla hos programstuderande vid Karlstads universitet2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 52.
  Futic, Dijana
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Invandrarna i våldtäktsstatistiken: En kartläggning av invandrares överrepresentattion som gärningsmän vid våldtäkter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna uppsats är att undersöka invandrares överrepresentation som gärningsmän i våldtäktsstatistiken. Avsikten är främst att kartlägga storleken på överrepresentationen, dess förklaringar och eventuella orsaker. Uppsatsen tar även upp gällande rätt inom området och lagstiftningen innan reformen i april 2005, dess förändringar och avsikten bakom förändringarna. Antalet våldtäkter tycks bli allt högre och det är mot denna bakgrund som lagstiftningen och lagstiftningsreformen som genomfördes i april 2005 presenteras och diskuteras.

  Invandrares överrepresentation i våldtäkter är en fråga som inte får tillräcklig uppmärksamhet av samhällets aktörer. Brottsförebyggande rådet har givit ut två rapporter med en tidsintervall på tio år. Invandrares och invandrares barns brottslighet gavs ut 1996 och efterföljaren Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet gavs ut nästan tio år senare, året 2005. Dessa rapporter är dessutom inte koncentrerade på våldtäktsbrottet utan behandlar alla typer brottslighet och lägger ytterst liten vikt vid orsakerna därtill.

  I dagens samhälle pågår relativt mycket debatter rörande våldtäkter, brottet är uppmärksammat i media och forskning bedrivs. Detta krävs för förebyggandet av brottet, anmärkningsvärt är dock den nästan obefintliga uppmärksamhet som ges invandrares överrepresentation i våldtäktsstatistiken. Att påpeka överrepresentationen kan förknippas med främlingsfientlighet och inte mindre att konstatera att överrepresentationen är ett problem. Ämnet är tabu. Resultatet blir en ond cirkel med ett problem som inte diskuteras och därmed inte kan reduceras eller lösas varför problemet eskalerar. Detta leder oss till slutsatsen att invandrares överrepresentation måste belysas för att orsakerna ska kartläggas och förhoppningsvis leda till en ljusare utveckling.

 • 53.
  Fällman, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Dehring, Henrik
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Utvärdering kring brandsäkerhet: Evaluation on fire security2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ända sen lagstiftarna i 1944, 1962 och 1974 års brandlagsstiftning samt 1986 års räddningstjänstlag har det funnits en strävan att öka kommunernas ansvar för brandsläckning, räddningstjänst och förebyggande brandskydd. I Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska de olika aktörernas ansvar gällande brandsäkerhet tydliggöras, vilket kan ses som en naturlig utveckling av samhällets strävan mot en bättre brandsäkerhet. För att tillgodose kraven som Lagen om skydd mot olyckor ställer på ägare och nyttjanderättshavare så bör ett s.k. Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) bedrivas under hela byggnadens/anläggningens tid för användning och skall omfatta såväl verksamhet som organisation.

  Landstinget är en aktör som berörs av Lagen om skydd mot olyckor eftersom en brand i ett sjukhus eller vårdinrättning kan, av lätt förståeliga skäl, få katastrofala följder. Landstinget i Värmland har de senaste åren genomfört en koncernövergripande översyn av sitt totala säkerhetsarbete. Landstinget i Värmland har en handlingsplan för att förebygga brand. Både utbildning och övning är viktiga delar i brandskyddet och all personal skall vara delaktiga.

  Eftersom både utbildning och övning är viktiga delar i brandskyddet vid sjukhus så är det värdefullt med någon form av uppföljning/utvärdering. Uppföljningen bör vara relaterad till målen för utbildningen. Under och efter lärprocessen går det att fastställa i vilken grad utbildningsmålen har uppnåtts, dvs. har den studerande lärt sig det som avsågs? Syftet med uppsatsen är att utvärdera hur väl personalen på två avdelningar vid Centralsjukhuset i Karlstad anser sig ha tillräckliga kunskaper angående brandsäkerhet. Uppsatsen har genomförts som en pilotstudie på uppdrag av säkerhetsansvarig vid Landstinget i Värmland.

  Första delen av utvärderingen är allmän och tar upp frågor som berör individens upplevda kompetens samt individens syn på organisationen vid brand. Nästa del i utvärderingen består av frågor kring landstingets mål med brandutbildning och omfattar de olika moment som utbildningsplanen tar upp. Den sista delen i undersökningen handlar om frågor som endast besvaras av personal som genomgått samverkansövning med Räddningstjänsten. Svarsalternativen är utformade för att ge respondenterna en möjlighet att uttrycka ett kvalitativt ställningstagande till frågorna i utvärderingen.

  Positiva slutsatser är att stora delar av respondenterna anser sig ha tillräckliga kunskaper i brandsäkerhet. Respondenterna anser sig även ha tillräckliga kunskaper utifrån Landstinget i Värmlands mål med brandutbildningen för personal. De respondenter som genomgått samverkansövning med Räddningstjänsten verkar överlag anse sin egen och avdelningens kompetens tillräcklig för att fungera i samarbete med Räddningstjänsten. Respondenterna anser att både brandutbildning och brandövning har ökat deras handlingsförmåga vid brand i positiv utsträckning. En negativ slutsats är att det finns en tendens att respondenterna förlitar sig mer på avdelningen än sin egen förmåga att fungera i samarbete med Räddningstjänsten.

  Slutligen ett förslag på fortsatt arbete inom området brandsäkerhet. Genom att använda sig av en följdfråga till varje enkätfråga kan man identifiera både styrkor och svagheter, vilket kan användas för att öka personalens upplevelse av en tryggare arbetsmiljö utifrån brandsäkerhetsperspektiv.

 • 54.
  Gren, Martin
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Forskarutbildning i kulturgeografi2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Forskarutbildningen är en 4-årig utbildning. Därför måste denna planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas på ett pedagogiskt och ämnesvetenskapligt motiverat och professionellt sätt. Denna bok är den första i sitt slag där innebörder och konsekvenser av detta för forskarutbildning i ämnet kulturgeografi behandlas, analyseras och problematiseras, samt där ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska aspekter uppmärksammas och utvecklas. Det vänder sig i första hand till forskarutbildare och forskarstuderande i kulturgeografi.

 • 55.
  Grip, Lena
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Mediernas syn på De Andra: En medieanalytisk studie i samband med mordet på Fadime2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Detta är en uppsats som har som syfte att undersöka vad våra medier har för roll i skapandet av våra bilder av De Andra. Den bygger på en medieanalytisk studie av fyra olika tidningar i Sverige i samband med mordet på Fadime. Syftet är också att studera i vilken mån bilderna som förmedlas liknar tidigare mediala bilder av olikheter från oss själva. De undersökta tidningarna är Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter.För att uppfylla syftet har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts. Utifrån en analysnyckel, återkommande ord, begrepp och kategorier, även symboler och associationer i tidningarna, har tidningsartiklarna granskats och kategoriserats. Huvudindelningen utgår från två olika motsatta diskurser, som innehåller en mängd påståenden under varje diskurs. Vidare har flera tidningscitat ur olika artiklar presenterats och diskuterats.För att uppfylla uppsatsens syfte har några teorier arbetats ut för att kunna dra slutsatser utifrån undersökningens resultat. Uppsatsens teoretiska perspektiv innefattar tre huvuddelar, vilka tar upp Konstruktionen av De Andra, Medier och Genus. Gemensamt för alla tre kapitel är att de har sin utgångspunkt i den postkoloniala teoribildningen. Förenklat handlar om att belysa kolonialismens effekter på platser, identiteter, kulturer och samhällen. Den ifrågasätter eurocentrisk kunskapsproduktion och kunskapsförmedling. Vidare är den kritisk till den koloniala diskursens historiebeskrivning och representation av olika platser, identiteter, kulturer och samhällen. Denna teori har stor betydelse även för vårt samhälle än idag. Den ger insikt i vad våra föreställningar om De Andra bygger på, hur dessa uppkom och hur dessa bevaras eller förändras, samt varför.Uppsatsens undersökning visar bland annat att det finns en skillnad mellan de fyra olika tidningarna, och det antas att den kan bero på tidningarnas politiska tillhörighet. Artiklarnas uttryckta åsikters fördelning mellan de två diskurserna pekar på faktumet att det huvudsakligen förmedlas en stereotyp bild av De Andra. Tidningsartiklar som utgår från att det finns ett övergripande förtryck av kvinnan som tema är få, likaså de som gör kopplingar till behovet av samhälleliga åtgärder. Vidare framkommer iakttagelsen att olika bilder av De Andra inte får lika stort utrymme, utan att vissa beskrivningar favoriseras. Undersökningen visar också att det är en kulturrasistisk bild som är den överrepresenterade i de analyserade tidningarnas artiklar. De Andra framställs som kollektiva, traditionella och förtryckande, medan Vi framställs som individuella, moderna och jämställda.I uppsatsens slutsatser menas bland annat att mediernas beskrivning av De Andra är stereotyp. Undantaget är den ”svenska” kvinnan, som här får utgöra motsats till den ”invandrade” kvinnan, och därmed framställs i positiv dager. Denna uppsats ären av få som gör kulturgeografiska kopplingar mellan medier, kön och etnicitet. I den mån som den ändå är jämförbar med tidigare undersökningar av mediernas beskrivning av De Andra, så är likheterna i beskrivningarna ganska stora. Skillnaden är dock att religion inte ses som en så vanlig komponent i De Andras handlande iföreliggande undersökning. I tidigare undersökningar har religion ofta setts som en av huvudkomponenterna i De Andras väsen och natur.Resultatet av den gjorda studien är i mångt och mycket nedslående. Inte minst på grund av detta finns det mycket arbete kvar att göra på området i, särskilt med tanke på de främlingsfientliga vindar som blåser på många håll i Europa idag. Hur vi skapar och upprätthåller våra bilder av De Andra blir allt viktigare.

 • 56.
  Gustafsson, Jonas
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Idrottsturism: Med fokus på Världsmästerskapen i fotboll2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Världsmästerskapen i fotboll startades under 1920 talet av en samling med franska fotbollsadministratörer ledda av Jules Rimet. Grundidén var att samla världens starkaste landslag och att dem skulle göra upp och tävla om att bli världsmästare. Mästerskapet avgjordes tre gånger innan andra världskriget gjorde så att det blev ett 12 år långt uppehåll. Sedan 1930 då det första mästerskapet avgjordes i Uruguay har hela 17 mästerskap avgjorts (sammanlagt har 18 mästerskap genomförts). Det senaste mästerskapet i Tyskland hade dock kantats av ekonomiska problem inför VM. Världsmästerskapen i fotboll och OS har helt klart de största publiksiffrorna för ett enda idrottsevenemang, trots att inget av dem är ett singelevenemang. Inför VM 1994 i USA hölls 490 kvalmatcher och varje match lockade tusentals åskådare innan de 24 avslutande matcherna spelades i USA.

  Rankas då en person som reser till fotbolls VM som en turist? Enligt min mening är detta uppenbart. En turist är någon som reser under sin fria tid och inte arbetar, är borta i minst 24 timmar och är på en plats personen inte är bosatt på. Eftersom att de personer som jag inriktat mig på rest ner till Tyskland på grund av fotbolls VM så rankar jag dessa som turister.

  Mitt syfte med denna uppsats är att få reda på varför folk väljer att resa till VM i fotboll, samt vad lockar den vid sidan fotbollen? Min första tanke med detta är att de reser på grund av ett genuint intresse av fotboll. Men som jag har uppmärksammat i tidigare undersökningar och uppsatser jag har skrivit, så kan det även vara själva evenemanget i sig som lockar, alltså inte fotbollen utan rörelsen av den stora massan av människor. Detta är en form av idrottsturistande där idrotten har blivit lite mer av ett jippo som lockar människor till en mängd olika kringvärden, självklart är det fortfarande så att själva idrotten i de flesta fall står i fokus. Som en mindre del har studien tänkt sig att undersöka hur de aktiva och media spenderade sin fria tid under mästerskapet. Denna del kommer givetvis att vara mindre än undersökningen med turisterna men fungera som en liten avstickare.

  Studien har som syfte att försöka fånga in vad som karaktäriserar en besökare av fotbolls VM samt om de passar på att ”turista” på de platser de befinner sig på?

  De resultat studien har kommit fram till har om möjligt förändrat min bild av idrottsturister. I studien läggs märke till att flertalet av dem som rest till VM gjort det av två anledningar, dels på grund av fotbollen men även en stor del för känslan med all stämning runt omkring. Bland annat nämner Respondent C att ”Bra fotboll upplevs på TV och bra stämning upplevs live”.

 • 57.
  Gustavsson, Anna
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Sundström, Maria
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Utvärdering av utbildningen Kommunbaserat säkerhetsarbete: Evaluation of the course in municipal risk management, Safe Community 2005Independent thesis Basic level (professional degree), 25 poäng / 37,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Nyckelord:

  Riskhantering, samhällssäkerhet

  Lag om skydd mot olyckor

  Säker och trygg kommun

  Utvärdering

  Intervjumetod

  Hälsofrämjande vs skadeprevention

  Styrkor hos utbildningen Kommunbaserat säkerhetsarbete

  Vi kan ändå vara säkra på vår sak när vi drar slutsatsen att i det stora hela har det uppfattats som en bra utbildning med stora kvalitéer. Med en blick framåt tror vi att den här typen av utbildning kommer att ges fortsättningsvis och att den kommer att utvecklas i takt med nya erfarenheter och ändringar i lagstiftning och samhällsstruktur. Om man ska lyfta fram den främsta styrkan i utbildningen, är det möjligheten att kunna påverka innehållet när det gäller valet av studieobjekt i projektarbetet. Även enkelheten och den basala nivån i metoderna har framträtt som ett ”vinnande koncept” av den anledningen att det har gått att direkt implementera och anpassa metodiken ute i verksamheterna.

  Förväntningarna på utbildningens användbarhet motsvarades för att man fick metoder och systematiska verktyg att börja jobba med. Mönster som har framträtt i intervjuerna är att upplägget av momenten har varit som en stege, med naturlig ordningsföljd. Det som man lärde sig i början gav förståelse för det som följde i kommande steg.

  Sammansättningen av deltagarna är också till utbildningens fördel, både när det gäller personerna och vilka deras yrkesområden är, samt kommunsammansättningen. Det har setts som en bra och givande sammansättning att det har varit personer med från både politiska poster, chefer, tjänstemän samt från polis- respektive räddningstjänst. Flertalet av deltagarna fick med sig en mer nyanserad bild av andras yrkesroller än vad de hade innan kursen.

 • 58.
  Hagman, Malin
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Säkerhetsarbetet vid Kils RF och Färjestads RK2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how two riding schools work with their safety. Riding is one of the most popular sports in Sweden but also very dangerous. Sweden has a lot of riding schools and almost half a million that rides. Therefore it’s very important that riding, and especially riding at riding schools has the highest level of safety with regards to harmful events.

  The purpose leads to the overarching research question for this essay, which is: How does the Safety work look at two riding schools in the area of Karlstad? Out of this question, seven specified research questions have been constructed. They are:

  1. Do the pupils get education and informed about the safety?

  2. Is there one staff educated in safety questions and that have the main responsibility for the safety?

  3. Do the parents consider that they get enough information about the safety?

  4. Is there demands on reporting if there has been an accident and for insurance purpose?

  5. Is there access to safety equipments (helmet and vest) and does the pupil use them?

  6. Have the riding schools taken part in Konsumentverkets work on safety?

  7. Do the riding schools use Ridsportförbundets safety directives?

  The conclusion is that both Kil and Färjestad have a good safety work at their riding schools overall. There are although some deficiencies when it comes to the information about safety to parents and pupils.

 • 59.
  Hallberg, Anders
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Varför är det säkrare att flyga än att få sjukvård?: En jämförande studie av säkerhetsutveckling inom hälso- och sjukvård respektive civilflyg2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna jämförande studie är att söka förklaringsfaktorer till varför hälso- och sjukvård respektive civilflyg har utvecklats olika i säkerhetstänkande. Frågeställningen är huruvida de statliga tillsynsmyndigheternas förutsättningar och arbetssätt har betydelse för säkerhetskulturen i respektive tillsynsverksamhet. Till förutsättningarna hör författningarna - skiljer sig dessa åt? Myndigheternas arbetssätt, dvs. tillsynens utformning – vilken betydelse har den?

  Resultaten visar att säkerhetsrelaterade författningar inom civilflyget är tydligare jämfört med hälso- och sjukvården. Inom civilflyget anges tydligt hur säkerhetsarbetet ska organiseras, till skillnad mot hälso- och sjukvården.

  Tillsynsmyndigheternas arbetssätt påverkas av skillnader i författningarnas utformning. Luftfartsstyrelsen kan påverka de flygsäkerhetsrelaterade resurserna vid en flygplats. Socialstyrelsen har små möjligheter att påverka sjukvårdens bemanning.

  Genom civilflygets föreskrifter har man uppnått strikt följsamhet mot upprättade rutiner. Miljön för avvikelserapportering är icke-bestraffande. Felhandlingar förebyggs genom övningar och repetitionsutbildningar. Socialstyrelsen saknar bemyndigande i utbildningsfrågan.

  Tillståndsplikten inom civilflyget har sannolikt främjat säkerhetsutvecklingen, så även det internationella samarbetet.

  Slutsatsen är att utformningen av författningarna har betydelse för tillsynsmyndigheternas möjligheter att påverka säkerhetsutvecklingen inom respektive tillsynsområde. Bristen på tydlighet i författningarna kan förlångsamma sjukvårdens utveckling mot ökande patientsäkerhet.

 • 60.
  Hashimi, Shokri
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Historieämnet – i ett mångkulturellt klassrum2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Invandringen är en realitet i dagens samhälle. Skolan har här en viktig roll och ett stort ansvar i mottagandet av de nya barnen och ungdomarna med invandrarbakgrund. Det är intressant att fråga sig hur skolan och undervisningen förhåller sig och anpassar sig till de

  nya omständigheterna. I styrdokumenten finns en medvetenhet kring mångkulturalitet och interkulturalitet. Samtidigt skall det gemensamma kulturarvet utgöra en trygghet och en gemensam plattform i undervisningen.

  Mot bakgrund av den realitet dagens skola befinner sig i och den kontrastförhållande som syns i styrdokumentet, syftar befintlig uppsats till en undersökning av hur lärare och invandrarelever ser på historieämnets roll i det mångkulturella klassrummet. Detta

  eftersträvas göra genom forskningsfrågorna ”Hur förstår lärare och elever historia som begrepp och undervisning?”, ”I vilken grad nyttjas elevernas bakgrund och erfarenhet i undervisningen?” och slutligen ”Hur arbetar skolan med elevernas historiemedvetande?”.

  Uppsatsen har sin teoretiska utgångspunkt i den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensens tolkning av historiemedvetande, vilket ses som ”ett samspel mellan människors

  dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan”.53 Jensens ståndpunkt tar avstamp i dels att människans historiemedvetande fungerar som en ofrånkomlig del av hennes identitet, sociala kunskaper och handlingar, dels att människan både som individ och som

  grupp är både skapad av och skapare av historia.

  Respondenterna i föreliggande studie utgörs av tre So-lärare på högstadiet och åtta invandrarelever varav sju går på högstadiet och en på gymnasiet.

  Slutsatsen är att den interkulturella och mångkulturella undervisning med eleverna och deras historiemedvetande i centrum, som förespråkas av historiedidaktiker, i styrdokument,och av de intervjuade lärarna, tillämpas inte. Istället dominerar en förhållandevis traditionstillämpad historieundervisning. Användning och bearbetning av elevernas historiemedvetande, mångkulturaliteten samt interkulturaliteten formar sig i sporadiska då-nuförbindelser och i vissa kopplingar till eleverna.

 • 61.
  Hednar, Rickard
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Musikens betydelse2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 62.
  Hedström, Linda
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Ett steg framåt och två bakåt?: One step forward and two backwards? - A case study of changes within public administration2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is a case study of changes within public administration. The purpose is to describe and discuss changes inspired by New Public Management within public administration. These changes will also be studied a bit further in order to find out whether they have been effected by any form of path dependency.

  In order to fulfil the purpose of the thesis I intend to formulate my main question as follows:

  • Does path dependency effect the possibility for changes within public administration?

  To be able to answer my main question and fulfil the purpose of the thesis I have chosen to study the county planning commission in Trollhättan. Here I have selected a few changes concerning the possibility to handle various permissions in an efficient way. To examine whether these changes have been effected by any path dependency, a number of interviews were undertaken with representatives from the administration of my case.

  After analysing these interviews the answer to my main question is, yes. The change process has all together been effected by path dependency, which has delayed the implementation and in some sense also worsened the possibility of in an effective way handling various permissions in the county commission.

 • 63.
  Hellgren, Malin
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Museet och historieundervisningen: en undersökning om hur Värmlands Museum kan användas i historieundervisningen i grundskolans tidigare år2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur Värmlands Museum utarbetar sin verksamhet och förmedlar sitt samhällsuppdrag mot skolan, samt hur verksamma lärare i praktiken nyttjar länsmuseet i historieundervisningen för grundskolans tidigare år.

  I undersökningen besvaras två frågeställningar: ”På vilket sätt organiserar Värmlands museum sin pedagogiska verksamhet för att bidra till historieundervisningen i grundskolans tidigare år?” och ”Hur används Värmlands Museum i historieundervisningen för grundskolans tidigare år?”

  Grunden för arbetet består utav kvalitativa intervjuer. Två museipedagoger som är anställda sedan ett respektive två år på Värmlands Museum och fyra lärare som har praktiserat sitt yrke från nio till trettio år på olika skolområden i Värmland, har intervjuats.

  Resultatet från undersökningen visar att Värmlands Museum erbjuder flera pedagogiska program som kan användas i grundskolans historieundervisning. Merparten utav programmen har utgångspunkt i två permanenta utställningar. Lärarna har nyttjat museet i historieundervisningen med olika syften. Hela eller specifika delar utav utställningarna har studerats.

  Nyckelord: Värmlands Museum, pedagogiska program, nyttjande utav museum, historieundervisning

 • 64.
  Hessel-Welin, Emelie
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Jarl, Rakel
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Intern- och externrekrytering: Vad händer sen?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 65.
  holgersson, Christer
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Ryttare till havs: Känslans estetik och euforism i nuet2009Oppgave
 • 66.
  Hvittfeldt, Pia
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Andersson, Marie
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Könsdiskriminering i samband med rekrytering2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 67.
  Igelström, Marie
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Hagfors - en församling i emigrationens slutskede2005Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 68.
  Ininbergs, Peteris
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  De lettiska flyktingarna till Gotland 1943-462005Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 69.
  Ininbergs, Peteris
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Det svenska spionaget i Baltikum 1943-1957: En studie av ett fiasko?2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  During and after World War II Sweden was spying in the occupied Baltic countries which had been occupied, from 1943 by Nazi Germany and from 1944 by the Soviet Union. It began in 1943, with the Germans still occupying the Baltic countries, when Sweden and its intelligence service “C-byrån” recruited volunteers among the Baltic refugees in Sweden and sent them back to the countries they had fled from. Many of the Baltic refugees to Sweden were men aged 25-45 so the Swedish intelligence service had a good recruiting source. This started the first period of intelligence operations in the three Baltic countries. In 1946 Swedish intelligence was reorganized and Thede Palm was appointed head of, what was named, T-kontoret. He ran the T-kontoret until 1965. Palm transformed the intelligence to the situation needed for the Cold War and he expanded co-operation with the British Military Intelligence Service, MI6. This constitutes the second phase of Swedish intelligence operations in the Baltics. The first two years did not produce any exciting results. The reports from T-kontoret contained information mostly about the resistance movements in the three Baltic countries but not much about the military installations. The Swedish Defence Ministry and the Swedish High Commander of the Defence, Helge Jung, developed plans, based on a Soviet Union attack on Sweden, which was believed to be a real threat at that time. Besides, and in spite of Swedish neutrality, Helge Jung was very oriented to the West and often in opposition to parts of the Swedish Government which meant that the Government was not always fully informed about Swedish secret military operations in the Baltics and the Baltic Sea. When the Cold War intensified in 1948, the Swedes planned and carried out the setting-up of agents in the Baltics. This constitutes the third period of the operations. It all happened in co-operation with MI6. What they did not know about was that most of the operations were infiltrated by the Soviet MGB (the name of the Soviet secret police from 1946 to 1953) and therefore doomed to failure. This thesis focuses on the third period and the following questions: i) how did the results from the operations change between period 2 (1946-1948), and period 3 (1948-1953); ii) what was reported; and iii) did Swedish intelligence put the emphasis on special geographical areas and on specific targets? The results from the third period of intelligence operations in the Baltics were much better than before. The reports from the Baltics produced by T-kontoret increased from 10-20 per half-year to an average of 20-40 per half-year. The quality of the reports also improved (based on the scoring of the source and the message given by the Swedish Intelligence Service itself). The targets in the Baltics became more focused and the reports from Latvia followed by Estonia became more frequent than those from Lithuania, a fact that could have been influenced by Soviet immigration policies to the Baltic countries. In Latvia the focus was given to military targets, such as harbours and airports and the port in Liepaja and the airport Spilve outside Riga became top priorities. The thesis is based on documentation from the Swedish War Archives (Krigsarkivet) where access was given to the reports produced by T-kontoret from 1946 until 1953. We know from other sources that in 1957 the Soviet Union handed a protest note to the Swedish Government. The note was of course denied by the Swedes but after that the operations were ended both by the Swedes and the British Military Intelligence Services.

 • 70.
  Jansson, Jonas
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Lokala attityder till ett miljöprojekt: - Välkomnande, oro och misstro2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I uppsatsen redovisas en undersökning av attityder hos människor som är involverade i ett kommunalt avloppsprojekt. På grund av otillräcklig kapacitet i befintligt kommunalt avloppssystem och bristfälliga enskilda avlopp har Hammarö kommun (i skrivande stund, våren -05) planer på att bygga ett nytt miljöanpassat avloppssystem, i en begränsad del av kommunen. Tanken är att organiskt köksavfall skall malas för att komma med i det ordinarie avloppet, där avloppsvattnet sedan skall rötas. Ur rötningen är det tänkt att man skall utvinna jordförbättringsmedel och biogas. Det nya systemet innebär att både privata fastighetsägare och hyrestagare skall anslutas till ett avloppssystem som kräver avfallskvarn i köket, installation och rördragning, ekonomisk insats, och så vidare. Projektet har fått EU bidrag, och kallas Life-projektet.

  Forskningsfrågan är vilka attityder några av de boende i detta område har till projektet. Undersökningen är en kvalitativ pilotstudie, vilken också syftar till att kunna utgöra underlag för en kommande större kvantitativ undersökning. Fem intervjuer gjordes på personer i särskilt urval, med hjälp av frågeguide. Urvalen gjordes efter en önskan om en så stor variation som möjligt av parametrar som olika ålder, kön, utbildning, yrke och så vidare. Intervjuerna kompletterades med brevväxlingsdokument (från brevväxling mellan några invånare och politiker), samt några publiceringar i NWT och VF som behandlade Life-projektet.

  Enligt vissa teorier så torde attityderna vara påverkade av bland annat urvalskriterierna som nämnts ovan, men också av andra faktorer som: andra attityder, livssituation, miljökunskaper, ideologier, och så vidare. I analysen framkommer att nästan alla intervjuade ställde sig positiva till att kommunen vill miljöanpassa avloppssystemet, men flera anser att placeringen är fel, dels på grund av oro för lukt och ökad trafik. De flesta respondenterna var också oroliga för den ekonomiska kostnaden. Resultatet visar dessutom att flera av de intervjuade hade fått en mycket negativ attityd till hur politikerna och projektledarna har hanterat projektet.

  Några ansåg att de blivit lurade och att politikerna/projektledaren varit nonchalanta. Avgörande för dessa attityder tycks vara de ansvarigas hantering av projektet, som bland annat innebar minimalt reellt inflytande för invånarna. Men troligen påverkar också en allmän attityd av missnöje och skepsis mot politiker och experter över lag. Misstänksamheten mot projektledare och politikernas uttalanden förstärker oron för exempelvis lukt och ekonomisk belastning. Några andra tyckte att informationen hade varit dålig och oro för ekonomisk belastning uttrycktes, men de uppgav inte att de kände sig lurade eller liknande, dessa personer var ej heller oroliga för lukt. En tolkning är att avståndet från reningsanläggningen kan vara avgörande för deras attityd, de bor lite längre bort och kanske tror de då sig inte bli berörda på samma sätt.

  Respondenterna tycktes över lag också ha relativt dålig kunskap om projektets tekniska och i sin förlängning miljöpåverkande egenskaper. Vilket i sig skulle kunna leda till att de, när det gäller miljöaspekten, endast nämnde lukt som ett tänkbart framtida miljöproblem.

  Attityderna till projektet är förändliga över tid. Inställningarnas framtida formulering är beroende av kommunens fortsatta hantering av projektet, nivå på anslutningsavgift, praktisk hantering av exempelvis kvarnar, nya kunskaper/erfarenheter och så vidare.

 • 71.
  Johanson, Lena
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Gudinnan: Som alternativ och/eller kompletterande gudsbild - behövs hon?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Denna uppsats behandlar fenomenet gudinnetro förr och nu och om könet på den högsta gudomliga ordningen har betydelse för kvinnor och mäns roller förr och nu. Syftet är att försöka berätta om gudinnetrons historia, visa på att den i olika former även existerar i vårt nutida västerländska samhälle, och att få en bild av varför den gör det. Uppsatsen redovisar också för några av de religionspsykologiska teorier som finns om hur människans gudsbilder uppstår och till detta har jag tillfört en könsteoretisk aspekt. Detta för att få en förståelse varför könet på den gudomliga ordningen har betydelse för kvinnor och mäns roller och situation i livet. Metoden som har använts är främst litteraturstudier för att lägga en grund om gudinnetrons historia och uttryck idag. Tre ostrukturerade intervjuer har också genomförts med tre kvinnor om deras syn på Gud, Gudinnan och deras tro. Av litteraturstudierna och intervjuerna drar uppsatsens författare slutsatsen att den rådande gudsbildens kön i samhället har betydelse för kvinnors och mäns roller och status. Enkelt uttryckt betyder detta att en manlig gudsbild är till fördel för män och det omvända med en kvinnlig gudsbild. Slutsatsen blir därför att en kvinnlig gudomlig förebild behövs för att underlätta för kvinnor att kunna identifiera sig med gudomen.

 • 72.
  Johansson, Christina
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Stjernström, Eva
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Thörnqvist, Margaretha
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Medborgardialog: Att organisera medborgardeltagande i prioriteringsprocessen2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Vi har inspirerats av en föreläsning av Jennifer Gibson från University of Toronto. I denna presenterades hur man förankrat beslut kring prioriteringar hos medborgarna, och hur man därigenom undvikit kraftiga negativa reaktioner. Det etiska ramverket byggde på den deliberativa demokratiteorin. Erfarenheterna av processen visade att det fanns möjlighet att få acceptans och legitimitet bland medbor-garna för svåra prioriteringar, så kallade wicked-issues.

  Syftet med uppsatsen var att ta reda på om och hur deliberativa metoder är ett sätt att hantera wicked-issues. Den övergripande frågeställningen är: Vilka kännetecken bör en medborgardialog ha för att vara framgångsrik? För att få svar på frågeställningarna undersöktes följande fall som vi valt ut som star cases: Barcelona, Lewisham, Toronto, Norrbottens läns landsting och Landstinget i Östergötland. Vi beskriver även andra praktiska exempel som får utgöra ytterligare erfarenhetsbas i studien.

  I arbetet med att identifiera viktiga framgångsfaktorer har vi använt oss av fem forskare inom deliberativ demokratiteori; Habermas, Räftegård, Fishkin, Dryzek och Dahl. Med utgångspunkt i deras teorier har vi tagit fram en analysmodell som innehåller fyra huvudområden; kontext, arrangemang, dialog och effektivitet. Dessa fyra områden innehåller i sin tur ett antal egenskaper. Analysmodellen har använts i en jämförande analys av de valda casen.

  Vårt resultat visar att nödvändiga kännetecken för att medborgardialogen ska vara framgångsrik är:

  • Syftet är att samla synpunkter och att diskutera.

  • Wicked-issues finns i kontexten.

  • Besluten fattas i ordinarie beslutsinstans

  • Medborgardialogen genomförs som öppna offentliga möten, dialoger till riktade grupper och dialog via informationsteknologi

  • Öppet för alla och till berörda av frågeställningen

  • Tidigt genomförd i processen

  • Systematiken är delvis utvecklad

  • Underlag för beslut om prioriteringar

  • Dialogen är öppen, jämlik, ansvarig och dialogisk

  • Dialogen är delvis kunskaps- och erfarenhetsbaserad

  Inte nödvändiga kännetecken är:

  • Lagstiftning

  • Parallell intern dialog i organisationen

 • 73.
  Johansson, Frida
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Andersson, Maria
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Tillit och psykologiska kontrakt hos präster2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 74.
  Johansson, Jessica
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Fritid: en begreppsförvirring2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 75.
  Johansson, Magnus
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Arenastaden och Swedbank Arena: Spekulativ planering i en postpolitisk tid2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste årens trend inom stads- och samhällsplanering i Sverige är att kommuner och städer alltmer ser de svenska städerna och stadsrummen som varor på en köp och sälj marknad där privata företagsintressen alltmer tas i beaktande och får större utrymme i frågor som rör stadsplanering och utveckling. Vi lever i ett stadsrum, där varumärken och tecken på reklampelare utgör symboler som stadens invånare göds med enligt logiken störst, bäst och vackrast. Har den konventionella staden förlorat sin betydelse vad det gäller att vara ett forum för (stadens) medborgare? Syftet med uppsatsen är att belysa stadens omvandling i enlighet med den nyliberala stadens varumärkes - fetischism och dess inverkan på stadsrummet i Sverige. Med utgångspunkt i kritisk stadsgeografi har jag för avsikt att analysera det svenska stadsrummets omvandling i vår tid med Arenastaden - den planerade stadsdelen i Solna som ett konkret exempel. Genom följande fyra frågeställningar avser jag att finna svar och tendenser på i vilken riktning svensk stadsplanering går emot: Vilka likheter och skillnader kan skönjas i projektet Arenastaden med andra liknande urbana projekt/omvandlingar i andra delar av världen? I vilken utsträckning inkorporeras privata företag och intressen i beslutsfattandet i svensk stadsplanering, med empiriskt exempel från Arenastaden i Solna? Vilka konsekvenser i samhälls- och stadsplaneringen kan uppstå då en kommun/stad allierar sig med privata aktörer i planeringsprojekt? Är Swedbank arena ett tecken på att den post-industriella staden, gått från att vara ett centrum för konsumtion till att själv bli konsumerad?

   

  I analysen har jag utgått från teorier kring stadsrummet och valt att koncentrera mig på Henri Lefebvres trialektiska rumsuppfattning och genom densamma analyserat hur det svenska stadsrummet utifrån exemplet Arenastaden har och kommer att förändras. Vidare består analysen utav en jämförelse mellan geografiska teorier kring stadsrummet och en intervju genomförd med en representant för Solna stad.

   

  Mitt resultat visar att den planeringsfilosofi som implementeras utav Solna, till stor del bygger på risktagande och spekulativa beslut. De beslut som fattade kring den planerade stadsdelen, Arenastaden i Solna, bygger på rådgivande beslut från den privata marknaden i form av en bank, ett idrottsförbund och flertalet byggföretag. Genom att beslut genomförs med hjälp av privata intressenter kommer vinsterna att privatiseras medan kostnaderna kommer att socialiseras. Om projektet går med förlust kan företagen dra sig ur eller gå i konkurs, vilket i slutändan leder till att Solnas skattebetalare får betala en förlustaffär de själva inte varit med att besluta om. Detta är en del i den postpolitiska staden där det ökande privata inflytandet i politiska beslut omvandlar staden till ett köp och sälj rum, snarare än ett för medborgarna levnadsrum

 • 76.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Denk, Thomas
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Att studera kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete - förarbete och förslag till upplägg av forskningsprojekt2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) syftar till att ge ökad förståelse och kunskap om förutsättningarna för att bedriva säkerhetsarbete på kommunalnivå. Särskilt avser projektet att ge förståelse och kunskap om den betydelse som uppföljning respektive utvärdering har för kommunikation och beslutsprocesser som är relaterade till säkerhetsarbete. För att uppnå detta syfte kommer två delstudier att genomföras inom projektet.

  Den ena delstudien kommer att behandla frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Delstudien behandlar följande tre forskningsområden: Kommunikationens egenskaper och aktörer, perspektiv på skydd och säkerhet och tjänsteutveckling.

  Den andra delstudien kommer att studera hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Det övergripande syftet med delstudien är att ge ökad förståelse och kunskap om hur politiska beslutsprocesser kan påverkas vad gäller aktualisering av frågor relaterade till säkerhetsarbete.

  I denna rapport beskrivs bakgrunden till projektet tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna för projektets delstudier. Därtill kommer förslag till delstudiernas upplägg att presenteras. Med detta utgör rapporten ett inledande försök att precisera projektets innehåll och genomförande. Samtidigt utgör också rapporten en avrapportering av KOBS-projektets första fas, vars intention främst har varit att utveckla projektets design.

 • 77.
  Jonsson, Cecilia
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Hur bemöter samhället kvinnliga missbrukare2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammandrag av

  Hur bemöter samhället kvinnliga missbrukare

  Missbrukande kvinnor marginaliseras utifrån många olika aspekter. Hon ingår inte under den manliga normen, hon bryter mot normerna i samhället, hon ses inte som en riktig kvinna och om hon har barn tvingas hon att dölja sitt missbruk mot myndigheterna för att inte behöva mista sina barn. Ovan på allt detta så antas det också att den missbrukande kvinnan har problem med sin självbild och sin kroppsliga identitet och hon har problem med sexualiteten. Det är inte undra på att dessa människor börjar med sitt missbruk för att kunna fly undan från alla dessa olika parametrarna

  Syftet med denna uppsats är att lyfta fram och belysa några få kvinnor och deras missbruk i interaktion med samhället och deras eventuella avvikarkarriär.

  De teoretiska utgångspunkter som jag har valt att använda mig av är en litteratur genomgång utifrån olika författare som har skrivit om kvinnor och deras missbruk. Jag har även valt att använda mig av en bok som behandlar kvinnors hemlöshet då jag anser att mycket av de resultaten från den undersökningen kan flyttas över till missbrukande kvinnor. Avslutningsvis i de teoretiska utgångspunkterna så behandlas Stämplingsteorin utifrån Ted Goldberg.

  De frågeställning som jag har valt att bygga min undersökning på är följande

  · Hur blir före detta missbrukande kvinnor bemötta i sin kontakt med samhällets olika institutioner?

  · Finns det orsaker till att missbrukande kvinnor börjat med droger, orsaker som har med individens interaktion med samhället att göra?

  För att kunna komma fram till den ovanstående frågeställningens slutsats så behövde jag använda mig av följande frågor:

  · Förekommer det stämpling av individen i dagens samhälle?

  · Bidrar samhället till att kvinnor börjar missbruka droger?

  De avgränsningar som har gjorts är att det endast är kvinnliga före detta missbrukande kvinnor som jag har valt att göra intervjuer med då studien skall belysa kvinnorna och deras interaktion med samhället. Anledningen till att det endast har gjorts fem intervjuer är att jag ville få en bra kvalitet på intervjuerna vilket kunde ha förlorats om antalet hade varit större.

  Den metod som jag har valt att använda mig av är den kvalitativa och formen för intervjuerna har varit ostrukturerade. Jag har valt att använda mig av den kvalitativa metoden på grund av att jag är intresserad av hur de före detta missbrukande kvinnorna har upplevt sig bli behandlade. Jag är inte intresserad av att, med min studie kunna generalisera för en hel population. I de intervjuerna som jag har gjort, har jag utgått från en intervjuguide som har innehållit mycket öppna frågor för att på så vis störa respondenten så lite som möjligt i deras berättelser. För att uppsatsen ska kunna anses som tillförlitlig så har jag valt att låta respondenterna läsa igenom intervjuutskrifterna för att kunna få möjligheten till att rätta till missuppfattningar eller göra kompletteringar. Respondenterna har full anonymitet och det förekommer därför inga namn på vare sig personer eller platser. Utifrån min frågeställning så blev urvalet mycket begränsat och jag fick kontakt med en kvinnlig före detta missbrukare som sedan hjälpte mig att komma i kontakt med flera kvinnor.

  Det material som jag använder mig av är en litteraturgenomgång av litteratur som jag funnit vara relevant för att jag skall kunna besvara mina frågeställningar. Sedan har intervjuerna gjorts, som jag sedan analyserat och ställt mot de teoretiska utgångspunkterna. Jag har även valt att ta med statistiska bagrundsfakta.

  De slutsatser som jag har kommit fram till i min uppsats är att samhället har en del i de marginaliserade före detta kvinnliga missbrukarnas, missbruks- och avvikarkarriär. Detta på grund av att samhället skapar regler som individen sedan bryter mot, vilket gör att individen ses som avvikande. Vad som också har framkommit av studien är att alla de intervjuade kvinnorna kommer från dysfunktionella familjer vilket har inneburit att de har erfarenheter med sig som gör att de stämplas som avvikare i sin interaktion med samhället. Jag anser att ett barn faktiskt inte väljer i vilken familj som det skall födas in i och det är därför oförmöget att skydda sig mot den fortsatta stämplingen som samhället ger.

  Svaren på mina frågeställningar blir därför följande:

  Det finns orsaker till kvinnornas missbruk som kan relateras till deras interaktion med samhället.

  Det förekommer stämpling av individen både i familjen och i samhället. Och samhället bidrar till viss del till att kvinnorna har startat sina missbrukskarriärer.

 • 78.
  Jonsson, Ulrika
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  "Repatriering inom Ericssonkoncernen"2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 79.
  Karlsson, Anna
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Svantesson, Kerstin
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Synen på de hemlösa och deras livssituation: - en kvalitativ studie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The intention of our study is to examine how the view of homeless people and their life situation looks according to a selection of persons, which in their work get into contact with homeless people. The study is based on a qualitative method that includes interviews.

  The result of the study is based on interviews with eight persons working in the social services, volunteer organisations, the police and a security organisation. The majority of the persons that have been interviewed are normalising homeless people; they do not look upon them as different. At the same time they have the opinion that homeless people live a tougher life and that they have to fight more for their living than other people. The persons that we have interviewed share the view that homeless people live under a constant pressure of finding a place to sleep. The results also show that there are differences in views among the persons that we have interviewed. That is, concerning how homeless people get money and how the relations between them are.

  On the basis of the view of homeless people we have discussed different views of people. The views that we have found among the persons that we have interviewed are the humanistic view, the comprehensive view, the psychoanalytic view and the existential view.

  We draw the conclusion that there are both similarities and differences among the persons that we have interviewed when it comes to the view of homeless people and their life situation. The leading similarities consists of that they see the life situation of homeless people as hard and tough and that you as a person have to be a survivor to manage the life of being homeless. The leading difference is the relation between the homeless people. Some of the persons that we have interviewed have the opinion that there is a fellowship between them and that the relation is strong. Others see the relation as brittle, based on drugs. There are also differences concerning how homeless people get money. Some have the opinion that homeless people get pension and other allowances while others have the opinion that they get money by crime.

 • 80.
  Karlsson, Maria
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Dyslexi: utifrån ett lärar och elevperspektiv2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 81.
  Karlsson, Per
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Ripe for resolution?: How the recent earthquake impacted India-Pakistan relations2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The traditional standing in the practice of negotiation which is main concerned with the substance of the proposal for a solution has been somewhat altered by Zartman who do acknowledge the importance of the first idea but adds the dimension of the timing of the efforts for a resolution. Throughout the schools of crisis management and conflict resolution this concept has made its name as the ‘ripeness theory’. The focal point of the theory is termed as the ‘Mutually Hurting Stalemate’ (MHS), a situation where the conflicting parties sense their positions in a hurting impasse.

  The concept of a ripe moment does not only centre on the parties’ perception of a MHS but is optimally associated with an impending, past or recently avoided catastrophe. Even though the catastrophe is not necessary to either the definition or the existence of a MHS it provides a deadline or a lesson that pain can be sharply increased in something is not done about it now. This in linked with the idea behind the concept that, when the parties find themselves locked into a conflict from which they cannot escalate to victory and this deadlock is painful to them (although not necessarily in equal degrees or for the same reasons), they seek a way out.

  A unique opportunity presented itself when a earthquake struck the areas between India and Pakistan the 8th of October 2005. Did the post-quake scenario present a new opportunity to collaborate on immediate relief activity and long-term build up? Could suspicion be buried with the wreckage? Could the disaster be a push to intensify the peace process?

  The aim of this study is to find out if the disaster has made the conflict ripe for resolution or more advanced mediation. The empirical chapters is going down two avenues including the political elites (and their actions) as well as the internal political process which in this study is made up by a) the militancy, and b) editorials from major Pakistani and Indian newspapers.

  The results of the study can be summed with that the earthquake has not made the conflict ripe for resolution (as in final resolution) but definitely made it ripe for more advanced mediation. This is based on the numerous important counter building measures carried out by the elites of India and Pakistan and the fact that the Kashmiri people were involved in the process. As for the internal political process the militancy did not show any will of collaborate or changing position in the conflict. The results of the newspaper’s editorials is not entirely positive either although both Pakistan and Indian newspapers had a rather positive outlook towards the increased Indo-Pak cooperation and the prospects for the future.

 • 82.
  Karlsson, Stefan
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Nödvändighetens väg: Världsbildande gränsarbete i skildringar av informationssamhället2005Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This dissertation aims at describing the worldview and the ontological boundary work that descriptions of ”the information society” presuppose as well as understanding how these relate to technocratic descriptions of the world.

  The theoretical point of origin of this work is that worldviews are communicated, and that when this transpires, three worlds are related to (the objective, the social, and the subjective) which contain ideological components that make them plausible.

  The material that has been studied is public documents from 1994 – 2004. These materials have been analysed with the help of text analysis, where a reconstruction of the ideological components of the worldview is the objective.

  The results of the analysis show that these descriptions, first of all, presuppose an objective world where an ontological boundary between technology and values is drawn. Technology is driven by one form of logic and values are driven by another. Technology does not in itself contain values, but when put to use, only certain types of value can be created. The subsequent theoretical consequences are that these values (for instance effectiveness) are presented as objective, independent of value conflicts in society.

  Second, the analysis shows that descriptions partly presuppose a social world that is divided into a normative centre and a normative periphery, and partly a historicist description of historical development. These two ideological components provide a logical consequence, that in the social world, identifiable groups who live according to lifestyle patterns of the future can already be found today.

  Third, results show that descriptions presuppose a subjective world that is possible to change and direct. Man is to be made responsive to certain aspects of his existence and unresponsive toward others. This requires causing him to be responsive to change and unresponsive to that which hinders change. The logical consequences become a description of a system integrated information society where the individual is to adapt himself to changes on the system level.

  All in all, the three results of the study show that the world view which the descriptions presuppose have clear elements of technocracy and the art of social engineering.

 • 83.
  Kekäläinen, Daniel
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Neo-realismen utmanad?: Afrika 1991-20012006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The topic of this D-level (Master’s degree) report is neo-realism as it is described by Kenneth Waltz in his “Theory of International Politics”, and the perceived discrepancy between the level of inter-state conflict in Africa between 1991-2001 and the predictions that neo-realism put forth for anarchical state systems that have no poles, or are fragmented into a multitude of poles.

  The purpose of the essay was defined to try and find out what is lacking in neo-realism with regard to the disproportionately low level of inter-state conflict in Africa - when the African state system as it is defined is as good an example of an anarchical state system that can be found anywhere on earth in current times.

  The research questions posed were:

  1.What problems do weak states have, and how do they manifest themselves?

  2.Can weak states affect the state system that they belong to, and if so, how could they do it?

  3.Does neo-realism have to be modified to take into account the weaknesses of states in relation to the anarchical state system?

  The conclusions were that weak states are affected by a multitude of complex problems that primarily manifest themselves in challenged monopoly of violence, domestic sovereignty and legitimacy. Furthermore weak states have few possibilities to affect the overall state system to which they belong, but they do retain the capacity to engage each other in the pursuit of power. It is performed by interfering in other states’ intra-state conflicts in order to achieve qualitatively different, but quantitatively the same, power as that of the strong state’s ambitions. The final argument put forth by the essay is that neo-realism does in fact have to include both the concept of weak state as a valid entity in the general anarchical state system, and that of intra-state conflict as a means to power by the previously mentioned entities.

 • 84.
  Kolback, Kerstin
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  I historia händer mycket krig: En undersökning om hur 12-åriga elever uttrycker sig om historia2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 85.
  Kåpe, Leif
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Regioner i Värmland: En studie av de värmländska kommunernas befokningsutveckling och näringslivsstruktur2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet utgår från Värmland men med fokus på länets nu sexton kommuner. - En övergripande tanke, en arbetshypotes, har varit att Värmland inte givet är ett enhetligt och homogent Värmland. Det består istället av ett över tiden skiftande antal enheter, som kan kallas regioner, med skiftande bakgrund, skiftande utvecklingsförlopp och skiftande näringsliv, ett Regionernas Värmland. – En annan övergripande tanke har varit att en kommuns ”arv och miljö” har utgjort och utgör tungt vägande faktorer för möjligheterna att utvecklas. I denna tanke ligger bl.a. att näringslivsstrukturen formats under lång tid, i samklang med områdets traditioner och kultur samt de naturgivna förutsättningarna, som läge och naturresurser.

  Arbetets syfte är dels att ge en bakgrund till hur de nu sexton kommunerna i Värmland vuxit fram, dels att visa deras utveckling av folkmängd och näringsliv, samt att utröna om de kan grupperas i regioner efter olikheter i befolkningsutveckling och näringslivsstruktur.

  Nedanstående frågor har ställts:

  • Hur har de nuvarande sexton värmländska kommunerna vuxit fram?

  • Hur har befolkningsutvecklingen sett ut för dessa sexton kommuner?

  • Hur har de sexton kommunernas näringslivsstruktur förändrats?

  • Hur kan en regionindelning av Värmland se ut utifrån befolkningsutveckling och näringslivsstruktur?

  I arbetet har de nuvarande kommunernas territoriella yta ”konstanthållits” tillbaka till 1860-talet, då begreppet kommun först dök upp som officiellt administrativt begrepp. Därigenom påverkas inte svaren på frågorna av att en mängd administrativa territoriella förändringar skett sedan dess.

  Svaret på den första frågan har getts genom ett ”släktträd”, medan befolkningsutveckling samt näringslivets struktur och förändring har beskrivits i såväl diagram som tabeller, baserade på befolkningsstatistik respektive yrkes- eller sysselsättningsstatistik. Tidsperioden sträcker sig tillbaka till 1860-talet vad gäller kommunernas framväxt och folkmängdsuppgifter, och till 1930-talet för näringslivsuppgifterna. Anknytningar till tidigare forskning har också gjorts för att få en viss uppfattning om hur näringslivet tidigare sett ut i skilda delar av länet. – Ur annan forskning har även lyfts fram faktorer som påverkar kommuners befolkningsutveckling och näringsliv. – Svaret på den fjärde frågan har getts dels genom att visa regionala indelningar av Värmland ur andras arbeten, dels genom egna regionala indelningar, huvudsakligen baserade på en enkel kvantitativt inriktad analys av statistiskt material över folkmängd och näringsliv.

  En slutsats har blivit att Värmland mycket väl kan delas in i olika regioner vad gäller såväl befolkningsutveckling som näringslivsstruktur. – Därmed menar jag att man utifrån vad som framkommit i föreliggande arbete mycket väl kan tala om skilda regioner i länet, alltså ett antal Regioner i Värmland.

 • 86.
  König, Jan
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  E- mobbning: Mobbing between young people with the use of mobile phones2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This graduation paper treats e-mobbing via the different communication medias of the mobile phone. The purpose of the research has been to describe student’s experience of e-mobbing via the mobile phone’s different integrated functions as phone calls, sms, mms and e-mail.

  In this poll investigation asked 100 students of 15-20 years of age.

  The interviews made have shown that girls are more exposed to e-mobbing, e.g. indirect mobbing. In my research it is possible to see that girls are more exposed than boys to threats of violence via sms, the spreading of rumours and the danger of being called different things.

  It is also possible to see in the result of the interviews that the mobber wants to experience power, something which is not unusual in all types of mobbing. The mobber feels safe and unreachable, while he or she can reach the victim at any time possible. This is something which is mentioned in the interviews by the young themselves. It is possible to see clearly that an indication of power and control is an important part in this type of mobbing.

 • 87.
  Landekrans, Linnéa
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Mäns syn på faderskap och föräldraskap: En kvalitativ studie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur män ser på faderskap och föräldraskap. Med bakgrund av att så få fäder utnyttjar föräldraförsäkringen är det övergripande syftet med uppsatsen att undersöka synen på faderskapet. Men också att undersöka relationen mellan faderskap och maskulinitet och hur faderskapet konstrueras i denna relation. De frågeställningar som undersökningen har utgått ifrån är:

  • Hur ser fäder på föräldraskapets praktik, vad har de för roll, uppgift och ansvar som fäder?

  • Med vilka mått mäts ”det goda faderskapet”?

  Den metod som har använts i undersökningen är kvalitativa intervjuer. Sex intervjuer har genomförts med fäder som har barn under tre år. Intervjuerna redogörs i uppsatsen i form av olika områden som faller under mina två frågeställningar. Med hjälp av citat belyses det som framkom under intervjuerna och parallellt med citaten görs tolkningar av det framkomna.

  En teoretisk referensram har tagits fram för att fungera som redskap i det analytiska arbetet och består både av teorier och begrepp som ansågs vara relevanta för mitt material. De är som följer: genussystemet, arbetets primat, hegemonisk maskulinitet, pappa som position samt barnorienterad maskulinitet.

  Studien visar tecken på att pappan ser sig själv som en person som inte har en självklar eller tydlig plats i föräldraskapets praktik. De upplever sig själva som en andraperson med en diffus roll för det nyfödda barnet. Men några saker har utkristalliserat sig i pappapraktiken. I enlighet med informanterna var uppfostran en del av det manliga föräldraskapet. Uppfostran är en uppgift där de som fäder kommer in i barnets liv och kan få betyda någonting, då de har sett sig som den sekundära för det nyfödda barnet. Studien har också visat tecken på att pappan lätt blir en lekpappa, då leken fick ett stort utrymme när pappa och barn spenderade tid tillsammans. Undersökningen visar på tendensen att det goda faderskapet mäts i relativt små mått, och följden av detta blir att det är lätt att vara en bra pappa i dagens Sverige. Enligt informanterna kan man inte vara en dålig pappa, man är bara en mer eller mindre bra pappa. Pappan har ett symbolvärde som inte baseras på praktik eller prestation.

 • 88.
  Landin, Mattias
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Politiskt organisationsbyggande: Om ungdomars inflytande i Rädda Barnen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ”Have the young members’ of Save the Children Sweden got increased possibilities to influence the organization since the founding of the youth-organization?”

  The purpose with the thesis is to investigate if the founding of a youth-organization by Save the Children Sweden has led to increased possibility for the young members to influence the organization. I have two research assignments; change since the founding of a youth-organization? politically since the foundation of a youth-organization and how?

  Did the norms and values in the organizationand Did the organization change I have analyzed protocols from the general assembly between 1997 and 2008 and how the rules in the organization have changed over time. I have also interviewed four board members to get a more diversified view of how the board meetings proceed. To interpret the findings in the analysis I have used two organization theories, result is that the young members of the organization have got increased possibilities to influence the organization. Not mainly because they have five representatives in the general assembly and one representative in the committee, but because they are more visible now than they were before the founding of the youth-organization when they where only private members.

 • 89.
  Larsson, Björn
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Barn & TV-reklam: En studie om tv-reklamens påverkan på barn2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate if and how children acknowledge TV-commercials, and if that is the case, are their preferences in products a result of it? The study also investigates which TV-commercials that are broadcasted together with children’s programs and if and how the children acknowledge these. The studies are based on interviews and an exercise with pictures that was carried out with two groups containing four children each. One group contained four children in the age of 6, and the other four children in the age of 7. The children are situated in a school in the Swedish countryside. A majority of the TV-commercials broadcasted along with children’s programs are clearly aimed for kids. All commercials broadcasted during this study were for toys, except one commercial that was for a computer program for kids. Even though most of the children’s descriptions regarding the differences between TV-programs and TV-commercials were vague, the vast majority could explain their opinion on TV-commercials and some of them could even give examples of products that they’d seen. Undoubtedly most of the children wanted something they had seen in a TV-commercial and some of them would have something purchased for them, or had purchased something, while some meant that they hadn’t gotten anything. It’s clear that the children had acknowledged something from a TV-commercial. To isolate the source of where the largest influence comes from is something not only this study is lacking clarity in. Nevertheless a certain influence can be interpreted and therefore it exists.

 • 90.
  Larsson, Katarina
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Nordin, Ulrica
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Om föräldrarna och föräldraförsäkringen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats är att studera hur olika utformningar av föräldraförsäkringen påverkar enskilda föräldrapars familjesituation. Upprinnelsen till att vi kom att intressera oss för detta var det förslag om reformerad föräldraförsäkring som kom från en utredning om föräldraförsäkringen i september 2005. Förslaget har till största delen inte trätt ikraft ännu beroende på att dess utformning kräver en utökning av föräldradagarna, och det är inte aktuellt i dagsläget. Det vi fann intressant att studera var hur familjer påverkas av att utformningen av föräldraförsäkringen förändras och vad det skulle kunna innebära om utredningens förslag träder ikraft. För att kunna studera detta valde vi att göra en enkätundersökning bland småbarnsföräldrar för att ta reda på hur olika utformningar påverkar den enskilda familjen.

  Det teoretiska underlag vi har haft som utgångspunkt inför denna studie är SOU 2005:73 – Reformerad föräldraförsäkring ”Kärlek omvårdnad trygghet” och Lisbeth Bekkengens (sociolog och fil dr i arbetsvetenskap) avhandling Man får välja – om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv. Utifrån detta har vi sammanfattningsvis inriktat oss på hur föräldraförsäkringen används för att reglera uttag och fördelning av föräldradagar i syfte att öka jämställdheten, samt hur den ska verka för barnens bästa. Ett centralt begrepp som vi återkommer till genom hela uppsatsen är den barnorienterade maskuliniteten, som förklarar vad som kan ligga bakom många mäns resonemang när det gäller uttag av föräldradagar.

  Med syftet och teorin som underlag har enkätundersökningen utformats och genomförts. Den kom att besvaras av 57 föräldrapar. Utifrån detta har sedan resultatet av undersökningen, samt påföljande analys presenterats. Ett centralt resultat var att föräldrarna inte ansåg att jämställdheten skall ökas genom föräldraförsäkringen och dess utformning, utan det är barnens väl som bör komma i första hand. Uppsatsen avslutas med diskussion och slutsatser, där den mest framträdande slutsatsen var svårigheten att kunna förena föräldraskap för barnets bästa och för jämställdheten mellan könen.

 • 91.
  Larsson, Lisbeth
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Det bruna Kristinehamn?: Nazistisk aktivitet i Kristinehamn 1933-19452001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 92.
  Larsson, Martina
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Etablering av köpcentra i Värmland: - med exemplet Töcksfors Shopping center2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  During the year 2005, a more and newer models of trade as shopping malls has been established in Värmland. Trough media (Wermlands the newspaper, Tvärsnytt) we have been able to follow the development of trade establishments as happened in the county, for example the establishment of Olav Thons Shopping center in Töcksfors. The aim and issues as then arisen in this study is part's why economic activities as shopping center increases precisely in Värmland, part's factors that governs the premise ice ring of a shopping center, were Töcksfors shopping center is functioned as an example, part's if shopping centers is a part of Värmland's new tourist activity? Through depth interviews with the region manager Urban Svanberg on Swedish business communities, the centre manager Helene Rödseth on Töcksfors shopping centre and the county tourist manager Monica Karlsson on Värmland's tourist council, some cultural geographic premise ice teories has been showed. For example this study has shown that trade in Värmland has been given birth to new trades in the county.

 • 93.
  Lind, Pontus
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Det uppätna monopolet: Initiativ, inflytande och resurser vid planeringen av kvarteret Druvan genom projektet Mitt I City2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine if the municipality has a real freedom of action to control the use of the land and the shaping of the buildings in a large and prestigious building project.

  In Karlstad there is now (2006) a large building project in form of a shopping mall. This project is in its final stage of completion and offers me a suitable case to examine. To undertake the purpose of the essay, the following research question is formulated:

  Do the municipality have a real freedom of action to control the use of the land and the shaping of the buildings in a large and prestigious building project as the Mitt I City project?

  In an attempt to examine the project and the planning process, three themes are applied. The first theme derives from the hypothesis that the part that initiate the process gets the upper hand as future discussions are taking place in relation to the original ideas. The second theme is influence and attempt to examine how and to what extent the parts can influence each other to inflict their will. The third theme is resources and has the purpose to examine if the municipality is dependent on other parts resources to govern.

  To examine these themes, a number of interviews were undertaken with representatives of both the municipality and the Mitt I City project. These respondents were asked questions to reveal how they apprehended the process. The questions were formulated to correspond with the three presented themes.

  The answer to my research question is no. The municipality of Karlstad exists in a reality where growth and investments are top priorities and Mitt I City are the only party that can offer this kind of project. The municipality therefore takes a more conservative role, and leaves most of the decisions to the exploiter, Mitt I City.

 • 94.
  Lindahl, Gabriella
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Ideella uppdrag: Vad får någon att engagera sig ideellt?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is a study about engagements and motivation. Its purpose is, by looking at other motivational theories than Abraham Maslow’s hierarchy of needs, to find out why certain people choose to become engaged as student representatives. The question this study is working from is: why do certain people choose to engage themselves as student representatives?

  This study has a qualitative approach, which means that a number of interviews have been done and subsequently profoundly analyzed. The underlying factors that play a part in the student representatives’ engagements have been sought out in this data material. This study is built on seven interviews which have been analysed with an inductive thematic analysis.

  The result of the study is presented in five themes: motivation, social heritage, proof of engagement, result of engagement and opposition with engagement.

  Much of what explains why someone becomes engaged as a student representative lies largely in what motivates you. Much of it can also be traced back to the socialisation process that we go through when we are young, and which returns every time we come across a new situation. If you have seen a parent, or such, take on a non-profit engagement, this will leave its mark on you and the way that you subsequently will act.

  Not only socialisation and different motivational factors influence enough to make you engage yourselves in non-profit organisations in the manor a student representative does. It also requires that they should get something out of the sacrifice they make. It isn’t about money as much as it is about self fulfilment and personal developments. To feel good about oneself because of the effort you provide, and the knowledge you can get which might help you in the future, are all reasons to become engaged as a student representative.

 • 95.
  Lisshammar, Erik
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Elevdemokrati som mål och medel2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Student democracy as an objective and as a means

  Essay in Political Science, D-level

  Author: Erik Lisshammar

  Tutor: Susan Marton

  Despite attitudes towards student democracy being generally positive, students have almost no influence over their position. This implementation study looks into whether or not students’ weak position of power results from something other than a democratising of schools taking priority when student influence is encouraged.

  With an aim of explaining what is hoped to be achieved and if these intentions are to be spread, the purpose is to investigate to what extent standards concerning student democracy are transferred between institutions. In order to find out, the question is posed of whether their aims for student democracy conform. This overriding question is coupled together with the following four defining research questions:

  1. Why does the government seek student democracy/influence?

  2. Why does parliament seek student democracy/influence?

  3. Why does the National Agency for Education seek student democracy/influence?

  4. Why does the high school board for Karlstad and Hammarö seek student democracy/influence?

  To answer all these questions, the theory of sociological institutionalisation is put into operation. It is then applied to documents that illustrate the institutions’ incentives and relations to one another. When the contents of the texts are analysed it is clear that all parties really want to increase student democracy/influence. Furthermore, all the institutions have an aim to improve students’ democratic power in society together with perceptions and behaviour in public life. The government and parliament are alone in striving after an improvement in students’ learning and making use of their competence, so the answer to the overriding question is actually no. Similarly, the National Agency for Education is also alone in its ambition to improve students’ knowledge as is the high school board in wanting to increase the freedom of choice for those concerned.

  These differences, as well as the similarities, have a clear connection with the inter-institutional exchanges. Differing objectives are caused by an unsuccessful transfer of standards, whilst identical standards arise as a consequence of successful transfers.

 • 96.
  Livendahl, Daniel
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Deltagardemokrati i de svenska kommunerna2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The overall purpose of this essay is to study in which degree the democratic model that is called participant democracy works in the Swedish municipalities. To achieve what I set out to do I will focus on a central political area in which the Swedish municipalities has sovereignty versus the state, in other words in an area where they rule themselves. That political area will then represent how well the participant democracy works in the Swedish municipalities. The research questions then becomes:

  Does the participant democracy at Swedish Municipality level work in a satisfying way?

  Does the participant democracy in a large Swedish Municipality in a central political area work?

  Does the participant democracy in a small Swedish Municipality in a central political area work?

  Are there similarities and differences between the municipalities?

  If so, how can that be explained?

  To answer these questions I will study documents regarding the planning and building area. The Swedish municipality has an obligation through the law to provide a document that is a strategic plan for how the building in the municipality will take place. This document is called in Swedish “översiktsplan”. The second document in the essay consists of the alterations to the first document after the citizens and other have had there say. In Swedish: “samrådsredogörelse”. These two documents will give me a view over what the municipality was planning and then compare it too the changes, if there were any, after the citizens and others have said their opinion.

  The outcome of the essay was that the participant democracy worked in both a large and small Swedish municipality and therefore the conclusion is that the participant democracy at Swedish municipality level works in a satisfying way. Although the participant democracy is working there is a problem with one of its components. The meaningful participant part has shown itself lacking in these two Swedish community’s as a result of that it is more common for either the political parties or the business world then the common citizen to get there opinion through.

  The last research question was regarding the similarities and differences between the two municipalities. The similarities that exist are by my opinion based on the will of the rulers in the municipalities, they want to engage the citizens and they want for them to have a opportunity to get involved in the municipalities development. The differences however is in the way they want to achieve it.

 • 97.
  Lundqvist, Maria
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Förnamnsskick i Värmland en jämförelse mellan stad och land2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnet som behandlas i denna uppsats är förnamnsutvecklingen i de två värmländska församlingarna Karlstad och Ekshärad. Det är två typer av utvecklingar som studerats. Dels hur många förnamn föräldrarna gav sina barn under perioden 1800-1920, dels vilka förnamn som gavs de nyfödda barnen mellan åren 1800-1859.

  Vad gäller hur många förnamn barnen fick så var det under hela 1800-talet stor skillnad mellan de båda församlingarna. I Karlstad fick en majoritet på mellan 60 och 80 procent av barnen två förnamn. I Ekshärad var det däremot mer vanligt att endast ge dem ett. Först på 1850-talet var det färre än 90% av de döpta som fick ett förnamn. Ännu vid år 1920 hade man inte kommit ikapp Karlstad, men förändringen till att använda fler förnamn var här betydligt snabbare än i Karlstad.

  Det finns inte mycket som tyder på att namnen har spridits från stad till landsbygd, eller åt andra hållet. I Ekshärad är Lars och Per de populäraste namnen på pojkarna. Flickorna heter bland annat Ingeborg, Kerstin eller Marit. Att göra en liknande sammanfattning för Karlstad är inte lika lätt, där de populäraste namnen varierar kraftigt. Hos pojkarna är det bara namnet Johan som alltid finns med bland de fyra toppnamnen. Två andra namn som varit populära är Anders och Carl. Toppnamnet hos flickorna är fram till 1820-talet det relativt korta Caisa. Sedan blir toppnamnet istället det betydligt längre Carolina, som först delar platsen med Christina och vid 1850-talets slut med Augusta.

  Den största skillnaden mellan församlingarna, vad gäller vilka namn barnen gavs, är dock att de 10 populäraste namnen i Ekshärad representerar över 70% av alla namngivna flickor/pojkar. Dessutom är det bara hos flickorna som flernamnsförnamn kommer in på topp 10, vilket sker först på 1840-talet. I Karlstad är motsvarande siffror under 50%. Det finns dessutom både hos flickor och hos pojkar minst ett flernamnsförnamn representerat på topp 10 i Karlstad. Utvecklingen av namngivningen beror troligast på traditionen med att låta förnamnen gå i arv. Namnen verkar inte ha spridits åt något håll mellan de båda församlingarna Karlstad och Ekshärad.

 • 98.
  Lödén, Hans
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  "Jag är på papperet svensk,...men": Kritiska händelser, identitet och politiskt engagemang hos gymnasister i Sverige2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vad krävs för att någon ska räknas som svensk? Räcker det med att känna sig svensk eller måste man kunna prata svenska också? Måste man vara född i Sverige? Varför attackerades World Trade Center? Vilka var motiven bakom Irakkriget? Hur ser du på islam? Är du beredd att engagera dig politiskt?

  Detta är några av frågorna som ställts till drygt 1000 svenska gymnasieelever. Svaren utgör underlag för en diskussion om gymnasisters syn på ”svenskhet”, kritiska händelser och politiskt engagemang. I rapporten diskuteras vidare om svaren ser olika ut beroende på om man ser sig själv som svensk eller inte och om kvinnors och mäns synsätt skiljer sig åt. Andra viktiga frågor som behandlas är om gymnasieungdomarnas uppfattningar påverkas av händelser som terrorattackerna 11 september 2001 eller Irakkriget 2003. Frågorna diskuteras utifrån begreppen kritisk händelse, kollektivt minne, identitet och politiskt engagemang.

 • 99.
  Lövgren, Patrik
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Blivande folkskollärare: En social rekryteringsstudie av inskrivna män vid Karlstads folkskollärarseminarium2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of this essay is to interpret possible pattern in social extraction, among future male elementary school teachers, at Karlstads elementary school teachers seminar over time. The questions that intend to concrete the purpose, and describe the possible pattern of social backgrounds are following; Where do the future male elementary school teachers come from? How the social recrutiment is divided in professional categorys, and is there any distinction in the pattern of social recrutiment over time? Which social groups were represented at Karlstads elementary school teachers seminar between the year of 1860-1940, and how they were divided.

  At the categorization of occupation, class- and social belongings I´ve used Sten Carlssons theory of professional categories (the social transformation in Sweden after 1866) which also was used by Kerstin Skog-Östlin in her dissertation Pedagogical control and authortity.

  The changes in the pattern of social recruitment of male future elementary school teachers were following; the proportion of students with agricultural backgrounds has decreased between the year of 1860 and the turn of the century. Further there was a substantial reduction of students with agricultural backgrounds between the turn of the century and the year of 1940. Students with agricultural backgrounds had the lowest represented frequency according to the investigation. At the year of 1860 the fathers of the future elementary school teachers mainly worked in the field of agribusiness while in the 1940s they mainly had the occupation of industrial workers and craftsmen.

  The group of agricultural workers remained smaller through the percentage distribution over time, while the group of industrial workers and craftsmen are rising. This is a timetypical segment in the industrial transformation of Sweden.

  On the basis of this account, we come to a certain conclusion, that the elementary school teachers seminar in Karlstad was an authority for middle- and lower social groups, whereas the student from higher social extraction was underrepresented.

 • 100.
  Martinsson, Fredrik
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Svensson, Tomas
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Mellanösternproblematiken: En studie av Israel-Palestinakonflikten och kurdfrågan2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Mellanöstern har varit och är ett område fyllt av konflikter. En av anledningarna är uppdelningen av regionen efter första världskriget och det Ottomanska rikets fall mellan segrarmakterna. Gränser drogs godtyckligt och de tog inte hänsyn till kulturella och religiösa skillnader. Denna uppsats syftar till att visa problematiken i Mellanöstern genom att två problem studeras mer ingående. Dessa problem är Israel-Palestinakonflikten och kurdernas kamp för ett självständigt Kurdistan. Israel-Palestinakonflikten behandlas också i ett FN perspektiv. I kurdproblematiken undersöks också omvärldens inblandning i frågan. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie och är deskriptivt skriven.Israel-Palestinakonflikten fick sin början 1948 vid Israels grundande efter världens dåliga samvete mot judarna efter andra världskriget. Arabvärlden var emot Israels bildande och attackerade den nybildade staten ganska snart. Detta var bara början på ett av många krig mellan Israel och arabvärlden. Israel har genom krigen vunnit ytterligare territorium på arabernas och palestiniernas bekostnad och ockuperar fortfarande vissa delar av grannländerna. Palestiniernas mål är en självständig stat. Trots flera fredsavtal och förhandlingar under 1990-talet är konflikten fortfarande omfattande och en varaktig fred långt borta p.g.a. judiska och palestinska extremister. FN: s säkerhetsråd och generalförsamling har genom otaliga resolutioner fördömt Israels agerande, men även palestiniernas terrorbombningar. Resolutionernas är ofta verkningslösa då parterna ignorerar dem. FN har haft svårt att agera då de fem permanenta länderna i säkerhetsrådet har vetorätt. USA har från 1970-talet tagit över FN: s roll som medlare i Mellanöstern. Otaliga försök har gjorts, men resultaten har uteblivit. USA är Israels största bidragsgivare vilket också syns i FN:s säkerhetsråd där USA sällan fördömer Israels agerande.  Vi tar i den här uppsatsen upp de geografiska orsakerna till Israel-Palestinakonflikten. Vattenfrågan är en av flera geografiska orsaker som bidragit till osämjan i området. Vår slutsats är att Israels läge är den största orsaken till konflikten då arabländerna vägrat erkänna landets existens. Kurderna har i över hundra år kämpat för ett självständigt Kurdistan. Anledningen till att de inte har ett eget land i slutet av 2002 är många. Efter första världskriget och det Ottomanska rikets fall började kurderna hoppas på en egen stat. Trots omvärldens löften om bildandet av ett Kurdistan fick kurderna se sig svikna av segrarmakterna från första världskriget då de slöt ett nytt avtal med Turkiet. Det var bara en av många gånger som kurderna blivit svikna av omvärlden. Omvärldens intressen i regionen har inte handlat om kurdernas välbefinnande utan om deras egna intressen och ambitioner. Idag bor det kurder framför allt i länderna Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Kurdernas uppdelning i de olika länderna har försvårat deras kamp för ett självständigt Kurdistan. Kurdernas situation i de olika länderna har varierat från tid till tid. Alla av länderna har motarbetat den kurdiska minoriteten på olika sätt. Turkiet vägrade erkänna den kurdiska befolkningen ända fram till slutet av Kuwaitkrisen. Länderna har också samarbetat mot den kurdiska befolkningen, men även stött den kurdiska befolkningen i de andra länderna för att destabilisera den politiska utvecklingen. I samband med Kuwaitkrisen ansåg FN att kurdernas situation och det destabiliserande läget i regionen utgjorde ett hot internationell fred och säkerhet. FN: s säkerhetsråd antog en resolution som innebar att FN: s princip om att inte blanda sig i andra länders inre angelägenheter åsidosattes. Kurdfrågan blev en internationell fråga. När kurderna började förhandla med Saddam Hussein blev frågan återigen en inre nationell angelägenhet. Den största anledningen till att kurderna inte har någon egen nation är segrarmakterna brutna löften efter första världskriget.

1234 51 - 100 of 162
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf