Change search
Refine search result
891011 501 - 545 of 545
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501.
  Samsioe, John
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Wäppling, Elina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Enklare, billigare och bättre?: en studie om projektförbättringar i planeringsfasen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka planeringsfasen och vad som händer däri för att se vad som kan förbättras. Detta görs genom att intervjua fyra projektledare vid olika företag som ägnar sig åt IT-projekt och intervjuerna ställs sedan emot existerande teori i området genom en kvalitativ analys. Intervjufrågorna baseras på projekttriangeln, som är ett ständigt återkommande fenomen i projektledningsteori, vars gyllene beståndsdelar är tid, kostnad och resultat. För undersökningens skull anpassas denna till att fokusera på planeringsfasen och då belyses aktiviteterna som sker när projektspecifikationen skapas; skapande av budget, tidplan och kravspecifikation, samt resurstilldelning för projektet.

            Det framkommer i undersökningen att samtliga fallföretag fokuserar på att generera ett bra resultat, eftersom de anser att en nöjd kund är det yttersta måttet på ett lyckat projekt, men att de ej är samstämmiga gällande vad som är sekundärfokus: tid eller kostnad. Detta konstaterande leder vidare till ifrågasättandet av projekttriangelns form. Är det kanske en romb egentligen?

            Vi rekommenderar projektorganisationer, baserat på det som framkommit under analysen, att utveckla sig själva till lärande organisationer och att utforska sin ståndpunkt i projektromben. Vidare rekommenderar vi organisationer att inte stirra sig blinda på möjliga kostnadsbesparingar, att alltid arbeta med buffert – för både tid, kostnad och resurser samt att beslutsfattarna gällande budgetar skall sätta sig in i projekten bättre alternativt förlita sig än mer på tillgänglig expertis. Slutligen rekommenderar vi även projektorganisationer att inrikta framgångsmätningar på projekt mot resultatet, eftersom vår undersökning visat att resultat alltid är huvudfokus.

            De identifierade problemområdena som leder fram till rekommendationerna förefaller vara anledningen till det höga antal misslyckade IT-projekt som låg till grund för undersökningen och om dessa rekommendationer följs skulle problemen därmed minska.

 • 502.
  Santos, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Ett misslyckat IT-projekt: En fallstudie om faktorer som påverkar resultatet av ett IT-projekt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IT-projekt bedrivs i många företag av olika anledningar. Orsaker till att genomföra ett IT-projekt kan exempelvis vara att hänga med i IT-utvecklingen, utveckla IT-produkter eller att stärka ett företags konkurrenskraft. Det spenderas stora summor och mycket tid på att bedriva IT-projekt och många människor arbetar i IT-projekt. Men alla IT-projekt får inte en lyckad utgång, utan många misslyckas. Ett misslyckande i ett IT-projekt kan påverkas av flera faktorer.

  Syftet med denna fallstudie är att analysera ett misslyckat IT-projekt för att komma fram till vilken eller vilka faktorer som påverkade misslyckandet och på vilket sätt. Undersökningen är gjord genom en kvalitativ ansats, bestående av en fallstudie med intervjuer och dokumentstudier. Teoristudier leder fram till en analysmodell med nio faktorer, som har påverkan på utgången av ett IT-projekt. Dessa faktorer är: Kravhantering, Planering, Projektledning, Ledning och styrgrupp, Användarmedverkan, Projektmedarbetare, Leverantör, Test samt Införande och avslut.

  För att hjälpa till och besvara C-uppsatsens syfte ställs tre undersökningsfrågor: 1. Hur förhölls sig IT-projektet till var och en av de nio faktorerna? 2. Vilken eller vilka faktorer påverkade misslyckandet? 3. Vad kunde gjorts annorlunda för att undvika ett misslyckande? Resultatet av slutsatsen i C-uppsatsen är att de faktorer som haft en avgörande påverkan på IT-projektets misslyckande är Planering, Projektledning, Leverantör samt Införande och avslut. I Planering och Projektledning brast det genomgående med att identifiera och hantera risker, både initialt och löpande under IT-projektets gång. Faktorn Leverantör var den faktor som mest påverkade misslyckandet, eftersom problem med leverantören och uteblivna leveranser påverkade resultatet starkt. Den sista faktorn som påverkade misslyckandet är Införande och avslut där det fanns brister i driftsättningen av IT-produkten och det uppstod fel som påverkade verksamheten och slutkunder.

  Nyckelord: IT-projekt, misslyckat IT-projekt, kravhantering, planering, projektledning, ledning, styrgrupp, användarmedverkan, projektmedarbetare, leverantör, test, införande, avslut.

 • 503.
  Selldén, Maria
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Samverkan genom portal och platta: En studie av Karlstads kommuns projekt Förskoleportalen och dess arbetsverktyg iPad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är inte lätt att sätta fingret på vad samverkan innebär. Olika teorier säger olika saker. Sett till den samlade bilden av vad samverkan är går den ut på att tillsammans med någon annan part sträva efter att tillsammans nå ett gemensamt uppsatt mål. Vägen till målet kan vara gemensam men det behöver den inte vara. Det samma gäller målet, ibland är målet framtaget av bara den ena parten och handlar om vad de vill uppnå i sin samverkan med motparten.

  Kommunikation är något som är viktigt i samverkan likväl som inom ett projekt eller en organisation. Utan en bra kommunikation skapas inte bra samverkan. Kommunikation handlar bland annat om att se till att rätt information når rätt personer. Det handlar även om valet hur en kommunikation ska ske.

  Syftet med uppsatsen i ämnet informatik är att undersöka om Karlstads kommuns projekt med e-tjänsten ”Förskoleportalen” underlättar i förskolepersonalens samverkan med föräldrarna inom förskolan samt om iPad är ett bra arbetsverktyg för förskolans personal i deras arbete med Förskoleportalen. Undersökningen är gjord genom kvalitativ ansats bestående av en fallstudie, intervjuer och enkäter med några av förskolans personal samt föräldrar med barn på förskolan.

  Förskoleportalen och iPad anspelar på rollen som ett bra sätt att kommunicera i framtiden. Föräldrar upplever att Förskoleportalen underlättar för dem genom att de kan kommunicera till förskolan om sjukdom även när förskolan är stängd. Även andra funktioner är bra för föräldrar och underlättar samverkan med förskolans personal. För förskolepersonalen innebär t.ex. en sjukanmälan som redan finns när de kommer till arbetet att de inte får telefonsamtal mitt i frukosten på förskolan eller när de flesta barn kommer och det gör att stressen blir mindre. iPaden fungerar bra för att sköta närvaro/frånvaro på barnen och det är bra att den även går att använda pedagogiskt i verksamheten.

  Några rekommendationer är att tydliggöra mål och syfte med Förskoleportalen, att tydliggöra fördelar för förskolepersonalen och för föräldrarna. Att göra en kartläggning och visuellt visa hur Förskoleportalen fungerar och vilka som är aktörer i processen. Det här för att försöka få fler föräldrar att använda Förskoleportalen.

  Nyckelord: samverkan, kommunikation, e-tjänst, iPad.

 • 504.
  Siponen, Joe
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Att överföra användarens kunskaper till datorprogram genom underlättande analogier2004Report (Other academic)
 • 505.
  Siponen, Joe
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Datorstöd för Ozlab2001Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 506.
  Siponen, Joe
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Alsbjer, Christer
  Ozlab Handhavandemanual, 2. uppl2003Report (Other academic)
 • 507.
  Siponen, Joe
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Alsbjer, Christer
  Ozlab Systembeskrivning2002Report (Other academic)
 • 508.
  Siponen, Joe
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Sören Pettersson, John
  Alsbjer, Christer
  Ozlab Handhavandemanual2002Report (Other academic)
 • 509.
  Sjögren, Emil
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Business Intelligence: En kvalitativ studie för att beskriva utmaningar ur ett ledningsperspektiv – med exempel från praktiken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Business Intelligence (BI) är ett ämne som ständigt är aktuellt och i takt med en ständigt växande informationsmängd finns det allt fler verksamheter som upplever ett behov av att analysera informationen. Vid Karlstads kommuns Kontaktcenter (KC) finns ett behov av att rapportera om vilka medborgarfrågor som kommer in och registreras samt i vilken mängd frågor inom olika områden kommer in. Ett alternativ som KC har börjat undersöka är att använda sig av BI för att genomföra rapportering och analysering av insamlad information. För att informera KC om vilka utmaningar som finns inom BI tillsammans med verksamhetsstyrning har kandidatuppsatsen arbetats fram. Utmaningarna som beskrivs har hämtats från teori samt intervjuer vid KC och vid Karlstads universitet (KAU) där ett arbete inom BI har pågått i flera år. Därmed beskrivs utmaningar från både verksamheter som är nya inför ett arbete med BI samt mer erfarna verksamheter där BI har funnits en längre tid.

  Kandidatuppsatsens syfte är att beskriva utmaningar i att använda BI för verksamhetsstyrning ur ett ledningsperspektiv. För att genomföra undersökningen i kandidatuppsatsen har ett kvalitativt angrepssätt tillämpats där insamlad empiri bygger på tre intervjuer.

  Flera utmaningar har identifierats inom arbete med BI för verksamhetsstyrning. En utmaning är att hantera data som har varierad struktur vilket beror på att den levereras från olika system. Undersökningen visar även att den utmaningen genererar utmaningar inom flera delar av arbete med BI och slutligen resulterar i en ny utmaning inom verksamhetsstyrning med BI. Utmaningen inom verksamhetsstyrning är att använda sig av rätt information för att det ska vara ett stöd vid beslutsfattning. BI kan leverera ett bra stöd men det är viktigt att hantera de utmaningar som lyfts fram i undersökningen. Därför är det viktigt att data som samlas in tidigt följer en struktur som i senare processer kan användas för att slutligen generera ett bra stöd till beslut.

 • 510.
  Storm, Henrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Mäkelä, Elin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Interna förändringsprojekt inom den offentliga sektorn: en explorativ fallstudie utifrån projektbeställarens perspektiv2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The global pressure for change and adaption is constantly increasing as well as the organizations need to coop and manage this ever increasing demand for change. Furthermore, change projects are very complex in its nature and suffer from a high rate of failure. Change projects may include both project management and change management. The difference between change management and project management can be described as following: the main focus of project management lies in the technical aspect whilst change management directs the energy towards creating acceptance from the projects receiving individuals. During the last decade, research has been initiated in the field of internal change projects and the need of necessary competencies of the project manager. Still internal change projects and more specifically the difference between change management and project management, have not yet been studied from the project owner’s perspective. The question remains if the project owner is aware of these two sides and if their competencies are reflected in the choice of a suitable project manager.

  The purpose of this study is to give an indication of which success factors project owners valuates within an internal change project and if those reflect as desired competencies of the potential project manager. This study also includes the role of the project owner and what they themselves define their duty and responsibilities.

  The design of this study is based from a qualitative methodology with an explorative approach where data was collected from an organization in the public sector via six semi-structured interviews of project owners. The data was later analyzed with a thematic analyze method constructed from a theoretical framework of factors included by the two areas: project management and change management.

  The result of this study indicates that the project owner have good knowledge regarding the success factors of change which is mentioned in theory. However these success factors are not usually associated with the project managers qualifications. The competencies identified by the project owner to be important by a general project manager are expanded with change management competencies if the project is classified as an internal change project. The addition of required change management competencies is though highly dependent on the project owner’s vision of internal change projects. The role as project owner is described to include a variety of duties and responsibilities of which some of them not covered by the initial theory of this study.

 • 511.
  Strid, Karin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Oväntade effekter av riskhantering i projekt?: En studie av projektledares personliga erfarenheter2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att arbete i projektform har blivit en vanligare modell i samhället så har även företeelsen ”hantering av risker i projekt” fått uppmärksamhet. För att minska utsikten att påverkas negativt av risker, visar tidigare forskning att effekterna av de risker som finns kan motverkas genom aktiv hantering av dessa risker.

  Syftet med studien är att undersöka om det uppstår oväntade effekter av att initiera och genomföra riskhantering i projekt. Studien är en kvalitativ undersökning bestående av strukturerade intervjuer med projektledare. Då detta innebär att ta del av och tolka respondenternas egna upplevelser och erfarenheter har en fenomenologisk ansats använts.

  Studien omfattar projektledares personliga erfarenheter av effekter av initierad och/eller genomförd riskhantering i projekterings- och genomförandefasen i kundorderprojekt genomförda av leverantörer av utrustning till tung industri under 2000-talet.

  Resultatet visar på ett antal positiva och negativa oväntade effekter som uppkommer som en följd av påbörjad och/eller genomförd riskhantering i projekt. Det finns dock inget i studien som tyder på att det finns rutiner för att utnyttja dessa oväntade effekter i projekten.

  Slutsatsen är att metod och rutiner som används vid riskhantering i projekt kan förbättras exempelvis genom skapande av checklista, utbildning av berörd personal och genom översyn av rutiner för erfarenhetsöverföring. Även förändring på personalsidan föreslås för att få en möjlighet att utnyttja oväntade effekter av riskhantering.

 • 512.
  Sundström, Christofer
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Interkommunal samverkan kringregional e-utveckling: En fallstudie av utmaningar och möjligheter förledningen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Interkommunal samverkan kring regional e-utveckling är ett ämne som är väldigt aktuellt för Sveriges kommuner. I takt med att den offentliga sektorn får ökade krav om digitalisering och minskade offentliga medel så skapas också ett behov av att kunna använda befintliga resurser effektivare. I Värmland pågår nu ett samarbete kring regional e-utveckling. I detta samarbete deltar samtliga värmländska kommuner. Samarbetet har varit väldigt framgångsrikt däremot finns det samtidigt utmaningar och möjligheter som ledningen bör beakta. Denna uppsats har författats för att ge vägledning inom samarbetet och inför potentiella nya samarbeten mellan andra kommuner i Sverige. Underlaget har hämtats från tidigare etablerad teori samt intervjuer av deltagare i samarbetet.

  Syftet med denna uppsats är att beskriva utmaningar och möjligheter som bör beaktas ur ett ledningsperspektiv inom interkommunal samverkan kring regional e-utveckling.

   

  I det studerade fallet har ett antal utmaningar och möjligheter kunnat identifieras. Ett flertal av dessa utmaningar har varit tvåsidiga och kunnat vändas från att vara en utmaning till det motsatta under rätt förutsättningar. En utmaning för den här typen av samarbeten är att kunna identifiera krav utifrån de önskemål om hur e-tjänster ska se ut som kommer in från kommunerna. Undersökningen har visat att interkommunal samverkan har mycket att beakta i form av juridiska utmaningar. Med fler inblandade aktörer skapas utrymme för varierande juridiska tolkningar.

 • 513. Sundén, S.
  et al.
  Wicander, Gudrun
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Information and Communication Technology Applied for Developing Countries in a Rural Context: Towards a Framework for Analysing Factors Influencing Sustainable Use2007Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Information and Communication Technology (ICT) has been considered a tool that can be used to achieve development goals in developing countries. In the same time, the majority of people living in developing countries, and especially those in rural areas lack access to ICT. Even if there have been many attempts to introduce ICT, they have in general not been long-lasting.  A framework for studying factors that influence use of ICT is desirable. We see it necessary to bring a sustainability aspect into the picture of ICT. In this work the requirement of sustainable ICT use stresses that ICT is long-lasting and that ICT meets the needs of the user. Thus, the aim of this work is to develop a tool for conceptualisation that can support the understanding of the conditions for sustainable, and therefore successful, ICT projects in developing countries.  Our theoretical starting point is taken in the Information System (IS) theories. The theoretical base is then broadened to include theories on international development, theories on sustainable development, and theories on diffusion of innovations and transfer of technology. The theoretical foundation, together with four empirical studies, is used to answer the two research questions in this thesis. The first question is: Which are the critical factors influencing sustainable ICT use in developing countries? By using critical factors we emphasise a focus on factors which are crucial (even if possibly not sufficient) for bringing about sustainable ICT use. This question is followed by a second question: How would a framework be structured to properly include these factors in order to support analyses of sustainable ICT use?  The framework has evolved through the identification of factors from four empirical studies. Forty-one factors were identified and sorted into fifteen subcategories of five major capital assets. The main contribution of our study is that of a generic framework, which can be used as a guideline for planning, implementation, and evaluation of ICT projects in a rural developing country context achieving sustainable ICT. As argued in this thesis technology is not the key resource; it is the combination and system of different resources distributed along a time and space dimension that is the key. With our framework we have demonstrated that the ICT artefact is not the sustainability tool, it is the combination of different resources that makes it sustainable and competitive.

 • 514. Sundén, Susanne
  et al.
  Wicander, Gudrun
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  From Tomtom to Cyberspace: A descriptive study of the present IT-situation in a rural Zambian district2002Report (Refereed)
 • 515.
  Svensson, Jonas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Nabrink, Adam
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Användbarhet i smartphones: En studie om de ledande operativsystemen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The evolution of mobile phones and mobile phone market is growing rapidly. Sweden alonesold approximately 3.8 million mobile phones in 2011, over half of which were smartphones.The use of a new technological device can often be problematic to begin with and differentstandards can developed. Therefore, we ask ourselves how easy it is to switch betweentoday's leading systems; how user-friendly are them for the new users of other systems?With the help of user testing, we test the systems Android 4 and iOS 6. We highlight areaswhere systems show deficiencies and provide suggestions for improvement; we also discussareas where one system has a solution to a more well-functioning manner. Data collectionwas done by usability testing on our test devices, the HTC one X and the iPhone 4, one testperson at a time and a total of eight people. The subjects were given a questionnaire withinformation to perform on the test object, this task were then given a difficulty rating and, ifpossible, a comment of the test subjects. The tests resulted in various problems of the testobjects , but the final result showed a high level of usability in both cases. We seeopportunities to improve both systems but in different areas.

 • 516. Talbot, C.J.
  et al.
  Rönnlund, Peter
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Schmeling, H.
  Koyi, H.
  Jackson, M.
  Diapiric spoke patterns1990In: TectonophysicsArticle in journal (Refereed)
 • 517.
  Thorén, Claes
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Creating Real Imaginary Worlds: Mythopoeic Interaction and Immersion in Digital Games2007Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Mythopoeia is a term that refers to the making and renewal of myths. Myth is in itself a complicated concept that delicately balances concepts of truth and fiction. Myth refuses the designations of fact or lie, and instead operates beyond those terms. Rather, myths are metaphors, articulations of that which transcends the human psyche, of a type of knowledge that cannot be explained or contested. Throughout mankind's history, mythmaking, or mythopoeia, has been an important part of the legacy passed on between cultures and civilizations. The creation of narratives that are based on, or within particular mythologies, have the power to affect us and move us, in ways that non-fictional stories cannot, simply because myths are fictional truths. The impact of these kinds of stories can be gauged by examining their longevity and spread. What that tells us is that the way something is told is perhaps even more important than what is told. Currently, mythopoeic digital games not only offer the possibility of reading and hearing about faraway lands and galaxies, but a chance of partaking in the sustaining and making of new myths.  This dissertation will explore and answer the question: how does the constrained nature of digital games, together with the improvised chaos of make believe, interact with, and benefit from (or become inhibited by) the further constraint of mythology? As new narrative technologies are introduced, they affect how myths are written, sustained and should be interacted with. Furthermore, with new visual media the level of detail has risen exponentially. No longer are myths carried by oral tradition, textual accounts, or even photography. The new myths come superimposed at us with photorealism, 24 photos per second, with full Dolby Digital 5.1 Surround Sound, and with vibrating haptic game controllers for true interactive affect and immersion. Altogether, the combination of mythopoeia and narrative technology becomes a very powerful medium for interactive storytelling of which we are only beginning to grasp the full potential

 • 518.
  Thorén, Claes
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Finding a Usable Vocabulary for Privacy Enhancing Technology2003In: / [ed] Constantine Staphanidis, 2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of the study was to assess the degree of understanding of privacy-related words among non-specialists. A major part of the test consisted of terms in English, because this language is dominant on most interntional sites. The results reveal not only a lack of understanding of some basic consepts but also a lack of understanding of the English language as such. The study should inform the design of user interfaces based on the Platform for Privacy Preferences Prototcol, P3P

 • 519.
  Thorén, Claes
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Privacy negotiations in WAP browsing - some results based on Wizard-of-Oz tests2003Report (Refereed)
 • 520.
  Thorén, Claes
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  The political economy of news value and the commodification of the general intellect2011Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract

  Online, globalized commerce is fundamentally changing the dynamics of physical space and social space, opening up the market outside the enclosed area of focused marketing. Low distribution costs, and the ability to cast off the inherent limitations in stock and selection has become a lesser concern, allowing for digitally virtualized industries to focus on a global audience at a global scale. Today, in 2011, we can see this change transforming the market for online news in the post- industrial society. This transformation constitutes one part of the larger transformation from manual labour to intellectual labour that began in the early 1970s. From the perspective

  of the newspaper industry, many scholars agree that this on- going transformation offers many opportunities that may even enhance the relevance of newspapers. This paper applies Italian neo-Marxist thought, more specifically the concept of immaterial labour, to online news in order to reconceptualise the relationship between news production and consumption. Using these theories, this paper offers a comprehensive way of theorizing the commodification of user-generated content and the role of the consumer in news production and news value. Previous research has emphasized news value from the newspaper organizations perspective as news criteria; this paper instead emphasizes the reader as instrumental in the construction of news value, and furthermore how a social exchange process such as readers attention and user generated content brings about a new kind of immaterial labour. The purpose of this paper is to provide a theoretical framework for critically examining the commodification of online news. Online news commodification is approached as the result of a continuous, emergent reproduction of public discourse where value is determined by the amount of remediation cycles a piece of news is subject to during its lifespan, and how much subsequent public attention is generated. In order to improve understanding how the commodity of attention is constructed and sold, the framework emphasizes the differences between print and online news commodification. The result is a new theoretical framework which outlines a) how the concept of news value has evolved into digital news value; b) what factors dictate online value; c) the role of immaterial labour and user generated content in the production of that value

 • 521.
  Thorén, Claes
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Time, perception and altered states of consciousness in "Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth"2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Showing transitions between different states of consciousness, using sound and image, is an effective tool for creating a particular kind of narrative immersion. One might argue that conveying the inner state of a protagonist in a novel is purely a matter of skill with words and phrases, whereas with visual, aural and tactile technology at hand, storytelling has become a more intricate process.  This paper will investigate a game text that illustrates Bergsonian notions of time, movement and affect through the sonic portrayal of altered states of consciousness. The example is Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (2005), a digital game in the "survival horror" genre that exhibits temporal and spatial anomalies during certain segments of first-person gameplay. What is interesting about this text is that it has a sonic trigger unlocking the transition into the realm of postmodern temporal and spatial flux, and its succeeding connection with the realm of the virtual, or potential. In other words, it shows manifestations of altered states of mind that are brought on by stress. To map out the postmodern and metaphysical conditions under which these transitions occur, the theories regarding time, perception and movement outlined by Henri Bergson in Matter and Memory (1911) are the most useful. His theories have subsequently influenced French theorist Gilles Deleuze is concept of the timeimage. These concepts, together with Brian Massumi's theories on affect in Parables of the Virtual (2002) provide a comprehensive theoretical framework for an expanded Bergsonian philosophy of time, movement and affect

 • 522. Tolis, C.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Användning av verksamhetsmodeller vid processorientering1996In: Lundeberg, M., Sundgren, B (red.) (1996). Att Föra Verksamheten Framåt: Människor och informationssystem i samverkan, EFI's årsbok, sid. 161-184, Lund: Studentlitteratur , 1996Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vilken nytta kan man ha av verksamhetsmodeller vid processorientering? Här fokuserar vi på grafiska beskrivningar av verksamheter, t.ex. processgrafer, rutinskisser, datamodeller, och målmodeller. Erfarenheter kommer från forskningsprojektet "Business Modelling", där vi deltagit i förändringsarbete på Ericsson Radio och Posten. Vårt budskap är att en medveten användning av olika typer av verksamhetsmodeller ökar möjligheterna att dra fördel av processorienteringen

 • 523. Tolis, C.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Business Models and IS/IT in Process Orientation1998In: Fariselli, P. (Ed.) Innovating SME Business Practices: The Compete methodology and Tools, pp. 27-48, Bologna: Nomisma & edizioni Pendragon , 1998Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Which are the roles of business models and IS/IT (Information Systems/Information Technology) in process orientation? Based on earlier work, we here focus on the use of graphical business descriptions and IS/IT in process-oriented organisations. Our experiences come from the research project Business Modelling. Our message is that the conscious use of different types of business models and IS/IT solutions improve the prospects of benefiting from process orientation

 • 524. Tolis, C.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Using Business Models in Process Orientation1996In: Lundeberg, M., Sundgren, B. (Eds.) Advancing Your Business: People and Information Systems in Concert, EFI yearbook, Stockholm School of Economics, Chapter VIII, Stockholm: EFI, Stockholm School of Economics , 1996Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  How can business models be used in process orientation? Here we focus on graphical descriptions of businesses, such as process graphs, routine sketches, data models and goal models. Our experience comes from the research project "Business Modelling", in which we took part in the change work at Ericsson Radio and Sweden Post. Our message is that the conscious use of different types of business models improves the prospects of benefiting from process orientation.  The book chapter was presented as a paper at the following scientific conference:  The First International Conference on Information Management Methodologies, 21-22 February 1997, Stockholm University, Kista, Stockholm, Sweden

 • 525.
  Ulfhake, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Evaluating Interactive Multimedia in an Inexpensive and Timesaving Way: Illustrated by Business Case Studies2003In: / [ed] Burnett, R., Brunström, A. & Nilsson, A.G, John Wiley & Sons , 2003, p. 97-124Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Evaluating is important to assure quality during design and development of interactive multimedia as well as in reviewing of the final product. This chapter presents an evaluation methodology, which is both inexpensive and timesaving. In critically evaluating three multimedia cases, it is found that systematic models and methods have a great deal to offer in the field of quality interactive multimedia. Six European business schools collaborated in the years 1998 2000 in the production of several multimedia cases on small and medium sized and large companies. Stockholm School of Economics in Sweden developed three of them and these are presented as to exemplify the evaluation methodology. The survey introduces a methodology based on four tight integrated parts for evaluation: Learning Scenario, User Interface, Content and Technique

 • 526.
  Ulfhake, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Systemutvecklingsmodell för framställning av pedagogiska programvaror - multimedia till nytta eller nöje2000In: / [ed] A G Nilsson & J S Pettersson, Studentlitteratur , 2000, p. 138-160Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett nygjort eller nyinförskaffat datorprogram ska höja vår produktivitet i verksamheten. Programmet ska vara funktionellt, användbart och tillgodose våra informationsbehov. Detta gäller i hög grad om programmet ska användas i utbildning för inlärning av något nytt stoff. Det är en komplicerad process att utveckla datorprogram för utbildningssyfte. Den kräver kännedom om hur vi tänker och lär, förutom vilka möjligheter och begränsningar som styr datorn. I detta kapitel redovisas en strukturerad och systematisk systemutvecklingsmodell, som utformats under framställningen av pedagogiska programvaror. Några av dessa pedagogiska programvaror används idag i distansutbildningen i ämnet informatik. Ett av dem, den pedagogiska programvaran "Systemutveckling", presenteras och används som genomgående exempel i detta kapitel

 • 527.
  Ulfhake, Louise
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Systemutvecklingsmodeller för datorstödd utbildning1987Report (Other academic)
 • 528. Vrazalic, L.
  et al.
  MacGregor, R.C.
  Bunker, D.
  Carlsson, Sten
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Magnusson, Monika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  A Comparison of Factors Pertaining to the Adoption and Non-adoption of Electronic Commerce in Formally Networked and Net-worked Regional SMESs: A Study of Swedish Small Businesses2003In: eBusiness, eGovernment & Small and Medium-Sized Enterprises: Opportunities and Challenges / [ed] Corbitt, B. & Al-Qirim, N, Hershey: IDEA Group Publishing , 2003Chapter in book (Refereed)
 • 529. Vrazalic, L.
  et al.
  MacGregor, R.C.
  Bunker, D.
  Carlsson, Sten
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Magnusson, Monika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Electronic Commerce and Market Focus: Some Findings from a Study of Swedish Small to Medium Enterprises2002In: Australian Journal of Information Systems, vol 10, No 1Article in journal (Refereed)
 • 530. Vrazalic, L.
  et al.
  MacGregor, R.C.
  Bunker, D.
  Carlsson, Sten
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Magnusson, Monika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Electronic Commerce Investment and Adoption in Small to Medium Enterprises: Findings from a Swedish Study2002Conference paper (Refereed)
 • 531. Vrazalic, L.
  et al.
  Stern, D.
  MacGregor, R.C.
  Bunker, D.
  Carlsson, Sten
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Magnusson, Monika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Barriers to E-Commerce Adoption in SMEs: Underlying Factors from a Swedish Study2003Conference paper (Refereed)
 • 532.
  Vöhringer, Jurgen
  et al.
  Institute for Applied Informatics, Alpen-Adria Universität Klagenfurt.
  Bellström, Peter
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Gälle, Doris
  Institute for Applied Informatics, Alpen-Adria Universität Klagenfurt.
  Kop, Christian
  Institute for Applied Informatics, Alpen-Adria Universität Klagenfurt.
  Designing a study for evaluating user feedback on predesign models2009In: Information Systems Development: Challenges in Practice, Theory, and Education / [ed] Chris Barry, Michael Lang, Wita Wojtkowski, Kieran Conboy, Gregory Wojtkowski, Boston: Springer , 2009, p. 411-423Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Predesign schemata are an attempt to overcome the communication gap between end users and computer scientists in software development. We argue that by presenting facilitated models to the users, schema interpretation is made easier. The predesign principle is also helpful in areas such as software documentation. Our uses of predesign models share the basic assumption that these models are easier to understand for end users. In this chapter we present a design for an experimental study that aims to evaluate these assumptions

 • 533.
  Westerberg, Mia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Förtroende inom e-handel: En undersökning om vilka faktorer som enligt kunder bidrar till ökat förtroende2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  E-handeln har under de senaste två decennierna alltjämt växt sig starkare och blivit merutbredd. Trots det stora antal internetanvändare och potentiella kunder världen över uppleverdock många risker med att handla på internet då kunder tvekar i sitt förtroende till de företagoch e-butiker som finns på internet. Undersökningen har som syfte att ta reda på vad somskapar förtroende för ett företag inom e-handel och vilka faktorer kunder anser nödvändigaför att få förtroende för en e-butik inom B2C-handel. En kvalitativ forskning har bedrivits dären explorativ undersökning med empiriskt inslag har genomförts. Det empiriska inslagetskedde genom intervjuer med respondenter som valdes ut genom ett målstyrt ochbekvämlighetsurval. Detta innebar att tio respondenter i författarens närhet som ansågsrelevanta för problemområdet valdes ut att delta i undersökningen.

  Undersökningen visade att certifieringar som visas på e-butikens hemsida i form av symbolerbidrar positivt till förtroendet hos kunderna. E-butikens användarvänlighet och navigeringvisade sig ha stort inflytande på förtroendet hos kunderna. Även företagets rykte visade sig hainverkan på förtroendet i e-butiken liksom rekommendationer avseende e-butiken från företageller privatpersoner. Störst inverkan på förtroendet i en e-butik visade sig löften om säkerhet iolika former medföra med nio av tio respondenter som ansåg att den faktorn gav demförtroende.

  Slutsatsen av undersökningen är således att certifieringar, användarvänlighet, navigering,rekommendationer, rykte och löften om säkerhet bidrar till att skapa förtroende för ett företaginom e-handel och det som kunderna ansåg nödvändigt för att genomföra köp över internet ärolika kombinationer av de ovan nämnda faktorerna.

 • 534.
  Westerlund, Richard
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Richard.Westerlund@hotmail.com.
  Utvärdering av PoP -- Ett prototypverktyg för mobila enheter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Försäljningen av smartphones nådde nya höjder 2013 och förväntas fortsätta stiga de närmsta åren. Försäljningsökningen visar sig tydligt i svenskarnas internetanvändning. Över 80% av svenskar mellan åldrarna 16-44 år kopplade upp sig till internet genom mobiltelefon under första kvartalet 2013. Internetanvändningen genom smartphones ställer nya krav på interaktions- och informationsdesigners då de behöver designa webbplatser och appar utefter smartphones fysiska förutsättningar. De fysiska förutsättningarna skiljer sig markant från en dator i bland annat skärmstorlek. De första stegen vid utveckling av webbplatser präglas av prototypskapande för att evaluera tidiga designförslag. Prototyperna används i syfte att utföra användartester för att få synpunkter på de tidiga designförslagen från potentiella användare. De här prototyperna består ofta av sketcher gjorda med papper och penna vilket skapar ett problem när användartester utförs för mobila enheter. De små skärmytorna smartphones erbjuder försvårar testarbetet genom att de gör prototyperna svårhanterliga för testledaren. Syftet med denna studie är att evaluera idén bakom de digitala verktyg som finns tillgängliga för att underlätta prototyparbetet för mobila enheter och undersöka vilka potentiella för- respektive nackdelar de tillför användartestning. Prototypverktyg som med hjälp av mobilkamera fotograferar sketcher som ritas på papper kan underlätta flera aspekter av användartestning för mobila enheter. Verktygen skapar en klickbar prototyp genom att sammanlänka uppritade sketcher till förutbestämda element inom sketcherna. Undersökningen är utformad som en studie av prototypverktyget ”PoP – Prototyping on Paper” som trots sitt namn är ett mobilbaserat testverktyg. PoP utvärderades huvudsakligen genom ett användartest som genomfördes i sex sessioner. Genom detta test observerades hur testledare och testpersoner agerade mot prototypverktyget och jämfördes med hur de agerade vid användning av en traditionell pappersprototyp. Prototypverktyget som evaluerats under studien visade sig bidra till en rad fördelar jämfört med traditionella pappersprototyper. Bland andra upplevdes testerna som mer verklighetstrogna när testpersonen agerat mot prototypverktyget vilket höjde deras engagemangsnivå. En rad fördelar upptäcktes även för testledaren vilket underlättat testningen. Många fördelar var resultat av att interaktionen mellan testperson och prototyp automatiserats av prototypverktyget. Detta möjliggjorde att testledaren kunde lägga större fokus på testpersonen än på sitt eget agerande. Prototypverktyget hade även vissa nackdelar jämfört med den traditionella pappersprototypen. Exempelvis var återhämtning från felnavigering av testpersoner problematiskt, samt att testledaren är relativt låst i testutförandet när prototypverktyget används.

 • 535.
  Wicander, Gudrun
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  M4D Overview 1.0: the 2009 Introduction to Mobile for Development2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  M4D Overview 1.0 – the 2009 introduction to mobile for development describes and discusses how mobile devices are used in the developing world to enable economic and technological growth in developin countries. The report presents a broad overview of various reports and studies, ranging from United Nations organisations to reports from mobile operators and producers. These reports outline how developing nations can, and do, use mobile devices to bring essential services, such as medical advice and education, to rural areas.

  Some of the topics covered in M4D Overview 1.0 include descriptions of mobile services, how mobiles are used in everyday life, and factors influencing the acquisition, adoption and usage of mobiles. The report also turns its focus to Africa, and examines numerous reports from e.g. Tanzania. Included in M4D Overview 1.0 is a discussion about why m4d is worth considering, and examples of m4d projects in developing countries.

  M4D Overview 1.0 is intended for a wide reader audience, and is directed to “d-people without m-knowledge” (that is to say, developers without mobile media knowledge), “m-people without m-knowledge” (mobile media experts with no background in the developing world), and newcomers to the field who have neither a development background nor knowledge in mobile media.

   

 • 536.
  Wicander, Gudrun
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Mobile Supported e-Government Systems: Analysis of the Education Management Information System (EMIS) in Tanzania2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  e-Government systems are considered by both governments and international organisations to improve administration and management. In Tanzania, an e-government system for education administration, EMIS, is partly implemented but shows several limitations. Statistical data is collected but the process is resource demanding and much of the collected data are never put into the system, and therefore remain inaccessible from this electronic system.

  The overall aim of this study is to propose an approach to designing more efficient e-government systems within the education sector. The focus is on public schools. The more specific aim of the present study is to:

  explore more efficient data transfer (faster, more reliable, and potentially less resource demanding) by using mobile telephone technology, especially SMS, as a means for statistical data collection for Tanzanian education management.

  The study is guided by an overall research approach that comprises systems theory and a socio-technical view. This research is performed as a case study, inspired by the ethnographic method and comprises field studies in East Africa. A multi-technique approach is used for empirical data gathering, including literature study, interviews, and direct observations. The analytical process is performed by developing and applying three analytical models:

  • XIF - the eXtended Sustainable ICT Framework  
  • Triple A - Access, Attitude, Awareness
  • Seven Aspects – an Approach Towards Success

  The contributions of this thesis are as follows. A mobile supported SMS-based statistical data collection process employing a blended digital solution is proposed. Likely effects of such a system would be ‘better’ data e.g. less transmission errors, which provides for ‘better’ administration, ‘better’ decision-making, and also provides for transparency. Moreover, it is very likely that the proposed system is significantly less resource demanding than the present system.

  The three analytical models that are developed specifically for this study have generic characters and can be used during the implementation process of other e-government solutions.  The most important part of the contribution is not the technological solution per se; it is the process that foregoes the actual implementation. The proposal departs specifically from the Tanzanian educational context but has implications for e-government systems solutions and information systems implementation in developing countries in general.

  Finally, three overall reflections are made based on the major observations of the research findings: the Double ‘e’ Dilemma, on the problem of prioritising electronics before electricity, the Mobiles to Avoid Mobility paradox, highlighting connectivity before mobility, and the opportunity to use the SMS to Combat Corruption weapon.

 • 537.
  Wicander, Gudrun
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Hatakka, MathiasÖrebro universitet.Kromidha, EndritRoyal Holloway University of London.
  Proceedings of IPID Postgraduate Strand at ICTD 20102011Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 538.
  Wicander, Gudrun
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Sundén, S.
  Challenges for the BOP-people in the ICT Society - Critical Success Factors2003Conference paper (Refereed)
 • 539.
  Wicander, Gudrun
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Sundén, Susanne
  ICT in Developing Countries: to be sustainable or not - is that the question?2005Conference paper (Refereed)
 • 540.
  Wicander, Gudrun
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Sundén, Susanne
  Karlstad University, Division for Information Technology.
  ICT Use in a Rural Zambian Context - Local Conceptions Expressed as Critical Success Factors2004In: Proceedings of the IFIP WG 9.2, 9.6/11.7 Summer School on Risks and Challenges of the Network Society / [ed] Duquennoy, P., Fischer-Hübner, S., Holvast, J., Zuccato, A, Karlstad: Karlstads universitet, 2004, Vol. 2004:35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of this study is to contribute to the analysis of the ICT situation in rural Zambia. The study aims to identify Critical Success Factors essential for ICT implementation and use within a district in Zambia. Data was collected during a two-month field study in the eastern part of Zambia. We carried out interviews with people from different areas of activities. The study provides a characterization of the ICT situation in a rural Zambian context based on conceptions expressed in interviews with local people. The factors range from national to local level. Notably, the Critical Success Factors are not limited to technology. In fact, most Critical Success Factors in our study relate to socio-cultural and governmental issues, which need to be addressed before and parallel to technological solutions

 • 541.
  Wismén, May
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Information Systems as Boundary Objects: - An Ongoing Study of Changing Knowledge Processes in Health Care2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to present a framework for an ongoing empirical study. The study deals with knowledge use in a health care context and on how implementing a new computer-ised referral and answer system will change the knowledge processes. The framework is founded on theories and empirical studies from the literature and has a community of practice perspective. The information system is seen as a boundary object, which must be interpreted by different communities. The framework consists of six knowledge resources, which may be iden-tified in the organisation. But the resources are neither static nor independent and they must be studied in current use. Therefore, there is no way to analyse exactly the same knowledge re-sources before and after implementation of the system. Instead, the use of different knowledge resources must be studied

 • 542.
  Wismén, May
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Knowledge transformation between different working group: a model for description and analysis2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to present a theoretical model for description and analysis of knowledge transformation between groups. The model is constructed from two main theories, Community of Practice and Knowledge Management Episodes. This combination implies that knowledge is seen as a process and in a relational perspective. To show how the model can be used it is applied in a health care context where the daily knowledge integration between a laboratory and its customers is described. The model has been found to be suitable for the description of knowledge management processes and it highlights some possible explanations of problems that exist in the study of the organization. Furthermore, it clearly shows that there is a mutual dependency between information systems and other knowledge resources in an organization

 • 543.
  Wismén, May
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Kunskapsprocesser inom hälso- och sjukvård - en studie av kunskapsintegrering mellan laboratorium och dess kunder2004Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samarbete inom hälso- och sjukvård är grundläggande för att patienter ska få säker och bra vård. Laboratorier tillför viktiga pusselbitar för diagnos och behandling, vilket kräver integrering av kunskap mellan laboratorium och dess kunder. I det dagliga arbetet sker denna integrering primärt via ett informationssystem bestående av remisser och svar.  Detta arbetes syfte är att ur ett relationsperspektiv beskriva, tolka och förklara den kunskapsintegrering som sker mellan olika grupper inom hälso- och sjukvård. En kvalitativ, tolkande fallstudie har genomförts vid ett mikrobiologiskt laboratorium och fyra av dess kunder. Två teoretiska källor communities of practice och kunskapsepisoder har sammanfogats till en övergripande analysmodell, vilken tillsammans med kompletterande teorier har använts i analysen.  Studien visar hur kunskapsintegrering sker som en del av de dagliga arbetsprocesserna och vilka förutsättningar som bör finnas för att kunskapsintegreringen ska fungera. Studien visar också på problem som kan uppstå när förutsättningarna inte uppfylls. Den kunskap som integreras är en kombination av tyst och explicit samt individuell och organisatorisk kunskap, vilken successivt byggs upp hos såväl individer som grupper. Lyckad kunskapsintegrering bygger på förståelse för varandras perspektiv samt en vilja att förändra existerande kunskap. Hinder är brister eller avsaknande av feedback, intresse och motivation, tid för reflektion samt forum för perspektivskapande.  May Wismén har sin tjänst vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, är inskriven för forskarstudier vid Karlstads universitet och tillhör forskarskolan Management och IT

 • 544.
  Wismén, May
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Carlsson, Sven
  A relational perspective on knowledge integration between self-contained work groups: a case study in the health care sector2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A main purpose of information systems (IS) is to support intra- and inter-organizational collaboration. From a collaboration perspective, information transfer gets a meaning if the transferred information is converted to knowledge. If we instead of an information perspective take a knowledge perspective on collaboration, stressing knowledge integration, many other factors than the IS itself and information characteristics will be critical. Working routines and the way information is interpreted, both by the sender and the receiver, will be stressed. Research focusing IS-supported collaboration and knowledge management is needed. This paper presents such an empirical study. Focus in the study is on knowledge integration between different self-contained work groups and the study explores how knowledge integration is accomplished and why the integration is not always simple and successful. The empirical context is the Swedish health care and more specifically, the daily knowledge integration between a microbiology laboratory and its customers. Empirical data was collected by interviews and observations, and analysed with help of a theoretical model constructed from two main theories: Community of Practice (CoP) and Knowledge Management Episodes. This model implies that knowledge should be seen as a process and in a relational perspective. The study shows that there is a mutual dependency between the IS and other knowledge resources in the organization. Even if the groups have the same overarching goals, regulations, and the same IS, the different groups create their own working routines, ways of interpreting information, and their own ways to convert information to knowledge. This situational and emergent development of work practice around IS suggests that management of existing IS and the implementation of new IS needs to stronger focus the mutual influence between IS and working activities and that feedback in the integration process is important

 • 545.
  Öst, Stina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Selldén, Maria
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Bäckman, Hanna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Internkommunikation, dess funktion och betydelse för projektmedlemmars motivation.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research has shown that internal communication can be linked with how motivated a project team is, but research that shows examples of how this works is missing. This paper therefore aims to study how two different IT projects are working with internal communication. By analyzing its strengths and weaknesses, we wanted to study how these could be linked to the project team's motivation. In doing so, we wanted to be able to give examples of how projects could work with internal communication to motivate their project teams.

   Essay questions of the study are:

  •  How does the internal communication occur in the projects?
  •  Which strengths and weaknesses are to be found in the internal communication?
  •  How does the internal communication influence the project members' motivation?

   To fulfill the purpose of the study it was needed informants interviews with the project manager for each project to access the facts, and respondent interviews with the project members from each project for accessing opinions.

  The results from the interviews show that both projects have effective communication, even if it looked different, and doesn't quite agree with what previous research recommends. Among other things, a clear communication structure is missing in one of the projects. Evaluation of the communication is missing in both projects. And in several cases also guidelines for the formal communication are missing, such as for the document management, through the system SharePoint. In both projects, the informal communication plays an important role and that both project teams are located close to each other seems tobe a recipe for successful communication. The project members are in favor of the communication and that fact made it natural to find links to the components that create motivation. Among other things, belonging and self-determination have been shown to be created by internal communication. However, there are other components, such as development and competence that have been more difficult to find examples of. This suggests that a certain amount of motivation can be achieved through functioning communication but also other motivators are needed in a project.

891011 501 - 545 of 545
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf