Change search
Refine search result
678910 401 - 450 of 481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Nilsson, Anna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Nilsson, Lovisa
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Bemanningsföretag - ett komplement till HR?: En kvalitativ studie med komparativ analys2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 402.
  Nilsson, Johanna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Nilsson, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Psykosocial arbetsmiljö och utbränning: En studie om socialsekreterares arbetsmiljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö samt graden av utbränning. Vidare ville vi studera hur relationen mellan dessa två fenomen ser ut för att få en förståelse för den psykosociala arbetsmiljöns betydelse. Genom en kvantitativ studie har vi genomfört en enkätundersökning där urvalet bestod av 120 socialsekreterare som arbetar i kommuner i Värmland. För att mäta den psykosociala arbetsmiljön utgick vi från Karaseks krav- och kontrollmodell och kunde genom den skapa oss en bild av hur socialsekreterarna upplever sin arbetsmiljö. För dimensionen utbränning användes Maslach Burnout Inventory- General Survey (MBI-GS) som är ett beprövat mätinstrument för att fastställa yrkesverksammas självskattade bedömning av utbränning. Resultatet i studien visade att deltagarna hade generellt en relativt god psykosocial arbetsmiljö, utifrån krav, kontroll och socialt stöd. Resultatet visade att socialsekreterarna bedömde att de i låg grad hade tecken på utbränning. Det fanns samband mellan socialt stöd och samtliga dimensioner av utbränning, och mellan emotionell utmattning och samtliga dimensioner av den psykosociala arbetsmiljön. Slutsatsen utifrån studiens resultat, samt stöd från tidigare studier, var att även om socialsekreterarna i studien uppges ha en god arbetsmiljö så finns det indikationer som tyder på att det finns andra faktorer som påverkar deras arbetstrivsel.  

 • 403.
  Nilsson, Tommy
  Karlstad University, Division for Business and Economics, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Det nya järnvägsarbetet: En grupp anställdas erfarenheter av och tankar omkring bolagisering inom järnvägen2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom att stimulera till ökad konkurrens inom järnvägssektorn skulle entreprenadsystemet vidareutvecklas till gagn för såväl huvudmän som entreprenörer och resenärer. Uppfattningarna om avregleringens konsekvenser går dock isär. Från vissa håll (ESO 2002) hävdas att avregleringen haft övervägande positiva effekter.  Kritikerna menar istället att många kunder klagar på sämre service och högre priser samt att den berörda personalen känner stress och otrygghet. I studien försöker jag mot bakgrund av de skilda uppfattningar som olika aktörer ger uttryck för lyfta fram olika förhållanden som bland annat kan kopplas till arbetskrav, inflytande och kommunikationsstrategier.

        Resultatet visar på en komplex bild när det gäller anställdas bedömning av effekterna av avreglering och bolagisering. Hos vissa grupper av anställda sätter man hoppet till att nya entreprenörer och en utökad konkurrens om såväl resenärer som personal ska bidra till billigare resor och en bättre arbetsmiljö. Hos andra har situationen lett till att det idag existerar en uppgiven inställning till avreglering, bolagisering och yrkets framtid. Förutom att upphandlingssystemet på ett mer eller mindre påtagligt sätt påverkat upplevelsen av trygghet och förutsägbarhet, tenderar det sätt på vilket arbetet är organiserat, hur ledningsstrukturen ser ut samt om organisationsstrukturen kan beskrivas som komplex eller enkel ha ett påtagligt inflytande på de anställdas upplevelse av arbetet.

 • 404.
  Nord, Tora
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Paradigmskifte inom den svenska arbetslinjen: Effekter för arbetsförmedlarnas yrkesutövning och yrkesroll2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, no 4, p. 27-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln belyser förändringar i yrkesutövande bland anställda på Arbetsförmedlingen, som kan härledas till en ideologisk förskjutning inom den svenska arbetslinjen. Artikeln analyserar hur arbetsförmedlarna förhåller sig till förändringarna samt hur de omsätter dessa till en yrkespraktik. Därvid blir konsekvenserna av politisk reglering för yrkesutövande och yrkesroll tydlig liksom balansgången mellan yrkets å ena sida (politiskt) ideologiska dimension och å andra sidan dess professionella dimension. 

 • 405.
  Nykvist, Maja
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Uulas, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Employer branding för framtidens förskollärare: En kvalitativ studie om hur Hammarö kommun på bästa sätt kan attrahera och behålla framtidens förskollärare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Employer branding, eller svenskt översatt till “att arbetsgivarvarumärka”, handlar om att säljain upplevelsen av en arbetsplats för att attrahera och nå ut till rätt medarbetare. Det handlar även om att få befintliga medarbetare att trivas och vilja stanna i organisationen. Denna studie syftar till att genom empiriskt material och teori ta reda på hur Hammarö kommun med hjälp av employer branding på bästa sätt kan attrahera och behålla framtidens förskollärare på en allt mer konkurrerande arbetsmarknad. Vidare syftar studien till att få en fördjupad förståelse och jämföra förskollärarstudenters syn med Hammarö kommuns syn kring att attrahera och behålla.

  Den teoretiska referensramen i vår studie utgår från fyra huvudkapitel, employer branding, framtidens medarbetare, Herzbergs tvåfaktorsteori och organisationskultur. Det empiriska materialet har inhämtats från två håll, förskollärarstudenter på Karlstads universitet och Hammarö kommun. Materialet från studenterna samlades in genom intervjuer. Materialet från Hammarö kommun hämtades från kommunens heldagsworkshop, kallad “idécafé”, medfokus på att attrahera och behålla samt genom en intervju med kommunens HR-chef.

  Studiens resultat visar att framtidens förskollärarstudenter och Hammarö kommun i huvudsak har en överensstämmande syn gällande attrahera och behålla. Båda parter nämner konkurrenskraftiga löner som en viktig del. De är även eniga kring vikten av arbetsglädje, arbetskamrater, sunda värderingar och äkthet. Vidare anser de att fortbildning, utveckling och ett starkt ledarskap med bra chefer är viktigt för att attrahera och behålla. De är även samstämmiga om att arbetsmiljön är viktig. Studiens resultat visar att det finns en aspekt studenterna tar upp som Hammarö kommun inte uppmärksammar, nämligen jämställdhet. Studenterna beskriver jämställdhet som attraktivt hos arbetsgivare.

  Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att Hammarö kommun är på god väg och har rätt inställning för att attrahera och behålla framtidens förskollärare. De förstår vikten av att arbeta med employer branding för att bli den arbetsgivare framtidens förskollärare väljer.

 • 406.
  Oleniusson, Elin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Carlson, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Chefers psykosociala arbetsmiljö: En studie med inriktning på det sociala samspelet och det sociala stödet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 407.
  Persson, Rebecca
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kan ord skapa work-life balance?: Hur frihet, flexibilitet, förnyelse, förståelse bidrar med balans mellan arbetslivet och privatlivet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att djupare undersöka vad fenomenet work-life balance innebär i en svensk kommun. I teoriavsnittet behandlas delar om hur det såg ut tidigare på arbetsmarknaden och Sveriges lagar angående föräldraledighet. Det ges en förklaring till work-life balance begreppet som är förmågan att hantera både arbetssfären och icke-arbetssfären utan att någon av sfärerna tar över eller sätter press på den andra. Vårdkapital är även ett viktigt begrepp i denna undersökning och det står för omsorg, att ta hand om andra som t.ex. barn, äldre eller sjuka familjemedlemmar. Vidare beskrivs flexibilitet då det är ofta en bidragande faktor för att nå balans mellan hemmet och arbete. Andra delar som behandlas är organisationens påverkan på den anställda, att medarbetaren bör ses som en tillgång och organisationen bör underlätta för medarbetaren att ha ett liv utanför arbetet som följs av företagskultur. Även obalans som ofta bidrar till stress och utbrändhet tas upp vilket och teoridelen avslutas med obetalt arbete och genus på arbetsmarknaden. För att kunna få en djupare kunskap om ämnet har jag valt att använda sig av en kvalitativ metod, varav intervjuer, för att ge en större flexibilitet i frågorna kring ämnet work-life balance. Urvalet kom att bestå av 7 medarbetare på Sunne kommun som alla hade barn i olika åldrar. Det utfördes även en pilotintervju för att höja validiteten i undersökningen, att rätt ämne undersöktes. Även etiska aspekter har tagits hänsyn till i denna undersökning. Resultatet kom att bestå av fjorton delar där de första fyra består av Sunne kommuns honnörsord som är frihet, flexibilitet, förnyelse och förståelse i förhållande till de intervjuade. I resultatet finns även delar om vårdkapital, om arbetsdagen räcker till, sociala relationer mellan kollegor, om arbetssfären eller hemmasfären någon gång tar över. Avsnittet avslutas med de intervjuades reflektion över kollegornas balans, deras egna balans och Sunne kommun som arbetsgivare. Resultatet visar medarbetare som uppfattar en balans vilken sker utifrån att de själva ser till att balansen fungerar och samtidigt att Sunne kommun bidrar med faktorer som skapar hanterbarhet.

 • 408.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  A partnership approach: - strategies for organisational change2005Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 409.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Conditions for learning, - flexibility to promote learning and education2002Conference paper (Refereed)
 • 410.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  COUNTRY REPORT 1 2011. ON ACTIVE AGEING2011Report (Refereed)
 • 411.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  From a steel worker to a nurse: The story of Carl2006In: Promoting lifelong learning for older workers. An international overview / [ed] Tikkanen, T. & Nyhan, B., Luxenbourg: Cedefop reference series; 65 , 2006Chapter in book (Refereed)
 • 412.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Lärande på arbetsplatsen i flexibla former på Nammo Vingåkersverken: Uppföljning av en utbildningssatsning hösten 20002002Report (Other academic)
 • 413.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Staying alive!2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract

  This paper is based on a research project called Learnpartner. The work was organized as a joint research project between Sweden, Norway, Finland, Denmark, the Netherlands, the United Kingdom, Spain, and Germany. Our project task was to describe best practice for partnership-based work on the labour market within the European steel and metal industry when responding to the process of restructuring. The research results presented in the paper discusses issues such as why does restructuring lead to developing different outcomes at organisational and at individual level and what factors determines if restructuring can result in developing sustainable conditions?  The paper describes empirical findings regarding the consequences of change processes taking place at organisational and at individual level. The research design entailed using qualitative methods such as work shadowing and interviews with trade union people, employees, managers, human resource personnel, researchers. The data collection was based on case studies conducted at two companies supplemented by interactive methods during discussions, workshops, and seminars, which meant involving practitioners from both the companies and the trade unions in interpreting the results (Aagaard Nielsen & Svensson 2006). Many people have taken part in interpreting and analysing the research findings as a method of validating and discussing the research results, and to learn from experience. The theoretical framework relates to work organisations, work environment, employee participation, industrial relations (Huzzard 2004), competence development as well as conditions for sustainable development (Hvid & Lund 2002). In order to describe the research findings, a model was used to highlight different factors that can influence change processes.  The results show that both the companies have been successful when it comes to responding to the restructuring process; however, there are some differences at individual level. Some workers experience deteriorating working conditions resulting in work intensification (Docherty et al. 2002) and an increase in work related stress (Karasek & Theorell 1990) as other workers experience a boost in their working conditions as well as increased opportunities for personal development and organisational development (Shapiro 2001). I will on the basis of the different outcomes discuss how different factors mediate to create barriers and precondition in the change process. Important factors are; management strategies, trade union involvement, workteams, employee participation, work conditions and work environment, as they act to influence the entire process and influence the outcomes of restructuring work, and ultimately create conditions for sustainable development. When employees have the option to participate in planning the restructuring process, the process is more likely to lead to sustainable conditions (Hvid 2006)

 • 414.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Staying alive!: The restructuring process in two Swedish steel and metal companies2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis is based on a research project called Learning-in-partnership, abbreviated to “Learnpartner”. The work was organized as a joint research project between Sweden, Norway, Finland, Denmark, the Netherlands, the United Kingdom, Spain, and Germany, and managed by Leeds University Business School in the UK. Our project task was to describe best practice for partnership-based work on the labour market within the European steel and metal industry when responding to the process of restructuring.The research was based on case studies in two Swedish companies, where we conducted interviews with trade union people, employees, managers, and human resource personnel. The qualitative design was supplemented with interactive methods during discussions, workshops, and seminars, which meant involving practitioners from both the companies and the trade unions in interpreting the results. The theoretical framework relates to work organisations, industrial relations, competence development as well as conditions for sustainable development. In order to describe the research findings in this thesis, a model was used to highlight different factors that can influence change processes.The report describes empirical findings regarding the consequences of change processes taking place at organisational and at individual level. The results show that both the companies have been successful when it comes to responding to the restructuring process; however, there are some differences at individual level. The thesis highlights certain factors such as; management strategies, trade union involvement, workteams, employee participation and follow-up and discusses how they influence the entire process and the outcomes of restructuring work.Hanne knows the steel industry from her childhood. She grew up in a small district in Sweden where the steel mill was the biggest and (almost) the only employer. Her parents and brothers worked there until the rolling mill was closed down. Her previous relationship with the world of steel helped her while working on the thesis, and gave her some kind of justification to be inquisitive.

  Hanne Randle is a researcher and PhD-student at Karlstad University – department of Working Life Science. Besides from industrial relations and partnership, Hanne has researched; conditions for developing sustainable public sector jobs, developing a European standard for vocational education and training for explosive sector workers, older workers and lifelong learning, and workplace learning. As a mean to develop a joint learning process between researchers and practitioner her method in research is to involve participants into the whole process of the research.

   

 • 415.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Strategies for restructuring: A partnership approach2004Report (Refereed)
 • 416.
  Randle, Hanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Theory in Practice2005Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 417.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Aronsson, G
  Svensson, L
  Eklund, J
  Inte bara här och nu utan också där och då - reflektioner om arbetslivsforskningen och hållbarhetsprojektet2009In: Arbetslivsforskning och hållbarhet: empiriska illustrationer och framtidsvisioner / [ed] Porsfelt, D, Växjö: Institutionen för samhällsvetenskap , 2009Chapter in book (Refereed)
 • 418.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Bergqvist, S
  Ekström, J
  Hedström, R
  Stakeholder Cooperation for Employability and Employment2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract

  Stakeholder cooperation for employability and employment

  Both private and public employers in health and social service (in Sweden) are finding it more and more difficult to recruit people. As a consequence of deregulation in the health and social sector public organisations are undergoing restructuring while private alternatives are established. This means that public employers have to find new ways to increase workers retention at the same time as new private companies must find ways to recruit employees. Due to restructuring in the public sector and periods of lay offs of nurses and support staff the average age of workers has increased which means that many workers are reaching the age of retirement. Demographic prognosis in Sweden show that there will be a shortage of workers in the health and care sector as younger people do not wish to work in health or social care they rather pursue other careers. Looking at the future the health and care sector will need to replenish the workers in one way or another. This paper will give an example how private companies and local authorities and municipal services can work together to develop new ways for recruitment, where training is combined with work practice as methods to develop employable workers.  Different initiatives have been tried out to find new ways to recruit people into training and work, by education agencies, by the ministry of education and through local initiatives. Government initiatives are mainly based on developing vocational training systems that can fast track people into care work, through systems of accreditation of previous experience. Education agencies provide tailor made courses in order to match previous experience with supplementary training. Still young people are not cueing up to take part in these training courses. However local and company-led initiatives are in a sense more successful, as training providers they have the opportunity to recruit workers with company or service specific skills (Randle et al. 2008).  The local initiative is led by a private company providing personal assistants to people with functional disorders. As a result of changes in regulations in 1994 the Swedish government allowed private companies to provide the service of personal assistants, up until then the service was provided by the municipalities. People with functional disorders cannot function on a daily basis without the help of others, and therefore they are entitled by Swedish law, to have assistants to help them with their basic functions. Initially when private companies started their business they employed people who were not members of trade unions as they did not accept unionised workers which resulted in the workers accepting bad working conditions and low wages. The company described in the paper wishes to change the image of the business by providing better working conditions for their employees and by educating their workers in collective agreements and employers responsibilities, thus the company employs about 150 personal assistants. Still a job as a personal assistant is regarded by many workers as a temporary and low status job which means that company has to put a lot of effort into retaining workers.  The company described in this paper is called Aktiv Assistans Tillsammans which translates to Active Assisstance together. The training initiative described in the paper is led by the company but developed together with the local municipality and the department of language training for immigrants. The idea is to develop employable workers in a specific area of work by providing a training programme for unemployed immigrants where they can link language training with work practice. The paper will present the training programme, results regarding employability, work status, language skills and integration

 • 419.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Eriksson, I
  Haunch, P
  Bennett, T
  Learning to become employable by learning to work in the health & social sector. A new career path in life2004Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 420.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Gonäs, Lena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  COUNTRY REPORT 1 2010 ON THE SITUATION OF LGBT PEOPLE: Network of socio-economic experts in the Anti-discrimination Field2010Report (Refereed)
 • 421.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Gonäs, Lena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Country report 1 2010 on the situation of the LGBT people in Sweden.: Report to the network of socio-economic experts in the anti-discrimination field VT 2008-0072010Report (Refereed)
 • 422.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Gonäs, Lena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Country report 2 2010, On employment, ethnicity and migrants.: Report to the network of socio-economic experts in the anti-discrimination field VT 2008-0072010Report (Refereed)
 • 423.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Haunch, Paul
  Corporate Social Responsibility - good for employers, good for trade unions?2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Corporate Social Responsibility (CSR) has, until recently, played little part in the industrial relations process. Emerging evidence suggests that employers and trade unions have common ground in their wish to see greater emphasis placed on the needs of those groups not in employment and commonly referred to as socially excluded.  Empirical results of trade union led training initiatives from the public sector municipal services in Sweden and an employer/employee partnership the Health Service in the UK show that positive, new opportunities for employers, employees and participants are emerging. The promotion of a learning environment and learning culture free from anxiety and shame helps people to grow and develop employability skills, self-confidence and pursue new careers. Trade union representatives are also developing new interests and skills, whilst employers make a greater, corporate contribution to society.

 • 424.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Heniemann, A
  Learning to cope with Displacement2004Report (Refereed)
 • 425.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Ljungzell,, M
  Qualifications - through workplace training2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper will present how qualified vocational training and education can play an important role in developing arenas for lifelong learning. Workplace learning can develop opportunities for individual development, develop company competitiveness, reduce risk of competence drain when employees retire and promote recruitment of younger employees. The paper is based on experiences from a European project EUExcert, which has the ambition to develop a European system for qualifications for the Explosives sector.

 • 426.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Persson, T
  Modin, M.
  Eriksson, I
  Changing workers to nurses2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 427.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Persson, T.
  Modin, M.
  Eriksson, I.
  Men learning nursing as a job2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper describes a practical example of boundary crossing collaboration and innovative solutions in a community development project in north of Sweden. The idea was to develop job opportunities in a region which had suffered redundancies due to restructuring. Community stakeholders such as local authorities, education agencies, labour market offices, county commissioners, and public healthcare employers worked together to develop favourable conditions for regional development. Introducing new learning initiatives by adapting learning techniques to untraditional learners were part of the innovative solutions. Workplace learning was used as a method to prepare and inspire older unemployed men to work in healthcare. Individual competencies where strengthened as a mean to develop individual employability

 • 428.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Persson, T
  Modin, M.
  Eriksson, I.
  Older male workers breaking traditional work patterns2008In: Cedefop Panorama Series 159 / [ed] Cedefop, Luxenbourg: Cedefop Panorama Series 159 , 2008Chapter in book (Refereed)
 • 429.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Randle, Hanne
  COUNTRY REPORT 2 2011. ECONOMIC CASE FOR ANTI-DISCRIMINATION2011Report (Refereed)
 • 430.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Svensson, L.
  A system for education, adapted to the idea of lifelong learning, a possibility or a vision?2002Report (Refereed)
 • 431.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Svensson, L
  Team work and restructuring: Self-exploitation or empowerment?2004Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 432.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Svensson, L
  Trade unions, partnership, and the learning agenda2002Report (Refereed)
 • 433.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Svensson, L
  Eklund, J
  Aronsson, G
  Interaktiv forskning: tillämpningar vid utvärdering och arbetsmiljöutveckling2009In: Perspektiv på arbetsmiljöarbete / [ed] Marita Christmansson & Sven-Åke Hört, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2009, no 20Chapter in book (Refereed)
 • 434.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Svensson, Lennart
  From a Supply based to a Demand based Model of Vocational Training - the Swedish Example2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish government has by tradition, based on the Swedish model, taken great responsibility for developing an employable workforce and to organise a lifelong learning strategy. However, this national and supply based strategy for learning seems to have failed to respond to the demands from the labour market. Instead, different demand based strategies have been developed outside of the formal educational system. These attempts have been successful in terms of making the training more flexible and accessible for companies and employees. But the problems with this demand based strategy is obvious when it comes to quality control, in keeping a joint national standard and in giving the participants an employability on the whole labour market.  This paper is of a tentative character. We are critical of both of these one sided attempts to organise vocational training the supply based driven from above and the demand based driven from the market. Instead we propose a third way that tries to overcome the deficiencies with both a supply and demand based strategy.  The new strategy is based on a partnership between the educational and workplace system in which a joint learning and development is taken place in order to promote the interests of the employers, the employees and the society. The paper builds on several cases of change projects both from the public and private sector in Sweden. In the introduction we will give an outline of the Swedish system for training and competence development.

 • 435.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Svensson, Lennart
  Bennich, Maria
  Organising Workplace Learning - an Inter organisational perspective2009In: Journal of European Industrial Training, ISSN 0309-0590, E-ISSN 1758-7425, Vol. 33, no 8/9, p. 771-786Article in journal (Refereed)
 • 436.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Tikkanen, Tarja
  Guðmundsson, Bernharður
  Hansen, Leif Emil
  Paloniemi, Susanna
  Isopahkala-Bouret, Ulpukka
  Sandvik, Jon
  Social partners: out with early exit, in with learning and career development?2011Report (Other academic)
  Abstract

  The purpose of the paper is to present findings from a new Nordic survey on social partners policy and practice in regards older workers. The goal of the survey was to find out to what extent the social partners have developed policies and outlined strategies, which explicitly address the demographic change and promote opportunities for lifelong learning and career development among their senior members (45+). Workforce in the Nordic countries tend to be highly organised especially the older workers. The social partners involvement in the discussion of sustainable society and the contribution of lifelong learning to the needs and potential of older workers is crucial, as the demographic situation already today, and in particular the one to be expected within the next about 40 years, is historically without a precedent. The idea of continuous learning and the need for a meaningful work has been included in the agreements between the working life parties in all the Nordic countries. However, not all people are provided with or take an advantage of the possibilities to continue learning relevant to their career development. Studies show that trade unions are in an especially difficult position regarding this matter, but also that they should develop clearer strategy in response to demographic change, and communicate it to their members. The OWNsurvey was carried out as a part of the work in the network Older workers in the Nordic countries (OWN) supported by the Nordic Council. The findings showed, on one hand, that while some social partners have started very good work, for many the issues of lifelong learning and opportunities for career development for older workers are not on their agenda. Besides differences between the unions in regards many aspects and within most countries, the findings also revealed systematic differences between the Nordic countries. Targeted policy measures regarding the older workers showed to be in place in Denmark and Norway, while this seems to be least the case in Sweden. Finland and Iceland have been prioritizing general policies. Targeted measures provide strongest, and in many cases much needed support to older workers competence and career development. However, even a strong lifelong learning policy seems not alone to guarantee real opportunities for and participation in learning during the latter half of the lifetime job careers, especially if the implementation of these policies is not followed up. On another note, also general policies can provide the necessary support, provided that other policy domains and practice are aligned with them. Overall, there is a need for a more active approach from social partners, in policy and practice, to promote lifelong learning and career development to their senior members during their last 15-20 years in working life. In this issue the social partners can and should play an active role indeed, a leading role if needed among the other key actors in society.

 • 437.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Tilander, K.
  Reflection - a method for organisational and individual development2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper presents how organisational development can be the results when politicians, managers, social workers and teaching staff take part in reflection. The results are based on a government-funded initiative in Sweden for lowering sick absenteeism. Three local governments introduced reflection as a strategy to combat work related stress and a method for employee development. The aim was to develop empowered workers who could learn a new approach in their work situation. Professional workers sometimes feel shame when management directives make them supply a lower standard in service than they perceive as a good enough standard.  The results show that reflection as part of work can help individuals to cope with work related stress and stabilise staff retention figures and result in organisational changes in municipal services such as public elementary schools, homecare and social work.  The reflection process involves three steps preparation for reflection, period of reflection and follow-up meetings and networking. Reflection takes place in small groups of three people. Two people participate in reflection and one person act as a reflection leader. Reflection takes place during working hours, as part of work and the reflection period is freed from normal work duties, which actually means that the person is taking a time-out.  Reflection can lead to organisational and individual development. Management and employees can develop a reflective community as they learn new methods for critical thinking. Individual reflection means to mirror the self in relation to work and the demands from clients/students and private life the self in relation to context. Reflection functions today as a method for organisational and individual development.  This paper is the result of a longitudinal qualitative study with an interactive approach. Basis for data collection are group and individual interviews, study visits and participation in seminars and conferences and joint paper productions.

 • 438.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Tilander, Kristian
  Department of Employment and Social Services, Karlstad Municipality, Karlstad SE-65184, Sweden).
  Reflection: a method for organisational and individual development2007In: US-China Education Review, ISSN 1548-6613, E-ISSN 1930-1529, Vol. 4, no 9, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents how organisational development can be the results when politicians, managers, social workers and teaching staff take part in reflection. The results are based on a government-funded initiative in Sweden for lowering sick absenteeism. Three local governments introduced reflection as a strategy to combat work related stress and a method for employee development. The aim was to develop empowered workers who could learn a new approach in their work situation. Professional workers sometimes feel shame when management directives make them supply a lower standard in service than they perceive as a good enough standard. The results show that reflection as part of work can help individuals to cope with work related stress and stabilise staff retention figures and result in organisational changes in municipal services such as public elementary schools, homecare and social work. This paper is the result of a longitudinal qualitative study with an interactive approach. Basis for data collection are group and individual interviews, study visits and participation in seminars and conferences and joint paper productions.

 • 439.
  Reenaas, Kim
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  DE 18 000 EGENSKAPERNA: OM HÄNSYN TILL PERSONLIGA EGENSKAPER VID OFFENTLIG ANSTÄLLNING2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt 4 § lag (1994:260) om offentlig anställning ska vid anställning avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet och skickligheten ska sättas främst om det inte finns särskilda skäl för annat. Inom ramen för skick­lig­hets­­-begreppet har myndigheterna möjlighet att ta hänsyn till personliga egenskaper som presta­tionsförmåga, yrkes­skicklig­het, ledaregenskaper, samarbetsförmåga m.m. Trots detta finns det en uttalad uppfattning att den personliga lämplighetens faktiska betydelse vid utförandet av tjänst är större än vad som tillåts i samband med att de statliga myndigheterna beslut överklagas.

   

  Frågeställningarna i denna uppsats är hur stor betydelse får och kan tillmätas personliga egenskaper vid rekryteringar till myndigheter, samt hur upplever rekryterare vid en statlig myndighet begränsningarna i möjligheterna att tillmäta personliga egenskaper betydelse vid rekrytering och hur hanterar rekryterare vid en statlig myndighet dessa begränsningar?

   

  Jag har inför min undersökning anlagt tre perspektiv. Det juridiska perspektivet avgör vad som överhuvudtaget får tillmätas betydelse vid anställ­ning. Det socialpsykologiska perspektivet sätter upp begränsningar i vad som kan tillmätas betydelse. Rekryterarens perspektiv handlar om att i det begränsade utrymme som finns hitta metod­er för hur man mäter det som får mätas och därmed gör en ”lyckad rekrytering”. Resultatet i denna uppsats tydligt; myndigheterna får tillmäta personliga egenskaper betydelse vid offentlig anställning. För att få göra det måste dock meritvärderingen vara öppen och begriplig samt dokumenteras. Eftersom det finns begränsningar i vad som överhuvudtaget kan mätas ligger begränsningen snarare i denna del. Begränsningarna beror på att personliga egenskaper är svårt att dels bedöma vad de har för betydelse för utövandet av tjänsten, dels mäta på ett sätt att man (öppet, objektivt och dokumenterat) kan avgöra om en sökande är skickligare än en annan.

 • 440.
  Rudaner Lindberg, Sara
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Thorén, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Allt blir bra: - En kvalitativ studie om upplevelser i början av en förändring2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i en ständigt föränderlig värld, där omvärlden ställer krav på människans flexibilitet och anpassning. Dessa krav gäller även organisationer. Uttrycket “adapt or die” talar för verksamheternas möjligheter till överlevnad. I denna studie undersöker vi en skola som på grund av yttre omständigheter tvingas till förändring för att överleva. Syftet med studien är att kartlägga hur anställda på en skola som är under en påtvingad förändring upplever förändringen inledningsvis, det vill säga efter den fas där beslutet tagits och man planerar för förändringen. Studiens undersökningsmetod är en kvalitativ studie där datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer med fem lärare och en representant från ledningen. Vi berör teoretiska områden som; organisationsförändringar, ledarskap och medarbetarskap, vilka ligger till grund för intervjuguiden och analysen. I analysen och resultatet redogörs för faktorer som enligt våra intervjupersoner har varit betydelsefulla i förändringsprocessens initiala fas och som bör finnas med i åtanke vid planering av en förändring. Resultatet i vår studie visar att om man lyckas förmedla nödvändigheten med förändringen och ger kontinuerlig information ökar acceptansen till förändringen. Det är även av stor betydelse att i planeringsstadiet, identifiera vilka frågor som är centrala för medarbetarna och bjuda in till samtal med de personer som är föremål för förändringen. Problem som framstått är att föräldrar och lärare från andra skolor visat missnöje och motstånd mot förändringen.

 • 441.
  Rångeby, Simon
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Är det värt att stanna?: En motivationsstudie om sjuksköterskor i offentlig sektors arbetssituation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är ett land som är i framkant med väldigt mycket. Allt ifrån den senaste innovativa tekniken, till trygga arbetsreformer som gör att vi kan slå oss på bröstet som ett land med rik och trygg välfärd. Allt är dock inte choklad och rosor. Sjukvården som är en väldigt viktig del i vår välfärd kantas av nyheter om en ohållbar arbetsmiljö, för höga krav och en lön som inte alls lever upp till det arbetet som sjuksköterskor i den offentliga sektorn utför dagligen. Min uppsats kommer handla mycket om sjuksköterskor i den offentliga sektorns arbetssituation och undersöka vad det är som gör att sjuksköterskor ändå stannar inom yrket som det har valt. Den kommer även att undersöka de brister som yrket kan tänka sig att ha och om dessa brister är i linje med vad media uttalar sig om ovan. Studien använder sig av en kvalitativ metod genom intervjuer för att undersöka vad verksamma sjuksköterskor inom offentlig sektor på avdelningar runt om i Sverige anser sig tycka om sin nuvarande arbetssituation. De kommer uttala sig om vad de tycker är viktigt för att de ska känna motivation och vad som är faktorer som får dem att tappa motivation till arbetet. Resultat kommer att visa att det är till viss del som media påstår i förhållande till arbetsmiljö och krav, men även andra faktorer visar sig ha stor betydelse för deras motivation. Faktorer som kollegor, ledarskap och samhällsansvar är något som studien lyfter som styrkor och direkt motivationshöjande för deltagarna i denna studie. Med bakgrund av ovan så blir en första slutsats att styrkorna för sjuksköterskor inom den offentliga sektorn är samhällsansvar, kollegor och ledarskap. En annan slutsats blir att bristerna landar i det som media rapporterar om - det vill säga, arbetsmiljö, bristande kontroll och höga krav.

 • 442.
  Schött, Tobias
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Förskollärarstudenternas arbetsmiljö under verksamhetsförlagd utbildning: En studie med avseende att stärka Karlstad kommuns attraktionskraft gentemot den nya generationens förskollärare2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Arbetsmarknaden präglas av både arbetslöshet och brist på arbetskraft. Det visar sig vara så att det finns en obalans gällande efterfrågan på olika yrken. Samtidigt som det finns ett överflöd av individer med en särskild kompetens kan det alltså vara brist på individer med en annan kompetens. I Värmlands län och Karlstad kommun råder det arbetskraftsbrist på förskollärare. En utmaning har uttalats vara att utbildade förskollärare tar anställning i en annan kommun och i viss mån även hos privat sektor. Detta betyder att det råder konkurrens över nyexaminerade förskollärare. Karlstad kommun vill därmed bli en allt mer attraktiv arbetsgivare. Syftet lyder; att kartlägga arbetsmiljön på Karlstad kommuns förskolor för att bidra med information som kan användas i arbetet mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare för den nya generationens förskollärare. i Karlstad kommun redan innan de är anställningsbara. Vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU, öppnas möjligheten för att få ett smakprov på praktikplatsens, det vill säga arbetsgivarens arbetsmiljö. Genom att kartlägga praktikanternas upplevelse av arbetsmiljön medvetandegörs värdefull information om arbetsmiljön. Denna information kan tänkas hjälpa arbetsgivaren att anpassa sin arbetsmiljö i enlighet med den nya generationens, framtidens arbetskrafts önskemål. Genom att förbättra arbetsmiljön ville arbetsgivaren öka arbetstillfredsställelsen. Med en arbetsmiljö som är sanningsenlig med arbetsgivarvarumärket kommer således rekryteringen att effektiviseras (Barrow & Mosley, 2005, s.17). De huvudsakliga frågeställningarna löd; Hur ser arbetsmiljön ut under verksamhetsförlagd utbildning hos Karlstad kommun enligt förskollärarestudenterna? Samt; Vilka är arbetsmiljöfaktorerna under verksamhetsförlagd utbildning hos Karlstad kommun enligt förskollärarestudenterna? Studiens följdfrågeställning lyder; Vad kan Karlstad kommuns förskolor förbättra i arbetsmiljön för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för den nya generationens förskollärare?

  Metod

  En kvalitativ intervjustudie har genomförts. Tre stycken förskollärarstudenter och tre stycken nyligen examinerade förskollärare medverkade i studien. Samtliga hade utfört verksamhetsförlagd utbildning inom loppet av de senaste sex månaderna. Samtliga respondenter var kvinnor. Intervjuerna har transkriberats, kodats och analyserats enligt tematisk analys. Krav, kontroll och stod-modellen har använts för att kategorisera funna arbetsmiljöfaktorer.

  Resultat

  Funna arbetsmiljöfaktorer har analyserats utifrån krav, kontroll och stöd-modellen. Samtliga av de krav som har lokaliserats har bedömts vara av hög nivå. De krav som har lokaliserats under VFU-perioder är betygsbedömning, uppgifter från universitetet, personlig lämplighet, arbetsuppgifter, arbetstempo och fysiska krav. Den kontroll som har lokaliserats och som har uppskattats vara av hög nivå är arbetsordning och utmanande arbetsuppgifter. Den kontroll som funnits och har skattats vara av låg nivå är kontroll över uppgifterna från universitetet, val och byte av VFU-plats och betygsbedömning av handledare. Det sociala stöd som har lokaliserats och som är av hög karaktär är relation VFU-ansvarig kurslärare och information från VFU-ansvarig. De sociala stöd som funnits och är uppskattad till låg nivå är relation handledare, relation övriga kollegor, relation VFU-samordnare och hjälp av handledaren. Verksamhetsförlagd utbildning har kategoriserats som ett high-strain yrken enligt krav, kontroll och stöd-modellen.

  Slutsats

  Ett förslag till förbättring är att de båda parterna Karlstad kommun och Karlstad universitet ser över VFU samarbetet med hänsyn till teorier rörande arbetskrav med tillhörande psykologiska effekter.Fyra tjänster vilka har möjlighet att bidra till praktikanternas psykiska hälsa har funnits ur analysen. Ett annat förslag till förbättring är därmed att säkerställa att de fyra tjänsterna är väl införstådda i fördelarna med socialt stöd och dess möjliga psykosociala effekter. Förslaget syftar även till att kartlägga hur dessa befattningar kan arbeta med socialt stöd på ett med framgångsrikt sätt. Ett problem har även visat sig vara att praktikanterna inte vet vart man ska vända sig för att få socialt stöd. Ett förslag till förbättring i detta avseende är att se över kommunikationsmedlen som används vid information till praktikanterna. Slutligen bottnar ett förlag på förbättring i att det av teori och studier går att tyda att arbetsmiljön visar sig korrelera med arbetstillfredsställelse. Kombinationen av höga krav och hög kontroll har visat sig medföra högst grad av arbetstillfredsställelse för arbetaren. För att stärka arbetstillfredsställelsen hos VFU-praktikanterna kan Karlstad kommun ta hjälp av och ta hänsyn till denna studiens redovisade arbetsmiljöfaktorer i arbetet mot att bli allt mer attraktiv som arbetsgivare. Resultatet av denna studie kunna ses som ett underlag vilket kan hjälpa Karlstad kommun att bli mer attraktiva som arbetsgivare och därmed effektivisera rekryteringen av förskollärare.

 • 443.
  Sohlberg, Anna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Andersson, Amanda
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Finns det ett kontor som passar alla?: En kvalitativ studie om det aktivitetsbaserade arbetssättet på Karlstad kommun2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2015 flyttade medarbetare från tre av Karlstad kommuns förvaltningar in i Samhällsbyggnadshuset i Karlstad. I och med flytten gjorde man omfattande förändringar beträffande arbetsmiljön och övergick från att arbeta i cellkontor till att tillämpa ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medarbetare på Karlstad kommuns Samhällsbyggnadshus upplever det att arbeta enligt ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi är intresserade av vad det aktivitetsbaserade arbetssättet har för inverkan på effektivitet, prestation, stress och integriteten.

  På ett aktivitetsbaserat kontor är arbetsmiljön indelad i olika zoner, som medarbetarna själva kan välja att placera sig i utifrån aktuell arbetsuppgift. Eftersom arbetssättet på ett aktivitetsbaserat kontor skiljer sig från hur arbetet på ett cellkontor är utformat blev vi intresserade av att undersöka för- eller nackdelar med det nya arbetssättet. Karlstad kommun har tidigare genomfört två enkätstudier bland medarbetarna på Samhällsbyggnadshuset för att undersöka inställningen till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Av den anledningen genomförde vi en kvalitativ studie som ett komplement för att få en djupare förståelse för medarbetarnas ståndpunkt. Resultatet av vår studie visar en blandad upplevelse och eftersom vi endast intervjuat sju respondenter kan vi inte generalisera resultatet. Studien kan alltså inte representera samtliga medarbetare på samhällsbyggnadshuset, utan endast återge upplevelser från ett fåtal medarbetare. 

 • 444.
  Strömberg, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Against all odds - Is there worker resistance in Sweden?2007Conference paper (Refereed)
 • 445.
  Strömberg, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Controlled by space and and physical surroundings2009Conference paper (Refereed)
 • 446.
  Strömberg, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Kunskapande nätverk: Slutrapport från utvärderingen av PentaPlus-bibliotekens kompetensutvecklingsprojekt2011Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under åren 2009-2010 genomfördes ett kompetensutvecklingsprojekt med personal från verksamhetsområdena bibliotek och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) vid Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Karlstads universitet och Örebro universitet. Totalt omfattades cirka 150 biblioteks- och IKT-anställda. Projektet finansierades med medel från den Europeiska Socialfonden (ESF) programområde 1, kompetnsutveckling.

  Syftet med det så kallade PentaPlus-projektet var att vidareutveckla befintlig kompetens för att kunna anpassa verksamheten till att möta framtida krav. Efter avslutat projekt skulle samtliga medarbetare inom biblioteks- och IKT-området uppleva att de utvecklat sin kompetens och etablerat nya nätverkskontakter, och att minst hälften av medarbetarna uppleva att de givits förutsättningar att ta sig an fördjupade arbetsuppgifter eller bredda sitt arbetsområde.

  Utvärderingens resultat visar att projektet endast till viss del har nått de uppsatta målen som avser kompetensutveckling. Däremot har projektet varit mer framgångsrikt när det gäller att skapa möjligheter för att etablera nätverk och att skapa arenor för kontaktskapande. De svårigheter projektet har brottats med har bland annat rört skilda förväntningar, kommunikation om innehåll och upplägg samt storskaligheten i projektet. Deltagarnas upplevelse av projektet har dock förändrats från det negativa till det mer positiva ett par månader efter att majoriteten av kompetensutvecklingsaktiviteterna hade genomförts.

 • 447.
  Strömberg, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Motstånd på arbetsplatsen - från dåtid till nutid2008In: Perspektiv på arbetsvetenskapens klassiker / [ed] Birger Simonsson, Göteborg: University of Gothenburg , 2008Chapter in book (Refereed)
 • 448.
  Strömberg, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Terrors and Tricks: Facets of Fun among Female Workers2008Conference paper (Refereed)
 • 449.
  Strömberg, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Understanding the rational arrangements of organisational space2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 450.
  Strömberg, Susanne
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Equal opportunities in roles: A Competence Development Program among Administrators2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
678910 401 - 450 of 481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf