Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 713
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Hedberg, Stefan
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Reed-Muller kod av första ordningen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  En säker informationskanal med hög överföringskvalitet krävs i dessa dagar när informationsöverföringen ökar för varje år som går. Det finns olika sätt att skapa detta. Antingen genom att se till att överföringsmediet är av mycket hög kvalitet eller att skapa en skyddsmekanism som gör att de överföringsfel som kan uppstå kan detekteras och även korrigeras om man önskar detta. Denna uppsats handlar om detta, att kunna detektera och korrigera fel. Denna gren inom matematiken kallas kodningsteori.

  Uppsatsen presenterar grunden för kodningsteorin, för att sedan presentera några vanligt förekommande kodningsalgoritmer, Hamming koder, BCH koder, Reed-Solomon. Jag går in på djupet av en av de absolut äldsta kodningsalgoritmerna, en kod som presenterades 1954 av David E. Muller, något senare presenterade en annan föregångare inom kodningsteori, Irving S. Reed, en avkodningsalgoritm för Mullers kod. Denna kod blev känd under namnet Reed-Muller kod.

  Jag presenterar teorin bakom Reed-Muller kod och hur ett Reed-Muller kodord skapas med hjälp av teorin. Jag visar också hur man avkodar Reed-Muller kod med hjälp av olika algoritmer där Irving S. Reeds algoritm står i centrum. För att testa kodning och avkodning i simulerad verklighet används datorprogrammet Matlab. Slutligen presenteras hur kodnings- och avkodningsalgoritmer kan skapas med hjälp av grindnät.

 • 302.
  Hedborg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för matematik.
  Feedback i matematik: En undersökning om hur några högstadielärare använder sig av feedback i matematikundervisningen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with this study was to investigate how teachers working in junior highschool use feedback when they teach mathematics to their students, and when and how they give feedback and how they experience in what grade the feedback affects the students learning. The study was performed by me doing eight interviews with mathematic teachers working in two different schools.  The result of the study shows that the teachers have different perceptions about what should be called feedback and that they also work different with feedback to their students. Some of the teachers give their students more traditional feedback that doesn´t effects the students substantially while some of the teachers are more conscious about modern research in feedback and about its effects and uses some of the examples that research have shown given a positive effect on students learning. I also found out that most of the teachers that I have interviewed think feedback is something that both is hard and takes a lot of time and they want to be better and more effective in using feedback.

 • 303.
  Hedin, Nicole
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Storm, Maja
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Att arbeta med särskilt begåvade elever i matematik: Möjligheter och hinder i arbetet med särskilt begåvade elever i matematik – ur ett lärarperspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka lärares syn på arbetet med särskilt begåvade elever i matematik, samt de möjligheter och hinder som upplevs i det arbetet. Studiens valda metod i undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer som vänder sig till lärare. Totalt 18 lärare intervjuades. Data analyserades utifrån ett händelselogiskt perspektiv som ser till både inre och yttre påverkansfaktorer. Av resultatet framkommer det att lärares definition av matematisk särskild begåvning varierar. Samtliga lärare betraktar de inre faktorerna hos eleven som mest betydande i fråga om eleven uppfattas som särskilt begåvad i matematikämnet. Likt elevens motivation, förmåga att kommunicera, dra slutsatser och flexibilitet i ämnet. Majoriteten av de deltagande lärarna i studien förknippar matematiskt särskilt begåvade elever med ett logiskt tänkande. Lärarna ser då till elevens förmåga att se samband, mönster, generalisera och kreativa behärskning i ämnet. Lärarens definition av matematisk särskild begåvning bestämmer vilka elever som identifieras som särskilt begåvade i matematikämnet. Majoriteten lärare, 12 stycken, anser att de har goda förutsättningar att identifiera eleverna i fråga. Ändå är det 13 av lärarna i studien som anser att de inte kan ge de särskilt begåvade eleverna den stimulans som de behöver i matematikundervisningen. Vilket tyder på att en stor del lärare inte vet hur de ska möta de särskilt begåvade elevernas behov i matematikundervisningen. Faktorer som möjliggör arbetet med eleverna i fråga är få och majoriteten lärare anser att de skapar sina egna möjligheter, i den egna undervisningen. Således är lärares inre faktorer, i fråga om erfarenhet och kompetens, av stor betydelse. Däremot upplever lärarna att det finns betydligt fler hinder i arbetet med de särskilt begåvade eleverna i matematik. Dessa hinder utgörs i större utsträckning av yttre faktorer som brist på tid, resurser i form av personal och kompetensutveckling. 

 • 304.
  Hedlund, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Kan elever utveckla sin taluppfattning vid användandet av digitala spel?: En innehållsanalys av digitala spel med fokus på området taluppfattning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om digitala spel skapade för underhållning kan erbjuda spelaren färdighetsträning inom området taluppfattning i ämnet matematik. Studien genomfördes på 11 spel som valdes med hjälp av barn i årskurs 4–6 och ramverket baseras på McIntosh tolkning av vad taluppfattning innebär och sex aspekter framarbetades. Ett kodningsschema användes för att undersöka om spelen omfattar situationer som innehåller taluppfattning samt hur spelaren kan använda sig av taluppfattning i dessa situationer. Studien visar att möjligheterna för färdighetsträning finns i spelen men vissa spel särskiljer sig då de erbjuder mer komplexa beräkningssituationer än de andra spelen. Aspekten representationer för olika tal skilde sig från de andra då alla analysenheter inte omfattar denna aspekt. Resultatet av studien innebär att lärare kan använda sig av dessa spel och själva analysera spel för att använda dem i matematiska lärandesituationer.

 • 305.
  Helgen, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Programmera sig till matematik?: En analys av programmeringsappars lämplighet för matematikundervisning i årskurs 1-32018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Från och med höstterminen 2018 är programmering en del av kursplanen i matematik, och har då placerats under det centrala innehållet för algebra. Trots att det inte är obligatoriskt förrän höstterminen har lärare redan börjat undervisa i programmering, och appar är då en populär lärresurs. Hur väl stämmer apparna för programmering överens med kursplanen i matematik, och hur väl lämpar de sig för undervisning på lågstadiet? Med utgångspunkt i dessa frågor gjordes en analys av 14 programmeringsappar som riktar sig till lågstadieåldrarna, 6-10 år. Studien är en kvalitativ innehållsanalys med en analysmodell som baserats på kursplanen i matematik, teorier om pre-algebra samt kriterier som lärare anser viktiga för en bra app. Studien visar att apparnas lämplighet för matematikundervisning varierar, men att det är de appar som är utformade som spel som stämmer bäst överens med kursplanen i matematik. Det är också dessa appar som har en pedagogisk utformning som lämpar sig bäst för undervisning på lågstadiet. Resultatet av studien ifrågasätter dock valet att placera programmering under algebra i läroplanen, då kopplingen däremellan inte är helt tydlig.

 • 306.
  Hermansson, Markus
  Karlstads universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Räkna med bråk: En kvalitativ studie om hur fyra pedagoger introducerar och bedriver sin bråkundervisning2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Svenska elever visar svaga resultat i algebra jämfört med elever i andra länder. Bristande bråkkunskaper skulle kunna vara en bakomliggande orsak till detta.

  Syftet med examensarbetet har varit att utifrån ett didaktiskt perspektiv studera hur fyra specifika pedagoger introducerar och bedriver sin bråkundervisning i grundskolan. Min intention har varit att koppla resultatet från min studie till styrdokument och forskning, för att se hur man kan bedriva en god bråkundervisning som leder till ökad förståelse.

  Områden som behandlas i uppsatsen är bland annat laborativ matematik, språk och matematik, vardagsmatematik samt erfarenhetsbaserad undervisning.

  I genomförandet av studien har jag valt metoden self report. Studien är fenomenologisk, vilket innebär att man fokuserar människors erfarenheter, upplevelser och uppfattningar. Vidare valde jag att fokusera kvalitet snarare än kvantitet, det var inte mängden informanter som var centralt utan innehållet i deras berättelser.

  Resultatet i studien visar att fyra specifika pedagoger med särskilt engagemang hade såväl varierad som konkret, laborativ samt vardagsförankrad undervisning. Enligt forskning är dessa arbetssätt att föredra eftersom det leder till att eleverna kan koppla undervisning till erfarenhet och vardag samt öka sin förståelse och därmed uppleva sammanhang.

  Nyckelord är vardagsmatematik, laborativ matematik, erfarenhetsbaserad undervisning samt att prata matematik.

 • 307.
  Him-Jensen, Ida
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Sinnrik matematik: En läromedelsanalys med fokus på uppgifters visuella, auditiva och kinestetiska/taktila stöd2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to examine the possibilities for students to learn mathematics with a variety of senses through the tasks in the teaching materials Nya matematikboken, Singma and Favorit matematik during school year 1. The focus is on visual, auditory and kinesthetic/tactile support. Furthermore, the aim is to investigate the different elements of the teaching material and the extent of the different support in them. With categories based on different sensory input, a thorough content analysis has been made to compare the three chosen teaching materials. The result shows that there are good grounds for learning through many senses. However, the support varies in total and in the different elements. Both similarities and differences have been distinguished. The results also clearly show the benefits of using the teaching materials fully.

 • 308.
  Hjalmarsson, Veronica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Problemlösning i läromedel: En innehållsanalys om läroböckernas syn på problemlösning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt forskningen är förmågan att lösa problem något som tar lång tid för eleverna att utveckla, vilket betyder att det måste introduceras tidigt i undervisningen. Samtidigt visar forskningen att de problemuppgifter som eleverna får arbeta med i sina böcker, inte gynnar deras förmåga att lösa kreativa problem i den utsträckningen de borde. Syftet med den här undersökningen var därför att ta reda på i vilken utsträckning olika läromedel för årskurs ett behandlar problemlösning, samt hur stor del av dessa som verkligen kan klassas som riktiga problem.För att få svar på mitt syfte har jag genomfört en läromedelsanalys av fyra olika läromedel för årskurs ett. Resultatet pekar på att flera av läromedlen behandlar problemlösningen i en relativt stor utsträckning, men att flera av uppgifterna som behandlas inte uppfyller de krav som ställs på ett riktigt problem. Resultatet visar också att ett av läromedlen i stor utsträckning behandlar kreativa problem, vilket visar att lärarens val av läromedel kan bli avgörande för elevernas lärande.

 • 309.
  Holmquist, Linn
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Elevers inställning till matematik: - en jämförande studie av elevers uppfattning av matematikämnet och matematikundervisningen2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Based on earlier experiences of mathematics and mathematical learning, both as a student and as a teacher, I became more and more interested in how well the publicly accepted opinions about mathematics as an uninteresting, difficult and “geeky” subject corresponded to reality. What do Swedish pupils really think about mathematics and is it possible to identify any differences in their attitudes based on the pupils’ age?

  From this point of view the following questions were formulated:

  ·What are pupils’ attitudes towards mathematics in grades 3, 6 and 9 and how do they conceive their learning conditions?

  ·Is it possible to detect any differences in the attitudes and preferences depending on the pupils’ age?

  The result of this study compares well with previous studies done in this and overlapping fields and indicates that:

  ·Younger pupils tend to have a better liking of mathematics but with increasing age that interest fades out.

  ·Most pupils, without regard to age, consider mathematics to be one of the most important subjects, despite the fact that many pupils also find mathematics difficult and boring.

  ·For pupils of all ages, the teacher is the most important factor in the learning process. Older students have more specific demands on the teacher for knowledge and pedagogical skills.

  ·A high noise level, talking and disturbances in the classroom are the most bothering elements when it comes to learning mathematics. Especially the younger pupils find it hard to concentrate during such conditions while older students are disturbed if they feel that the teacher is being insufficient in his or her professional behaviour.

  Key words: Attitudes, pupils, mathematics, learning

 • 310.
  Honnér, Tina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap.
  Var håller talfamiljer hus i läroboksuppgifter?: En läromedelsanalys av läroboksuppgifter i årskurs 1 som fokuserar på talfamiljer upp till 10, utifrån ett problemlösningsperspektiv.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att åskådliggöra hur talfamiljer upp till 10 förekommer och gestaltas i läroboksuppgifter i årskurs 1, utifrån ett problemlösningsperspektiv. För att uppfylla syftet analyseras läroboksuppgifter med talfamiljer och delar av talfamiljer genom Cummins analysmodell där uppgifterna sorteras på fyra olika nivåer beroende av kontext och kognitiv svårighetsgrad efter att de kategoriserats. Resultatet blev både kvantitativt och kvalitativt där det framgick att läromedel tränar elever i talfamiljernas delar helt fristående. Ytterst få läromedel visade på talfamiljernas samband mellan talets helhet och delar. Den vanligaste läroboksuppgiften är en naken uppgift med addition eller subtraktion som räknas från vänster till höger helt utan stöd av kontext som bilder. Studien lyfter även tankar kring vad aktuell forskning säger kontra hur läroboksuppgifter är utformade och vad den enskilda läraren behöver tänka på när den ska göra sitt val av uppgifter till sina elever. 

 • 311.
  Huldén Sonesson, Inger
  Karlstads universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Matematik för alla elever: -möjligheter och svårigheter med individanpassat arbetssätt2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Skolan har ett stort ansvar vad gäller att förmedla matematisk kunskap då teknologins framfart fått en allt större betydelse i vardagen. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärarna i år F och 1 ser på sin matematikundervisning ur ett individanpassat perspektiv. Jag har utgått från olika faktaböcker inom undervisningen för yngre barns matematikinlärning och gjort en jämförelse mellan teori och praktik med utgångspunkt från ett individuellt arbetssätt. Empirin har hämtats från intervjuer med sex lärare, tre förskollärare och tre lärare, vilka arbetar med elever i år F och 1. Resultatet bekräftar att alla lärare har en mycket god kännedom om individanpassningens betydelse och målsättningen med ett individuellt arbetssätt. Olika arbetsmetoder används och den individanpassade undervisningen sker efter de förutsättningar som finns på varje skola och efter respektive pedagogs kunskap och erfarenhet.

 • 312. Hussain, S
  et al.
  Elbergali, A
  Almasri, Abdullah
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Parsimonious Modelling, Testing and Forecasting of Long-Range Dependence in Wind Speed2004Ingår i: Environmetrics, 2004, 15, 155-171Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Detecting and estimating long-range dependence are important in the analysis of many environmental time series. This article proposes a periodogram roughness (PR) estimator and describes its uses for testing and estimating the dependence structure. Asymptotic critical values are generated for performing the test, and special attention is given to investigating the properties of the PR regarding size and power. The conventional short-memory models, such as the autoregressive (AR), are shown to be less parsimonious. Forecasting errors of both fractional Gaussian noise (FGN) and fractional autoregressive moving average (FARMA) are investigated by conducting simulation studies. In addition to the PR, maximum likelihood (ML) and semi-parametric (SP) estimators are used and evaluated. Our results have shown that more accurate forecasted points are obtained when using the fractional forecasting. The methods are illustrated using Swedish wind speed data

 • 313. Hussain, S.
  et al.
  Mohamed, M. A.
  Holder, R.
  Almasri, Abdullah
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Shukur, G.
  Performance Evaluation Based on the Robust Mahalanobis Distance and Multilevel Modeling Using Two New Strategies2008Ingår i: Communications in statistics. Simulation and computation, ISSN 0361-0918, E-ISSN 1532-4141, Vol. 37, nr 10, s. 1966-1980Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 314. Häggström, Johan
  et al.
  Norén, Evavan Bommel, JorrytKarlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).Sayers, JudyHelenius, OlaLiljekvist, YvonneKarlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  ICT in mathematics education: the future and the realities. Proceedings of MADIF 10
  The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education,
Karlstad, January 26–27, 20162017Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 315.
  Håkman, Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Boltzmann Equation and Discrete Velocity Models: A discrete velocity model for polyatomic molecules2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studiet av kinetisk teori och speciellt i studiet av dynamik för tunna gaser vänder man sig ofta till Boltzmannekvationen. Den matematiska teorien utvecklad av Ludwig Boltzmann var vid första anblicken tillämpbar i flyg- och rymdteknik och strömningsmekanik. Idag generaliseras metoder i kinetisk teori till andra områden, till exempel inom molekylärbiologi och socioekonomi, vilket gör att vi har ett fortsatt behov av att finna effektiva lösningsmetoder. Vi studerar i denna uppsats den underliggande teorin av den kontinuerliga och diskreta Boltzmannekvationen för monatomiska gaser. Vi utvidgar teorin där det behövs för att täcka fallet då kolliderande molekyler innehar olika nivåer av intern energi. Vi diskuterar huvudsakligen diskreta hastighetsmodeller och presenterar explicita beräkningar för en modell av en gas bestående av polyatomiska molekyler modellerad med två lägen av intern energi.

 • 316.
  Höglund, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Algebra - "det där med x och det": En kvalitativ studie om elever med låga prestationer i matematik och deras upplevelse och problematik inom algebra i gymnasieskolan.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Algebra är ett av de centrala innehållen i matematikkurserna och är något som många elever har svårt med. Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska skolan ge alla en möjlighet till att utvecklas. Därför är det viktigt att undervisningen utformas så att den ger möjlighet till alla elever att utvecklas. Syftet med studien är att undersöka hur elever med låga prestationer i matematik upplever algebraundervisningen i årskurs ett på yrkesförberedande program i gymnasieskolan och undersöka vilka svårigheter dessa elever har i algebra. Kvalitativa intervjuer med åtta elever som går i årskurs ett på yrkesförberedande program i gymnasieskolan genomfördes. Resultatet visar att eleverna har en positiv syn på algebraundervisningen som de nyligen fått. Deras upplevelse handlar om undervisningstempot, arbetsformer och lektionernas innehåll och form. Svårigheterna beror på osäkerhet i att arbeta med algebra och kan förklaras utifrån bristande aritmetiska kunskaper, brister i det matematiska språket och låg abstraktionsförmåga. Resultatet förstärker tidigare forskningsresultat och visar viktiga aspekter att beakta vid planering och utformande av algebraundervisningen.

 • 317.
  Höglund, Karl
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  CAP KC3-12: Design and finite element analysis2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  In offshore oil production FMC Subsea systems use a product called cap. The cap´s mainly task is to protect hubface and seal areas on inboard hub against dirt, corrosion and mechanical damage under installation of a subsea system. A new model of a cap has been designed and analysed using finite element method. The model is called KC3-12 and has a new function, emergency release, which is a backup method for the ROV (remote operated vehicle) to release the cap from the hubface when it is placed under water. The cap KC3-12 was found to fulfil the criteria under the test load pressure, according to ASME VIII, div2. The analysis shows that a higher pressure can be allowed on the cap since the collapse load occurs at 7.2 times test pressure and 1.2 times test pressure is allowed.

 • 318.
  Ijioma, Ekeoma R.
  et al.
  University of Limerick.
  Muntean, Adrian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Fast Drift Effects In The Averaging Of A Filtration Combustion System: A Periodic Homogenization Approach2019Ingår i: Quarterly of Applied Mathematics, ISSN 0033-569X, E-ISSN 1552-4485, Vol. 77, nr 1, s. 71-104Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We target the periodic homogenization of a semi-linear reaction-diffusion-convection system describing filtration combustion, where fast drifts are triggered by the competition between heat and mass transfer processes in an asymptotic regime of dominant convection. In addition, we consider the interplay between surface nonlinear chemical reactions and transport processes. To handle the oscillations occurring due to the heterogeneity of the medium, we rely on the concept of two-scale convergence with drift to obtain, for suitably scaled model parameters, the upscaled system of equations together with effective transport parameters. The main difficulty is to treat the case of a coupled multi-physics problem. We proceed by extending the results reported by G. Allaire et al. and other related papers in this context to the case of a coupled system of evolution equations pertinent to filtration combustion.

 • 319.
  Ijioma, Ekeoma Rowland
  et al.
  Meiji University, 4-21-1 Nakano, Nakano-ku, Tokyo, Japan.
  Muntean, Adrian
  Eindhoven University of Technology, P.O. Box 513, MB Eindhoven, Netherlands.
  Ogawa, Toshiyuki
  Meiji University, 4-21-1 Nakano, Nakano-ku, Tokyo, Japan.
  Effect of material anisotropy on the fingering instability in reverse smoldering combustion2015Ingår i: International Journal of Heat and Mass Transfer, ISSN 0017-9310, E-ISSN 1879-2189, Vol. 81, s. 924-938Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 320.
  Ijioma, Ekeoma Rowland
  et al.
  Meiji University,Tokyo, Japan.
  Muntean, Adrian
  Eindhoven University of Technology.
  Ogawa, Toshiyuki
  Meiji University, Tokyo, Japan.
  Pattern formation in reverse smouldering combustion: A homogenisation approach2013Ingår i: Combustion theory and modelling, ISSN 1364-7830, E-ISSN 1741-3559, Vol. 17, nr 2, s. 185-223Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The development of fingering char patterns on the surface of porous thin materials has been investigated in the framework of reverse combustion. This macroscopic characteristic feature of combustible media has also been studied experimentally and through the use of phenomenological models. However, not much attention has been given to the behaviour of the emerging patterns based on characteristic material properties. Starting from a microscopic description of the combustion process, macroscopic models of reverse combustion that are derived by the application of the homogenisation technique are presented. Using proper scaling by means of a small scale parameter E, the results of the formal asymptotic procedure are justified by qualitative multiscale numerical simulations at the microscopic and macroscopic levels. We consider two equilibrium models that are based on effective conductivity contrasts, in a simple adiabatic situation, to investigate the formation of unstable fingering patterns on the surface of a charred material. The behaviour of the emerging patterns is analysed using primarily the Peclet and Lewis numbers as control parameters.

 • 321. Ijioma, E.R.
  et al.
  Muntean, Adrian
  Eindhoven Univ Technol, Ctr Anal Sci Comp & Applicat,.
  Ogawa, T.
  Corrigendum to "Pattern formation in reverse smouldering combustion: A homogenisation approach" (vol 17, pg 185, 2013)2013Ingår i: Combustion theory and modelling, ISSN 1364-7830, E-ISSN 1741-3559, Vol. 17, nr 3, s. 577-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 322. Il'inskij, A.
  et al.
  Chernokozhin, E.
  Shestopalov, Youri
  Development of Operator Methods for the Problem of Normal Waves in Coupled Microstrip Lines with Multilayered Substrate1984Ingår i: Mathematical Models of Applied Electrodynamics, pp. 116-136, Moscow: Moscow State Univ. Publ. House , 1984Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 323.
  Jain, P
  et al.
  South Asian University.
  Kanjilal, S
  South Asian University.
  Persson, Lars-Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Hardy-type inequalities over balls in R^N for some bilinear and iterated operators2019Ingår i: Journal of Inequalities and Special Functions, ISSN 2217-4303, E-ISSN 2217-4303, Vol. 10, nr 2, s. 35-48Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Some new multidimensional Hardy-type inequalites are proved and discussed. The cases with bilinear and iterated operators are considered and some equivalence theorems are proved.

 • 324.
  Jakobsson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  På tal om tal: En studie om grundskolelärarens användning av det matematiska språket i additionsundervisningen.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att synliggöra hur lärare använder det matematiska språket vid undervisandet av addition i årskurserna 1–3. För att uppfylla syftet undersöktes fem lärare vilka observerades vid två tillfällen, där observationerna följdes upp med en intervju. För att analysera lärarnas matematiska språk användes Bergvalls (2016), Hajers, Kindenbergs och Ramsfeldts (2016) samt Kiselmans och Mouwitzs (2008) kategorisering och definiering av matematikens språk. Även lärarnas intervjusvar användes för att bringa klarhet i lärarnas ord- och begreppsanvändning. Resultatet visar att det främst är synonymer till additionens formella ord som används av studiens lärare. Samtliga lärare menar att det matematiska språket ska genomsyra undervisningen. De ser sig själva som språkliga förebilder där de aktivt ska använda additionens formella ord. Det är dock inte lärarens syn på vikten av formellt matematiska språk som påverkar dennes ord- och begreppsval utan lärarens uppfattning om elevens språkliga förmåga.

 • 325.
  Jannborg Flyg, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Geometri: Varierad undervisning i kreativ anda2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to observe which method that is used when it comes to teaching geometry. The study aims to take a closer look at four different ways of teaching: illustrations, using practical objects, brainstorming and verbal communication. The method used to get the results is observation. With the result, we can deduce primarily that the educators make use of the four didactic methods to varying degrees. There are similarities between most of the teachers but also differences between them. What we can learn from the study is that communication between teacher and student is aimed at ultimate weight and especially the verbal communication. The pattern found is that all the educators are using verbal communication as their primary tool when teaching math.

 • 326.
  Johansson, Anton
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Bi-directional flow in the Social Force Model2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We use the social force model to study the behaviour of two crowds of pedestrians in a bi-directional flow. There are two main goals of the project. The first goal is to study the effects of perception anisotropy on lane formation of the two crowds. The perception anisotropy models the fact that people actually do not perceive their surroundings equally well in all directions, i.e they have a field of vision. The second goal is to develop pedestrian viscosity indices to characterize the motion of the crowds. Our concepts of viscosity indices estimate how fluid the motion of the crowds are. We develop two viscosity indices. A lane viscosity index which gives information of the flow on large timescales, and a space-dependent viscosity index which can pinpoint where in space the motion is less fluid. Our results indicate that there is a small correlation between the perception anisotropy and the lane formation of the two crowds. The two viscosity indices work as intended but more refinement is needed to cope with simultaneous space-time changes.

 • 327.
  Johansson, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Construction of Superimposed Codes Using Graphs and Galois Fields2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats presenteras några konstruktioner av överlagrade koder. Många av de redan kända konstruktionerna har sitt ursprung i t-designer, och även konstruktionerna som behandlas i denna uppsats är baserade på en blockdesignsidé. Överlagrade koder är tämligen kombinatoriska till sin natur, så kopplingen mellan överlagrade koder och t-designer är inte speciellt överraskande. Däremot kan kopplingen mellan överlagrade koder, linjära koder och Galoiskroppar vara överraskande. Linjära koder är ganska intuitiva och har trevliga egenskaper, likaså Galoiskroppar; kombinatoriska strukturer är ofta tvärt om, inte intuitiva och svåra att förstå. På grund av detta är det intressant att kombinatoriska strukturer som överlagrade koder kan konstrueras med hjälp av strukturer som linjära koder och Galoiskroppar. Det primära målet med denna uppsats är att presentera två möjligen nya konstruktioner av överlagrade koder. Konstruktionerna beskrivs men deras korrekthet bevisas inte. Den första konstruktionen som presenteras är baserad på grafer. I praktiken är denna konstruktionen inte bra för att skapa koder, eftersom den kräver konstruktion av en graf och sedan att hitta vissa cykler i grafen. Det är dock fortfarande en intressant konstruktion, eftersom den bidrar till en intressant koppling mellan konstantvikt koder och överlagrade koder. En annan konstruktion presenteras, och den är mycket mer praktiskt användbar. I [7] skapas en specik överlagrad kod med hjälp av en Galoiskropp. I denna uppsats ser vi hur denna konstruktion med Galoiskroppar kan generaliseras.

 • 328.
  Johansson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisningen: Och hur användandet kan påverka elevers intresse för matematik2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kvantitativ studie med syfte att undersöka lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisningen på mellanstadiet. Forskningsfrågorna har inriktat studien till vilket syfte lärare har till att använda sig av digitala verktyg och hur de använder sig av det.

  Metoden som har använts för undersökningen är enkäter vars respondenter varit lärare från flertalet olika kommuner i Sverige. Lärarna som deltagit arbetar på grundskolan i årskurs 4-6 och undervisar i matematik.

  Resultatet visar på vilka olika sätt lärare använder sig av digitala verktyg i sin matematikundervisning. Fördelar med användandet lyfts fram där lärare utrycker att det är motiverande och att de själva kan variera och individanpassa undervisningen. Resultatet visar även att lärarna saknar kunskap och tid för att använda digitala verktyg i sin undervisning.

  Det teoretiska ramverket som använts för analysen visar vilken nivå lärarna i undersökningen ligger i förhållande till användandet av digitala verktyg i deras matematikundervisning. Denna analys visar på vilka kunskaper lärarna har om digitala verktyg och i vilken utsträckning de används. 

 • 329.
  Johansson, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Ska vi gå ut?: En textanalys av tre olika läromedel inom ämnet matematik2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att matematikundervisningen till stor del grundar sig på det teoretiska och enskilda arbetet i matematikboken. Vidare lyfter forskning också fram vikten av att variera dagens matematikundervisning med både teoretiska och praktiska inslag, då dessa kompletterar varandra och bidrar till att eleverna utvecklar djupare kunskaper inom ämnet matematik. Ett arbetssätt som visat sig fungera som ett komplement till den mer traditionella och teoretiska matematikundervisningen är utomhusmatematiken, som grundar sig på det praktiska arbetet. Studiens syfte var därför att undersöka på vilket sätt praktiska och teoretiska inslag skrivs fram i olika typer av läromedel. Studien har ett fokus på utomhusmatematik. Resultatet av analysen har visat att samtliga läromedel som analyserats i denna studie innefattar både praktiska och teoretiska inslag, men i varierande utsträckning.

 • 330.
  Johansson, Per-Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Prediktering av värmebehovet i Karlstads Energis fjärrvärmesystem2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 331.
  Jonsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Att lära in matematik utomhus: Fördelar och nackdelar2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn och ungdomar kan lära sig matematik på många olika sätt. Att lära in matematik utomhus är för många främmande, men kan fungera utmärkt som ett komplement till den traditionella klassrumsundervisningen i grundskolans tidigare år. Syftet med detta arbete är att undersöka utomhusmatematikens för- och nackdelar. Mina slutsatser i detta arbete är i huvudsak byggda på resultat från sex strukturerade intervjuer med pedagoger vid en skola i västra Sverige, samt forskningslitteratur. Samtliga intervjuade pedagoger har erfarenhet av att arbeta utomhus med matematik. Utomhusmatematik bidrar starkt till att konkretisera matematiken. Utomhus får barn chansen att använda fler sinnen och befäster då lättare såväl gammal som ny kunskap, samtidigt som de får chansen att använda hela kroppen. Nackdelar med att ha matematik utomhus är att det krävs mer planering och oftast fler personal. Pedagogens förhållningssätt och vilja är dock det främsta hindret som avgör om, och i vilken omfattning, utomhusmatematiken ska förekomma eller inte.

 • 332.
  Jonsson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Elliptiska kurvor och Lenstras faktoriseringsalgoritm2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En elliptisk kurva består av nollställena till ett kubisk polynom i två variabler, sådant att det existerar åtminstone en punkt på kurvan och kurvan är icke-singulär. Punkterna på en sådan kurva bildar en abelsk grupp och olika egenskaper hos dessa grupper beskrivs i den här uppsatsen. Bland annat presenteras Mordell-Weils sats som säger att en elliptisk kurva över en talkropp är en ändligt genererad grupp. Nagell-Lutz sats ger nödvändiga villkor för att en punkt på en rationell elliptisk kurva ska ha ändlig ordning. Resultatet att en elliptisk kurva över de komplexa talen är isomorf med en torus presenteras också. Tillämpningen heltalsfaktorisering presenteras genom en beskrivning av Lenstras algoritm. En implementation av denna algoritm i form av ett datorprogram görs och denna implementation jämförs med den triviala algoritmen för heltalsfaktorisering.

 • 333.
  Jonsson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Ändliga grupper2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen börjar med definitionen av en grupp och fortsätter med grundläggande begrepp och egenskaper hos grupper såsom undergrupper, homomorfismer, isomorfismer, normala undergrupper, faktorgrupper och permutationsgrupper. Sedan behandlas konjugerade undergrupper, konjugatklasser och klassekvationen med vars hjälp det visas att en grupp med ordning $p^{2}$ är abelsk. Vidare behandlas direkta och semidirekta produkter av grupper. Det konstateras att omvändningen till Lagranges sats i allmänhet inte gäller men att Sylows satser finns istället. Med hjälp av den tidigare teorin visas sedan att de enda enkla grupperna med ordning mellan 1 och 60 är av primtalsordning. Det visas också vilka olika grupper som finns med ordning upp till och med 15. Uppsatsen avslutas med en introduktion av datorprogrammet GAP.

 • 334.
  Järnström, Lars
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap.
  Johansson, Caisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Paper Surface Centre.
  Johnson, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik.
  Ultraviolet-induced aging of flexographic printing plates studied by thermal and structural analysis methods2009Ingår i: Journal of Applied Polymer Science, ISSN 0021-8995, E-ISSN 1097-4628, Vol. 112, nr 3, s. 1636-1646Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 335.
  Kanjilal, Saikat
  et al.
  South Asian University, New Dehli India.
  Persson, Lars-Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Shambilova, Guldarya E
  Moscow Institute of Physics and Technology, Russia.
  Equivalent Integral Conditions Related to Bilinear Hardy-type Inequalities2019Ingår i: Mathematical Inequalities & Applications, ISSN 1331-4343, E-ISSN 1848-9966, Vol. 22, nr 4, s. 1535-1548Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Infinitely many, even scales of, equivalent conditions are derived to characterize the bilinear Hardy-type inequality under various ranges of parameters.

 • 336.
  Karchevskiy, Evgueni
  et al.
  Russia.
  Shestopalov, Yuri
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap.
  Mathematical and numerical analysis of dielectric waveguides by the integral equation method2013Ingår i: Progress in Electromagnetics Research Symposium, ISSN 1559-9450, s. 388-393Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The eigenvalue problems for generalized natural modes of an inhomogeneous dielectric waveguide without a sharp boundary and a step-index dielectric waveguide with a smooth boundary of cross-section are formulated as problems for the set of time-harmonic Maxwell equations with partial radiation conditions at infinity in the cross-sectional plane. The original problems are reduced by the integral equation method to nonlinear spectral problems with Fredholm integral operators. Properties of the spectrum are investigated. The Galerkin and collocation methods for the calculations of generalized natural modes are proposed and convergence of the methods is proved. Some results of numerical experiments are discussed.

 • 337.
  Karelius, Fanny
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Stationary iterative methods: Five methods and illustrative examples2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Systems of large sparse linear equations frequently arise in engineering and science. Therefore, there is a great need for methods that can solve these systems. In this thesis we will present three of the earliest and simplest iterative methods and also look at two more sophisticated methods. We will study their rate of convergence and illustrate them with examples.

 • 338.
  Karlsson, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013).
  Regression Models of 3D Wakes for Propellers2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det här arbetet, har regressionsmodeller för medströmsfältet in i en propeller vid viss axielloch nominell position utvecklats. Medströmsfältet är ojämn strömning efter en kropp nedsänkt i enviskös vätska. Vi har föreslagit modeller för axiell och tangentiell hastighetsfördelning som funktionerför fartygsskrov-och propeller-parametrar. Regressionsmodellerna modellerades med hjälpav Fourier-serier och parameterskattning baserade på skeva Gaussfördelningar och sinusfunktioner.Medströmsfältet är en viktig parameter i propeller design. Regressionsmodellerna är baserade påexperimentella data från Rolls-Royces Hydrodynamiska Forskningscenter i Kristinehamn. Vi harockså studerat flödet i axialhastighetsfördelningen i propellplanet med hjälp av den koherenta struktureringsfärgmetoden.Den koherenta struktureringsfärgmetoden används för att studera koherentamönster genom att titta på vätskepartikelkinematik. Med hjälp av denna typ av analys observeradevi att hastighetsfördelningen uppför sig kinematiskt lika i de olika regionerna i medströmsfältet,vilket enligt koherenta strukturfärgmetoden indikerar koherens.

 • 339.
  Karlsson, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Undervisning för elever med särskilda matematiska förmågor: En studie om hur lärares undervisning i grundskolans tidigare år bedrivs och anpassas till elever med särskilda matematiska förmågor.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to see how some teachers in primary school creates and adapts their mathematics teaching for students with special mathematical abilities. It also aims to identify opportunities and challenges that teachers see in creating a teaching adapted to these students.

  In this study, qualitative interviews has been done to collect data. The interviews were conducted with five teachers who all are active in the primary school.

  The study results show that there is great variation in how the interviewed teachers create their mathematics teaching for students with special mathematical abilities. The use of mathematics book proved to be significant for how this adaptation took place. The result also shows that the teachers’ explanations for the choice of the adaptations that they make in teaching vary. Some of the teachers stressed that the teaching they were carrying made it possible for adaptation in the normal teaching while others stressed that they made adjustments to fit the current student best. The result showed two challenges that many of the teachers saw in the creation of a teaching adapted for students with special mathematical abilities. These challenges were time and group. 

 • 340. Karlsson, Liselott
  Kvaternionalgebror2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvaternionalgebror över en kropp Kär fyrdimensionella icke-kommutativa K-algebror.Mitt mål är att undersöka olika egenskaper för dessa, först för en godtyckligkvaternionalgebra A över engodtycklig kropp K och sedan över C, Roch Q samt över ändliga kroppar. Jagbevisar att A antingen är endivisionsalgebra eller isomorf med matrisalgebran M2(K), samtatt kvaternionalgebror är centrala och enkla. Jag bevisar att det över C endast finns en kvaternionalgebra¸M2(C) och över R endasttvå; Hamiltons kvaternioner H(R) och matrisalgebran M2(R). Över Q, där vi intehar ett begränsat antal algebror, ges ett exempel på en algebra som varken ärisomorf med H(Q) eller M2(Q). Över en godtycklig, ändlig kropp L bevisas att den endakvaternionalgebran är M2(L). Vidare går jag igenom grundläggandevektoralgebra för Hamiltonkvaternionerna och rotationer av vektorer i R3, vilket leder tillsambandet mellan gruppen av enhetskvaternioner och den speciella ortogonalagruppen SO3.Slutligen ägnas det sista kapitlet åt förberedelser inför och bevis avWedderburns struktursats

 • 341.
  Khoa, Vo Anh
  et al.
  Gran Sasso Sci Inst, Math & Comp Sci Div, Laquila, Italy..
  Muntean, Adrian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap.
  Asymptotic analysis of a semi-linear elliptic system in perforated domains: Well-posedness and correctors for the homogenization limit2016Ingår i: Journal of Mathematical Analysis and Applications, ISSN 0022-247X, E-ISSN 1096-0813, Vol. 439, nr 1, s. 271-295Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, we prove results on the weak solvability and homogenization of a microscopic semi-linear elliptic system posed in perforated media. The model presented here explores the interplay between stationary diffusion and both surface and volume chemical reactions in porous media. Our interest lies in deriving homogenization limits (upscaling) for alike systems and particularly in justifying rigorously the obtained averaged descriptions. Essentially, we prove the well-posedness of the microscopic problem ensuring also the positivity and boundedness of the involved concentrations and then use the structure of the two scale expansions to derive corrector estimates delimitating this way the convergence rate of the asymptotic approximates to the macroscopic limit concentrations. Our techniques include Moser-like iteration techniques, a variational formulation, two scale asymptotic expansions as well as energy-like estimates. 

 • 342.
  Kihl-Nicolosi, Ulrika
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Karlstads universitet.
  Att undervisa i matematik med fokus på elever med annat modersmål2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this investigation was to understand how teachers/pedagogues nowadays work with mathematics in school. In what way can they pin point the difficulties a pupil with another language might have with mathematics.

  I started the process of this investigation by reading litterature on the subject. Then I did interviews with several teachers and pedagogues teaching in different schools with children at different ages.

  The results found in my investegation pointed to a lack of practical work with mathematics especially in classroom and revealed from the teachers a strong desire to work with mathematics in different ways.

  ”Talking maths” with pupils in class will help them understand the subject better. Several teachers are of the opinion that the pupils will reach the goals in school with this method.

  The teachers are also aware of the importance of having practical mathematics. The biggest complaints are not having enough planning-time, being overloaded with administrative work and the difficulties of being alone in class doing practical maths. The common opinion was a desire to work differently, using many different pedagogical methods. This would be easier to do in smaller groups and pupils with another native language would easier get helped to comprehend mathematical text.

  Key words:

  Taking maths, creativeness, text capacity in mathematics, mathematics-outdoors, together

 • 343.
  Kilman, Maria
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Elevers relation till matematik: En jämförelse mellan mellanstadielärare och högstadielärares syn på elevers relation till och lärande i matematik2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  The purpose of this essay is first to get a general idea about a group of working teachers thoughts of mathematics and the teaching in mathematics. I also would like to find out what they think affect pupils relationship to the subject. The surveys main purpose is to compare teachers in grade 4-6 and teachers in grade 7-9 view of what you as a teacher can do to further the learning in mathematics. I have done eight interviews. Four of them are with teachers in grade 4-6 and the other four interviews are with teachers in grade 7-9.

  Concerning the result of my examination it is difficult to come to a general conclusion. It is also difficult to generalise the answers I got but I think that many teachers can know in oneself minds and valuations about mathematics and how the subject could be teach. I would also like to declare that the conclusion I have made only concerns my respondents, which means that they not can be compared with another or bigger selection group.

  The result of my examination have shown that the views of what you can do as a teacher to further pupils learning in mathematics are separated in some ways. Both groups think that the variation in teaching is central for the motivation of learning. The respondents that teach in grade 4-6 say that it is important for the pupils to see the meaning of mathematics in ordinary situations. The teachers in grade 7-9 mean that it is central to build up the pupils

  self-confidence and their trust in themselves in the subject of mathematics. Nowadays it is the textbooks that roles the teaching in all grades. All respondents say that it is also important to work without the textbook. The turn-over in the practice are different. According to the teachers the pupils relationship to mathematics are both positive and negative. The respondents that teach in grade 4-6 say that their pupils motivation lack when the formal and abstract thinking is introduced. The respondents that teach in grade 7-9 think that the pupils meanings differs but the lack of motivation shows when their pupils begin in grade 7.

  My personal opinion about the subject is that to many pupils create a negative attitude to mathematics in early stages of life. As a future teacher my question is how you should form your teaching to further the pupils learning and interests in mathematics.

 • 344.
  Kimura, Masato
  et al.
  Kanazawa University, Japan.
  Matsui, Kazunori
  Kanazawa University, Japan.
  Muntean, Adrian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Notsu, Hirofumi
  Japan Science and Technology Agency, PRESTO, Japan.
  Analysis of a projection method for the Stokes problem using an ε-Stokes approach2019Ingår i: Japan journal of industrial and applied mathematics, ISSN 0916-7005, E-ISSN 1868-937X, Vol. 36, nr 3, s. 959-985Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We generalize pressure boundary conditions of an ε-Stokes problem. Our ε-Stokes problem connects the classical Stokes problem and the corresponding pressure-Poisson equation using one parameter ε>0. For the Dirichlet boundary condition, it is proven in Matsui and Muntean (Adv Math Sci Appl, 27:181–191,2018) that the solution for the ε-Stokes problem converges to the one for the Stokes problem as ε tends to 0, and to the one for the pressure-Poisson problem as εtends to ∞. Here, we extend these results to the Neumann and mixed boundary conditions. We also establis herror estimates in suitable norms between the solutions to the ε-Stokes problem, the pressure-Poisson problem and the Stokes problem, respectively. Several numerical examples are provided to show that several such error estimates are optimal in ε. Our error estimates are improved if one uses the Neumann boundary conditions. In addition, we show that the solution to the ε-Stokes problem has a nice asymptotic structure.

 • 345.
  Kjellberg, Hanna
  Karlstads universitet.
  Pre-algebra genom tiden: En jämförande innehållsanalys av grundskolans fem läroplaner med tillhörande läromedel2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 346.
  Klockare, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Logit, oddskvot och sannolikhet: En analys av multinomial logistisk regression2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen inleds med att studera de moment som används för multinomial logistisk regression och hur resultaten mäts. Teorin tar sin avsats i den binomiala logistiska regression, för att stegvis ta sig vidare till den multinomiala logistiska regressionen. Begreppen logit, oddskvoten och sannolikheterna förtydligas, effekterna av de oberoende variablerna diskuteras och kopplingen till vanlig linjär regression åskådliggörs. Det blir även en fördjupning av matematiken bakom den logistiska funktionen.

  Därefter tillämpas den multinomial logistisk regressionsanalysen med ett praktiskt exempel. Analysmodellen är användbar inom flertalet områden och den här uppsatsen ligger inom ramen för sportanalys. Matchstatistik från ishockey och närmare bestämt Örebro Hockeys matcher från säsongerna 2012/13 till 2017/18 nyttjas och den slutgiltiga modellen använder sig av tre förklarande variabler. Resultatet visar att utfallet efter ordinarie tid kan förklaras till 60,9% med hjälp av matchstatistiken, vilket tyder på att den multinomiala regressionsmodellen presterar likvärdigt med andra metoder som tillämpar kategorisk dataanalys inom sportanalys.

 • 347.
  Kolyada, Viktor
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Embedding theorems for Sobolev and Hardy-Sobolev spaces and estimates of Fourier transforms2019Ingår i: Annali di Matematica Pura ed Applicata, ISSN 0373-3114, E-ISSN 1618-1891, Vol. 198, nr 2, s. 615-637Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We prove embeddings of Sobolev and Hardy-Sobolev spaces into Besov spaces built upon certain mixed norms. This gives an improvement of the known embeddings into usual Besov spaces. Applying these results, we obtain Oberlin-type estimates of Fourier transforms for functions in Sobolev spaces W11(Rn).

 • 348.
  Kolyada, Viktor
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för matematik.
  Inequalities of Gagliardo-Nirenberg type and estimates for the moduli of continuity2005Ingår i: Russian Math. Surveys, ISSN 0036-0279, Vol. 60, nr 6, s. 1147-1164Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 349.
  Kolyada, Viktor
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för matematik.
  Iterated rearrangements and Gagliardo-Sobolev type inequalities2012Ingår i: Journal of Mathematical Analysis and Applications, ISSN 0022-247X, Vol. 387, nr 1, s. 335-348Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we consider Lorentz type spaces defined in terms of iterated rearrangements of functions of several variables (σ is a permutation of {1,…,n}). Further, we study Fournier–Gagliardo mixed norm spaces V(Rn) closely related to Sobolev spaces . We prove estimate of via ‖fV with the sharp constant. In particular, this gives a refinement of the known Sobolev type inequalities for the space .

 • 350.
  Kolyada, Viktor
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för matematik.
  Lp-moduli of continuity of sections of functions2010Ingår i: Forum mathematicum, ISSN 0933-7741, E-ISSN 1435-5337, Vol. 22, nr 1, s. 53-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
45678910 301 - 350 av 713
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf