Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 902
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Haque, M. Atiqul
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Janson, Staffan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013). Karlstad University, Division for Health and Caring Sciences. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Moniruzzaman, Syed
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Public Safety (from 2013). Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences (from 2013).
  Rahman, AKM Fazlur
  Center for Injury Prevention and Research Bangladesh, House 162, Road 23, New DOHS, Mohakhali, Dhaka 1206, Bangladesh .
  Islam, Syed Shariful
  Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, Bangladesh.
  Mashreky, Saidur Rahman
  Center for Injury Prevention and Research Bangladesh, House 162, Road 23, New DOHS, Mohakhali, Dhaka 1206, Bangladesh .
  Eriksson, Ulla-Britt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences. Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Child maltreatment portrayed in Bangladeshi newspapersManuscript (preprint) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 302.
  Haraldson, Anna-Lena
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Organisering för samverkan: En introduktion2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapportens syfte är att mot bakgrund av tidigare forskning om och utvärderingar av samverkan inom offentliga organisationer, speciellt människobehandlande organisationer, introducera olika former av samverkan samt framförallt lyfta fram några viktiga faktorer vid planering och organisering av samverkan.

  Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning av olika orsaker till ökad samverkan, exempelvis ökade krav på effektivisering och försök att hantera den ökade specialiseringen inom välfärdsstatens organisationer. Därefter behandlas olika former och modeller för samverkan. Samverkan kan omfatta allt från integrering av olika enheter inom olika organisationer till mindre samarbetsprojekt inom en enhet eller mellan olika professionella yrkesgrupper.  

  I nästa del lyfts flera faktorer fram som är viktiga att tänka på innan man startar själva samarbetet, exempelvis ledningens ansvar, klargörande av syftesbeskrivningar, legitimitet och avsättande av tid. Flera tidigare studier visar att ledningen bör ha en aktiv roll under hela projekttiden. Ledningen är viktig för att skapa förutsättningar som tid och resurser men framförallt för att klargöra syften och hantera gränsdragningar och anspråk mellan de olika enheter eller huvudmän som ingår i samverkan. Ledningen har också en viktig uppgift i att tillse att målen är tillräckligt tydliga och relevanta samt att se till att samverkan är förankrad och har legitimitet hos samtliga personer som berörs av samverkan. I flera fall var exempelvis inte mellancheferna i respektive organisation involverade i projekten vilket hindrade handläggarna från att kunna samverka på ett effektivt sätt. Om ledningen inte finns tillgänglig för att lösa dessa frågor finns risk att underliggande nivåer tvingas hantera frågor de inte har mandat för.

  I kapitlet därefter lyfts faktorer fram som är viktiga vid själva genomförandet, exempelvis formella och informella organisationselement, institutionella logiker och professioners olika kunskaps- och tolkningsramar.  I all samverkan skall ofta flera olika delar av de samverkande enheterna eller organisationerna skapa en ny organisation. För detta krävs ofta både nya rutiner och delegationsordningar där makt, ansvar, befogenheter och hantering av sekretessfrågor är klargjorda. Men det är inte bara formella faktorer som behöver hanteras. Flera studier visar att både kulturella och institutionella element som normer, värderingar, kunskaps- och förklaringsmodeller samt organisations- och beslutslogiker i hög grad påverkar samverkan. Dessa element är ofta svårare att hantera eftersom de ligger inbäddade i organisationerna och ofta är en del av olika professioners identitet och yrkesstolthet.

  Rapporten avslutas med några reflektioner om effekter, risker och möjligheter med olika typer av samverkansprojekt. Det finns ganska få utvärderingar som visar effekter av olika samverkansprojekt och de som finns visar ibland motstridiga resultat exempelvis att sjukskrivningar både minskat och ökat som en följd av samverkansprojekten. En del utvärderingar visar också att man lyckats motverka fragmenteringen, ökat helhetssynen och individanpassningen i förhållande till brukarna genom samverkansprojekten. Dessa projekt hade dock ofta externa anställda personer som arbetade direkt mot brukarna.  

  Ett annat resultat som framkommer i olika utvärderingar är att professioner utvecklat en större förståelse för varandras verksamhet men också att man haft problem med att kommunala verksamheter underordnats hälso- och sjukvårdens verksamhet. Slutligen nämns i flera studier att samverkansprojekt kan leda till att strukturella problem individualiseras och/eller att omgivningsfaktorernas betydelse för projekten negligeras.

  Det kanske viktigaste när det gäller samverkan verkar dock vara att ta hänsyn till lokala förutsättningar, utgå från verkliga problem och tillse att man arbetar utifrån en kollegial jämlikhet med respekt för varandras professioner och uppgifter.

 • 303.
  Haraldsson, Anna-Lena
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Lilja, Mona
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Resistance against material artefacts: university spaces, administrative online systems and emotions2017In: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 10, no 2, p. 166-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article traces some of the attempts that have been made to analyse time and emotions in order to gain a broader understanding of how power and resistance entangle in online administrative systems in university spaces. Rising levels of Internet usage in the university sector, and society in general, imply a new era for public administration. Online administrative systems have moved into the university sector, creating different reactions, new practices, temporalities and emotions. The administrative online systems, which govern through, as our respondents understand it, various time-consuming scripts (for example, the travel expenses programmes or programmes regulating working hours or duty periods) or through online communication systems (for example, emailing), give rise to a rich and varied resistance against the different systems, which informs the employees' temporalities and spent time (clock time). Among other things, people reacted emotionally with avoidance, time-travel, manipulations, ignorance and by exact rule following.

 • 304.
  Hardestam, Hjalmar
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Människans intresse och förmåga att skapa världar: En kvalitativ undersökning om den improviserade scenens uppbyggnad och dragningskraft2019Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Improvisationsteater är en teaterform där scenerna byggs upp gemensamt och skapas i samma ögonblick som den återges. Uppsatsens syfte har varit att undersöka varför människor vill improvisera samt vilka faktorer som utgör ett lyckat samspel och därmed kan skapa en scen. Samspelet i improvisationsteater ställs även i kontrast mot människans samspel i vardagen. Syftet besvaras med hjälp av två olika frågeställningar: dels varför informanterna vill hålla på med improvisationsteater och dels hur de gör för att tillsammans skapa, samspela och förstå varandra i ett sammanhang som hittas på och återges i stunden. Resultaten analyseras och diskuteras utifrån teorier om symboliskt universum och frame vilka är sprungna ur kunskapssociologin och den symboliska interaktionismen.

  För att möta syftet valde jag att göra en kvalitativ undersökning med explorativ ansats. Jag intervjuade fyra informanter som alla har en gedigen erfarenhet av att improvisera. På grund av det begränsade urvalet valdes dessa informanter med hjälp ett bekvämlighetsurval, något som var möjligt tack vare två nyckelinformanter. Utifrån de kvalitativa intervjuerna framkom temat ’Friheten att tillsammans skapa en ny värld’ som källa för intresset av improvisationsteater. Som svar på ett lyckat samspel i scenen genererades två teman; ’Den teoretiska verktygslådan’ och ’Improvisatörens nödvändiga förmågor’.

  Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att improvisationsteater utgör en unik ’parantes’ kring verkligheten. Det är ett sammanhang där människor medvetet kan bete sig på sätt som inte hade varit möjligt i vardagen. På så sätt får de tillgång till unika upplevelser och erfarenheter. Dessa begränsas dock till förmån av inramningen och samspelet. Samspelet möjliggörs genom två ’grundpelare’. Den ena utgörs av improvisationsteaterns struktur som är utformad för att snabbt inrama situationen. Den andra utgörs av några centrala förmågor vars syfte är att möjliggöra en ömsesidig intrycksstyrning och teammaskopi. Genom improvisationsteater ges individen således möjlighet att fritt och ohämmat undersöka och öva på det sociala samspelet.

 • 305.
  Hasting, Siri
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Kan man alltid flytta?: En kvalitativ studie om upplevelsen av makt i relationen mellan hyresvärd och hyresgäst2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 306.
  Hawar, Moradi
  et al.
  Karlstad University.
  Olsson, Anna-Karin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). NU Health Care Hospital, Karlstad University.
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Johansson, Madeleine
  NU Health Care Hospital.
  Olsson-Tall, Maivor
  NU Health Care Hospitaly.
  Helldin, Lars
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). NU Health Care Hospital.
  Traditional Risk Factors Not Enough To Explain The Short Lifetime Expectancy In Patients With Schizophrenia2018In: Schizophrenia Bulletin, ISSN 0586-7614, E-ISSN 1745-1701, Vol. 44, p. S159-S159Article in journal (Refereed)
 • 307.
  Hede, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Crisis management: Psychological challenges for leaders2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  “I have my daily duties and then there are the crisis and risk issues in a kind of sideline track /.../ this area tends to be postponed until the summer when we have more time to address it.”

  This quotation is from an interview with a Swedish municipal leader. It suggests that everyday work and crisis management are seen as separate tasks. Other leaders, however, see crisis management as part of their regular duties and as integrated with their personal values. It is of interest how municipal leaders perceive crisis management as they will react and act on their perception.

  This thesis aims to gain knowledge about how leaders at the municipal level, holding the role as crisis manager, perceive and experience crisis management in the preparedness, acute, and post-crisis phases.

  The thesis demonstrates that psychological theories and concepts, especially motivational factors, are of importance for understanding the municipal leaders’ perceptions of their role as crisis manager as well as their challenges, and provides knowledge of value to crisis management development. 

 • 308.
  Hede, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). Department of Security, Strategy, and Leadership, Swedish Defence University, Sweden.
  Perceptions of crisis preparedness and motivation: A study among municipal leaders2017In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 95, p. 83-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The need for communities to be prepared for a wide variety of critical events places considerable responsibility on local municipal leaders. However, few studies have examined how these leaders themselves view crisis, preparedness issues. The purpose of this study was to examine factors that contribute to three aspects of preparedness among municipal leaders: perceived municipal preparedness, perceived individual preparedness and motivation for preparedness work. Six hypotheses were formulated. The research questions were investigated using data from a questionnaire sent out to all Swedish municipalities (N = 290) and four categories of municipal leaders respectively (N = 1101). The response rate was 67%. Data were analyzed by linear regression and logistic regression. Different factors predicted the three outcome variables, which indicates different mental concepts. The hypotheses were partly supported and the results are discussed using self-efficacy theory. The findings have implications for understanding perceived preparedness and motivation, and can be used to e.g. develop crisis management exercises.(C) 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 309.
  Hederstedt, Sebastian
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Klasstorlekens betydelse för studenters studietrivsel: En kvantitativ studie om relationen mellan självskattad studietrivsel och klasstorlek.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  A lower degree of experienced satisfaction is a common phenomenon among university students and is associated with negative outcomes like mental problems, stress and poor grades. The aim of this study was to investigate self-reported study satisfaction amongst students in different class size categories, which in average reports themselves as extrovert, at different universities across Sweden. The four questions that this study intended to answer were: Is there a difference between students' average study satisfaction depending on the class size? Can study satisfaction be predicted depending on class size? Is there a correlation between study satisfaction and the number of friends that the student perceives he or she have in the class? And is there a positive correlation between the personality trait extraversion and the number of friends that the student perceives he or she have in his/hers social network?

  The study was a quantitative web -survey that participants answered via Facebook. The study involved 100 participants, 66 women and 32 men and 2 "non-binary". The survey was composed of three parts consisting of three separate measuring instruments – Study satisfaction Questionnaire was used to measure the participants’ sense of study satisfaction, Availability of Social Integration Questionnaire (AVSI) measured the participants’ quantity of classmates in the class and Ten Item Personality Inventory (TIPI) was used to estimate the personality trait extraversion.

   

  The results show a correlation between the personality trait extraversion and social network. The regression showed that class size is a predictor for study satisfaction for students. Only 7,3 % of the variance in study satisfaction could be explained by the variance of the variable class size, which is not much.  The study's results show that in some class sizes students feel more study satisfaction then in others.

 • 310.
  Hedlund, Linn
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Akademisk self-efficacy som en av prediktorerna för upplevd stress: En kvantitativ studie baserad på studenter från svenska universitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to inquire academic self-efficacy, age, social support from family/friends and support/guidance from teachers or tutors to study them as predictors to explain stress in students. Students studying at universities are often facing different kind of stressors. Previous research has found that an elevated level of academic self-efficacy facilitates student’s abilities facing such stressors and is connected to other processes, like higher motivation, faster recovery and makes students more dedicated to fulfilling personal goals. The research questions were as follows: Can academic self-efficacy explain the variance in stress among students? Can academic self-efficacy together with age, social support and support/guidance explain more of the variance in stress among students? The study was quantitative and used a web based survey for data collection. The survey was based on demographic questions, PSS-10 (the Swedish translation of the perceived stress scale, 10 items), S-GSE (the Swedish translation of the general self-efficacy scale, 10 items) and the 10 items that together with S-GSE constitutes the academic self-efficacy for self regulated learning, these items were translated to Swedish. In total 275 students participated. A multiple hierarchic regression analysis was used to analyze the data. The result showed that academic self-efficacy was one of four predictors showing significance and could therefor explain stress. Age, social support and support/guidance showed no significance. The academic self-efficacy had a strong negative relationship to stress. This could mean that a higher level of academic self-efficacy in students could contribute to less perceived stress. This study´s result could be useful for university staff and their understanding for student’s study situation and the advantages with students having an elevated level of academic self-efficacy.

 • 311.
  Heikkinen, Satu
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Age-based inequality: Ageism, childism and adultism2017Conference paper (Refereed)
 • 312.
  Heikkinen, Satu
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Ageism and discourse: The case of older drivers2012Conference paper (Refereed)
 • 313.
  Heikkinen, Satu
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Conceptualisations of age in the ageism debate2016Conference paper (Refereed)
 • 314.
  Heikkinen, Satu
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Michel Foucault2014In: Sociologins teoretiker / [ed] Lucas Gottzén och Ulrik Lögdlund, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, 1, p. 193-208Chapter in book (Other academic)
 • 315.
  Heikkinen, Satu
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Mobile Lives in a Neighbourhood: Physical Mobility, Life Stories and Ageing2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  ‘Ageing in place’ is a notion which captures the importance of ageing in familiarsurroundings for older people. Place is often conceptualized as the local environment,e.g. the neighbourhood of living. However, in the modern mobile world,older people are highly mobile, virtually as well as physically. This means thatthe notion of place also has to include mobility and ‘ageing in place’ may have totranscend local boundaries. The aim of this paper is to discuss ‘ageing in place’based on narratives of physical mobility, i.e. everyday mobility/transportation andresidential mobility, among older people living in the same neighbourhood.18 interviewees 65 years and older were asked to retell their lived mobility.All interviewees lived in the same neighbourhood, Ljura in Norrköping, Sweden.In this way all stories converged in time and space, in Ljura, at the time of the interviews.Some interviewees had grown up in Norrköping while others originatedfrom the very north and south of Sweden, as well as from abroad. The experiencesof and ties to Ljura differed clearly based on when the interviewees movedto Ljura as well as previous experiences of mobility in life. While living in Ljura,routinized everyday mobility was connecting the neighbourhood to other importantplaces for the informants, e.g. a nearby forest, the city centre, allotments andplaces from the childhood. Multilocal living was also important where living inthe neighbourhood was, depending on season, shared with living in the summercottage or traveling for longer periods in a camper.The life stories of mobility among older people living in the same neighbourhoodillustrate heterogeneous ways of relating to the neighbourhood as well asthe importance of mobility to link places of significance to each other. The paperdiscusses conceptualisations of ‘ageing-in-place’ in relation to these results

 • 316.
  Heikkinen, Satu
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Older driver debate in Swedish transportation policy2016Conference paper (Refereed)
 • 317.
  Heikkinen, Satu
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Periodiska läkarundersökningar: En seglivaddiskussion2008In: Resande, planering, makt / [ed] Mats Brusman, Tora Friberg & Jane Summerton, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2008, p. 177-196Chapter in book (Other academic)
 • 318.
  Heikkinen, Satu
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  'Seniors are disabled or like everybody else': Dilemmas for policy makers when dealing with life course transitions and heterogeneity in applied fields such as transportation2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The point of departure for this article is the results from a case study of Sweden on national actors and policies dealing with senior obility published in a EU report 2013. The results showed that senior road users were a neglected category on national policy level espite concerns of the ageing of society. In this article the case study was further analysed in a theoretical framework of categorisation n order to get in-depth knowledge on how older road users were discussed and categorised. The main empirical data was interviews, documents and web pages, all focusing on national level. There was ambivalence among important national transportation actors in how to deal with the category of older road user. Officials at Swedish Transport Administration claimed e.g. older road users to be a nonrelevant category since issues of importance for this category were brought up in relation to categories such as disability and vulnerable road users. Otherwise older road users were like "everybody else". There was a backlash where heterogeneity was explicitly used as an argument for not focusing explicitly on older people. It appeared to be based on an understanding of heterogeneity as diversity of characteristics (except chronological age) while not recognizing how individuals with different characteristics still may pass common life course transitions related to the life course. The tendency to view categories in this context as constructed on specific static characteristics (e.g. chronological age, disability features) thus largely dismissed the temporal dimension in ageing and life course transitions and processes. The consequence was, among others, a problematic one-dimensional understanding of heterogeneity. The article argues that what has often been viewed as an advance, in gerontology and later spread to other fields, namely putting forward heterogeneity in order to challenge homogenous views of old age, should be accompanied also with a more thorough view on heterogeneity in relation to age.

 • 319.
  Heikkinen, Satu
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Åldersbaserad ojämlikhet: ålderism, childism och adultism2017In: Introduktion till kritiska åldersstudier / [ed] Clary Krekula och Barbro Johansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 81-94Chapter in book (Refereed)
 • 320.
  Heikkinen, Satu
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Aretun, Åsa
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Everyday mobility among stayers and movers in later mid life2011Conference paper (Refereed)
 • 321.
  Heikkinen, Satu
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Nilsson, Magnus
  University of Gotheburg, Sweden.
  Ageism and Power: Explicit and Implicit Assumptions on Power in the Literature on Ageism2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper analyzes the implicit and explicit assumptions on power in the literature on ageism. There are different assumptions of power but they areseldom elaborated.

 • 322.
  Heikkinen, Satu
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Nilsson, Magnus
  Gothenburg University, Sweden.
  Older Workers in an Ageing Society: Critical Topics in Research and Policy2015In: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, Vol. 22, no 5, p. 532-533Article, book review (Refereed)
 • 323.
  Heikkinen, Satu
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Olsson, Eva
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Social Dancing in Later Life: The Life Course, Historical Time and Serious Leisure2018Conference paper (Refereed)
 • 324.
  Heikkinen, Satu
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Olsson, Eva
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Social Dancing in Later Life: The Life Course, Historical Time and Serious Leisure2018Conference paper (Refereed)
 • 325.
  Helldin, L.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. NU Hlth Care Hosp, Dept Psychiat, S-46185 Trollhattan, Sweden.;Karlstad Univ, Dept Psychol, S-65188 Karlstad, Sweden..
  Cavallaro, R.
  San Raffaele Univ, Sci Inst Vita Salute, Dept Clin Neurosci, I-20132 Milan, Italy..
  Galderisi, S.
  Univ Naples SUN, Dept Psychiat, I-80123 Naples, Italy..
  A functional comparison of patients with schizophrenia between the North and South of Europe2012In: European psychiatry, ISSN 0924-9338, E-ISSN 1778-3585, Vol. 27, no 6, p. 442-444Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The main objective of this study was to compare clinical and functional outcomes of patients with schizophrenia in Italy and Sweden with a special focus on daily functioning performance and real life milestones. Also, to study if outcome is to be regarded as a consequence of premorbid function, the level of symptom control and functional capacity or if other influences, such as cultural differences, must parallel be considered. Method: Ninety-five patients from three centres, Milan and Naples in Italy and Trollhattan in Sweden were investigated. The Positive and Negative Syndrome Scale and the UCSD Performance-Based Skills Assessment - Brief version were used together with patients' school history and their status of accommodation and occupation. Results: Patients in Trollhattan were more likely to live independently and patients in Naples to have a work or take part in education. Differences in symptoms and the performance test were present but subtle. Discussion: Differences in real life milestones were not explained by corresponding differences in symptoms, premorbid function or the performance-based test. It is therefore not appropriate only to present functional outcome as an expression of how successful treatment has been. (C) 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 • 326.
  Helldin, L.
  et al.
  NU Hlth Care, Psychiat, Trollhattan, Sweden.;Karlstad Univ, Psychol, Karlstad, Sweden..
  Olsson, Anna-Karin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. Department of Psychiatry, NU Health Care, Trollhättan, Sweden.
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. Department of Psychiatry, NU-Hospital Organisation, Trollhättan, Sweden; Department of Psychology, Karlstad University, Karlstad, Sweden .
  Average lifespan among schizophrenia patients is more closely linked to cognitive ability than to symptom activity2015In: Schizophrenia Bulletin, ISSN 0586-7614, E-ISSN 1745-1701, Vol. 41, p. S140-S141Article in journal (Refereed)
 • 327.
  Helldin, Lars
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. NU Hlth Care, Dept Psychiat, Trollhattan, Sweden..
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Olsson, Anna-Karin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. NU Hlth Care, Dept Psychiat, Trollhattan, Sweden..
  Harvey, Philip D.
  Univ Miami, Miller Sch Med, Dept Psychiat, Coral Gables, FL 33124 USA.;Bruce W Carter VA Med Ctr, Res Serv, Miami, FL USA..
  Cognitive performance, symptom severity, and survival among patients with schizophrenia spectrum disorder: A prospective 15-year study2015In: Schizophrenia Research, ISSN 0920-9964, E-ISSN 1573-2509, Vol. 169, no 1-3, p. 141-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Patients with schizophrenia have an average lifespan approximately 20 years shorter than the normal population. This study explored if there were any specific common characteristics among patients with schizophrenia spectrum disorder who died prematurely, compared to those who survived or died at a more normative age. The data were obtained from an ongoing twenty-year longitudinal study wherein 67 patients out of 501 participants had died at an average age of 60.5 years. Differences in baseline assessments of symptoms and cognitive ability were compared across patients who died during the time of the study and survivors. Symptom remission was assessed according to the Andreasen remission criteria as presented in 2005. Cognitive performance was assessed with a battery of instruments measuring vigilance, working memory, learning, short-term memory, and executive function. Two patients committed suicide and together they lowered the average lifespan of the study sample by only 0.27 years. The baseline assessments showed no difference in symptoms or remission status between patients who died and those who survived. This finding was in contrast to the cognitive baseline assessments where it was found that those who had died had performed more poorly in multiple domains, especially executive functioning, cognitive flexibility, learning and short-term memory. Survival analysis with Cox models showed that verbal memory and executive functioning were the most substantial independent predictors. Our study shows that although suicide was not a common cause of death, the average age of death is still young for this patient group and cannot be explained by differences in symptom severity. Our findings indicate that cognitive abilities might be of special interest for affective longevity in patients with schizophrenia, either as a marker of special risk or as a target for direct intervention. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 328.
  Helldin, Lars
  et al.
  Department of Psychiatry, NU-Hospital Organisation, Trollhättan, Sweden; Department of Psychology, Karlstad University, Karlstad, Sweden .
  Olsson, Anna-Karin
  Department of Psychiatry, NU-Hospital Organisation, Trollhättan, Sweden; Department of Psychology, Karlstad University, Karlstad, Sweden .
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. Department of Psychiatry, NU-Hospital Organisation, Trollhättan, Sweden; Department of Psychology, Karlstad University, Karlstad, Sweden .
  Average life-time among schizophrenia patients is closer linked to cognitive ability than to symptom activity.2015Conference paper (Refereed)
 • 329.
  Helldin, Lars
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. Department of Psychiatry, NU Health Care, Trollhättan, Sweden.
  Olsson, Anna-Karin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. Department of Psychiatry, NU Health Care, Trollhättan, Sweden.
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Schizophrenia and Short Lifetime Expectancy: The Importance of Identifying Risk Factors Early in the Illness.2016Conference paper (Refereed)
 • 330.
  Hellgren, Lovisa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Andersson, Maiia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Det stressade livet som student: En beskrivande uppsats om stressen studenter lever med och dess påverkan beroende på klassbakgrund2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En konsekvens av studentlivet som sällan klingar positivt är stress. I denna studie undersöker vi hur studenter på Karlstads universitet upplever stress samt om klassbakgrund påverkar upplevelsen av stress. Detta har undersökts genom en kvalitativ metod i form av intervjuer där en intervjuguide med fem olika teman använts, dessa teman är: känslor vid stress, orsaker till stress, prestationer, framtid och klassbakgrund. Antalet deltagare i studien är sju stycken studenter i åldrarna 22-24 år som läser olika program eller fristående kurser. Alla studenter som deltog i studien upplever på olika sätt stress i samband med sina universitetsstudier. De vanligaste ämnena kring stress som studenterna tog upp handlar om att aldrig känna sig ledig, tidspress samt prestationsångest. Andra faktorer som bidrar till stress handlar om studiemedel, osäkerhet kring jobbmöjligheter och tentor. Många av studenterna som intervjuades visade en mycket självkritisk sida av sig själva vid frågor som rör misslyckanden, exempelvis vid underkända resultat och kompletteringar. Känslor av stress, oro och ångest var densamma hos alla intervjupersoner oavsett vilken klass de anses tillhöra. Till det empiriska resultatet kopplas Bourdieus teori om klass och kapital samt Siegrist ansträngning-belöningsmodell. Även tidigare forskning kring ämnena stress och klass har kunnat relateras till det empiriska resultatet.

 • 331.
  Hellström, Josefine
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Neuroticism och konflikthantering: En enkätundersökning om hur konflikter hanteras av individer med personlighetsdraget neuroticism2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här kvantitativa studien undersöker möjliga samband mellan personlighetsdraget neuroticism och fem olika konflikthanteringsstilar, vilka är tillmötesgående, samarbetande, tävlande, undvikande och kompromissande. De instrument som har används i studien är Ten-Item Personality Inventory och Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument. Studiens population var studenter som värvades genom ett tillgänglighetsurval. Data har samlats in via lärplattformen Its learning och en facebook grupp för personalvetarstudenter, där en extern länk lades ut. Sammanlagt har 37 personer deltagit i studien.Resultatet i studien, enligt Spearmans rangkorrelationskoefficient, uppvisar ett signifikant positivt samband mellan personlighetsdraget neuroticism och en av studiens valda konflikthanteringssstilar, vilken är tävlande. Ett samband mellan neuroticism och övriga valda konflikthanteringsstilar (tillmötesgående, samarbetande, undvikande och kompromissande) påvisades inte.Sambandet mellan neuroticism och konflikthanteringsstilen tävlande kan betyda att individer som har drag av neuroticism använder en tävlande strategi för att undfly det sociala samarbetet som krävs för att en konflikt ska kunna hanteras konstruktivt. På grund av brist på kommunikation och samarbete samt den starka viljan att vinna, som den tävlande konflikthanteringsstilen kännetecknas av, kan det leda till konsekvenser som påverkar relationen mellan individerna i en konfliktsituation.

 • 332.
  Henriksson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Gender Studies (from 2013).
  Degendering the display of homosocial relationships?: A visual content analysis of brothers and sisters in Swedish newspaper photos2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The literature on homosociality has often assumed differences between female and male homosocial relationships, where sociality and intimacy form a continuum among women and a binary among men. Also, female homosociality is understood as associated with family and home, while the male equivalent would be associated with public space and work. However, some have argued that with the increasing acceptance of male homosexuality, as well as with feminist organising and women’s inclusion in the public sphere, these gender differences in homosociality would disappear. Such reduced gender differences would presumably be more prevalent in countries where the tendencies mentioned are more pronounced, such as Sweden.

  In this presentation, I present a quantitative visual content analysis of Swedish newspaper photos featuring same-sex siblings. I argue that the representation of such sibling relationships can be a good measurement of homosociality in society. The hypothesis tests overall disconfirm the hypothesis that homosociality is becoming less gender-specific, for example showing that brothers touch less frequently in the photos than sisters and that they are associated more often with work while sisters are associated with home and family. There are however caveats to these results, and some measurements do show signs of homosocial convergence.

 • 333.
  Henriksson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Norm-critical rationality: Emotions and the institutional influence of queer resistance2017In: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 10, no 2, p. 149-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Norm critique is a recent discourse and practice in Sweden that is associated with queer resistance. It is taken up as a mode of governance in several Swedish institutions and companies. At face value, norm critique allows queer resistance to have a direct impact on institutional sources of norms in society. However, this article argues that such a shift in queer resistance replaces the queer emotionally overt subject with a rationalist style of emoting. It also argues that norm critique (re)institutes a subject position that paradoxically sides with contemporary forms of power and its demands for emotional competence.

 • 334.
  Henriksson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Organising Intimacy: Exploring Heterosexual Singledoms at Swedish Singles Activities2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Single activities have long been places where single people can come to meet friends, build community or look for partners. The activities have relevance for studies of heterosexuality, intimacy, personal life and space. This dissertation discusses a conference, a cruise, an online site and an association for heterosexual singles in contemporary Sweden. It shows how these activities, analysed as organising people and spaces, offer participants different versions of intimacy, relationships, personal life and ultimately singledom itself.  The concept non-relationality is coined to describe how people understand and enact what it means to lack a certain kind of relationship.

  Multi-sited ethnographic observations are combined with interviews and a survey (n=416). The chosen methods allow insight into both the heterogeneous character of the contemporary single activity scene, as well as existing tendencies to form communities. The group whose single activities are examined is deemed fairly typical of the single population at large. Nevertheless, most conclusions centre on the specific set of activities described in the book and relate them to historical examples and theory.

  The single activities examined can be interpreted to enact different practices entailed in a relationship without necessarily demanding commitment to a whole relationship or a specific person. In that way, the activities accommodate the inflexible personal lives that some singles report having. This challenges strict boundaries between coupledom and singledom. Such transgressive or “hetero-doxical” potential in single activities is nevertheless circumscribed by organisers’ notion that the activities provide therapeutic community in a phase before singles take the step (back) into coupledom.

 • 335.
  Henriksson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Singles’ activities: Sociability and the ambiguities of singledom2017In: Families, Relationships and Societies, ISSN 2046-7435, E-ISSN 2046-7443, Vol. 8, no 1, p. 37-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As the proportion of singles grows in Sweden, the number of commercial and non-commercial activities catering to singles has increased. This article argues that these activities are situating singles within relations to others and to a community, and are becoming sites for performing and negotiating singledom. Using Simmel’s concept of sociability, the article presents an analysis of two cases of singles’ activities in Sweden – a company arranging singles’ cruises and festivals, and a singles’ association. It argues that while the organisers talked about singles’ needs for therapeutic social contact, participants themselves sometimes used the activities differently. Rather than understanding themselves as in need of proxy social interaction, they either intended to find a mate, or found actual satisfaction in a community of singles that superseded the need for a partner. Apart from stressing the importance of sociability in understanding singles’ activities, the article shows that this latter conception also challenges normative notions of coupledom, for example, by allowing for singles with partners.

 • 336.
  Henriksson, Andreas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Gender Studies (from 2013).
  Mellström, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Gender Studies (from 2013).
  Priori, Andrea
  Fulda Hochschule.
  Considering the parameters of transnational bachelorhood2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Reaching beyond the media portrayals of 'dangerous migrant men', we ask what bachelorhood entails for migrated men within the European union. Using ethnographic data from Italy and interviews from Sweden, and drawing on previous research, we suggest that critical masculinity studies can be combined with the transnational family framework to situate the single men in a relational and transnational context. Our results indicate that bachelorhood is experienced as both freedom and a challenge to build a life that stretches across cultures and nationalities. In this context, masculinity is construed as both freedom from relations and as (conflicting) loyalties. Considering some differences between Italy and Sweden, we suggest ways in which to further examine transnational bachelorhood across Europe and across groups of migrating men.

 • 337.
  Henriksson, Sophie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Behandlingseffekt av kognitiv beteendeterapi avseende hälsorelaterad livskvalitet: En utvärdering av terapi utförd av terapeutkandidater2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den föreliggande studien syftade till att utvärdera behandlingseffekten av den kognitiva beteendeterapin som bedrivs av terapeutkandidater vid psykoterapimottagningen på Karlstads universitet, med fokus på hälsorelaterad livskvalitet. Dessutom ämnade studien undersöka effekter på optimism och symptombild. Upprepad mätning användes och studien innefattade en behandlingsgrupp (n = 21), som erhöll kognitiv beteendeterapi under i genomsnitt 10,7 sessioner och en kontrollgrupp (n = 14), som stod på väntelista i genomsnitt 8,6 veckor.

  Resultatet av studien antyder en förbättring hos klienterna i behandlingsgruppen avseende delar av hälsorelaterad livskvalitet och optimism samt en minskning av ångestsymptom. Efter närmare 11 terapisessioner förbättrades klienterna i behandlingsgruppen signifikant avseende allmän hälsa (p = 0,028) och uppvisade en signifikant ökning gällande optimism (p = 0,027). Dessutom förbättrades klienterna beträffande flera områden inom psykisk hälsa samt uppvisade en minskning av ångestsymptom. Samtidigt pekar studien på att en viss förbättring sker även inom kontrollgruppen, vilket kan bero på den initiala terapeutiska kontakten, förväntanseffekt eller spontanremission. Studien indikerar att kognitiv beteendeterapi utförd av terapeutkandidater kan ha en positiv effekt på delar av HRQOL och optimism. 

 • 338.
  Henriksson, Sophie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Anclair, Malin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Hiltunen, Arto J
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Effectiveness of cognitive behavioral therapy on health-related quality of life: An evaluation of therapies provided by trainee therapists2016In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 57, no 3, p. 215-222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study was carried out to examine the treatment effect of cognitive behavioral therapy provided by trainee therapists at a university clinic, focusing on health-related quality of life (HRQOL) optimism and symptoms. The study was conducted through a repeated measures design and included a treatment group (n = 21), which received cognitive behavioral therapy for an average of 10.7 therapy sessions and a control group (n = 14), that was put on a wait list for 8.6 weeks on average. After treatment, the treatment group improved significantly concerning general health (p = 0.028) and optimism (p = 0.027). In addition, clients improved in several areas within mental health and displayed some reduction in anxiety symptoms. Concurrently, the results also indicated some improvement within the control group, which may have been caused by the initial therapeutic contact, expectancy effects or spontaneous remission. The study concluded that cognitive behavioral therapy provided by trainee therapists may have a positive effect on areas within HRQOL and optimism.

 • 339.
  Herö, Theres
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Föreningsaktiva seniorers lycka, välmående samt sociala behov.: En kvantitativ studie med syfte att undersöka skillnader mellan män och kvinnors psykologiska och fysiska välmående.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 340.
  Hiltunen, Arto J.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. Karlstad Univ, Dept Psychol, S-65188 Karlstad, Sweden..
  Eklund, Calle
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Div Alcohol & Drug Dependence, Stockholm, Sweden..
  Borg, Stefan
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Div Alcohol & Drug Dependence, Stockholm, Sweden..
  The first 38 methadone maintenance treatment patients in Stockholm: 15-year follow-up with a main focus on detoxification from methadone2011In: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 65, no 2, p. 106-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background/aims: The present study investigated the first 38 methadone maintenance treatment (MMT) patients in Stockholm. The aim was: (i) to investigate the possible predictive factors for successful treatment termination, and (ii) the long-term outcome effects and life situation of MMT patients and those who terminated the treatment. Methods: The patients were interviewed at the start and approximately 15 years later, and divided into four groups: (1) no withdrawal attempts, (2) forced to stop the treatment, (3) successful tapering and (4) non-successful tapering. Results: The predictive factor found that Group 1 showed a lower life quality compared with Groups 3 and 4. Fifteen years later, the life situations of Groups 3 and 4 were significantly more stable. Also the subjective well-being in Group 3 was significantly higher. Over all, Group 2 showed significantly more illicit drug use compared with Group 3. The social life situation was significantly improved for all patients during the 15 years. Conclusion: This study confirms our earlier findings that the ultimate goal of MMT for the motivated patients with good progress should be an opiate-free life. The life situation and subjective well-being seems to be higher after successful termination of MMT.

 • 341.
  Hiltunen, Arto
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Kocys, Elo
  Perrin-Wallqvist, Renée
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Effectiveness of Cognitive Behavioural Therapy: An Evaluation of Therapies provided by Trainees at the University Psychotherapy Training Center2013In: PsyCh Journal, ISSN 2046-0260, Vol. 2, no 2, p. 101-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  At the psychotherapy training center at Karlstad University, a study was carried out to examine the levels of symptom change and satisfaction with therapy in a heterogeneous population of clients treated using cognitive behavioral therapy (CBT) by less experienced trainee therapists with limited theoretical education. The clients received an average of 11 therapy sessions. The results suggested that CBT performed by less experienced trainee therapists can be effective. According to client estimations, a statistically significant reduction in symptoms, measured using the Symptoms Checklist, was achieved for seven of nine variables (p ≤ .006), as well as a significant increase in satisfaction with life (p ≤ .001). Also, the pre- and posttherapy measurements using the Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale showed a statistically significant improvement in the clients' condition. According to the therapists' estimations, 64% (SD = 32.01) of the clients experienced a significant improvement in their condition. In addition, the results of a survey of client satisfaction demonstrated that the clients were very pleased with the therapy received. Also the therapists were, to a great extent, satisfied with the treatment process itself, including the supervision received, and very satisfied with the client alliance. A correlation analysis between the clients' perceived level of improvement and therapist satisfaction showed a strong correlation between the two variables (r = .50, p < .005). By including the Comparative Psychotherapy Process Scale (CPPS) in our study it was possible to measure trueness to therapy form. An analysis of the CPPS results confirmed that the form of therapy used at the training site was more strongly CBT than psychodynamic interpersonal treatment (p ≤ .001). The CBT subscale score indicated that the therapy was characteristic of CBT, confirming that the interventions used in the therapy belong to the CBT genre.

 • 342.
  Hjorth, Marcus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Framing och epidemier: En studie av framing i relation till fiktiva och reella epidemier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study aimed to replicate Tversky & Kahneman's' survey of 1981 The Asian Disease Problem. A survey was conducted on the Internet (N = 200). An identical problem was added, yet with The Swine Flu as the disease. This was done to be able to investigate if there are any order effects, and also if it matters whether the mentioned disease is fictional or real. The results show the same results as Tversky & Kahneman already noted; positively and negatively framed problems generate different responses from the participants. In addition, the results show a significant order effect: it does matter in which order the problems are presented with regard to positive and negative framing. The group of participants who were first introduced to a negatively framed problem showed a tendency to respond more evenly to the following problem. Lastly, no differences were found in responses depending on whether it was a fictional (The Asian Disease) or real (The Swine Flu) that was presented in the problem. 

 • 343.
  Hjärthag, Fredrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Persson, Karin
  Malmö högskola.
  Ingvarsdotter, Karin
  Malmö Högskola.
  Östman, Margareta
  Malmö högskola.
  Professional views of supporting relatives of mental health clients with severe mental illness.2017In: International Journal of Social Psychiatry, ISSN 0020-7640, E-ISSN 1741-2854, Vol. 63, no 1, p. 63-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Supporting families where one person suffers from long-term severe mental illness (SMI) is essential, but seems hard to reach. The aim of this study was to examine professionals' views of supporting relatives of persons with SMI.

  MATERIAL: Individual interviews mirroring personal narratives and group interviews reflecting group-processed answers were conducted among 23 professionals and analyzed thematically.

  RESULTS: Three themes emerged: (a) information and group interaction reduces stigma and increases well-being, (b) professionals need to feel secure and confident about how the support structure works and (c) collaboration is difficult but required on several levels.

  CONCLUSION: Trusting relationships with families were considered important, although seldom achieved; professionals wished to feel secure in their role toward relatives of a person with SMI; and professionals wanted to feel confident when working together with other services to support families.

 • 344.
  Hjärtquist, Helene
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Humor och affekter: En kvantitativ studie om förhållandet mellan olika humorstilar, sinne för humor och affektiva personlighetstyper2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim was to investigate whether there are any difference in humor style between the four affective personality types low affective, high affective, self-destructive and self-actualization and if they differ in their sense of humor. Humor is a psychological phenomenon that affects the mental health both positive and negative depending on which humor style that´s adopted. The humor styles that have been used are affiliative, self-critical, aggressive and self-enhancing humor styles. Affective personality type also have diverse effect on the mental health. The survey was based on a single sample with self-rating scales in the form of a questionnaire and a data set with 340 respondents. The result shows that no matter how much negative or positive affect a person is experiencing it has no effect on its sense of humor. Most people who experience higher levels of negative affectivity, high affective and self-destructive personality types, uses significantly more self-critical humor style than that low affective people do. The self-destructive personality type also adopt significantly more self-critical humor style than the self-actualization personality type does. The conclusion is that the affective personality types who embrace a higher level of negative affectivity also adopt a more self-critical humor style.

 • 345.
  Hofstad, Niklas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Finns det ett samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress?: En enkätundersökning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Procrastination is a serious but prevalent type of behavioral delay, especially among college students, associated with negative outcomes like stress and poor grades. Recently however, researchers have proposed the existence of a type of behavioral delay that is beneficial, called strategic delay. The purpose of this study was to explore how people who strategically delay experience and deal with stress in their daily lives. This was rooted in the lack of research exploring the potentially negative effects of strategic behavior, which is needed since strategic delay is considered to be a beneficial study strategy. This study sought out to answer two questions: (i) was there a significant correlation between strategic delay and perceived stress, and (ii) how much of the variance in perceived stress could be explained by strategic delay.

  To answer the two questions a paper survey study was conducted. The survey consisted of New Procrastination Scale (measured perceived stress), Perceived Stress Scale 10 (measured perceived stress), and background questions. The results from the data analysis showed that strategic delay correlates significantly, moderately and negatively with perceived stress (r[99] = -0,314, p<0,001). Strategic delay explained 8.9 percent of the variance in perceived stress. An ANOVA showed that the explained variance was significant (F[1,97] = 10,612, p<0,002).

  There were quite a few methodological issues with study. The most serious one was the translation of NAPS, which was in many ways far from well executed. This hurt the scale’s as well as the study’s reliability and validity. The results from this study should therefore be interpreted carefully. 

 • 346.
  Holmberg, Tora
  et al.
  Uppsala university, Sweden.
  Jonsson, Annika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Palm, Fredrik
  Uppsala university, Sweden.
  Introduction: Why death matters2019In: Death matters: Cultural sociology of mortal life / [ed] Tora Holmberg, Annika Jonsson, Fredrik Palm, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, p. 1-21Chapter in book (Refereed)
 • 347.
  Holmgren, Evelina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Velam, Lisa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Sex informanter verksamma inom flyktingfrågan: beskrivningar och upplevelser av flyktingmottagandets organisering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Holmgren Hashemian, Liza
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Medlem i en religiös rörelse: En studie om pingstvänner i ett individualiserat samhälle2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om individer som väljer att gå med i en religiös rörelse, pingstkyrkan. Huvudintresset låg i varför en individ väljer att bli medlem i en religiös rörelse, när vi lever i ett alltmer individualiserat samhälle, där religionen får mindre plats i människors vardagsliv. Studien baseras på intervjuer med fyra pingstvänner, en man och tre kvinnor, om hur vardagslivet ser ut, deras ritualer och traditioner samt om de känner någon utanförskap i samhället. Frågeställningarna berörde: Vad är det som gör att en individ väljer att ingå i en religiös rörelse? Vilken betydelse har ritualer och traditioner? Hur ser vardagslivet ut innanför samt utanför rörelsen? Den sekundära frågan som ställdes var: Hur har kyrkan berörts? Den teoretiska referensramen till forskningen var: generation, individualisering, socialisation, interaktion och vardagsverklighet, ritualer, det "äldre" samhället (gemeinschaft) och det "nya" samhället (gesellschaft).

  Forskningen visade att orsaken till att en del väljer att bli medlem i en religiös rörelse inte bara är religionen, utan i hög grad gemenskapen. Gemenskapen är väldig stark och innebär både trygghet och ett starkt socialt nätverk samt stöttning och vägledning. Individerna hade en kristen bakgrund från start, vilket påverkat deras val att bli medlem i just en kristen rörelse. Ritualerna samt traditionen har utvecklats efter dagens samhälle, där exempelvis det intuitva tänket bidrar. Samhällets förändring har bidragit till att kyrkan förändrat sig vilket främst visar sig i rörelsens alltmer individualiserade drag, där individen respekterar varandras olikheter. Utanförskapet finns idag inte på samma sätt, det är exempelvis inget problem att gå på bio idag eller ta ett glas vin som det kunde vara förr. En del ritualer och traditioner har utvecklats alltmer och ses med mer "moderna" ögon och är inte lika traditionsbundna. 

 • 349.
  Hontwedt, Rebecca
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Ångest, depressiva symptom och emotionsreglering hos ungdomar: En kvantitativ studie om maladaptiva emotionsregleringsstrategier och dess relation med ångest samt depressiva symptom hos ungdomar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A quantitative study was conducted with the purpose to investigate the relationship between the maladaptive emotional regulation strategies worry, rumination and suppression and anxiety and depressive symptoms in adolescents. The purpose of the study was also to investigate whether worry, rumination and suppression could explain any variance in anxiety and depressive symptoms in adolescents. The population surveyed was adolescents in the eighth and ninth grade, a total of 2958 adolescents participated in the study. The collected data came from the ongoing project trestadsstudien, which is a longitudinal study in progress from 2014 to 2018, the study has used data collected in spring 2015. The study was partly designed as a correlation design and partly as a regression design. The result showed that there were significant positive correlations between all maladaptive emotional regulation strategies and that there were significant positive correlations between all emotional regulation strategies and anxiety as well as depressive symptoms. Two multiple regressions were then performed with the maladaptive emotional regulation strategies as prediction variables and anxiety as well as depressive symptoms as the dependent variables. The results of the multiple regression analyses demonstrated that all investigated maladaptive emotional strategies were significant predictors for both anxiety and depressive symptoms in adolescents. In summary, the study results that maladaptive emotional regulation strategies have a relation to internalising problems in the form of anxiety as well as depressive symptoms in adolescents and thus may be an area for preventive interventions in this target group.

 • 350.
  Hubicka, Beata
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Källmén, Håkan
  Hiltunen, Arto
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Bergman, Hans
  Personality Traits and Mental Health of Severe Drunk Drivers in Sweden2010In: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, ISSN 0933-7954, E-ISSN 1433-9285, Vol. 45, no 7, p. 723-731Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study was intended to investigate personality characteristics and mental health of severe driving under influence (DUI) offenders in a Swedish cohort. More specifically the aim was to investigate the personality traits as assessed by The NEO personality inventory (NEO-PI-R) and aspects of mental health as assessed by the symptom checklist (SCL-90) as compared to the general population. The subjects were 162 severe DUI offenders (with the BAC >0.099%) with an age range of 18-88 years, 143 males and 19 females. It was found that the openness to experience and conscientiousness scales of NEO-PI-R differentiated Swedish DUI offenders from Swedish norm population. The differences between the DUI group and the general population on the on SCL-90 scales were all significant except on the Hostility scale. Two main subtypes of DUI offenders identified were roughly comparable to types I and II alcoholics, as in Cloninger's typology. Among all the scales used (personality traits, psychiatric comorbidity and alcohol use), the only factor that was predictive for future relapses to drunk driving was the factor of depression.

45678910 301 - 350 of 902
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf