Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 49514
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Adlander, Raluka
  Karlstad University.
  Polarity Dimensions in Coetzee's Foe: An Analysis of the Reality/Fantasy and Freedom/Captivity Dichotomies2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 252.
  Adler, Camilla
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Från forskningsresultat om god undervisning till lärarens praktik: En kvantitativ studie om lärares uppfattning av god undervisning.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattning om gynnsamma faktorer för elevers kunskapsutveckling med särskild tonvikt vid formativ bedömning och processer av skolutveckling som behöver initieras inom verksamheten.

  Undersökningens resultat kan utgöra grund för ett arbete på skolor där man önskar sträva efter att stärka lärares insikter och medvetenhet om det forskningen pekar ut som faktorer för framgångsrik undervisning.

  Undersökningen har genomförts som en kvantitativ enkätundersökning med lärarpersonalen på tre grundskolor i en och samma kommun i Västra Götaland. Enkäten undersöker lärares åsikter om faktorer som är viktiga för framgångsrik undervisning, samt hur samma lärare beskriver sin egen undervisning i förhållande till dessa faktorer.

  Undersökningen visar att det finns en stor samstämmighet mellan faktorer som utpekats som viktiga för elevers kunskapsutveckling och de beskrivningar som anges kännetecknande för den egna undervisningen i de allra flesta fall. Samstämmigheten är köns-, stadie-  och åldersöverskridande. De tre faktorer som lärargrupperna anser har mest betydelse för elevernas kunskapsutveckling är att ge feedback som har fokus på möjliga förbättringar, att undervisningen har ett tydligt syfte, samt att regelbundet följa upp att eleverna förstår innehållet.

  På ett område gäller inte samstämmigheten inom lärarkollektivet. Undersökningen visar en markant skillnad mellan lärare med få år i yrket respektive många år i yrket när det gäller beskrivningen av hur man använder sig av formativ bedömning i det egna undervisningsarbetet. Lärare med mer än 15 år i yrket anger i hög utsträckning att man använder sig av formativ bedömning, medan lärare med färre år i yrket i liten utsträckning anger detta.

 • 253. Adlerborn, Birgitta
  Reading Recovery - ett nyzeeländskt specialundervisningsprogram2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige har 5-7 % av eleverna fått diagnosen dyslexi medan det på Nya Zeeland enbart är 1 % av eleverna som har samma diagnos (Brew 1998). Vad är det som gör att det är så stor skillnad mellan länderna på denna punkt? Utgångspunkten för min undersökning var att titta på hur skolorna på Nya Zeeland arbetar med läs- och skrivinlärningen. Har fördjupat mig på specialunder- visningsprogrammet Reading Recovery eftersom det är en av förklaringarna till denna skillnad. Underlaget till undersökningen är baserad på de två intervjuer som har gjorts, men arbetet innehåller även forskningslitteratur inom ämnet. Nya Zeelands skolsystem tas upp i ett avsnitt men tyngdpunkten har lagts på RR-programmets arbetssätt på Nya Zeeland samt hur lärare och specialpedagoger på skolor i Sverige respektive Danmark arbetar med modeller av programmet i sin undervisning. Deltagande i undersökningen är en svensk specialpedagog som arbetar utifrån programmet i sin specialundervisning med barn med läs- och skrivsvårigheter. Den andra intervjun gjordes med en författare som har arbetat med den nyzeeländska skolan under många år. Hon bor numer i Sverige och reser runt och föreläser på svenska skolor om den nyzeeländska skolan. Av resultaten som framkom är det fullt möjligt att arbeta med Reading Recovery i den svenska skolan om än i en omarbetad form, eftersom skillnaderna mellan de båda ländernas språk och skolor är för stora. Mycket i RR-programmet är dock fullt användbart i den svenska skolan och det används redan på olika sätt på ett flertal skolor runt om i Sverige.

 • 254.
  Adolfi, Maria
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Lekens betydelse för lärandet av matematik i förskolan: Pedagogers syn på vilken betydelse lek har för barns tidiga matematiska utveckling2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how five teachers in a selected preschool work with play and mathematics. Also, this study examines how teachers believe that preschool affects children's mathematical learning today and in the future. The methods I have used are relevant research and literature on the subject. I have made qualitative interviews with five teachers. The study shows that the teachers think play is important for children when it comes to learn   mathematics, and they also think mathematics is everywhere in children’s play. All teachers believe that it is important that children get a basic ground for mathematical thinking in preschool, so it becomes a habit and a natural thing for them. It is also important that they get the basic concepts with them before they start elementary school. Many of the teachers mention that they want their children to look upon mathematics as something fun and exciting.

 • 255. Adolfi, Per
  Elever i behov av särskilt stöd2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om elever i behov av särskilt stöd och syftet med uppsatsen är att undersöka vad det står i skolans styrdokument angående ovannämnda elever. Jag har arbetat efter två frågeställningar: Vilka skyldigheter har skolan utifrån styrdokumenten att hjälpa elever i behov av särskilt stöd? Hur arbetar en mindre kommun i Västsverige med elever i behov av särskilt stöd? För att svara på mina frågeställningar så har jag använt mig av relevant litteratur och Internet. Jag har även granskat styrdokument som läroplanen och skollagen men även nationella dokument som Salamancadeklarationen och FN: s barnkonvention. Undersökningen består av intervjuer med personal på en skola från den kommun jag valt att undersöka. I intervjuerna har det bland annat framkommit att personalen är mycket nöjda med skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd och att de flesta av personalen anser att de är väl insatta i vad som står i styrdokumenten om ovannämnda elever, men att styrdokumenten kan vara en aning högtravande och svåra att lyfta ut i verkligheten.

 • 256.
  Adolfsson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt: En kvalitativ studie om möjliggörande av uppföljning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IT-projekt har ofta ett bakomliggande syfte att bidra med ökad affärsnytta, ökad flexibilitet, effektivare arbetssätt, eller ökad kundnöjdhet. Uppföljning av affärsnytta förpassas ofta till förmån för klassiskt definierade framgångsparametrar inom projektledning, tid, budget och resultat. Mycket fokus hamnar på tekniska aspekter kring införande av system och affärsnyttan glöms bort. Vissa anledningar till att uppföljning av affärsnytta bortprioriteras anses vara att det är för svårt, råder oklarhet kring ansvar, och att affärsnyttor är av övervägande ogreppbar karaktär. Affärsnyttorna berör ofta flera olika verksamhetsområden vilket medför svårigheter gällande identifikation och hög kostnad för att involvera berörda resurser. IT-projekt initieras däremot grundat på explicita greppbara värden med tillhörande kostnadskalkyl som visar hur verksamheten kommer få igen investerat kapital. När affärsnytta inte är explicit uttryckt, utan har en ogreppbar karaktär leder det till låg prioritet, då kunskap kring mätning och styrning saknas. IT-projekt innebär en stor investering i tid, pengar, personal och den förväntade affärsnyttan har stor genomslagskraft. Uppfyllelse av affärsnytta kan påverka hela företagets lönsamhet. Teorier gällande Benefits Management Process (BMP) utgör basen för denvetenskapliga plattformen och har kompletterats medrelevant forskning vid behov.

  Syftet med undersökning är att se vilka aktiviteter som behöver föregå för att möjliggöra framgångsrik uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt så att måluppfyllelse kan säkerställas.Även undersöka om utformning av projektmål kan bidra till att underlätta uppföljnings aktivitet.Undersökningen genomförs som en kvalitativ studie där en verksamhet inom små och mellanstora företagssegmentet (SMF), undersökts då de bedriver ett aktivt IT-projekt gällande byte av affärssystem. Undersökningen resulterade i fem konkreta slutsatser som är av en förklarande och upplysande karaktär.

   

  Undersökningen visar att:

  • BMP möjliggör uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt, men är inte en förutsättning.
  • BMP kräver ett omfattande åtagande för att bidra till ökat värde för en verksamhet.
  • En genomarbetad målformulering enligt akronymen SMART kan öka en verksamhets möjlighet till styrning och kontroll av dess projektmål.
  • Tydligare koppling till identifiering och mätningsmetoder krävs för att maximera värdet av att ta sig an BMP.
  • Systemleverantörs och kundrelationen behöver belysas inom BMP i takt med färre egna utvecklingsprojekt inom affärssystem initieras.

   

  Brister i teorin rör konkreta metoder för att mäta affärsnytta och hur Key Peformance Indictors (KPI) kan användas på ett effektivt sätt. Tillsammans med att forskningen inte redogör för hur en verksamhet kan arbeta med uppföljning av affärsnytta i en kund- och systemleverantörsrelation. Explicit uttryckt när en verksamhet genomför upphandling av affärssystem ifrån en systemleverantör. Detta rekommenderas ligga till grund för framtida undersökningar.

 • 257. Adolfsson, Anna
  Det är liksom tradition att ha en bok - lärare om lärobokens påverkan på matematikundervisningen2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 258. Adolfsson, Anna
  et al.
  Fransson, Jenny
  Psykologisk stress som riskfaktor för utvecklande av typ-2 diabetes2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 259.
  Adolfsson, Anne Li
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Herke, Malin
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Vårdprofessioners erfarenheter, stöd och användning av ett kvalitetsregister inom demensvården-: vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Persons with dementia diseases are today a large group that will increase significantly over the next few years. Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) are very common and can cause major suffering. For dementia care professionals, persons with dementia suffering from BPSD may induce stress in the caregiving situation. With proper training and support, this stress may be reduced. In the BPSD register, the dementia care professionals may get information, advice and help suggesting non-pharmacological interventions that can help the person with dementia. Aim: The aim of the study was to investigate caregivers opportunities and experiences in implementing BPSD registration and follow up of non-pharmacological interventions in the caregiving situation within residential care for dementia. Furthermore, the aim was to compare if the dementia caregivers experience had significance for the experienced value of BPSD registration in Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Method: A quantitative survey was conducted on residential care for dementia, N=5. The study- specific questionnaire covered possibility for BPSD- registration and interventions, considered value of BPSD estimation, and if non-pharmacological interventions are performed followed up, and considered to reduce BPSD. The results are presented using tables and diagrams. Kruskal Wallis test was used to compare variables between subgroups with varying working experience. Result: Most dementia caregivers considered that they had possibility to conduct BPSD registration 50% (n=28). They expressed 88% (n=49) that the non-pharmacological interventions that were initiated and performed decreased BPSD. Further they experienced BPSD follows up being important, 100% (n=56). There were no statistically significant differences between number of professional years and the compared variables (p-values ranged 0,266-0,981). Conclusion:The study found that dementia care professionals considered having possibilities to perform BPSD estimation, non-pharmacological interventions and follow- up. BPSD registration was experienced to be a helping tool for the dementia providers; and the length of the working experience had no significant relation to how they graded the value of the BPSD estimation.

 • 260.
  Adolfsson, Antonia
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Off grid boende: Dimensionering samt värdering av möjliga system för hantering av avlopp och energiförsörjning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bostadsbristen är ett ständigt faktum i Sverige idag och i takt med att boendepriserna ökar så ökar också intresset för att bygga sin egen bostad. Arkitektfirman Tengbom i Karlstad har startat upp ett projekt, Portable Empowerment, som bygger på visionen om att skapa en portabel bostad som ska kunna fungera som en lösning när ett plötsligt behov av bostäder uppstår. För att bostäderna ska kunna flyttas runt krävs det att lösningar för energi- och avloppssystem finns integrerade i bostaden och ska kunna flyttas med för att göra bostaden portabel. För att detta ska vara möjligt krävs det avlopps- och energisystem som är off grid.

  Off grid betyder att systemet inte är kopplat till kommunalt avlopp eller elnät. Det finns sedan länge sätt att lösa både avlopp och energiförsörjning off grid och några exempel där det tillämpas är husvagnen och den klassiska sommarstugan, men de är allt som oftast inte anpassade för bruk året runt. Målet med denna studie är att identifiera samt värdera avlopps- och energisystem som kan tillgodose behoven i en liten bostad som brukas året runt av två personer. Bostaden har sin utgångspunkt i de ritningar som tagits fram av Tengbom för deras projekt Portable Empowerment.

  För att identifiera system som kan tillgodose behoven i bostaden har modeller byggts upp och simuleringar skett där system lämpade för off grid inkluderats. Lösningarna har sedan jämförts med varandra med hjälp av värderingsmatriser där portabilitet, kostnad, miljö och användarvänlighet för varje system värderats.

  Resultatet av studien visar att det finns flera system för både energi och avlopp som kan tillgodose behoven i bostaden året om. Flera av systemen uppfyller kraven för en portabel bostad och det är med andra ord möjligt att uppfylla Tengboms vision om ett fullständigt portabelt boende. Jämfört med en ”vanlig” bostad som är ansluten till vatten- och elnät är dock off grid-lösningarna betydligt mer tidskrävande. Genom att installera ett eget system med lösningar för enbart den egna bostaden tar brukaren också på sig det fulla ansvaret, något som kan tänkas vara en belastning för vissa brukare och en frihet för andra.

  Ur ekonomisk synpunkt visar studien att på energisidan är det svårt att hitta ett off grid-system som är billigare än on grid-systemet där en luftvärmepump installerats. Däremot är anslutningen till ett kommunalt avlopp betydligt dyrare, mellan 100 000-150 000 kronor mer, än att anlägga till exempel en egen infiltrationsanläggning i anslutning till den egna bostaden.

  För att utveckla denna studie bör möjligheten att bygga off grid-byar undersökas. Genom att bygga upp ett samhälle om ett stort bostadsbehov skulle uppstå kan energi- och avloppsanläggningar delas. Anläggningarna har större kapacitet och genom att dela på dessa kan både ansvar och kostnad minskas.

 • 261. Adolfsson, Björn
  et al.
  Ericson, Christian
  Olsson, Mikael
  Alkoholreklam och ungdomar - en studie av gymnasieungdomars relation till alkoholreklam och tillhörande produkter2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen diskuterar reklam för alkoholhaltiga drycker och gymnasieungdomar. Vårt syfte är att undersöka gymnasieungdomars relation till reklam för alkoholhaltiga drycker och dess tillhörande produkter. För att uppnå syftet har vi genomfört en kvantitativ studie i form av en enkät som gymnasieungdomar runt om i landet har fyllt i. Det rör sig om 468 elever fördelat på åtta olika städer i södra delen av Sverige. Med hjälp av vår analys drar vi slutsatsen att gymnasieungdomar i hög utsträckning är medvetna och kunniga när det gäller reklam för alkoholhaltiga drycker och dess produkter. Gymnasieungdomar visar prov på stor kännedom men många har problem med att skilja på lättöl och starköl. Många gymnasieungdomar använder alkohol ofta och säger sig påverkas i liten utsträckning av reklamen. Vidare ses reklamen för lättöl som ett sätt att få folk att köpa starkare öl eller förstärka varumärket.

 • 262. Adolfsson, Carina
  Dialog och samspel i ett klassrum: Grupparbete med den elektroniska kretsen2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 263.
  Adolfsson, Caroline
  et al.
  Karlstad University.
  Eriksson, Jenny
  Karlstad University.
  "...nu har jag inga miner kvar": En kvalitativ studie om restauranganställdas upplevelser av det emotionella lönearbetet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det emotionella lönearbetet kan innebära att sälja sitt leende, för att sprida en positiv och glad känsla hos de personer som bemöts. Enligt tidigare studier anses det vara ett krävande arbete, arbetstagaren blir en del av det företaget säljer. Det framkommer att arbetstagaren använder sig av olika strategier för att kunna hantera uppgifterna kring arbetet. Det visar sig att det finns outtalade krav och förväntningar från både kunder och arbetsgivare. Arbetet i en restaurang är en socialt etablerad roll och därmed finns förväntningar i uppträdandet hos den anställde. Att försöka uppfylla dessa förväntningar kan vara krävande och arbetstagaren kan uppfatta det som utmattande att behöva utföra ett emotionellt lönearbete. Det finns även uttalade krav kring hur arbetstagaren får uppträda och detta kan arbetsgivaren kontrollera via rutiner på arbetsplatsen eller andra kontrollverktyg som exempelvis mystery shoppers. 

 • 264.
  Adolfsson, Caroline
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Eriksson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Omplaceringsskyldigheten: Vid uppsägning av personliga skäl relaterat till sjukdom2015Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 265. Adolfsson, Caroline
  et al.
  Lundin, Thony
  Databasprogrammering med ADO och Visual C++1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 266. Adolfsson, Charlotte
  Att starta och driva en personalkooperativ förskola - en fallstudie i Karlstads kommun2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Som blivande förskollärare är det i mitt intresse att veta så mycket som möjligt om vilka olika verksamheter som finns för mitt yrkesområde. För att få en större insikt och kunskap om alternativa barnomsorgsverksamheter valde jag att göra min slutpraktik på en personalkooperativ förskola. Jag upplevde denna verksamhetsform som väldigt positiv och som en verksamhet som jag skulle kunna tänka mig att arbeta inom som färdig pedagog. Jag har alltid fantiserat om att starta en egen förskola, där djur och natur skulle vara ett naturligt inslag i verksamheten. Utifrån mina intressen har jag valt att undersöka följande: Hur går man tillväga för att starta och driva en personalkooperativ förskola i Karlstad kommun? För att få svar på min frågeställning har jag valt att göra kvalitativa intervjuer med följande personer: En initiativtagare och delägare i en personalkooperativet förskola. En förskollärare som är delägare i en personalkooperativet förskola. Skolinspektör vid Barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun Controller vid Barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun. Syftet med undersökningen är att jag som blivande förskollärare ska få så mycket kunskap som möjligt om denna verksamhet. Jag hoppas även att min undersökning ska kunna vara till hjälp och handledning för andra som är intresserade av detta område. Undersökningen bearbetar bland annat följande områden: * Uppstartningsprocessen * Olika organisationsformer * Krav på personal och lokaler * Stöd från kommunen * Förskolans ekonomi. Undersökningen innehåller också konkreta förslag och exempel på hur olika ansökningar till kommunen och ett budgetförslag kan se ut. Mina resultat visar att trots att det inte finns något behov av någon ytterligare förskola i Karlstad kommun just nu, så tror jag att personalkooperativa förskolor är en verksamhetsform som kommer att växa. Personal inom denna verksamhet upplever att de största fördelarna med att driva en personalkooperativ förskola är att ha nära till beslut och egen kontroll över sin ekonomi. Karlstad kommun ger ett bra stöd till enskild barnomsorg och jag ser inga hinder för att man inte skulle kunna starta en bra personalkooperativ verksamhet i Karlstad kommun, när behovet finns.

 • 267.
  Adolfsson, Claes
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Asp, Sebastian
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Ett främjande verktyg: En kvantitativ studie om institutionaliserad feedback2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay examines the members' relationship with feedback within two institutions, the Department of Geography, Media and Communication (GMK) and the Department of Educational Studies (IPS) at Karlstad University. Feedback is a communication tool used to promote organizational development. This individual development is essential for a university's business because of its members knowledge and skills are one of its most important assets. The importance of this kind of communication is manifested in the university's institutionalization of feedback and how it is integrated into the work routines. The problem area is comprised of how these institutions differ in the structure in relation to the classical hierarchical business structure, with a clear ranking between boss and employee, focusing on the role of feedback in this type of organization. Research that focuses specifically on this type of structure within an organization is currently underrepresented and therefore creates a research hole. The purpose of the paper is to examine the two mentioned institutions with a focus on feedback, its institutionalization and its integration into the work routines, and how the members relate to this process. To investigate the impact of this institutionalization of feedback, the following three questions were created:  How is criticism conducted within an organization where feedback is institutionalized?  How does the view of feedback differ from these institutions compared with companies with a classical hierarchical organizational structure? How does organizational culture affect the ability but also the willingness to criticize and to give and receive feedback? In order to answer these questions, relevant prior research in the area has been identified. The different theories chosen relate to five different factors: Channel selection, leadership, relationships, organizational culture and feedback, all of which are directly linked to the research area. Examples of these theories are Information Richness Theory (IRT) that emphasizes how different communication channels should be applied. Leader membership exchange theory (LMX) and Conceptual model of employee questions emphasize how personal relationships affect communication and how leadership structure within an organization affects feedback. An additional central component of how members relate to feedback is the organizational culture. This culture can be broken into three different categories; identification, trust and dedication. They all have an impact on the feedback process and should therefore be taken into account. Research related to feedback can also be found in the previous research section. The application of a survey gave the opportunity to draw general conclusions about the population. The questions in the questionnaire are anchored in the previous research and are operationalized in relation to the three research questions. The collected data showed that the institutionalization of feedback has a predominantly positive effect on members' relation to this. The members of the institution generally have strong and prosperous relationships with their colleagues and leaders. Members feel that they can freely express their views regardless of their professional position, and these views are respected, which is a consequence of the strong trust they have for their colleagues and leaders. Identification to the institutions is generally strong, which affects the members' commitment and the willingness to develop. Feedback requires a channel that can transmit complex information, which will simultaneously enable two-way communication and be personalized to achieve the desired effect. This relates to the institutions and feedback is transmitted primarily orally. This result shows that a thoughtful attitude to feedback has a major impact on the organization's activities.

 • 268.
  Adolfsson, Claes
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Strömberg, Markus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Stenberg, John
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Millennials och baby boomers attityder till fake news: Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to find out the generations millennials and baby boomers approach to the media's veracity and political neutrality. This was done using the following questions: What attitudes does Millennials and Baby Boomers have to the news media's veracity? Are there differences and similarities there when we look at the variables gender and political position?

   

  To define the generations we used Cliff Zukins generation theory. There are several other theories with different definitions of generations, but we chose to limit ourselves to Zukins model because we considered this to be the most relevant to our purpose.

  To obtain additional information about the generation's positions on various issues, we have also assumed Paula M Poindexters research on the issue, and Göran Bolins definition of Manheims theory. Finally we used Jesper Strömbäcks definition of the agenda setting theory when it was accurate.

   

  We chose to conduct a survey in order to be able to reach as many respondents as possible. Because we wanted to compare two specific generations with eachother, we used a quota sampling. The answers gave us an overall picture of the different generational attitudes toward the news media.

   

  The results showed that generational affiliation did not affect public confidence in the news media. When we added the gender variable, the result is different, the younger generation of women had significantly higher confidence than men in the same group. Both the younger and the older men had a more critical view of the news media content than women. This shows that gender is a significant variable in the issue of trust.

   

  Political opinion also turned out to be an important variable. The biggest difference was shown in the generation of baby boomers where three quarters of the red voters had a fairly strong confidence in the news media. Those who vote blue in this generation had a significantly lower confidence.

   

  The main difference depending on generational affiliation was shown in the question of how easy it is to spot fake news. Millennials believed it was much easier to determine authenticity in news than baby boomers. Only two percent of the older generation felt that it was easy to spot, the corresponding figure in the younger generation was 12 percent.

   

  The majority of all respondents stated that they believe in a large or fairly large future increase of false news. This result did not affect the respondents' views on how easy it is to see if the news is false.

   

  The conclusion we can draw is that the generational affiliation does not affect the question of confidence in the news media, however, it does have an affect in how easy it is to determine if news is true or false.When measuring confidence towards the news media, political opinion was the most important variable.

 • 269. Adolfsson, Emelie
  et al.
  Karlsson, Linn
  En studie av Hammarö kommuns årsredovisning: Hur redovisar en kommun sitt sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 270. Adolfsson, ET
  et al.
  Starrin, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Smide, B
  Wikblad, K
  Type 2 diabetic patients' experiences of two different educational approaches: A qualitative study2008In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 45, no 27, p. 986-994Article in journal (Refereed)
 • 271. Adolfsson, Johan
  et al.
  Blomqvist, Jonas
  Förmedling av bilar på Internet - en komparativ studie av fyra företag och deras tjänster.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  FÖRMEDLING AV BILAR PÅ INTERNET - en komparativ studie av fyra företag och deras tjänster Intermediaries of cars on the Internet - a comparative study of four companies and their services Uppsats i företagsekonomi 60 poäng Karlstads universitet Vårterminen 2000 Författare: Handledare: Varje år säljs 900 000 begagnade bilar i Sverige, motsvarande ett värde på 40-50 miljarder kronor. De företag som har valt att agera som förmedlare av begagnade bilar på Internet utgör en relativt liten del av den totala marknaden. På BilWeb finns ca 20 000 bilar, Biltorget har ett urval på ca 10 000 bilar och Bytbil tillhandahåller ungefär 15 000 annonser för begagnade bilar. Andra företag som agerar på denna marknad är Autobytel, Autoo samt BilDirekt. Genom att försäljning av bilar över Internet är en relativt ny företeelse finns det inte några beprövade koncept för hur aktörerna skall lyckas i sin satsning. Försäljning över Internet skapar nya möjligheter men valet av väg är komplicerat samtidigt som det kan bli avgörande för framtida framgång. Vi har därför valt att genomföra en komparativ studie där vi belyser skillnader och likheter mellan några utvalda förmedlare av bilar på Internet. De företag som ingår i vår studie är: Autobytel, Autoo, BilDirekt och BilWeb. Vi kommer också att redogöra för vilken eller vilka av dessa företag som enligt vår mening har goda förutsättningar att klara sig i framtiden. De teorier vi har byggt vårt arbete på kan delas in i tre huvudkategorier tjänste- och organisationsteori samt teorier om elektronisk handel. För att få primärdata från företagen skickade vi först ut en enkät. När denna hade besvarats och analyserats genomfördes en telefonintervju med våra respondenter för att få kompletterande och fördjupande information om företagen. Det vi har kommit fram till är att företagen har många likheter även om det finns vissa skillnader dem emellan. Samtliga företag har många samarbetspartners för att t.ex. kunna erbjuda köparen ett stort utbud av bilar och kringtjänster i form av finansiering och försäkring. Det företag som avviker mest från de övriga är Autoo. Företaget förmedlar bilar från den tyska marknaden och levererar dem till slutkunden. Autoos affärsidé anser vi vara den som har störst möjlighet att bli framgångsrik. Detta för att deras tjänst erbjuder stor trygghet och är ett enkelt och relativt billigt alternativ till privatimport. Den enda stora risk vi ser för att Autoo inte ska lyckas är att marknadspriserna kan komma att utjämnas i framtiden.

 • 272.
  Adolfsson, Karin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Albinsson, Stina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Friår - av vilken anledning?: Kopplingar mellan anledningar till friår och livsformerna2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att se vilka anledningar individen har till att välja friår och hur det kopplas samman med livsformerna de lever. Syftet har också varit att se individens upplevelse av friåret och vad de använt friåret till. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sex friårslediga. Intervjuerna har handlat om individens upplevelse av friåret och tiden före det.

  Friår är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med målsättning att ge arbetstagare en längre ledighet från sitt arbete. Arbetslösa får samtidigt en chans att komma in på arbetsmarknaden. Friåret innebär att vara ledig från sitt arbete i tre till tolv månader för att kunna göra något annat utanför arbetsplatsen. För att kunna undersöka av vilka anledningar individen har friår och hur det kopplas med de olika sociala strukturer som villkorar människors vardag. Vi har studerat om livsformsanalysen kan användas till att beskriva, förklara och förstå skillnaderna i människors vardag. Livsformerna är sociala strukturer som villkorar människors vardag. De olika livsformsbegreppen som vi har använt oss av är arbetarlivsformen – husmorslivsformen, karriärenslivsform – representationshustrunslivsform och självständighetens livsform – medhjälperskans livsform. Det är dock vanligt att leva en blandning mellan två eller flera livsformer, det kallas en blandform.

  Vi har kommit fram till att livsformerna till viss del kan kopplas samman med hur intervjupersonerna lever under sitt friår och av vilken anledning de har friår. Det visar sig i att de som använder friåret till att starta ett företag lever till stor del självständighetens livsform. Att använda friåret till utbildning kan kopplas samman med karriärens livsformer. Vidare kan vi se att karriärenslivsform kan kopplas samman med att pressen på arbetet är stor och då är rekreation under friåret vanligt. Många kvinnor lever blandformer och det gör att de har svårt att kombinera de olika arbets- och kärleksformerna. De använder friåret till att ta hand om sin familj och sig själva.

 • 273. Adolfsson, Marcus
  et al.
  Gustafsson, Martin
  RIB exempelkarta Riskköping2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 274. Adolfsson, Maria
  Hur ska en bra lärare vara? - en undersökning i en Sydafrikansk skola2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  I participated in the journey to South Africa to collect information to my final exam. I wanted to study some South African teacher’s point of view how a good teacher is supposed to be. In this question I have examined the teacher role, general outlines for a teacher, parent co-operation and profession status. I made a figure of interviews during my time in South Africa. I observed the teacher’s, whom I interviewed, during their class and noticed how they handled the teaching and how the learners reacted to their methods. Another teacherstudent except me made the same study. We compiled all the interview questions and then listened to each others individual interviews, so that we both could get more depth in our work. This project shows that there is no simple answer how a good teacher is supposed to be. The way of teaching must be adapted to the teachers’ personality. All teachers’ have to adapt to the groups need, be open minded and have a keen ear. Even if it is the teachers’ personality which is supposed to reflect the way of teaching, you as a teacher must have in mind that it is really the learners development which are the main goal. This examination also shows that; it is not enough to be good at the actual teaching to call you a good teacher. The teacher role is much more to it. Keywords: South Africa, teacher role, style of teaching, pedagogy

 • 275. Adolfsson, Maria
  Sexåringens tankar om kärlek och vänskap2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att jag, som blivande förskollärare, ville undersöka vad sexåringen vet om kärlek och vänskap. Kärlek och vänskap är två av de viktigaste ämnena i en människas liv. På ett eller annat sätt kommer vi alla att komma i kontakt med dem. Ibland är det svårt för oss människor att förstå varför vi reagerar på ett visst sätt i en speciell situation, och jag ansåg det intressant att prata med barn om detta. Metoden för den här kvalitativa undersökningen har varit barnintervjuer. I undersökningen deltog 4 flickor och 4 pojkar. Barnen blev intervjuade enskilt i lugn och ro. Mina tre huvudfrågor har varit "Vad är kärlek?", "Vad är vänskap?" och "Vad är skillnaden mellan kärlek och vänskap?". Undersökningen visar att 6-åringen mycket väl kan beskriva hur det känns när man är kär, vad vänskap är och vad som är skillnaden. Några av barnen hade svårt att förstå begreppen "vänskap" och "skillnad", men alla visste vad det innebär att ha en vän. De visste också att skillnaden mellan kärlek och vänskap inte alltid är så stor. Man tycker om sina vänner och älskar de man är kär i.

 • 276.
  Adolfsson, Marie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Borg, Therese
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  "När det skaver"- Skolsköterskans erfarenhet av psykisk ohälsa hos barn och tonåringar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 277. Adolfsson, Marika
  Blir hörselundersökningar gjorda på utvecklingsstörda barn i svenskfinland?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 278. Adolfsson, Marika
  Blir hörselundersökningar gjorda på utvecklingsstörda barn i svenskfinland?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 279. Adolfsson, Mats
  Franz Kafka - die “Hauptperson” in seinen eigenen Werken.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 280.
  Adolfsson, Monica
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Lärares arbetssätt och material som kan hjälpa elever med dyslexi2016Independent thesis Basic level (university diploma), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
 • 281. Adolfsson, Monica
  et al.
  Anderdahl, nnika
  Estetik i den perioperativa miljön: har den betydelse för patientens välbefinnande?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 282.
  Adolfsson, Oscar
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Effekter av inkuberingstemperatur hos juvenil atlantlax (Salmo salar L.)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Rising temperatures, because of climate change, will have major consequences for the world's fish populations, including the Atlantic salmon Salmo salar L. The greatest temperature changes are expected to occur during winter, which will affect S. salar since the eggs are developing during this time of year. Several studies have shown that elevated temperatures during embryogenesis cause morphological changes, in S. Salar, that are shown in later life stages. Some of these studies indicate that eggs incubated at high temperatures should generate parr with deeper bodies. To investigate whether high temperatures during the egg stage cause changes in body shape, parr from normal and high temperature incubated eggs, referred to as as “cold” and “warm” fish, respectively, were examined. A box-truss of euclidean distances between 10 landmarks on the fish body and a discriminant function analysis (DFA) was used to determine which of the distances best discriminated between the two groups. The test showed a significant discrimination between cold and warm parr regarding body shape where cold parr had greater heads and warm parr were deeper over the tail region and showed greater distances between the pelvic fin and the front attachment of the anal fin. 67,3 % of all parr where correctly classified by the test. These results support those notions that indicates that the incubation temperature is important for the morphological development of S. salar although it does not support the hypothesis.

 • 283.
  Adolfsson, Oscar
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Blomqvist, Marcus
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Vägghängd duschpall: Utveckling av duschpall för Etac Supply Center AB2010Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This degree project has been carried out by Oscar Adolfsson and Marcus Blomqvist, during the spring of 2010, both studying to become Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering, at Karlstad University. The degree project includes 22,5 credits.The work is done on behalf of Etac Supply Center AB in Anderstorp. Etac is a company developing and manufacturing home health care products, with operation in Sweden, Norway, Denmark, England and Germany, and with sales worldwide. Bo Lindqvist, R & D manager has been the contact person at Etac.During the project the students has had a workplace at Semcon Caran AB in Karlstad. Semcon has also been helpful as a sounding board.The objective of the work has been developing a new, wall mounted shower chair, assigned for persons with difficulty to stand up while showering.Etacs requirement of the shower chair is that it should be able to support a user with a weight of 100 kg, the chair shouldn’t have any outrigger, optional should be armrests and backrest. The seat should be mountable in existing bathrooms, and act as a complement for the current shower seats sold by Etac. It’s very important that the result is good looking, and appealing to new target groups.In the start of this project, the students have been carrying through a benchmarking, mainly at the NordBygg fair in Stockholm. The students have been agreeing about the lack of products with both functionality and aesthetic appealing qualities.The result is adjusted to fit the most common wall constructions in Sweden.Four concepts have been developed, and among these four, one is the final result. The final result consists of two aluminium wall rails and a plastic seat. A plastic backrest, and armrest in both plastic and stainless steel are optional.During the work, the specifications on products like these, from the Swedish institute of assistive technology, concerning strength and risks of pinching has been observed.The project has resulted in CAD-files and a model in scale 1:3, manufactured by Etac.

 • 284. Adolfsson, Pernilla
  När jag är stressad är jag inte den pedagog jag vill vara: Pedagogers stress på förskolan2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose with the study is to contribute knowledge of teacher’s thoughts of, and actions in potentially stress filled situations at preschool. The methods I’ve been using are qualitative interviews and unstructured observations of hallway situation at dressing and the transit between lunch and rest.At the interviews with the teachers it showed that none of them feels stressed but there are stress filled situations. The lunch and transit between lunch and rest is a stressful situation, where there is a lot to do, like the dishes, the teachers break and the lie-down. That moment is time-limited. The hallway situation at the time of dressing is also a stressful situation. All the children comes out in the hallway at the same time and the teachers need to help the children get dressed, change diapers on the smaller children and make sure that the older ones use the bathroom before they go outside. At wintertime there is automatically more to do due to the amount of clothes that needs to be put on.The increasing size of children in the groups is not anything the teachers can control, but the premises has to be adapted to be able to receive as many children as the county want them to have. One of the three teachers thinks that the group of children was too big. She wants to spend more qualitative time with each individual child. In that case another teacher will not help but there need to be fewer children for the area of the room. The teachers are not stressed but there are situations that are stressful.

  Keywords: Teacher, stress, transit situation, group size of children

 • 285. Adolfsson, Pernilla
  et al.
  Sjörin, Sandra
  Den anställdes arbetsupplevelse och inställning till arbetet - en studie inom fastighetsmäklarbranschen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vad är det som motiverar individen till handling? Enligt forskare kan det vara olika behov som styr individen som exempelvis hunger och trygghet, men individen har även behov på arbetsplatsen som t ex lön och sociala relationer. Forskare har kommit fram till att individens prestation i arbetet påverkas av lönen. Det har dock visat sig att bl a grupptillhörighet och erkännande är viktigare för individens effektivitet och välbefinnande. Denna kandidatuppsats syftar till att skapa förståelse för hur de anställda upplever sin arbetssituation, vilken inställning de har till arbetet samt om arbetssituationen påverkar denna inställning. Vi har vänt oss till olika kontor, småföretag, som ingår i en koncern inom fastighetsmäklarbranschen där vi intervjuat sju anställda, både mäklare och mäklarassistenter. Vi har kommit fram till att den anställde mäklaren till stor del har en engagerad inställning till arbetet, men även till viss del en instrumentell. Den anställde mäklarassistenten har en instrumentell inställning till arbetet och till viss del en engagerad inställning. Vidare har det framkommit att arbetssituationen och då framför allt egenkontrollen har en inverkan på den anställdes inställning till arbetet.

 • 286.
  Adolfsson, Petra
  Karlstad University.
  Motivation till läsning: En fallstudie av fem lektioner i läsning i årskurs ett2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 287. Adolfsson, Petra
  et al.
  Bodiroza, Verica
  Ingenmansland - en undersökning av kandidaternas upplevelse av stödprogrammet Karriär och utveckling2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 288.
  Adolfsson, Pontus
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Sylvaner, Joakim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Förtätning som planeringsideal: En studie om relationen mellan förtätning och hållbarhet i Karlstads kommun2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Densification is a recurring approach in municipal urban planning. This means that local districts are tied to other parts, such as the center core. The densification is an ideal that arose in connection with the criticism of its opposite, sprawl. The sprawl has been considered a major inconvenience as it means that people and places are separated from one another and increases the distances. However, the theories goes apart. Far from all, considers that densification means sustainable development, such a development where all sustainability aspects get the same space. In recent decades, densification has become increasingly popular and today it is often the ideal for a sustainable city, but the question is whether it is truly sustainable or not?

   

  The previous research which forms the basis of the study has been obtained to gain increased understanding and objectivity to the pros and cons of densification. The purpose of the study is to give the reader and ourselves an understanding of how densification as a planning ideal affects Karlstad municipality's social and ecological sustainability as well as results of increased durability due to densification can be demonstrated by measurements and analyzes. The questions thus are of such a nature that they can answer our purpose. What advantages and disadvantages involves densification in the municipality, how and in what way is social and ecological sustainability calculated and can sustainability be legitimized in densification? The method used for collecting empirical results is qualitative. Thus, the selected methods are text analysis of municipal regulatory documents as well as an interview study with municipal officials and politicians.

   

  Based on earlier theories and research, our analysis of the empirical material shows results of that there are both advantages and disadvantages with densifying measures, and that the economic dimension prevail in decisions rather than the ecological and social aspects. Even if the answers to the questions in this analysis, shows both positive and negative consequences, it is not possible to conclusively say that they can be attributed to densification unless there are measurements and analyses on sustainable results. Every city is different, which also includes Karlstad. It is therefore, according to us, not entitled to claim that densification in Karlstad leads to sustainable development until the municipality can report results that can demonstrate that densifying measures in fact has strengthened the social and ecological as well as economic sustainability.

 • 289.
  Adolfsson, Rasmus
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Utformning av en infästningsstandard: En utveckling av kvalitetsarbetet hos Nordmarkens Fasader AB2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the construction industry today is increasing the demands on its actors and procedures to ensurethe quality of the final product, the work on quality assurance has increased in a greater degree.Quality assurance involves a systematic approach that often follow a specific quality system orquality mark. That this is conducted is often demonstrated by a certain certification.Nordmarkens Fasader in Töcksfors is a manufacturer and installator of windows, doors, walls androofs in aluminum and glass. To ensure the quality of their products, they work for the P-markingsystem that later allows them to P-label their products. The P-mark is the Science Partners ownquality mark and proves, among other things, that the product complies with statutory or regulatoryrequirements but also in most cases higher standards demanded by the market.In their work, Nordmarkens Fasader follows a quality manual, which in its turn is modeled after therules for P-marking. This is the official summarized description of the P-marking and contains orrefers to all the documents and document types included in the quality system of NordmarkensFasader.For the products of Nordmarkens Fasader to be developed a further step in working towards a goodquality and function, they want to establish drawings that deal with attaching elements in the wall, inthe quality manual. All this to get better track of what happens to the product after manufacture.Something that makes this even more important is that they do not always handle assembly of theirproducts. A standard of attachments in this case would result in that they can influence whathappens after manufacture. To achieve this it was necessary for a standard of attachments ofelements to be designed and then also integrated in the quality manual.Because there are many wall types to choose from, the most common and most abundant of thesewas elected. It all resulted in a number of standard drawings showing where some of the products ofNordmarkens Fasader should be attached in the selected wall. For this to be put into use in everydaylife it also had to be integrated into the quality manual. In addition to these standard drawings, themanual were changed while new documents also were created in this. All to achieve the best resultswith the quality work at Nordmarkens Fasader.This work will serve as a basis for future work on attachment drawings, in the quality manual, asthere is interest in bringing in multi-wall types in this.

 • 290.
  Adolfsson, Robin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Attityd till socker: En kvantitativ studie om förskolepersonals och vårdnadshavares attityder till socker i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vårdnadshavares och förskolepersonals syn på socker i förskolan. I studien användes en enkätundersökning som riktade sig till vårdnadshavare med barn i förskola och förskolepersonal. Respondenterna nåddes genom Facebook-grupper. I studien deltog 372 deltagare, 173 av respondenterna var vårdnadshavare till barn i förskola och 199 var förskolepersonal. Resultaten från enkäten ämnad för vårdnadshavare visade att de hade en generellt neutral till negativ attityd till socker. Vårdnadshavare tyckte att humöret hos deras barn var det som påverkades mest efter sockerintag, dock märkte 28 % ingen större skillnad hos deras barn.  Resultaten visade att förskolepersonal generellt hade en negativ till neutral attityd till socker i förskolan. Förskolepersonalen tyckte att barnens energi var det som påverkades mest efter intag av socker. Trenden enligt de som arbetar i förskolan är att sockerkonsumtionen i förskolor är nedåtgående och många beskrev sin egen förskola som sockerfri. 

 • 291.
  Adolfsson, Robin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Jönsson, Caroline
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Är SundaHus materialklassning kompatibel med Miljöbyggnads, BREEAMs och LEEDs materialkrav?: En studie om SundaHus miljöklassningar.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We live in a society where there is a shortage of housing and the demand for new and sustainable buildings is growing. The houses that are being built today are focused on being energy efficient to save resources. Something that is forgotten is the choice of materials to house constructions. Materials can affect nature and people from the cradle to the grave by for example material hazardous components. The certification systems Miljöbyggnad, BREEAM and LEED have been checked and their material criteria have been defined. Through a selection of construction materials taken from SundaHus a review has been made of these materials towards the certification systems´ criteria on materials to see if they are compatible. The minority of the criteria were reviewed to separate materials and could be verified in SundaHus. Almost all materials passed the criteria that could be used of Miljöbyggnad and BREEAM regardless of classification in SundaHus. None of the LEED criteria were compatible with SundaHus for separate materials. The fact that the worse classifications in SundaHus could pass the criteria that were reviewed indicates that the requirements in environmental certification systems are too low. Higher and more demands should be made on individual materials and the hazardous substances in them.

 • 292. Adolfsson, Sandra
  Matematikverkstad: hur kan lärare och elever arbeta där?2010Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The starting point of this work has been to get knowledge about teachers working in a mathematical workshop with the students. I also wanted to investigate what students think about math, both within the workshop and in traditional teaching.

  To achieve this I chose to interview a teacher in charge within the framework of a mathematical workshop, and six students in the 5th grade. I also did a lesson observation with the purpose to see how well the teacher’s tutoring agrees with the results of the interview.

  In this study I have discovered that the lessons in the mathematical workshop are planned after what the students are working with in the textbook. The teacher opens the lessons with the whole class and then splits it up in groups. In the interview the respondent conveys the importance of discussions among the students where they can explain their thoughts, especially for the weaker students that, thanks to the discussions are able to show their knowledge more. This is something I did not see during my lesson observation, however. The students also seemed to miss this when I spoke to them in the interview. They describe that they cannot see the connection between what they learn in the workshop and the textbook.

 • 293. Adolfsson, Sara
  et al.
  Lönnberg, Erika
  Upplevelse av livskvalitet hos patienter med multipel skleros - en systematisk litteraturstudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 294. Adolfsson, Stefan
  Kvalitetssystem - rutiner för ritningsändringar och ritningsfel1998Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att försöka skapa rutiner som skall vara behjälpliga vid hanteringen av ritningsändringar och ritningsfel. Rutinerna skall dels underlätta för företaget och dels säkerställa att kunden ska kunna förlita sig på ett bra utfört arbete trots begärda ändringar. Det som är viktigt är att försöka genomföra ändringar utan att störa övrig produktion och att inte få för stor senareläggning av leverans. Alla kostnader för gjorda ändringar debiteras den kund som begärt dem, samma gäller för ritningsfel orsakade av kund. Vad man många gånger bortser ifrån är de konsekvenskostnader som uppstår. Störningar i en tillverkningsprocess innebär kostnader och dessa konsekvenskostnader underskattas ofta grovt. (2) Jag har medvetet bortsett från de konsekvenskostnader som uppstår för företaget men det är ofrånkomligt att det blir störningar i samband med ritningsändringar och ritningsfel. Dock kan man med hjälp av rutiner försöka minimera konsekvenserna. De rutiner som jag tagit fram är ett förslag. Implementeringen av kvalitetssystemet beräknas ske under Februari 1999 och därför vet jag inte om mitt förslag kommer att införlivas i systemet.

 • 295. Adolfsson, Thomas
  et al.
  Törnqvist, Olof
  Viktiga faktorer för att uppnå bra och effektiv uppföljning i ett byggprojekt2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vilka faktorer bör finnas med i ett uppföljningssystem för att det lättare ska gå att följa upp produktionsplaner och budget i ett byggprojekt? Genom en identifiering av dessa faktorer kan bättre uppföljningar göras och kontroll av verksamheten kan fås i ett tidigt skede innan problem uppstår. I detta arbete presenteras en sjustegssystematik som utarbetades på 1960 – talet för att kunna styra ett byggprojekt mot uppsatta mål inom kvalitet, tid och ekonomi. Den behandlar de tre stora momenten; förbereda, planera och genomföra som ingår i en entreprenörs arbete. Efter detta beskrivs byggprocessen – från förfrågan till avslutat projekt i en generalentreprenad. Här tas de stora och viktiga momenten i anbudsskedet, byggstart, byggskede och produktions-, ekonomiuppföljning upp. Bland annat behandlas vilka styrande planer som tas fram i respektive skede i processen, där några av de viktigaste är kontrakttidsplan, huvudtidplan, arbetsplaner, tidplaner, organisationsplaner och uppföljningsplaner. Dessa ligger till grund för att projektet ska kunna följas upp och styras inom resursbehov, kvalitet, tid och ekonomi. En strävan i alla projekt är att alla nyckelaktiviteter ska utföras i rätt tid, med bästa metod och resursinsatser, samt med bra samordning. I uppföljningsskedet bör den kunskap som fåtts under entreprenaden återföras in i en intern databank i företaget. Analyser av produktionen sker både internt inom företaget samt externt med inblandade underentreprenörer i projektet. Här analyseras bland annat hur organisationen och arbetsmetoderna fungerade, samt viktiga nyckeltal som berör kostnader, åtgångstal och enhetstider enligt företagets kontoplan. I detta arbete redovisas de viktiga faktorer som vi anser är nödvändiga för att uppnå god produktionsuppföljning i ett byggprojekt. Genom intervjuer med en projektchef och tre produktionschefer på Skanska redogörs om de teoretiska faktorerna stämmer med deras uppföljningssystem. Finns alla moment med och vad görs eventuellt annorlunda?

 • 296. Adolfsson, Tobias
  Entreprenöriellt lärande i ämnet musik: Att skapa en verklighetsförankring inom musikindustrin2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 297.
  Adolfsson, Ulrika
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Frykholm, Madeleine
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Distriktssköterskans upplevelse av sin yrkesroll på vårdcentral2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Specialist nurses work on the basis of a person-centered approach, which is

  governed by several laws, including the Health Care Act. Care and care work

  aims to satisfy both individual and basic human needs, regardless of cultural and ethnic

  background. The district nurse's job at a health center includes, among other things, medical reception and telephone counseling. Aim: The purpose of the literature study was to elucidate how district nurses perceive their professional role at a primary health center. Method: A systematic literature study in which Polit & Beck's (2017) nine-step model were used. The result is based on eleven scientific papers that were found using the databases CINAHL, PubMed and SweMed +. Result: Four categories were identified that answered the purpose of the literature study: Insufficient knowledge creates uncertainty, A supportive work environment is important, Stress and lack of time affect work negatively and Creating safety for the patient.  Conclusions: The results shows that the district nursing work is a sought after profession that plays a central role in nursing and coordination at a primary health care center. The experience of the district nurses' professional role is subjective. The result also shows that the district nurses' experience are that they are proud of their professional role.

 • 298.
  Adrian, Josefin
  Karlstad University.
  Hade vi haft nån sån, då hade litteraturen funnits: Om vilka diskrimineringsgrunder som finns representerade i några förskolors val av barnlitteratur samt syftet med valen av dessa böcker2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 299.
  Adut, Sara
  Karlstad University.
  Pedagogiska metoder som förebygger läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3: En undersökning av några lärares beskrivningar av hur de tillämpar sina kunskaper i undervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to research how a group of teachers at an elementary school described the methods that they used to teach reading and writing skills in grades 1-3, including practices used to prevent reading and writing difficulties. The study was conducted by interviewing teachers, and then analyzing the findings by applying the theoretical framework consisting of the three special educational perspectives. The summarized results showed that the teachers used similar methods of practice, but that their own university education had given them dissimilar sets of knowledge and perspectives on how they performed their teachings. Teaching methods that were used to prevent reading and writing difficulties were the usage of language games during the beginning stages of literacy development, and cooperation between parents and special education teachers. Another important factor was the early identification of pupils who faced challenges in reading and writing difficulties. Some of the results matched previous studies in the same area. An additional finding found is that teachers’ education has changed, as well as their status over the past twenty years, which has had an effect on their occupation. 

 • 300.
  Aeyadi, Amin
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Mechanical and Materials Engineering.
  Formation of protective lubricious oxide layers on the surface of nitrogen alloyed steels in self-mated sliding2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
3456789 251 - 300 of 49514
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf