Change search
Refine search result
440441442443444445446 22101 - 22150 of 22400
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 22101. Ågren, G.I.
  et al.
  Wikström, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Energy, Environmental and Building Technology.
  Modelling carbon allocation - a review1993In: New Zealand Journal of Forestry Science 23(3): 343-353 (1993)Article in journal (Refereed)
 • 22102. Åhgren, P.
  et al.
  Jakobsson, Andreas
  A Study of Doubletalk Detection Performance in the Presence of Acoustic Echo Path Changes2005Conference paper (Refereed)
 • 22103. Åhgren, P.
  et al.
  Jakobsson, Andreas
  Study of Doubletalk Detection Performance in the Presence of Acoustic Echo Path Changes2006In: IEEE Transactions on Consumer ElectronicsArticle in journal (Refereed)
 • 22104.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nohlberg, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Bergström, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhet från ett samhällsperspektiv2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en studie genomförts med syftet att komplettera resultatet från en tidigare genomförd förstudie (Åhlfeldt m.fl., 2014) med en analys av kompetensförsörjning och kompetensbehov på informations­säkerhetsområdet från ett samhällsperspektiv. Arbetet har genomförts av forskare från två lärosäten, Högskolan i Skövde och Karlstad Universitet, samt inom tre forskningsdiscipliner: pedagogik, informationssäkerhet och företagsekonomi.

  Uppdraget har varit att besvara följande frågeställningar:

  • Vilka är kompetensbehoven för att ha en god och balanserad informationssäkerhet som bidrar till samhällets informationssäkerhet?
   • Samtida kompetensbehov (nuläget)
   • Framtida kompetensbehov
   • Hur ska nödvändig kompetens erhållas och på vem ligger ansvaret?
   • Utifrån ovanstående frågeställningar, vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna?

  Arbetet har genomförts i form av fokusgrupper med representanter från myndigheter och företag som har en nära verksamhetskoppling till samhällets informationssäkerhet och som är viktiga för att samhällets informationssäkerhet ska fungera.

  Resultatet visar att det finns stora brister avseende informationssäkerhetskompetens på alla nivåer i samhället. Tre tydliga områden pekas ut 1) nationellt - ökat behov av starkare styrning och ledning samt kravställning 2) organisation - ökat behov av kompetens från ledning till medarbetare men med starkt fokus på kompetenshöjande åtgärder på ledningsnivå samt vid upphandling och 3) medborgarperspektivet där framförallt skolområdet lyfts fram som ett viktigt insatsområde för kompetenshöjande åtgärder.

  För att uppnå nödvändig kompetens krävs utbildningsinsatser på alla ovan angivna områden. Dels utbildningar på akademisk nivå för informationssäkerhetsexperter men även övriga utbildningar inom t ex juridik och ekonomi. Även yrkesverksamma på organisationsnivå behöver riktade kompetenshöjande åtgärder som sätter informationssäkerhet i fokus utifrån organisationens verksamhetsbehov, allt ifrån ledningsnivå till medarbetarnivå.

  Resultatet visar även att ansvaret för samhällets kompetensförsörjning för informationssäkerhet ligger även den på alla ovan nämnda tre områden men med tydlig betoning på nationell nivå. Här betonas behovet av nationella krav för att medvetandegöra och lyfta informations­säkerheten i samhällsviktig verksamhet för att nå så många medborgare som möjligt.  

  Förslag på framtida arbete avseende utveckling av metoder för framtida studier av kompetensförsörjningen pekar främst på metoder för att angripa bristen på helhetssyn samt kompetensförsörjning för management och medborgare.

 • 22105.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Björck, Fredrik
  Stockholms Universitet.
  Förstudie kompetensbehov informationssäkerhet2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en förstudie genomförts med syftet att sammanställa forskningsresultat om kompetenshöjande åtgärder inom informationssäkerhetsområdet för att kartlägga utbildningsbehov och identifierade nyttoeffekter. Arbetet har genomförts av forskare från tre olika lärosäten, Högskolan Skövde, Karlstad Universitet och Stockholms Universitet, samt inom tre forskningsdiscipliner nämligen pedagogik, informationssäkerhet och företagsekonomi.

  Förstudien har haft i uppdrag att besvara följande frågeställningar:

  • Hur definieras kompetens?

  • Hur mäter man kompetens?

  • Hur skiljer sig olika typer av utbildningsinsatser avseende nyttoeffekter? Vilka erfarenheter,

   utvärderingar förklaringsfaktorer kan identifieras?

  • Hur och i vilken utsträckning tillgodogörs olika typer av utbildningar?

  • Vad kännetecknar framgångsrika utbildningsinsatser?

   Resultatet visar att kompetensbegreppet är svårdefinierat och det finns ingen tydlig definition av begreppet. Ett försök till en sammanfattande beskrivning av kompetensbegreppet utifrån granskningen är att kompetens innebär en viss uppsättning kunskaper, färdigheter, etik och attityder i en viss kontext. Kompetens innefattar både egenskaper och intentioner där egenskap inkluderar kunskap och färdighet, och intentioner innefattar etik och attityder. Allt måste dock relatera till en kontext och alltid ses i sitt sammanhang.

   Ytterst få studier har fokus på mätning av kompetens både generellt och inom informationssäkerhetsområdet. De studier som genomfört någon form av mätning mäter främst kompetens utifrån det akademiska fältet och då i första hand utifrån ett kunskapsperspektiv. Forskning av mätning på yrkesverksamma är minimal inom de sökområden som granskats i denna förstudie.

   Avseende kompetensbehov, nyttoeffekter, erfarenheter och framgångsfaktorer visar granskningen att framgångsfaktorer generellt är när utbildningsinsatserna för yrkesverksamma har ett praktiknära fokus. Motivationen och engagemanget hos de som går en utbildning är av avgörande betydelse. Det går inte direkt att avgöra vilka utbildningstyper eller aktiviteter som är av störst betydelse utan granskningen visar att en kombination av olika utbildningsformer och aktiviteter är att föredra. Vidare är dialog och diskussion i den dagliga verksamheten av stor betydelse för att bygga upp en hållbar säkerhetskultur i organisationen. Den s k tysta kunskapen ska inte underskattas utan behöver tas i beaktande och stödjas.

   Ytterligare är ledningens engagemang, delaktighet och stöd för utbildningens genomförande av avgörande betydelse om en utbildning ska uppnå en tydlig effekt i verksamheten.

   Granskningen visar att det finns behov av ytterligare forskning avseende kompetensbehov och på vilket sätt olika utbildningsinsatser ger effekt i organisationer. Förslag på ett diskussionsunderlag för framtida arbete har tagits fram. Förslagen innefattar bl a behov av kompetensanalyser, metoder och verktyg för att mäta utbildningseffekter, riktade kompetenshöjande insatser för managementnivån, longitudinella studier för uppföljning av effekter samt utveckling av metoder och verktyg för ett situerat lärande.

  Granskningen har genomförts inom olika disciplinområden vilket har uppfattats mycket positivt av de deltagande forskarna. Eftersom informationssäkerhet är ett interdisciplinärt område krävs också att bredare perspektiv och ytterligare discipliner bör ingå i framtida fördjupade analyser i området. Exempel på tillkommande discipliner är beteendevetenskap, psykologi och juridik. Behovet av kompetens inom informationssäkerhetsområdet lär inte minska i framtiden och ytterligare forskning behövs för att rätt utbildning ska nå rätt person vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

  Skövde i mars 2014

 • 22106.
  Åhlström, Pär
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Recension av Richard Berglund, Engagemang efterfrågas: Hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean (Doktorsavhandling. Skrifter från Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, nr 8, 2010).2011In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 17, no 3, p. 73-76Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22107.
  Åhlström, Pär
  Handelshögskolan, Stockholm.
  Recension av Richard Berglunds publikation Engagemang efterfrågas: Hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean2011In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 17, no 3, p. 73-76Article, book review (Other academic)
 • 22108.
  Åhäll, Karl-Inge
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Berg och jord i Edsleskog2003In: Edsleskogs socken - från medeltid till nutid / [ed] Fransson, Torsten, Mellerud, 2003Chapter in book (Other academic)
 • 22109.
  Åhäll, Karl-Inge
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Eksjötonaliten -- en feldaterad sen-svekofennisk intrusion eller en viktig länk mellan storskalig TIB 1- magmatism och den stegvisa gotiska krustatillväxten2002Report (Other academic)
 • 22110.
  Åhäll, Karl-Inge
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Interorogen magmatism i Göteborgsområdet och dess geodynamiska signifikans2003Report (Other academic)
 • 22111.
  Åhäll, Karl-Inge
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Connelly, J.N.
  Long-term convergence along SW Fennoscandia: 330 m.y. of Proterozoic crustal growth2007In: Precambrian ResearchArticle in journal (Refereed)
 • 22112.
  Åhäll, Karl-Inge
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Connelly, J.N.
  Brewer, T.S.
  Transitioning from Svecofennian to Transcandianian Igneous Belt (TIB) magmatism in SE Sweden: Implications from the 1.82 Ga Eksjö tonalite2002In: GFF, Vol. 124Article in journal (Refereed)
 • 22113.
  Åhäll, Karl-Inge
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Connelly, J.N.
  Brewer, T.S.
  Two extraordinary magmatic records in Proterozoic Baltica; 330 Ma of near-continuous growth and 460 Ma of episodic additions of mantel-derived components. Abstract. The 26th Nordic Geological Winter Meeting2004Conference paper (Refereed)
 • 22114.
  Åkerberg, Björn
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Bredbandsutbyggnaden: en studie av attityder och förväntningar i Värmland2005Report (Other academic)
 • 22115.
  Åkerberg, Erica
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Åkerberg, Björn
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Bredbandsutbyggnaden i Värmlands län: en studie av effekter på fyra orter2006Report (Other academic)
 • 22116.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  7B har ingen webbtidning2005Book (Refereed)
 • 22117.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Den vidgade yttrandefriheten1989Report (Other academic)
 • 22118.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Eleven som journalist - Publicistiskt arbetssätt2006Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22119.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Elever syns på nätet: Multimodala texter och autentiska mottagare2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is based on the notion that all students are likely to have a computer of some kind as their primary tool at school within a few years. The overall aim is to contribute to the knowledge of what this development of computer-assisted multimodal text production and communication on and over the net may entail in a school context.

  The study has an abductive approach drawing on theory from Media and Communication studies and from Pedagogy - particularly on media pedagogy, multimodality, storytelling, conversation research and deliberative democracy – and is based on a DBR project in three schools. The empirical data are retrieved from four school classes, school years 4 and 5, with good access to computers and digital cameras. The classes have used the class blogs to tell the blog visitors about their school work and Skype to communicate with other classes in Sweden and Tanzania. A variety of research methods was employed: content analysis of texts, observations with field notes and camera documentation, interviews with individual students, group interviews with teachers and students, and a small survey. The study is essentially qualitative, focusing on students’ different perceptions. A small quantitative study was conducted to determine if any factors and variables could be linked to each other and to enable comparisons of the surveyed group with other research results.

  The results suggest that more computers at school offer more opportunities for real-life assignments and the chance to secure an authentic audience to the students’ production; primarily the students’ parents and relatives, students in the same class and at other schools. A theoretical analysis model to determine the degree of reality and authenticity in various school assignments was developed.

  The results also indicate that having access to cameras for documenting various events in the classes and to an authentic audience can create new opportunities for storytelling that have not been practiced previously at school. The documentary photo invites a viewer into the present tense of the image and the location where the picture was taken, whoever took the picture. It is used by the students and here too, a model has been developed to describe this relationship.

  The study also focuses on the freedom of expression and democracy. One of the more unexpected findings is that the students in the study did not see that they can influence other people’s perceptions or change various power structures through communication on the web, neither in nor outside of school.

 • 22120.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Elevers foton i sociala medier från klassrummet: Om skrivandet och lärandet kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier2011In: Elevers foton i sociala medier från klassrummet: Om skrivandet och lärandet kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier, 2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2010/11 genomför jag ett forsknings- och utvecklingsprojekt runt sociala medier ifyra klasser i årskurs 4 (tioåringar) i Karlstad kommun med stöd från Internetfonden,Karlstads universitet och Åbo Akademi i Vasa. Sociala medier i detta sammanhang är enpublik klassblogg i var klass och Skype som direktkommunikationsverktyg mellan olikasvenskspråkiga klasser i flera länder.Den första erfarenheten i detta projekt var att barn i den aktuella åldern behöver egnabilder och framförallt foton för att kunna kommunicera över nätet. Utan bilder blir ocksåbarns berättelser kring skolarbetet ointressanta för andra att läsa; det här vet barnen.Med bilder och inte minst fotografier, skapas nyfikenhet, och fotografierna blir också ettbevis på äkthet; vi har träffat den här personen, det här är den första blåsippan eller detvar just Anna som här vann löpartävlingen. Med kameran som redskap skapas en nyberättarresurs, samtidigt som fotograferandet i sig kräver en egen kompetens.Frågeställningarna i detta forskningsprojekt handlar om hur elever ser på sin egentextproduktion, i vid bemärkelse, när mottagaren finns utanför klassrummet. Genomstödet från Internetfonden kunde kameror köpas in under mars 2011 och på detta sätthoppas jag att den övergripande frågeställningen kan både breddas och fördjupas till attomfatta flera olika yttryckssätt. Projektet är således i ett mycket tidigt stadium och idetta konferensbidrag kommer jag endast att kunna ge några exempel på hurkamerorna använts i klassbloggen. Utifrån dessa exempel för jag teoretiska resonemangkring hur barns egna foton på en publik klassblogg kan påverka undervisningen ochelevernas upplevelse av skolarbetet. Projektet undersöker således hur dessamultimodala uttryckssätt påverkar barns förmåga till berättande och hur dessa estetiskasätt att uttrycka sig på påverkar intresset för läsning och skrivning – och även omvänt.

 • 22121.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Guide till akademiskt skrivande: Om att skriva rapporter, uppsatser och självständiga arbeten på universitet och högskolor2017 (ed. 2.0)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22122.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Internet publishing as a didactic method2005Conference paper (Refereed)
 • 22123.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Klassen i dialog med omvärlden: Pedagogiska vinster när skolan syns på nätet2013Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22124.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Publicistiska arbetssätt i skolan2008Book (Refereed)
 • 22125.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Pupils motivation to net publishing2007Conference paper (Refereed)
 • 22126.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Social media and the boundless classroom: A multimodal design theoretical perspective on young students’ use of blogs and digital cameras in their school work2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I will, from a multimodal perspective, examine how social media maychange the relationship between students' own-produced texts and the schoolsubject that is studied. I will also discuss some empirical observations from learningsettings and argue that use of photographic practices combined with the publishingof students’ school work in social media stimulates students' written textproduction.With the introduction of user friendly and cheap digital cameras in the classroom,together with computers, the opportunities for students to combine their ownphotos with written text, changes drastically. From multimodal and designtheoretical perspective, school work can be seen as text production (in the widestsense) and a transformation of others texts and students’ own experiences to newforms of text, a process that also involves a performance where the student'sknowledge is reflected. With the class blogs and wikis students are able to showtheir work for an audience that not share all the knowledge and experiencesdescribed in the text; something that otherwise usually is the case in a classroomwhen the text is submitted to the teacher.

 • 22127.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Social media in the classroom: Different perspectives on young students’ use of blogs and digital cameras in their school work2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper I will, from a multimodal perspective, examine how social media maychange the relationship between students' own-produced texts and the schoolsubject that is studied. I will also discuss some empirical observations from learningsettings and argue that use of photographic practices combined with the publishingof students’ school work in social media stimulates students' written textproduction. This way to create multimodal texts, also changes the language, awayfrom the facts list, and in favour of narrative.With the introduction of user friendly and cheap digital cameras in the classroom,together with computers, the opportunities for students to combine their ownphotos with written text, changes drastically. From multimodal and designtheoretical perspective, school work can be seen as text production (in the widestsense) and a transformation of others texts and students’ own experiences to newforms of text, a process that also involves a performance where the student'sknowledge is reflected. With the class blogs and wikis students are able to showtheir work for an audience that not share all the knowledge and experiencesdescribed in the text; something that otherwise usually is the case in a classroomwhen the text is submitted to the teacher.

 • 22128.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Sociala medier och naturvetenskaplig undervisning: Om hur faktatextskrivandet och den naturvetenskaplig undervisning kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under 2010/11 genomför jag ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring socialamedier i fyra klasser i årskurs 4 (= 10-åringar) i Karlstad; en publik klassblogg i varklass och Skype som direktkommunikationsverktyg mellan olika svenskspråkigaklasser i flera länder. Frågeställningarna i detta projekt kretsar kring hur elever ser påsin egen textproduktion när mottagaren av skolarbetet finns utanför klassrummet;på nätet. Projektet undersöker också hur en kombination av elevers egna fotografieroch skrivna texter påverkar barns berättarförmåga. Till projektet har jag kunnatanskaffa kameror och mikroskop men USB-kamera och avsikten med detta är att geeleverna fler sätt att kommunicera och utveckla sitt berättande på, inte minst inomnaturvetenskap. Frågan som ställs här är om sociala medier, i kombination medfotograferande, kan användas i undervisning om naturvetenskap och vad som i så fallär skillnaden mellan detta sätt att producera texter och redovisa sina kunskaper ijämförelse med den traditionella undervisningen.

 • 22129.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Texter från klassrummet och ut på nätet2008In: Svenskläraren nr 2 - 2008Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22130.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Ungas lärande i sociala medier2011In: Unga nätmiljöer: Nya villkor för samarbete och lärande / [ed] Alexandersson, Mikael & Hansson, Thomas, Studentlitteratur, 2011, p. 24-42Chapter in book (Refereed)
 • 22131.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Wiping out the White board in China2010In: Abstracts: Active Citizenship : NERA's 38th Congress, Malmö: Malmö Högskola , 2010, p. 68-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  To have class room lessons in mathematics over the Internet in Göteborg and Shanghai at the same time.Online classrooms and distance education have been developed and discussed a lot during the last ten years; i.e. online lectures from one teacher to a group of distance students. But connecting two classrooms with each other on a regular basis through video conferencing and programs like Skype, are more of an exception. The question is why. After all, this technique has been around for a while; it is easy and works rather well even over rather poor conditions.A teacher in mathematics in Göteborg and her high school class has on a monthly basis a couple of lessons together with a high school class on the same level in Shanghai in China and she has taken the Skype technique a bit further. Today she works with a SmartBoard solution, where these electronic whiteboards are simultaneously updated, in China and in Sweden, together with sound and video connection with Skype and text messages on MSN. Between the lessons the students keep in touch with each other through MSN and e-mail.This poster will describe one of these events with photos together with interviews with students and teachers; hopefully on both ends. One part of the poster will conclude pros and cons, possibilities and problems and ask questions about what other advantages such a cooperation between class rooms can have apart from a deeper mathematical knowledge.

 • 22132.
  Åkerlund, Dan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Yttrandefrihet - för alla?1993In: Om medieverkstäder, lokal-TV och annat / [ed] K. Stigbrand, 1993Chapter in book (Other academic)
 • 22133.
  Åkerlund, Dan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Enochsson, Ann-Britt
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Learning design when the classroom goes online2010Conference paper (Refereed)
  Abstract

  The Internet is increasingly being used by educators and educational institutions not only for information seeking, but also for communication and publishing students work. This paper explores how this can affect the learning situation and how we can understand the difference between an assignment carried out by a student and which is handed over directly, and only, to the teacher, compared to something that will be published and public on the net.

  The Learning Design Sequence developed by Selander (2008) has been used as an analytical tool when analyzing 5 examples from schools using web 2.0. Not having the teacher as the only addressee for a school assignment changes the value of the work and opens up for further development of knowledge, and we argue that the Selander model in some cases can be extended, when the classroom goes on line.

 • 22134.
  Åkerlund, Ulrika
  Umeå universitet.
  Buying a Place Abroad: Processes of Recreational Property Acquisition2013In: Housing Studies, ISSN 0267-3037, E-ISSN 1466-1810, Vol. 28, no 4, p. 632-652Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the search for the good life,’ moving to warmer destinations is a growing trend among affluent individuals from the northern parts of Europe and North America. Induced by quality-of-life drivers, property acquisition is an integral part of this search. Property acquisition behavior has earlier been conceptualized in various models of consumer behavior; however, these models are not sophisticated enough to explain the multiple drivers and complexity of lifestyle- and leisure-led acquisitions, especially if they are international in scope. In this paper, the process of recreational property acquisition is explored, based on thematic analysis of in-depth interviews with Swedes in Malta. Acquisition is found to be influenced by both internal drivers and motives, and external factors that are highly contextualized. This study explains the importance of the contextual frameworks and external influences on decision-making, and conceptualizes the process of international recreational property acquisition.

 • 22135.
  Åkerlund, Ulrika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Gold of Lapland: Turismutveckling - det goda exemplet i Västerbotten2009Report (Other academic)
 • 22136.
  Åkerlund, Ulrika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013). Umeå universitet.
  Selling a place in the sun: International property mediation as production of lifestyle mobility2012In: Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, ISSN 1303-2917, E-ISSN 2156-6909, Vol. 23, no 2, p. 251-267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Buying property abroad is not a new phenomenon, but academic research into the complexities of international property mediation is underdeveloped. This paper adopts a wide perspective on lifestyle-driven mobilities, including the semi-permanent relocation of Swedes to warmer destinations in the Mediterranean and other regions, and explores the functions of international property mediation. On the basis of data gathered from interviews with property agents, the objectives are to describe the organization of the international property sector, to understand the mediating roles of property agents, and position property mediation as production of lifestyle mobility. Property agents are understood to play a crucial role as intermediaries, influencing the client’s decisions by combining instrumental, interactionary, communicative, and social functions of mediation. Because of their superior expertise on property transaction procedures and regulations, area characteristics and contact networks, agents may influence clients’ decisions; however this also depends on their skills in interpreting client expectations and experiences, and the ability of the client to manage the process themselves.

 • 22137.
  Åkerlund, Ulrika
  Umeå universitet.
  Strategic lifestyle management in later life: Swedish lifestyle movers in Malta seeking the ’best of both worlds’2017In: Population, Space and Place, ISSN 1544-8444, E-ISSN 1544-8452, Vol. 23, no 1, p. 1-13, article id e1964Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In affluent societies, an active choice of lifestyle is increasingly becoming an option. With increased possibilities for mobility, opportunities to lead a good life can be accessed across global space. However, lifestyle management is largely directed and constrained by structural frameworks, and movers have to allocate resources and experience in order to manoeuvre structures and make optimal lifestyle choices. This paper explores how residential mobility may be used as a resource to gain access to opportunities. Based on thematic analysis of in-depth interviews, this is performed by exploring the experiences of Swedish lifestyle movers in Malta, in their tailoring of mobility practices that allow them to enjoy opportunities for the good life in both countries. The research questions that have guided this study are as follows: (a) What does the good life comprise? (b) How are structural frameworks surrounding opportunities for lifestyle management perceived by movers? and (c) In what ways do movers actively tailor their mobility practices to achieve the good life? The results show that movers are highly engaged in tailoring their access to opportunities through place fixity, such as permanent residency and social integration, and through routinised and timed mobility practices.

 • 22138.
  Åkerlund, Ulrika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013). Umeå universitet.
  The Best of Both Worlds: Aspirations, Drivers and Practices of Swedish Lifestyle Movers in Malta2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  It has often been claimed that contemporary societies are shaped by globalization; the rapid interconnections of societies, economies, markets, flows and information potentially linking all places in the world to each other. In search for experiences, variation, escape or comfort, individuals are travelling, circulating, and migrating between places, challenging the notions of ‘home’ and ‘away’, ‘everyday’ and ‘extraordinary’. This thesis addresses the ways lifestyle-led mobilities are produced and performed, by studying the mobility trajectories and experiences of Swedes dividing their time seasonally between Sweden and Malta. It explores how movers are faced with a structural framework that both facilitates and directs their choices concerning mobility, and how they interpret and respond to these structures. It also explores the imaginaries, meanings, and feelings for place, identity, and lifestyle that the movers negotiate through their mobility practices and through the links they create and sustain in places. Thus, this thesis is situated in an evolving field of research on lifestyle mobilities. Lifestyle mobilities are here defined as those mobility practices undertaken by individuals based on their freedom of choice, of a temporal or more permanent duration, with or without any significant ‘home base(s)’, that are primarily driven by aspirations to increase ‘quality of life’, and that are primarily related to the individuals’ lifestyle values. The thesis is based on four individual papers exploring different aspects lifestyle mobility. The aim is to understand how production and performance aspects of lifestyle mobilities are related, and how notions of identity and belonging are negotiated in relation to lifestyle mobility practices. The production aspect relates to those structures and frameworks that create, facilitate, or sometimes delimit opportunities for lifestyle mobility while the performance aspect focuses on individual agency and meaning of lifestyle mobility practices. The studies are based on in-depth interviews with Swedish movers in Malta, and focus on how structural frameworks and mediations influence the ways that movers manoeuvre, manipulate or adapt to structures and influences in order to arrange their life context to achieve ‘quality of life’. A second aim focuses on the ways that movers reflect upon their identities and belongings as they travel routinely between two (or more) significant places, and how this may influence mobility practices. It is concluded that structures and mediations are both facilitating and delimiting movers’ space of choice regarding mobility decisions. Through their agency, movers negotiate their space of choice by allocating resources and experience, accessing supportive networks and tailoring their access to entitlements. The production and performance aspects of lifestyle mobility practices are interlinked in complex ways.

 • 22139.
  Åkerlund, Ulrika
  et al.
  Umeå universitet.
  Müller, Dieter K.
  Umeå universitet.
  Implementing Tourism Events: The Discourses of Umeå’s Bid for European Capital of Culture 20142012In: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, ISSN 1502-2250, E-ISSN 1502-2269, Vol. 12, no 2, p. 164-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Regional competitiveness has become a truism for many places today. In line with this “competitive discourse”, planners in Umeå, Northern Sweden, are seeking to create a “sticky” place where capital and people are attracted by enhancing the cultural sector through the hosting of events. By implementing the bid for the title of European Capital of Culture in 2014 through a positive growth-oriented discourse, it is hoped that a multitude of stakeholders will come together in a network of “co-creation”, and enhance an image of the city as a creative and gushing place with endless development possibilities. This paper studies how a development proposal is implemented among the stakeholders by seeking to create positive expectations. With a point of departure in stakeholder theory and interdiscursive analysis, this study explores the role of discourse in stakeholder dynamics and engagement. The results of this study show that implementation is not merely a marketing process, but different opinions will emerge that may contest the “official” discourse, and that the outcomes of the implementation strategy may be hard to control unless the “official” discourse is consciously elaborated to adapt to these counter-discourses.

 • 22140.
  Åkerlund, Ulrika
  et al.
  Umeå universitet.
  Pitkänen, Kati
  University of Eastern Finland.
  Hiltunen, Mervi J.
  University of Eastern Finland.
  Overvåg, Kjell
  Eastern Norway Research Institute.
  Müller, Dieter K.
  Umeå universitet.
  Kahila, Petri
  University of Eastern Finland.
  Health, well-being and second homes: an outline of current research and policy challenges2015In: Matkaliututkimus, Finnish Journal of Tourism research, ISSN 1796-1300, Vol. 11, no 1, p. 43-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Healthy living environments and housing conditions are important foci of Nordic health and welfare policies. However, policies and research on living conditions have mostly explored people’s permanent living environments, adhering to thinking about health in terms of fixity in place. What has not been acknowledged is that a considerable amount of Nordic people live in a continuous interaction of more than one place of dwelling. An illustrative example of the significance of mobile lifestyles is the use of second homes. Second home tourism is usually assumed to increase health and well-being. However, research on well-being and the health effects of second home tourism has been limited. In this paper we propose a research framework to approach second homes and well-being by identifying place and mobility as the key aspects in comprehending the relationship between health, wellbeing and second homes. Furthermore, we argue that the mobile lifestyles considerably challenge existing regulatory frameworks and provision of services as multi-local living is not systematically accounted for. Failing to acknowledge mobile lifestyles and multiple dwelling will degrade possibilities to respond to the current and long-term challenges of the distribution of health and welfare.

 • 22141.
  Åkerlund, Ulrika
  et al.
  Umeå universitet.
  Sandberg, Linda
  Umeå universitet.
  Stories of lifestyle mobility: representing self and place in the search for the ’good life’2015In: Social & cultural geography (Print), ISSN 1464-9365, E-ISSN 1470-1197, Vol. 16, no 3, p. 351-370Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent decades, mobility researchers have paid increasing attention to the flows of relatively privileged individuals whose mobility practices are largely understood to be lifestyle-motivated, consumption-led and tourism-induced (e.g. Benson, M., & O’Reilly, K. (Eds.). (2009). Lifestyle migration: Expectations, aspirations and experiences. Surrey: Ashgate; King, R., Warnes, A. M., & Williams, A. M. (2000). Sunset lives: British retirement migration to the Mediterranean. Oxford: Berg). Situated within the context of lifestyle mobilities, this paper aims to analyse the significance of place and representations of place in the movers’ stories of mobility. The mobility experiences of Swedish retirees practicing routinised and seasonal mobility between Sweden and Malta have been analysed, and this paper explores how they actively give meaning to their choices and decisions. In their narratives, the movers express their representations of themselves in relation not only to their imaginings of places and to their belongings to and engagements with these places, but also to their mobility practices. The findings contribute to a discussion of how place imaginaries and self-identities are constructed through lifestyle mobility practices.

 • 22142.
  Åkerman, Sune
  Karlstad University.
  Why do we not write historical novels in the stable?: Texts from between 1980 and 20052011In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 77, no 2, p. 174-175Article, book review (Other academic)
 • 22143. Åkesdotter Gustavsson, B
  et al.
  Nordström, Gun
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Ponser, S
  Lützén, K
  The role of affirmation in psychosocial rehabilitation after orthopaedic injuries2000In: J Orthopaedic Nurs. 2000;5:9-14Article in journal (Refereed)
 • 22144.
  Åkesson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Customers' co-creational roles: a study of resource integration in e-services2011In: European Business Review, ISSN 0955-534X, E-ISSN 1758-7107Article in journal (Other academic)
 • 22145.
  Åkesson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Role constellations in value co-creation: a study of resource integration in an e-government context2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The contribution of the present thesis is describing and explaining how value is co-created by addressing customer-employee role constellations during service encounters. There is a specific focus on customers’ and employees’ resource integration when co-creating value.

  The thesis consists of five separate papers, one of which is a literature review and four are empirical papers. The empirical papers are based on data from the public employment service and the customs service inSweden.

  The thesis offers two main contributions; the first of which is to service research by expanding knowledge of resource integration and value co-creation using e-government as the empirical context for outlining customers’ and employees’ value co-creation. The second contribution concerns which roles customers and employees enact during resource integration when value is being co-created. It was found that the roles of the employees were; interactor; customer oriented party, co-creator, and empowered party, while a customer can have the role of information integrator, accessibility needer, dialogue keeper, and/or knowledge transferee. Based on these two contributions, the thesis outlines understandings regarding role constellations in value co-creation. The role constellations suggest that customers and employees enact roles that impact how their resources are integrated. 

  Finally, the thesis contributes towards building a theory of value co-creation by proposing that the ten foundational premises of S-D logic, together with the four theoretical propositions and the role constellations presented in this thesis, should be seen as an approach to building a theory of value co-creation. Together, these three building blocks offer the following explanation as to what occurs when a customer and an employee co-create value: (1) The ten foundational premises focus on resource integration and value co-creation. (2) The four theoretical propositions offer the explanation that resource integration occurs in the context of roles since a role decides how to use the knowledge and skills. (3) The role constellations give concrete examples of how customers and employees integrate their resources to co-create value.

 • 22146.
  Åkesson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Value co-creation in e-government2011In: International Journal of Public Sector Management, ISSN 0951-3558, E-ISSN 1758-6666Article in journal (Other academic)
 • 22147.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Edvardsson, Bo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Customer roles from a self-service system perspective2018In: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 10, no 2, p. 196-210Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper aims to develop a theoretical framework of archetypical customer roles in a self-service-based system by applying role theory to understand customers’ resource integration and value co-creation efforts in practice. Design/methodology/approach: This study is based on a three-phase explorative case study of customers’ experiences of using self-service technologies at a furniture retailer. A total of 90 interviews were conducted. Findings: Four archetypical enacted customer roles during value co-creation in a self-service-based system are identified: passive non-bothered, passive hesitant, active realist and active independent. Furthermore, it is shown that these roles shape how resources become. Research limitations/implications: The challenges facing our retail practice bear similarities with those in other contexts, e.g. financial and travel industries, government or public sector service settings, in which self-service technologies are becoming more common. Therefore, this study setting enables some tentative generalizations. The case study approach, however, limits the statistical generalizability of the findings. Practical implications: The importance of understanding is that not all customers are well-equipped for co-creating value through self-service. By engaging customers and offering them guidance when they encounter difficulties in managing the value co-creation process, as well as viewing them as resource integrators and value co-creators, firms can help them enact more active roles. Originality/value: The archetypical customer roles contribute theoretically to detailing how resource integration and value co-creation can be shaped by enacted roles, an influence that has not been explicitly proposed in empirical service research.

 • 22148.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Edvardsson, Bo
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Effects of e-government on service design as perceived by employees2008In: Managing Service Quality, ISSN 0960-4529, E-ISSN 1758-8030, Vol. 18, no 5, p. 457-478Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to describe and analyse the effects of e-government on service design as perceived by employees.

  Design/methodology/approach – The study uses semi-structured interviews with middle managers and front-line employees, complemented by documentary analysis, to investigate how the introduction of e-government has affected service design in two Swedish public-sector organisations.

  Findings – The analysis reveals five dimensions of change in the design of services as a result of the introduction of e-government: service encounter and service process; customers as co-creators and sole producers of services; efficiency; increased complexity; and integration. The study discusses the significance of these findings with particular examples from transcriptions of the interviews.

  Research limitations/implications – This study is rather limited and exploratory in nature; however, it does provide useful information on the categories of change in the redesign of services for e-government and it does point the way to important avenues of future research in this field.

  Practical implications – Four practical implications flow from the present research: managers should involve both employees and customers in projects and processes during the introduction of e-government services; the services must be redesigned to ensure that the benefits of the information and communication technologies systems are fully realised; the introduction of e-government might require more time being made available to assist certain customers who are in need of extra time and support from employees; and the time that is saved as a result of the introduction of e-government must be profitably utilized by careful advance planning.

  Originality/value – The study makes an original contribution by identifying five categories of change in the design of services in the context of the introduction of e-government.

 • 22149.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Edvardsson, Bo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Role constellations in self-service based systems2013Conference paper (Refereed)
 • 22150.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Edvardsson, Bo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Tronvoll, Bård
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Customer experience from a self-service system perspective2014In: Journal of Service Management, ISSN 1757-5818, E-ISSN 1757-5826, Vol. 25, no 5, p. 677-698Article in journal (Refereed)
440441442443444445446 22101 - 22150 of 22400
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf