Change search
Refine search result
1234 101 - 150 of 158
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Kaluza, Johan
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Stefansson, Johan
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  IAS 40 - Förvaltningsfastigheter: Hur förändringen av redovisningen har påverkat revisorn2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2005 trädde det nya regelverket IAS/IFRS i kraft i EU. Detta regelverk reglerar hur noterade koncerner ska upprätta sin redovisning. I regelverket finns IAS 40 som är den standard som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. Det väsentliga med denna standard är att den tillåter värdering till verkligt värde i balansräkningen. Värderingen kan ske genom huvudregeln, den så kallade ortsprismetoden, där fastigheten jämförs med liknande objekt som avyttrats. IAS 40 tar även upp en nödlösning som innebär att uppskattade framtida betalningsströmmar diskonteras till nuvärde. Nödlösningen är den metod som främst används i Sverige.

  Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur redovisningen samt revisorns roll har påverkats efter införandet av IAS 40. Detta har vi gjort genom att använda oss av en kvalitativ metod där vi genomförde öppna individuella intervjuer. Vi genomförde en intervju med en redovisningsspecialist för att beskriva hur redovisningen har förändrats. Sedan genomförde vi ytterligare en intervju med en auktoriserad revisor i syfte att beskriva hur redovisningens förändring har påverkat revisorn.

  I vår underökning kom vi fram till att IAS 40 är en positiv förändring för redovisningen. Detta eftersom redovisningen nu speglar verkligheten mer korrekt. Men denna förändring har också medfört negativa konsekvenser. Vid värdering till verkligt värde måste ett antal antaganden göras, dessa har bidragit till subjektiva element i redovisningen. Det är revisorns uppgift att se till att dessa inte utnyttjas av ledningen för egen vinning. Vår undersökning indikerar att detta inte är möjligt, eftersom revisorerna har anpassat sig till den förändring som IAS 40 medfört. Det ingår numera i revisorernas arbete att granska att de antaganden som gjorts är korrekta.

 • 102.
  Kangasmäki, Heini
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Koskelainen, Maja
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  How Important Is an Image?: Dutch Travel Agencies' Perception of Sweden as a Travel Destination2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays, when the world feels smaller as a result of the increasing flow of information, the competition of tourism between countries is getting bigger. This has caused that the marketing of the country has become vital. It is important for the country to send out the right signals so that the tourists have the right image of a destination. Once the image has been created, it might be hard to change it.

  Scandinavian Travel Agent AB is a company arranging different trips around Scandinavia. They work as incoming agent for foreign tour operators, which they help with different types of travel arrangements in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Now they want to expand their business to other countries, and at the same time they want to identify how Sweden is seen as a tourist destination. We helped them with this by investigating travel agencies and tour operators in the Netherlands.

  Our purpose with this thesis was to find out what kind of picture the Dutch travel agencies and tour operators have about Sweden. Furthermore, we wanted to know how the Dutch market looks like considering the trips to Sweden. To be able to analyze the phenomena of image we have taken closer look at the decision- making process, which was originally created by Mathieson and Wall (1984). It contains four areas (tourist profile, travel awareness, destination resources & characteristics and trip features) that have effect on the decision making process. Since we thought that image also has a big influence on the tourists’ decision, we chose to investigate that subject as well.

  With the help of our theories we created two different questionnaires, one to Dutch travel agencies/ tour operators having Sweden as a travel destination, and one to Dutch travel agencies/tour operators not currently offering trips to Sweden. After receiving the answers we interpreted them together with our theories and we found out that the respondents have a correct image of the reality. Sweden’s nature with the forests, water and snow were some of the most common parts of their image. Stockholm was also a prominent feature together with beautiful and clean nature. Sweden was also seen as a modern and safe country with high quality. Some respondent also mentioned space, but it was not as common answer as we expected.

  Regarding the image, we found out that an image handles both a person’s affective and cognitive images, which arises from many different sources and influences. After doing this research our believes, about the image as a part of the decision making process, were strengthened. Therefore we saw the need to change the already existing model.

  Our suggestions to the Scandinavian Travel Agent AB, is to first contact the travel agencies/tour operators who are currently offering Sweden, since they seem to be most interested in expanding to Sweden. Among the other travel agencies/tour operators an interest has to be aroused. This can depend on the fact that companies with Sweden can see the demand and the opportunities better than the companies who do not have Sweden.

 • 103.
  Karlström, Kristina
  et al.
  Karlstad University. Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Sundqvist, Madelene
  Karlstad University. Karlstad University, Division for Business and Economics.
  I stormens öga: Revisorns roll vid granskning av bonus- och incitamentsprogram2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Sedan 1990-talet har bonus- och incitamentsprogramskandaler avlöst varandra. Detta fenomen har lett till ett minskat förtroende för näringslivets ersättningssystem varvid bonus- och incitamentsprogram av många ses som något negativt. Mediarapportering och efterföljande debatt rörande dessa skandaler behandlar sällan revisorns skyldigheter och ansvar vid godkännandet av företagets förvaltning i dessa fall trots att det i RS 310 framgår att revisorn ska granska dessa avtal. Frågan är hur det kommer sig att revisorn inte ifrågasätts i större utsträckning i de skandaler som uppdagats på senare tid?

   

  Syfte: Att skapa en ökad förståelse för samt undersöka attityden till revisorns roll och ansvar beträffande bonus- och incitamentsprogram.

   

  Metod: Uppsatsen är inspirerad av den hermeneutiska tolkningsmetoden där förståelsen är det centrala. Datainsamlingen är av kvalitativ karaktär och har gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer både besöksintervjuer och telefonintervjuer.

   

  Slutsatser: De två frågeställningarna i uppsatsen fick inga entydiga svar. Hur det kommer sig att revisorn inte ifrågasätts i större utsträckning i den senaste tidens skandaler kan enligt vissa respondenter bero på att revisorn felfritt skött sitt jobb och att det därför inte finns någon anledning att skriva om honom/henne. Andra respondenter menar att det är ett problem. Vilka problem revisorn ställs inför när principer ska möta verkligheten vid granskning av bonus- och incitamentsprogram tros enligt empirin främst vara den luddighet som uppstår vid principbaserade revisionsstandarder. En annan orsak kan vara det vänskapshot som kan uppstå i relationen mellan revisor och företag. Vad oenigheterna i respondenternas svar beror på är svårt att säga, det kan finnas många bakomliggande orsaker såsom olika förväntan på vad revisorn ska uträtta vid revision samt att revisorns regler till viss del är vaga och lite otydliga.

 • 104.
  Karlström, Sara
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Lövgren, Maria
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Små aktiebolag + Revision = ett måste vid kreditärenden2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 105.
  Klug, Christine
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Scheimann, Dennis
  Karlstad University, Division for Business and Economics. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Aspects of Corporate Governancein Financial Institutions: An empirical study with focus on the impact of the recent financial crisis2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 106.
  Kristiansson, Robin
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Svensson, Mattias
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Att bygga starka varumärken inom idrotten: En fallstudie av föreningarna BS BolticGöta och Färjestad BK2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Varumärken är något som blir allt viktigare för alla olika organisationer. För att kunna nå ett bra resultat och undvika den hårda konkurrens som idag finns är det avgörande att kunna bygga ett starkt varumärke. Men hur byggs ett varumärke inom idrotten?

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur ett starkt varumärke byggs upp inom idrotten. Detta ämne är relativ outforskat och för att få svar på frågan har de två kända idrottsföreningarna i Karlstad, BS BolticGöta och Färjestad BK intervjuats för att ge oss en bild av vilka faktorer som anses vara viktiga vid att stärka och bygga ett varumärke inom idrotten. Vidare ska det även besvaras om det finns några likheter och skillnader mellan idrottsföreningar och företag vad det gäller att bygga starka varumärken. Till hjälp i den sista frågan har företaget Stamford analyserats.

  I uppsatsen har den kvalitativa metoden använts för att på bästa sätt kunna ta del av den kunskap, erfarenhet och information som respondenterna besitter. Intervjuerna har föregåtts av noggrant väl utvalda frågor till de personer inom respektive organisation som arbetar med marknadsföring och varumärkes frågor.

  Teori och empiri har analyserats och slutligen utmynnat i en slutsats. Resultatet av denna studie blev att det framförallt finns fyra stycken avgörande faktorer för en idrottsförening i stärkandet av dess varumärke. De fyra faktorerna är; det sportsliga resultatet, produkten, organisationen och ekonomin. Elementen utgör tillsammans ett kretslopp där de påverkas och påverkar varandra. Sportsliga resultat anses dock vara det viktigaste, utan ett framgångsrikt resultat över en längre period kommer inte varumärket att vare sig kunna byggas eller stärkas. Likheterna mellan ett företag och en idrottsförening är stora, för ett företag är produkten och dess kvalité det viktiga medan det är det sportsliga resultatet som motsvarar produkten för en idrottsförening.

 • 107.
  Larsson, Roger
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Leandersson, Marcus
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Nadri, Jim
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  BEGREPPET PERSONLIG INTEGRITET I GÄLLANDE RÄTT: En rättsvetenskaplig studie med utgångspunkt i personuppgiftslag (1998:204)2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utreda och ge svar på hur begreppet personlig integritet behandlas i gällande rätt. Med hjälp av en integritetsmodell som vi skapat för detta ändamål åskådliggör och visar vi på hur begreppet behandlas i gällande rätt, med utgångspunkt i personuppgiftslag (1998:204).

  Behovet och en önskan om ett tydligare lagstadgat skydd för den personliga integriteten är inget fenomen som kan eller bör ses isolerad utan måste mätas, jämföras och ställas mot andra relevanta demokratiska samhällsaspekter, exempelvis offentlighetsprincipen.

  Resultatet av denna uppsats har främst bekräftat och påvisat svårigheterna i behandlingen av begreppet personlig integritet. Grundsynen inom det svenska rättssystemet är att det ska finnas metoder och verktyg som underlättar och konkretiserar rättsliga problem. Begrepp som inte är tillräckligt tydligt definierade och som i hög grad kan anses vara subjektiva och av skiftande karaktär i sin betydelse kan få till konsekvens att rättssystemet bedömer ett begrepp som personlig integritet på avvikande sätt i likartade rättssituationer.

 • 108.
  Leidhammar, Peter
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Kull, Fredrik
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Thorén, Mattias
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Sarbanes-Oxley Act: Lagens effekter ur ett företags- och ägarperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I början av 2000-talet avslöjades flera stora redovisningsskandaler i USA. Stora amerikanska

  företag som Enron och Worldcom lyckades genom svekfull redovisning vilseleda marknaden

  att tro att deras finansiella ställning var avsevärt bättre än vad det visade sig vara. Enron

  försökte t.ex. gömma stora skulder genom att inte ta upp dem i balansräkningen, detta

  arrangerades av Enrons finanschef med samtycke från revisorerna och bolagets styrelse. När

  skandalen avslöjades och Enron tvingades ta med de korrekta siffrorna i balansräkningen blev

  konsekvensen att företaget fick begära konkurs. För att återuppbygga förtroendet för den

  amerikanska finansmarknaden stiftades lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX). Lagstiftarna vill

  genom bestämmelser öka insynen i publika bolag och på så sätt säkerställa att den finansiella

  informationen och annan information som företagen rapporterar till aktiemarknaden stämmer

  överens med verkligheten.

  För de företag som är noterade på någon av de amerikanska börserna och därmed är tvingade

  att följa SOX följer stora administrativa kostnader. Lagen kom till för att skydda framför allt

  ägarna från bedrägerier och oegentligheter, därför är det viktigt att se till att lagen når upp till

  sina mål och inte bara blir en kostnad för företaget. I den här uppsatsen har fokus lagts på

  ägarförhållandet mellan Ericsson och Investor. Ericsson är väldens största leverantör av

  mobilsystem och Investor är en investmentbank som satsar på att ha en betydande ägarandel

  och långsiktigt ägande i de företag som de investerar i. Uppsatsen syftar till att förklara hur

  Investor och Ericsson har upplevt implementeringen av SOX, dessutom diskuteras huruvida

  lagen har påverkat Investors förtroende för Ericsson. I studien intervjuades Anneli Åhman och

  Yvonne Grensros på Ericsson och Magnus Karlberg på Investor. Vid undersökningen har det

  använts en kvalitativ ansats, detta för att ge respondenterna en större möjlighet till att

  diskutera vad de anser är viktigt. Överlag hade respondenterna på Ericsson en mer positiv

  inställning än Investors. De menade att lagen gjort att processer mer effektiva och att den kan

  användas som påtryckningsmedel. Respondenten på Investor var mer negativt inställd, han

  ansåg att det kostar mer än vad det smakar och att tillgången på information inte ändrats

  nämnvärt jämfört med innan lagen infördes. Till skillnad från Ericsson tycker han även att

  lagen hämmar effektiviteten.

 • 109.
  Linda, Jäderberg
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Jakobsson, Sara
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Från miljö- till hållbarhetsredovisning: -en genomlysning av två statligt ägda företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medvetenheten om företagens ansvar vad gäller miljö och hållbarhet har ökat och vissa företag redovisar dessa områden utöver den ekonomiska redovisningen. Vårt eget intresse i detta aktuella ämne har varit anledningen till att vi valt att studera dessa miljö- och hållbarhetsredovisningar närmare. Syftet är att undersöka hur utvecklingen för miljö- och hållbarhetsredovisningar sett ut samt att bringa klarhet i varför företagen redovisar miljö och hållbarhet. Företagen som studerats är svenska Statens Järnvägar, SJ, och finska Valtion Rautatiet, VR. Båda är statligt ägda och verkar inom tågbranschen. Genom den kvalitativa metoden har vi studerat företagens miljö-, hållbarhets- och årsredovisningar under åren 2001-2008. Vår dokumentundersökning har visat att både SJ och VR förändrar sin redovisning och går från miljöinformation och miljöredovisning till hållbarhetsredovisning och redovisar idag betydligt fler områden än tidigare. Då företagen redovisar enligt GRI:s riktlinjer G3 ökar jämförbarheten. Kvaliteten ökar hos både SJ och VR under den studerade perioden, främst därför att de båda blir mer utförligare och redovisar fler områden. SJ genomgår den största förändringen då deras miljöinformation inte uppfyllde kvalitetskraven i början av vår undersökning, men då redovisningen sker enligt G3 ökar kvaliteten. Vi har vidare funnit att nöd- och nyttomotivet är anledningarna till varför SJ och VR redovisar miljö och hållbarhet. Utvecklingen har sett olika ut för SJ och VR men de har båda gått från miljö- till hållbarhetsredovisning.

 • 110.
  Ljunggren, Åsa
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Social redovisning i Gemenskapsföretag2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med uppsatsen är dels teoretisk i form av att reda ut begreppet social redovisning samt hur social redovisning och hållbarhetsredovisning förhåller sig till varandra, och dels empirisk då jag ämnar undersöka huruvida denna redovisningsform bättre kan visa en verksamhets effektivitet bättre än traditionell redovisning där verksamheten har sociala verksamhetsmål. Studieobjektet i denna undersökning är KulturAkademin, vilken är ett gemenskapsföretag vars primära verksamhetsmål är att driva musikskolan i Storuman.

  För att uppnå detta syfte genomfördes fyra intervjuer med personer som har erfarenhet av social redovisning eller företag med sociala verksamhetsmål eller en kombination av de båda.

  Undersökningen visar att det finns två olika uppfattningar om vad begreppet social redovisning innebär. En mening är att begreppet kan likställas med begreppet hållbarhetsredovisning som är en redovisning i tre dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig dimension och en mening är att det är en redovisningsform som visar de sociala effekterna av en verksamhet dvs en av de tre dimensionerna i hållbarhetsredovisning.

  Vad gäller det empiriska syftet är undersökningens resultat tydligt. En social redovisning skulle visa KulturAkademins effektivitet bättre än en traditionell redovisning då den traditionella endast visar ett verksamhets resultat ur en ekonomisk aspekt. och KulturAkademins verksamhet bygger på sociala mål. KulturAkadmins sociala redovisning borde rikta sig mot intressentgruppen finansiärer då de verkar vara den viktigaste målgruppen för en social redovisning och särskilt lyfta den sociala dimensionen då de har sociala verksamhetsmål.

 • 111.
  Lundqvist, Matheus
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Lindberg, Martin
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Finanskrisens påverkan på kreditgivningsprocessen.: En fallstudie om företagens belåningsmöjligheter i finanskrisen.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den rådande finanskrisen är ett aktuellt ämne som diskuteras dagligen. På nyheterna gör insatta personer i ämnet uttalanden och det finns alltid artiklar att läsa i kvällstidningarna. Den finansiella krisen har redan börjat sätta sina spår. Det går tungt idag för vissa branscher och företag har börjat falla som ”dominobrickor”. Det är inte en ovanlighet att dagligen höra att företag varslar personal. Det blir mer och mer vanligt att någon bekant blivit uppsagd från sitt arbete, eller att ens bekanta känner någon berörd. Det diskuteras och debatteras mycket om hur olika insatser och åtgärder ska ta oss ur denna lågkonjunktur, men alla är fortfarande medvetna om att det kommer ta tid. Ämnets komplexitet samt det faktum att det berör oss alla gjorde att vår uppsats kom att handla om just finanskrisen. Finanskrisen är ett ämne av gigantiska proportioner och effekter, därför var det nödvändigt att undersökningen inriktades på ett mer specifikt område. I centrum av denna kris står bankerna vars roll och handlande är av yttersta vikt. De är ett av naven i samhället och deras agerande är en nödvändighet för att få fart på ekonomin igen. Syftet med den här uppsatsen är att se på hur bankernas kreditgivning till företagen ser ut idag och om det har skett några eventuella förändringar i deras arbete. För att få svar på frågorna genomfördes intervjuer med de fyra storbankerna i Karlstad. För att kunna dra tillförlitliga slutsatser var det även nödvändigt att se på om företagen upplevt några eventuella förändringar. Intervjuer gjordes därför också med sex företag som var av storleken små och medelstora, samt hade sitt huvudkontor i Karlstad. När teorin kring kreditgivningsprocessen och svaren från respektive respondenter ställts mot varandra, fanns skillnader och förändringar som var minst sagt intressanta. Till exempel så uppgav företagen att en stor förändring i värderingen av säkerheterna har skett. Bankerna betonade inte det alls utan nämnde bara att de är lite försiktigare på grund av den finansiella oron. Nyckelord: Kreditgivning, finanskris, kredittagare, kreditgivare.

 • 112.
  Luo, Licheng
  Karlstad University, Division for Business and Economics, Service Research Center. Karlstad University.
  Value Creation for Reforming Manufacturers: from goods-dominant logic to service-dominant logic2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – During the past decades, implementing reforms becomes a popular topic for most manufacturers. With the aim to cope with the environment changes, there are urgent needs for these manufacturing companies to carry on reforms on the existing businesses. At the same time, value creation under a new service dominant logic for manufacturers are cited by many scholars. The aim of this paper is to analyze the new dominant logic, with the comparison of traditional goods dominant logic, recognize the advanced value creation model. To go a step further, this paper also discusses about the way of implementing reforms and new business logic for manufacturers.

  Methodology – This paper mainly takes the methodology of literature review. The literatures reviewed here include academic papers, books, and website information. The main field of literatures include: service definition and service characteristics; goods-dominant logic versus service dominant logic; and value creation (co-creation). On the other hand, some small case studies can also be found in this paper.

  Findings – After the comparing between goods dominant logic and service dominant logic, this paper suggests the service-dominant logic as a preferred business logic. Because it provides a more interactive way of consumption, presents a value-in-use view rather than value-in-exchange, and requires manufacturers playing a role of assisting customers in value creating process. For those manufacturers wish to implement the service dominant logic, this paper suggests them to take innovations on their business, which including the innovations on products/services, business processes, and business models.

  Research limitations/implications – As a relative new field of study, the research is mostly taken by literature review. However, the research on the implementing of new business logic and reforms requires more voice from the real industry.  

  Practical implications – Manufacturers may position themselves to new roles by involving in the customers’ value creating process. Taking innovations from a integrated view may help manufacturers to achieve the higher value under service dominant logic.

  Originality/value – This paper concluded the ongoing service dominant logic development, after which, offers a discussion on the implementing of which for the manufacturing companies.

 • 113.
  Luvö, Maria
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Nordkvist, Helena
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  K2-reglerna: Avvikelser från allmänna redovisningsprinciper samt effekter på tolkning av årsredovisningar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2004 inledde Bokföringsnämnden K-projektet, som innebär förändringar inom normgivning gällande redovisning för svenska företag och syftet med projektet är att åstadkomma förenklingar vid upprättande av årsredovisning. BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, även benämnt K2-reglerna, är andra steget i K–projektet. I samband med införandet av ett nytt regelverk kan det uppstå både positiva och negativa konsekvenser för redovisningen och dens tolkning, vilka kan vara av stor vikt att granska.Syftet med denna studie är därför att undersöka om de nya K2-reglerna avviker från allmänna redovisningsprinciper samt om personer som är insatta inom redovisning tror att de regler som eventuellt avviker kan komma att påverka tolkningen av ett företags årsredovisning.Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi utgick från ett urval av de punkter där K2 eventuellt avviker från allmänna redovisningsprinciper. För att uppnå vårt syfte genomförde vi sedan djupintervjuer med kreditgivare samt en företagskonsult.Resultatet av vår studie visar att det nya regelverket faktiskt kan anses avvika från allmänna redovisningsprinciper på ett flertal punkter. Vissa av de regler vi granskat ansågs överensstämma med de allmänna redovisningsprinciperna, medan andra sågs avvika eller svåra att med säkerhet bedöma.Vad gäller effekterna på tolkning av en årsredovisning skiljde sig resultatet även här mellan de olika punkter som diskuterats. Vissa regler ansågs kunna påverka tolkningen negativt och andra i en positiv bemärkelse. Flertalet av de nya reglerna konstaterades dock troligtvis inte påverka till så stor grad.

 • 114.
  Löfgren, Martin
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Packaging and Customer Value: A Service Perspective2004Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Already in the mid-seventies it was concluded that there are very few, if any, ‘pure’ goods or services. Nevertheless, over 20 years later, most publications on services focus on how service characteristics differ from goods. More recent research emphasizes that the present economy is, and will continue to be, service-dominated, but it also acknowledges that the offered good is an important part of the offer. It has also been suggested that the most important work in service research today applies both to the service sector and the goods sector. In this licentiate thesis an attempt is made to conduct research that applies to both these sectors by investigating packaging from a service perspective.

  The traditional role of packaging in consumer products has been to store and protect the content. Current consumer and industry trends, however, suggest an increasingly important role for packaging as a strategic tool as well as a marketing vehicle. Companies consequently need to develop, design, and provide packages with high customer-experienced quality. In this context it is important to recognize that customer value is something perceived by customers rather than objectively determined by companies.

  To study packaging from a service perspective is relevant for several reasons. One reason is that packaging is something that can have several functions, which include something more than the physical package. Another is that packages are carriers of information that is interpreted by customers. The combination of functions, information, the physical package, and its content creates the total customer experience.

 • 115.
  Löfgren, Martin
  Karlstad University, Division for Business and Economics, Service Research Center.
  Winning at the first and second moments of truth: An exploratory study2005In: Managing Service Quality, ISSN 0960-4529, E-ISSN 1758-8030, Vol. 15, no 1, p. 102-115.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – To contribute to the theoretical work on products that contain both tangible (goods) and intangible (service) dimensions, by arguing that the consumption of physical goods and services should be understood as a process with two major steps – the first and second moments of truth.Design/methodology/approach – An investigation of the service perspective and packaging is made based on a literature review. Empirical examples are then presented from an interview study of people working with packaging-related issues at Procter & Gamble, Schwarzkopf & Henkel, Procordia Food, and Coop. The relationship between theory/concepts and research in the paper can be described in terms of extension and emergent.Findings – Consumers evaluate quality when they purchase an offering and when they consume it. Using the terminology of the present paper, this means that the perception of quality is created at both the first and second moments of truth. The first moment of truth is about obtaining customers’ attention and communicating the benefits of an offer. The second moment of truth is about providing the tools the customer needs to experience these benefits when using the product. The combination of these two moments of truth makes up the total customer experience.Originality/value – This paper holds the potential to contribute to extending understanding of the service perspective and service encounters.

 • 116.
  Löfgren, Martin
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration.
  Nilsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Kanos Theory of Attractive Quality and PackagingManuscript (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 117.
  Magnusson, Anna
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Johansson, Sofie
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Bryr jag mig?: Medarbetarnas attityder till human- och marknadskapitalmätningar vid två storbanker i Karlstad2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag ser idag sina medarbetare som sin viktigaste resurs, som genom dess kompetens bevarar och skapar kontakter med kunder. Det är kunderna som avgör om de varor och tjänster som levereras innehar den kvalité som kunden efterfrågar. För att få svar på hur medarbetarna anser om sin arbetsplats och även vad kunderna tycker om företagen görs human- och marknadskapitalmätningar.

  Vi har i vår uppsats undersökt vilken vikt de två storbanker, Föreningssparbanken och SEB, lägger på sina human- och marknadskapitalmätningar. Studien är gjord utifrån en enkätundersökning på de två ovannämnda bankerna i Karlstad samt intervjuer med tre respondenter.

  Resultatet av vår studie visar hur medarbetarna och ledningen ser på mätningarna och de effekter som blir till följd av dessa åsikter.

  Med hjälp av vårt framarbetade material så kan vi i vår slutsats styrka vår antydan om att ledningen lägger stor vikt vid mätningarna av human- och marknadskapital som vi trodde innan vi började

  vårt uppsatsskrivande. Dessutom visar vi på att även medarbetarna fäster en stor vikt vid nämnda mätningar.

 • 118.
  Midtskogen, Elin
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics. Karlstad University.
  Thor, Sara
  Karlstad University, Division for Business and Economics. Karlstad University.
  Kvinnors karriärmöjligheter i revisionsbranschen2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 119.
  Monclair, Christen
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Jacobsson, Alexander
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Fastighetsanalys för Södra Cell Tofte2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Mossberg, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Berg, Pia
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Riskbedömning inom Arbetsmiljöområdet: Ett sätt att förebygga ohälsa och olycksfall2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Risk assessment is analysis of the work environment today and a qualified guess of possible risks at the prospect of change. The purpose is to eliminate factors that imply risk of death, lesions and injury on life and health.

  Risk assessment is to be one way proactive - to prevent lesions, injury and mortality.

  A well functioning risk assessment could decrease the number of employees getting occupational injuries or deaths caused by their labour. Many employees get physical injuries, muscles and skeletal problems. Some persons are affected mentally as a result of social and organisational factors.

  Occupational injuries mean major problems for the employer, the employee and the whole society.

  SAMMANFATTNING

  Riskbedömning är ett sätt att tänka efter före och analysera den nuvarande arbetsmiljön för att eliminera sådant som innebär risk för dödsfall och skador på liv och hälsa.

  Riskbedömning innebär att vara steget före – att förhindra skador och dödsfall.

  Med en fungerande riskbedömning skulle färre arbetstagare skadas eller avlida på grund av sitt arbete. Många arbetstagare får belastningsskador eller andra fysiska skador. Andra drabbas av psykiska skador på grund av organisatoriska eller sociala faktorer. Arbetsskador är ett stort problem för arbetsgivare, arbetstagare och för hela samhället.

 • 121.
  Månsson, Anna
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Andersson Lama, Katarina
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Tar normerna någonsin semester?: Genus, heteronormativitet och "vithet" i resekataloger2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 122.
  Nilsson, Linda
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Falk Wassberg, Johanna
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Mäklaren och dess samarbetspartners: Hur kommer möjligheten att ta betalt för tilläggstjänster påverka samarbetet?2009Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 123.
  Nilsson, Tommy
  Karlstad University, Division for Business and Economics, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  Det nya järnvägsarbetet: En grupp anställdas erfarenheter av och tankar omkring bolagisering inom järnvägen2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom att stimulera till ökad konkurrens inom järnvägssektorn skulle entreprenadsystemet vidareutvecklas till gagn för såväl huvudmän som entreprenörer och resenärer. Uppfattningarna om avregleringens konsekvenser går dock isär. Från vissa håll (ESO 2002) hävdas att avregleringen haft övervägande positiva effekter.  Kritikerna menar istället att många kunder klagar på sämre service och högre priser samt att den berörda personalen känner stress och otrygghet. I studien försöker jag mot bakgrund av de skilda uppfattningar som olika aktörer ger uttryck för lyfta fram olika förhållanden som bland annat kan kopplas till arbetskrav, inflytande och kommunikationsstrategier.

        Resultatet visar på en komplex bild när det gäller anställdas bedömning av effekterna av avreglering och bolagisering. Hos vissa grupper av anställda sätter man hoppet till att nya entreprenörer och en utökad konkurrens om såväl resenärer som personal ska bidra till billigare resor och en bättre arbetsmiljö. Hos andra har situationen lett till att det idag existerar en uppgiven inställning till avreglering, bolagisering och yrkets framtid. Förutom att upphandlingssystemet på ett mer eller mindre påtagligt sätt påverkat upplevelsen av trygghet och förutsägbarhet, tenderar det sätt på vilket arbetet är organiserat, hur ledningsstrukturen ser ut samt om organisationsstrukturen kan beskrivas som komplex eller enkel ha ett påtagligt inflytande på de anställdas upplevelse av arbetet.

 • 124.
  Noaksson, Anders
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Eriksson, Stefan
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Balanserat Styrkort: En studie av det balanserade styrkortet och dess framtid2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under senare tid har det uppstått negativ kritik mot den traditionella ekonomistyrningen då den anses på lång sikt ge bristfällig och ensidig information för verksamheters beslut och strategi. Behovet av ett nytt, mer effektivt styrmedel uppfattades av två professorer på Harvard Business School vid namn Kaplan & Norton som myntade begreppet Balanced Scorecard. Metoden skulle underlätta styrningen av verksamheten genom att använda sig av fyra perspektiv (finansiella, kund, process och utveckling).

  Balanced Scorecard är ett verktyg som inte enbart tar hänsyn till ”hårda fakta” såsom siffror, utan även väger in alla aspekter av en verksamhet. De delarna är bland annat; kunder, medarbetare, miljö och utveckling. Syftet med denna styrmetod är att, precis som namnet antyder, skapa en hållbar och jämställd balans mellan de olika perspektiven.

  Vårt syfte med denna uppsats var att identifiera hur företag använder sitt styrkort med avseende på verksamhetsstyrning och uppföljning, samt om detta skiljer sig åt beroende på vilket stadium de befinner sig i. De företag som ingår i vår uppsats är: Gruvöns Bruk, Karlstad Flygplats och Teknik och fastighetsnämnden inom Karlstad kommun.

  Vi utförde en kvalitativ undersökning och genomförde personliga intervjuer med representanter i ledande positioner från ovannämnda företag för att samla fakta till vår empiri. I intervjuerna använde vi oss av färdigställda intervjumallar som vid ett tidigare tillfälle skickats ut till respondenterna.

  Teorierna vi använt oss av har valts med hänsyn till uppsatsens ämnesområde. De är hämtade från lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar.

  Informationen som sammanställdes i empirin mynnade sedan ut i vår analys och ur den drog vi våra slutsatser och egna tankar om de åtgärder som nämnda företag genomfört. Det vi kom fram till kan i korta ordalag sammanfattas till att Karlstad Flygplats hade svårigheter med informationsflödet och saknade resurser för att åtgärda problemet. Resultatet blev en avveckling av dåvarande styrkort. Gruvöns Bruk har ett fungerande styrkort, men det har begränsad funktionalitet och kräver uppbackning av andra metoder. Teknik och fastighetsnämndens styrkort verkar ganska lovande, dock ser vi risker att för mycket information kommer att strömma genom systemet.

  Val av styrmetod kan vara högst personligt och det balanserade styrkortets utveckling och användningsområden kommer med all säkerhet diskuteras flitigt i framtiden.

 • 125.
  Norrman, Niklas
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Aktieportfölj eller aktiefond?: Vad väljer en "lat" investerare?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 126.
  Norén, Erik
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Skoglund, Magnus
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Maskinkonsult AB - en kvalitativ studie om kunders inflytande på ett företags marknadskommunikation2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en tid när vi konsumenter dränks av reklam från företag som är i behov av att visa just deras förträfflighet, blir det mer och mer viktigt hur företagen kommunicerar med oss konsumenter. Hur ett företags marknadskommunikation är utformat är i många fall avgörande när en kund skall fatta ett köpbeslut.

  Vi fick av företaget Maskinkonsult AB, som koncentrerar sig på försäljning av skotrar och fyrhjulingar, en förfrågan om att titta närmare på hur deras marknadskommunikation skall utformas. Företaget planerar en flytt från utkanten av Sunne in till de centrala delarna. Detta gör de då verksamheten har växt och de i dagsläget inte kan ta emot så många kunder som de önskar. Detta har fått till följd att de har tvingats att hålla igen i sin marknadskommunikation för att på så sätt styra kundtillströmningen. Men i och med flytten blir situationen den motsatta. Nu vill företaget öka sin marknadsandel igen och då krävs det en effektiv marknadsföring av deras produkter.

  Då Maskinkonsults kunder är mycket trogna valde vi att fokusera på dem under arbetets gång. Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på om det med kundernas hjälp går att utforma en effektiv marknadskommunikation åt Maskinkonsult.

  För att besvara uppsatsens syfte valde vi att ta hjälp av means-end modellen. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt intervjuade vi fem av företagets kunder på djupet. Resultatet av intervjuerna blev inte riktigt vad vi hade väntat oss. Dock anser vi oss ha kunnat besvara uppsatsens syfte på ett fylligt sätt.

 • 127.
  Olsson, Erik
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Gustavsson, Anna
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Le marketing d'un pays: Label Suède2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [fr]

  Résumé

  L’objet de ce mémoire est d’analyser la composition du label « Suède » et si c'est possible d'utiliser les méthodes de marketing traditionnel quand un pays est commercialisé. Nous centrons l‘attention sur l’office suédois du tourisme et des voyages qui est responsable pour le marketing de la Suède comme destination touristique. Comment travaillent-ils pour commercialiser la Suède en général et particulièrement vers la France?

  Nous avons commencé par étudier des différentes théories du « Branding ». Nous avons remarqué que STP (segmentation, targeting, positioning) était une partie importante du « branding » et pour cela nous avons choisi d’inclure cette notion dans nos études.

  Pour atteindre notre but nous avons fait une étude qualitative sous forme de quatre entretiens. Nous avons interviewé Ylva Björnberg, responsable pour le travail de la marque et Bo Söderström, directeur de l’information, à l’office centrale à Stockholm.

  À l’office de Paris nous avons parlé à Helena Nahon, chef de secteur et Caroline Lilja-Grilly, attachée de presse. Pour compléter l’information que nous avons recueillie pendant les entretiens, nous avons utilisé de l’information secondaire aussi, de l’information sous forme d’un plan de marché concernant les touristes français. Nous avons aussi utilisé des textes de différents sites d’Internet pour avoir de l’information concernant les différentes organisations touristiques en Suède.

  Dans l’analyse nous avons réuni la théorie et l’empirie pour voir comment les théories sont applicables à la réalité et comment le label « Suéde » est construit. Nous sommes partis de chaque théorie pour voir comment l’information dans l’empirie est applicable dans chacune théorie.

  Nous avons conclu que les théories que nous avons étudiées sont apparentées au travail de l’office suédois du tourisme et des voyages. Nous avons remarqué que le label « Suède » se compose des attributs concrets comme par exemple la nature et la culture. La marque se compose aussi des valeurs comme par exemple l’honnêteté et la démocratie.

  Le marketing vers le marché français est adapté, comme l’office à Paris fait la plupart du travail. Ils ont beaucoup de connaissances au sujet des touristes français et ils savent les facteurs qui sont importants pour ces touristes comme cible.

 • 128.
  Olsson, Jonas
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Broberg, Staffan
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Kompetens och kompetensutveckling: en fallstudie av Schenker AB, Karltads Inspirations- och temautvecklingsdagar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i den Inspirations- och teamutvecklingskurs de anställda på Schenker AB, Karlstad åkte på utfördes en studie för att ta reda på personalens åsikter om kompetens och kompetensutveckling samt hur de uppfattade kursen och om den kan bidra till en positiv utveckling inom företaget. Studien utfördes kvantitativt i form av en enkätundersökning innehållande nio bakgrundsfrågor, 24 påståenden samt en fråga av öppen karaktär och avslutningsvis ett par rader där deltagarna fick chansen att uttrycka egna åsikter. 60 enkäter skickades ut och 46 ifyllda kom tillbaka från vilka svaren sammanställdes med hjälp av statistikprogrammet SPSS.    I den teoretiska delen behandlas begreppet kompetens både ur ett individuellt och ett kollektivt perspektiv, vilket följs upp med ett avsnitt om kompetensutveckling. Vidare behandlas områdena; den lärande organisationen, teambuilding och företagskultur.    Resultatet av undersökningen visar att personalen överlag ser kompetensutveckling som något positivt och nödvändigt, samtidigt som viljan är stor till att lära sig något nytt hos de anställda. Begreppet kompetens kan enligt svaren sammanfattas med orden kunskap, relationer, erfarenheter och utveckling. Resultatet visar även att de anställda i stor utsträckning ställer sig positiva till kursen samtidigt som de menar att den kan bidra till en positiv utveckling inom företaget.

 • 129.
  Persson, Andreas
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Sjuksköterskor som förstainsatspersoner vid kommunal räddningstjänst: Är sambruk samhällsekonomiskt lönsamt?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to examine if different municipally resources could be arranged in a more effective way. When mentioned, a resource then refers to nurses employed by the home-help service administration and the municipal rescue service in Vålberg and Väse. With a cost/benefit-analysis I investigated if the nurses could act as first-aid-persons at accidents that formally lie under the responsibility of the rescue service and if possible determine a monetary value of this collaboration.

  With the help of Jaldell's report regarding "Tidsfaktorns betydelse" (Jaldell, 2004) I was able to quantify the project benefits of life, injury and property. The total benefits were estimated to an annual ≈450 000 skr. With project costs of approximately 41 000 skr per year the cost/benefit ratio could be determined as 11 times invested resources (Given the assumptions).

  However, some key variables lacks proper statistical basis. Thus I've been forced to make several assumptions when calculating the effects. The following assumptions are central for the results of the analysis (Chapter: 4.2.1 Identifiering och kvantifiering av effekter):

  o A potential first-aid-person corresponds to 25 % of an ordinary rescue service force (Regardless of type of accident)

  The first-aid-person average arrival time to the accident was estimated to 7 minutes

  o Every effort takes 2 hours in average

  o The costs for implementing a messaging system in SOS Alarm AB routines costs

  approximately 10 000 skr a year

  In a sensitivity analysis a "pessimistic" and "optimistic" valuation of these specific variables results in a cost/benefit-ratio interval between 4.22 - 26.27 times invested resources. Further more has special attention been made regarding the average arrival time to accident and the represented benefit of a potential first-aid-person. According to the calculations collaboration between these two municipal resources is profitable for the society as long as the represented benefit of at first-aid-person stays above 2,2 % (Other variables according to "realistic" valuation). This means that as long as the nurses can assist with some miner contributions collaboration is interesting from a society perspective. Calculations' regarding the longest time of arrival also shows that if the nurses were to reach the accident within ≈12 minutes the project is beneficial. However these results are associated with some uncertainties, mainly in connection with mentioned assumptions. Unfortunately the assumptions don't build on any empirical studies and should be given special attention in any future research.

 • 130.
  Persson, Patrik
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Andersson, Tommy
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har en relativt låg andel entreprenörer, mätt i entreprenöriell aktivitet ligger Sverige enligt GEM (Global Entrepreneurship Monitor) på 40:de plats av 42 länder. Detta är en föga smickrande siffra för Sverige som land då entreprenören bidrar till att skapa och upprätthålla tillväxt, samt att öka sysselsättningen genom att generera och sätta en affärsmässig prägel på nya ekonomiska möjligheter för landet. Nyföretagen tar dessutom upp kampen med de redan etablerade företagen, och tvingar dessa att förnya sig och bli effektivare. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som krävs för att lyckas som entreprenör eftersom ett lyckat nyföretagande bidrar till att öka vårt lands välfärd.

  Våra undersökningar som vi gjort genom att studera teori och intervjuer med entreprenörer visar att framgångsrikt entreprenörskap beror på en rad olika aspekter. Dels krävs personliga egenskaper som att kunna tolerera risker, inte vara rädd för misslyckanden och uthållighet för att nämna några. Samtidigt behövs det med tiden byggas upp ett brett nätverk då man inte ofta eller aldrig klarar av att genomföra allt själv. Till detta kan vi även lägga resurser som de finansiella, operativa men framför allt personalen inom företaget som utgör det ”humana kapitalet” då det är de som med sin unika kompetens också gör företaget unikt. Det som majoriteten av våra respondenter anser vara bäst med entreprenörskapet är att det med rätt idé går att tjäna mer pengar än som anställd, och att man inte behöver följa några speciella arbetstider som vanliga anställda måste rätta sig efter. Nackdelen med entreprenörskapet ser majoriteten i all byråkrati som måste skötas och att privatlivet blir lidande då jobbet alltid kommer i första hand.

 • 131.
  Persson, Zara
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Svensson, Ida
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Långtidsfriskhetens mysterium: - En studie kring vad som ökar sannolikheten för att vara långtidsfrisk2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I den politiska debatten har det under de senaste åren förts en ständig diskussion kring den ökade graden av sjukskrivningar som den svenska arbetsmarknaden visar. I diskussionen riktas fokus, i många fall, på de sjuka arbetstagarna, hur sjukskrivningar kan förebyggas samt hur man kan få dem att återvända till arbete efter en längre sjukdomsperiod. I den här undersökningen har vi dock valt att rikta fokus på de som aldrig är sjuka, de långtidsfriska. Vi kan identifiera dem i olika branscher, åldrar och yrkesgrupper, de som dag efter dag, år efter år går till arbetet. Genom att urskilja friskfaktorer hos de långtidsfriska finns en förhoppning om att kunna överföra dem till den mindre friska delen av arbetsgruppen. Långtidsfriskhet är beroende av ett flertal omständigheter i vår närmiljö. Däribland de arbetskrav vi utsätts för och vilken grad av egenkontroll samt socialt stöd vi upplever i arbetet. Den kan också bero på hur vi tar hand om den egna hälsan och sköter vår kropp.

  Syftet med undersökningen om långtidsfriska var att undersöka vad som ökar sannolikheten för att en person ska vara långtidsfrisk. Vi var intresserade av de bakomliggande faktorerna, de som gör att vissa personer är mer friska än andra.

  För att kunna besvara ovanstående syfte har studien utförts med en kvalitativ metod. Vi har genomfört 8 stycken intervjuer på vårdbiträden och undersköterskor i Arvika kommun samt tagit del av aktuella teorier inom ämnet.

  Resultatet visar på en rad påverkande faktorer i och utanför arbetet. För att förtydliga det lilla extra som krävs för att uppnå långtidsfriskhet har vi delat in de identifierade faktorerna i friskfaktorer och långtidsfriskfaktorer. Faktorerna vi har funnit är bland annat balans i livet, tid för återhämtning samt en hög grad av socialt stöd. Faktorerna kan vi se som mer eller mindre lätta att påverka som individ eller arbetsgivare. Sammanfattningsvis kan vi i alla fall säga att det inte finns något entydigt recept för långtidsfriskhet att följa, vilket såklart hade varit önskvärt från alla inblandade parter.

  Nyckelord: långtidsfrisk, friskfaktorer, trygghet, balans.

 • 132.
  Philipson, Minna
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Trbakovic, Vildana
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Hallqvist, Anna
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Kundlojalitet om att möta medvetna och omedvetna behov2006Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar Onsjö golfklubb och dess medlemmar. Under de senaste åren har många medlemmar valt att lämna klubben. Vi har valt att titta på varför medlemmarna väljer att lämna klubben, vad klubben kan göra för att tillfredställa sina medlemmar bättre och därmed skapa lojalitet.

  För att kunna ta reda på dessa olika frågor valde vi att göra både en kvalitativ- och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa ansatsen genomfördes genom telefonintervjuer med före detta medlemmar. De befintliga medlemmarna undersöktes kvantitativt med hjälp av en enkät. Enkäten utformades efter intervjuer med 10 stycken golfspelare som inte har någon anknytning till Onsjö golfklubb.

  Den information som vi fick fram genom intervjuerna och enkäterna analyserade vi med hjälp av teorier inom ämnet. De teorier som vi valt att använda oss av är kundtillfredsställelse, engagemang, kundlojalitet, kundens toleranszon och kundens bytesbeteende.

  Vår undersökning visade att medlemmarna är nöjda med de attribut som de identifierar som viktiga till exempel banans skick, geografisk placering och banans utformning. Medlemmarna har inte uppgett att atmosfären i klubben är speciellt viktigt men vår undersökning har visat att golf är en social sport och det sociala umgänget i klubben är viktigare än vad medlemmarna själva förstår. Atmosfären har av ungefär hälften av medlemmarna fått underbetyg. Klubben verkar vara kraftigt splittrad mellan de gamla, engagerade medlemmarna och de nya som är där främst för att spela golf. Detta har påverkat lojaliteten mycket negativt.

 • 133.
  Quist, Johan
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Att översätta TQM: - en longitudinell studie kring reflekterande aktörer2003Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  This doctoral thesis focuses on translating Total Quality Management (TQM). The reason for this focus is that ideas such as TQM rarely or never contain a complete description of how the idea is to be “installed” in an organisation if it is to achieve the intended result. This often has the consequence that the result the idea is expected to produce in the organisation is only achieved in part, if at all. In Sweden there has been a great interest in working with the SIQ Model for Performance Excellence. In the thesis the model is viewed as an operationalisation of the TQM concept.

  The theoretical perspective of sensemaking is applied to understand what happens when organisations begin to use the model. This work is in the thesis seen as a translation process and contrasts the rational view of implementation. The sensemaking perspective rests on a social constructionist viewpoint, which distinguishes it from the view that TQM has on organisations. The study is placed in the interpretative paradigm and two service organisations in public sector have been studied with a longitudinal design.

  The main contribution of the study is a new way of looking at the work with the model. Thus, the interpretations could be seen as aspects, which together present a detailed description of the translation process. These aspects are, in summary, a way of looking upon and understanding:

  • the translation process as a number of parallel and reciprocal processes

  • the role of the translators

  • the relationship between translators and top management

  • the contextual prerequisites of the translation process.

  In addition to this, the thesis can work as a driving force towards a more constructive and critical attitude among practitioner of TQM. The somewhat seductive rhetoric and the risk to work with the model without an apparent intention are highlighted in the study. It seems that the model in itself can lead to collective sensemaking that gets the work done without discussing the intention. In light of the interpretations it becomes clear that working with the model is a relatively complicated process. Many of the failed attempts to reach excellence could be explained by unrealistic expectations of the character and requirement of the work. In the thesis, the translator has been introduced as a counterbalance that possibly could help dealing with the complexity of TQM.

 • 134.
  Rehnström, Dick
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Betavärdet som mått på systematisk risk inom aktievärdering2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The beta value is frequently described in theory and is a well known factor to quantify the systematic risk in shares through the CAPM model. Initially, this study describes the advantages and difficulties with the estimating process and the problematic nature of the assumptions and descisons included in published beta values.

  An alternative method, Bottom-up beta, to estimate the beta value that probably has not been tested under Swedish circumstances is applied. The problems and decisions that have to be made to derive an alternative value are studied in detail through six separate steps. I have chosen nine companies at the Stockholm Stock Exchange where this method is used. The result showed that the systematic risk were higher at five shares and lower at four, compared to the published values.

  Finally there is a discussion about the practise, usefulness and opinions concerning how to estimate and interpret the beta value to determine the expected return.

 • 135.
  Sakari, Gunnar
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Lönsamhetsanalys och Prissättningskalkyler i Bemanningsföretaget AB2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Produktkalkyler används som beslutsunderlag för beslut på både kort och lång sikt. Långsiktiga beslut handlar om långsiktig lönsamhet och vilka produkter man ska tillverka samt till vilket pris de ska säljas på lång sikt. Kortsiktiga beslut tas beroende på lönsamhet på kort sikt eller vilken produktmix som ska tillverkas på kortare sikt. Det finns ett flertal olika metoder för produktkalkylering och de två vanligast förekommande kalkylerna är av självkostnads- och bidragstyp.

  Bemanningsföretaget AB, med verksamhet inom verkstad, industri och lager har under de senaste åren präglats av en stark utveckling. Lönsamhetsanalyser och liknande har dock hela tiden varit eftersatta varför man har velat utreda hur lönsamheten bland kunder och verksamhetsområden egentligen ser ut. Företaget har inte heller någon väl utarbetad prissättningsmodell, vilket är en förutsättning för att kunna göra mer exakta lönsamhetsberäkningar.

  I denna uppsats har jag utarbetat kalkylmodeller som applicerats på Bemanningsföretaget AB och sedan använts som underlag för rekommendationer till företaget. De tre verksamhetsområdena ger alla bidrag till täckning av samkostnader, men viss skillnad dem emellan råder. Vad gäller prissättning är direkt kostnad för en arbetad timme, beräknad med företagets medellön, 191,14 kr. Samkostnader varierar mellan verksamhetsområden, då sådana kostnader fördelas olika.

 • 136.
  Sebhatu, Samuel Petros
  Karlstad University, Division for Business and Economics, Service Research Center.
  The challenges and opportunities of creating sustainableshared value at the base of the pyramid: Cases from sub-Saharan Africa2008In: Sustainability Challenges and Solutions at the Base of the Pyramid / [ed] P. Kandachar & M. Halme, Sheffield, UK: Greenleaf Publishing Ltd, 2008, p. 146-162Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The need for a more open and sustainable BOP approach in order to create sustainable solutionsfor the smallholders at the BOP requires the contributions of different actors: non-governmentalorganizations, entrepreneurs and multinational corporations. This can be achieved by exploringstrategies for development using the trade approach and by creating sustained competitivemarkets. These concepts are applied to a case study of a real business development initiative inSub-Saharan Africa; i.e. the context of the Export Promotion of Organic Products from Africa(EPOPA), the Kenya Organic Agriculture Network (KOAN) and Ideal Providence Farms (IPF).The study reveals that such initiatives can be used as an active tool for advancing smallholderfarmers and women by integrating them into a global value chain, leading to sustainabledevelopment, poverty alleviation, and value creation. This paper focuses on assessing thechallenges and opportunities and makes an original contribution to the study of shared value byexplicitly linking with the sustainable BOP thinking.

 • 137.
  Sebhatu, Samuel Petros
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics, Service Research Center.
  Enquist, Bo
  Karlstad University, Division for Business and Economics, Service Research Center.
  ISO 14001 as a driving force for sustainable development and value creation2007In: TQM Magazine, ISSN 0954-478X, E-ISSN 1758-6887, Vol. 19, no 5, p. 468-482Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of this paper is to examine whether the process of organisational change inimplementing the environmental quality standard ISO 14001 can act as a driving force for sustainabledevelopment (SD) and value creation.

  Design/methodology/approach – The paper first presents an analysis of the concepts of: the ISO14000 environmental management system (EMS); SD; values-based value creation; and service quality.These concepts are then applied in a case study of organisational change at Flu¨gger AB (Sweden), acompany that has undergone a comprehensive transformation process based on ISO 14001 over aperiod of more than ten years.

  Findings – The study reveals that ISO 14001 certification can be used as an active tool for promotingcomprehensive organisational changes leading to SD and value creation.

  Research limitations/implications – The single case-study design of the present research doesnot enable empirical generalisations to be made. Future research in this area should focus ongeneralising the present findings by studying the development and integration of values-basedthinking in other empirical settings.

  Practical implications – The study provides useful insights into the successful adoption of ISO14000 EMS as an active tool for SD and value creation.

  Originality/value – The paper makes an original contribution to the study of holistic organisationalchange by explicitly linking the adoption of an EMS with values-based thinking and sustainability.

 • 138.
  Sjöstrand, Anna
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Nyberg, Erica
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Klädkonsumtion och köpbeteende: En studie om studenters klädval2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva Karlstads universitets studenters klädbehov. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva en segmentering av studenterna samt skapa en förståelse för det kartlagda köpbeteendet utifrån sociologiska och ekonomiska teorier och perspektiv.

  Idén till den här uppsatsen uppstod delvis utifrån en förundran över vårt eget beteende när det gäller att köpa nya kläder. Trots att vi egentligen har mer kläder än vi faktiskt behöver köper vi ständigt nya plagg. Hur kommer det sig att vi som ”fattiga studenter” väljer att lägga en del våra knappa resurser på just kläder, trots att vi egentligen inte behöver nya kläder? Frågan vi ställde oss var om det skulle kunna vara lika viktigt för andra studenter? Vi funderade också på om det då även skulle kunna finnas någon medveten eller omedveten avsikt bakom den klädstil som studenterna väljer?

  Med utgångspunkt från vårt syfte att ta reda på vad studenter vill uppnå med sin klädkonsumtion valde vi att göra en kvantitativ studie. Den kvantitativa studien har vi genomfört med hjälp av enkätfrågor.

  Vi har kommit bland annat kommit fram till att studenterna i vår undersökning kan delas in i fyra olika typer av konsumenter med varierande egenskaper. Vidare har vi kartlagt och beskrivit deras köpbeteende.

 • 139.
  Skålén, Per
  Karlstad University, Division for Business and Economics, Service Research Center.
  Kvalitetsidén möter praktiken: institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur2002Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  In the new millennium the ideas of New Public Management (NPM) have become more and more popular within the public sector and its health care. NPM is a management philosophy that, among other things, aims at making public organizations more business like. The study explores the encounter between the organizational practice and an NPM idea, the idea of quality, at Landstinget in Värmland (LiV). More precisely the study aims at contributing to the discourse on effects of institutionalization as well as to knowledge on the process of local institutionalization. Another purpose of the study is to contribute to quality development in organizations.

  In order to do this, a project of quality (LiV 2002) at LiV is followed in time and space. In the empirical section three actor groups are identified, the new management, the old officials and the health care personnel. Between the old officials and the new management, and between the health care personnel and the new management conflicts burst out. The reason for these conflicts is, among other things, the actor groups’ diverging cultural conceptions.

  In the conclusion the idea of quality is, to a certain extent, found to be institutionalized in the formal structure of LiV. But the greater part of the actors’ action and thought schemes are unaffected. However, the actors at LiV are not fully unaffected by the idea of quality. It is argued that the cultural conceptions of the old officials and the health care personnel are reproduced during the work on quality. In the discussion concerning contributions, a model for studying local institutionalization from the perspective of sensemaking is put forward. It is argued that the model enables students of local institutionalization to focus on the cognitive micro processes of institutionalization. In the discussion on quality development, the focus is on difficulties and obstacles with quality development. These are found to be cultural conceptions, preservative sensemaking, processes of translation and that most public organizations are arena organizations.

 • 140.
  Strömberg, Susanne
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  "Det beror på...": Ett bemanningsföretags arbete med socialt stöd till sina uthyrda medarbetare2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara anställd i ett bemanningsföretag innebär ofta en komplex situation. Den dubbla organisatoriska tillhörigheten kan bland annat bidra till en oklar arbetsledning och uppdragets tidsbegränsning betyder en otrygghet i sig. Tidigare forskning visar också att tillfälligt inhyrd personal kräver mer stöd än vad till exempel tillsvidareanställda behöver. Den här studien gör ett försök till att beskriva hur relationen ser ut mellan ett bemanningsföretags personalansvariga och de anställda som hyrs ut samt vilken typ av socialt stöd som egentligen ges till de uthyrda. Sett utifrån de personalansvarigas perspektiv, visar resultaten att den anställdas personlighet och längden på uppdragen är avgörande för vilken typ av socialt stöd som ges och hur ofta det sker.

 • 141.
  Strömberg, Susanne
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Backlund, Pernilla
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Ledarskap, lärande och utveckling: Om lärande i en produktionsledningsgrupp2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den enskilt viktigaste beståndsdelen för varje företags framgång och överlevnad är medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför. Förmågan kallas ofta med ett sammanfattande ord för kompetens. Kompetens är dessutom en av de viktigaste resurserna i ett företag. Med rätt kompetens kan ett företag utveckla konkurrensfördelar. Ju svårare det är för andra företag att imitera ett företags kompetens desto längre perioder har företaget en överlägsen konkurrensförmåga. Vi anser dock att kompetens har sin grund i möjligheten till lärande. Många menar att arbetsrotation skulle kunna leda till ett ökat lärande eller kunna ses som en typ av kompetensutveckling.

  Arbetsrotation för medarbetare på lägre nivå är ett mer eller mindre vanligt fenomen. Det innebär att en medarbetare flyttar, växlar eller roterar från en specialiserad arbets¬uppgift till en annan. Frågan är hur det skulle fungera om det infördes i en ledningsgrupp i ett företag? Och hur skulle ett sådant arbetssätt påverka lärandet i gruppen, skulle det ge hinder för eller möjligheter till lärande? Ett aktivt arbete med rotation mellan befattningshavarna i en produktionsledningsgrupp är ett relativt ovanligt fenomen. Under hösten 2004 stötte vi dock på ett företag som använde sig av just arbetsrotation i deras produktionsledningsgrupp. Metoden de använder sig av har tre steg:

  1. Under det första året på befattningen lär sig chefen arbetet och organisationen

  2. Under det andra året utvecklar chefen sin verksamhet

  3. Under det tredje året bör chefen byta befattning för att undvika slentrian

  Grundidén är att ingen ska “sitta för länge” på samma befattning, det vill säga inte ha samma tjänst längre än tre år. Erfarenheten visar dock att perioden är olika lång beroende på arbetets art och omfattning, men tydligt är att en rotation bör ske efter tre år. Företaget säger sig också använda metoden bland annat för att på så vis kompetensutveckla medlemmarna i produktionsledningsgruppen.

  Utifrån ovan valde vi att undersöka saken utifrån ett systemperspektiv. Vi valde dessutom att använda oss av en kvalitativ metod, med intervjun som datainsamlingsinstrument. Samtliga medlemmar intervjuades utifrån en intervjuguide, med frågor som berörde kategorierna: arbetsuppgifter, kompetens, problemhantering, ledarskap, delaktighet och återkoppling samt lärande och utveckling. Frågorna komponerades utifrån den teori vi tidigare studerat.

  Resultatet från de analyserade intervjuerna, visade att arbetssättet som produktionsledningsgruppen använde sig av hade inverkan på gruppens lärande. Vissa systemdelar, så som motivation, beslut och problemlösning gav gruppen goda förutsättningar till att lära nytt. Hindren visade sig vara bristande kommunikation, tidsbrist samt rester av bruksmentalitet. Faktorer som både ger hinder och möjligheter till lärande var synen på förändring, organisationsstrukturen och ledarskapet i gruppen.

 • 142.
  Sunnerdahl, Erik
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics, Service Research Center.
  Forsberg, Erik
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Delaktighet hos Frontpersonal: En studie om tjänsteinnovation2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning behandlar ämnet medarbetarinvolvering inomtjänsteinnovation och genomfördes på Selma Spa i Sunne.

  Vi har använt en kvalitativ metod där empirin är uppbyggd av djupgående intervjuer. Studien syftar till att undersöka huruvida frontpersonalen på SelmaSpa är delaktiga i tjänsteinnovationsprocesser på företaget. Fokus kommer att riktas mot huruvida den interna kommunikationen fungerar och påverkar innovationsklimatet på Selma Spa. Teorin i studien har inhämtats via vetenskapliga artiklar och litteratur inom området tjänsteinnovation.

  Av empiriska skäl så fick frågeställningarna under studiens gång utvidgas, då data visade att frontpersonalen var omedvetna om hur Selma Spas strategi och vision såg ut. Detta påverkar enligt teorin graden av involvering hos frontpersonalen i innovationsprocesser och är därav relevant för denna studie.

  Analysen visade att den interna kommunikationen på Selma Spa skulle kunna förbättras avsevärt. Kombinationen av bristerna i den interna kommunikationen och den strategiska omedvetenheten som förelåg hos frontpersonalen gjorde att författarna ansåg sig kunna påvisa att medarbetarinvolveringen på Selma Spa till viss del var av bristande karaktär.

  Vid slutdatumet av studien fanns dock indikationer på att Selma Spa skulle försöka att komma tillrätta med sina problem.

 • 143.
  Svedberg, Björn
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Johansson, Martin
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Larsson, Thomas
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Skatteeffekter vid avyttring av aktier i fåmansföretag: En studie av de nya 3:12-reglerna2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Från och med den 1 januari 2006 har skattereglerna för ägarna av fåmansbolag förändrats i och med införandet av nya 3:12-regler. Med de gamla reglerna var det oftast mest lönsamt att ta ut företagets överskott som en kapitalvinst genom avyttring av aktier. I och med införandet av de nya reglerna har det givits en större möjlighet än tidigare att ta ut bolagets överskott som lågbeskattad utdelning. Andra nyheter är att klyvningsräntan har höjts, löneunderlaget har fått större inverkan på gränsbeloppet och dessutom har kapitalvinstbeskattningen sänkts till 20 procent.

  Uppsatsen belyser de nya reglerna, jämfört med de gamla. Vi har urskiljt de företagsledare som gynnas av de nya reglerna vid en försäljning av bolag då en kapitalvinst uppstår som ska beskattas. Som ett tillägg i uppsatsen har vi tittat på de alternativa möjligheter ägaren kan använda sig av för att få en lägre total beskattning.

  Resultatet vi har kommit fram till är att det är svårt att generellt säga vilka som gynnas respektive missgynnas av de nya reglerna. Det kan först göras genom att titta på den enskilda företagsledarens mål, situation och förutsättningar. Dock kan vissa grupper av företag och ägare urskiljas som gynnas samt som reglerna har blivit enklare för. De alternativa metoder och upplägg som finns att tillgå för den som vill lätta skattebördan vid försäljningen av sitt bolag är till stor del även de beroende på dennes avsikt med företaget och ekonomiska förutsättningar.

 • 144.
  Svedberg, Björn
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Larsson, Thomas
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Öppnare redovisning med IFRS?: En illustrativ studie över fem företags årsredovisningar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har det kommit fram exempel på att den ekonomiska information som företag lämnar ifrån sig inte alltid ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och framtidsutsikter. Redovisningsskandalerna i Enron, Worldcom och Parmalat är bara några exempel. Som en följd av att finansiella rapporter ofta innehåller förfalskad eller förvanskad information har krav ställts på mer tillförlitlig och jämförlig rapportering.

  Detta har lett till ett behov av en internationell harmonisering av redovisningsreglerna från företagens intressenter, vilka vill ha gemensamma regler för att bland annat kunna göra jämförelser mellan företag från olika länder och branscher och på så sätt fatta välgrundade investeringsbeslut.

  EU har beslutat att alla noterade koncernföretag inom EU från och med 1 januari 2005 är skyldiga att upprätta sin koncernredovisning enligt de internationella redovisningsstandarderna: IFRS. De nya reglernas syfte är att skapa förutsättningar för en integrerad och effektiv kapitalmarknad genom att förbättra jämförbarheten av redovisningshandlingar på den inre marknaden. De nya reglerna ska också skapa förutsättningar för en gemensam redovisningsstandard världen över. I och med att den internationella jämförbarheten ökar genereras mer jämbördiga ”spelregler” i samband med företagsförvärv.

  Syftet med uppsatsen är att, utifrån en illustrativ studie över fem utvalda årsredovisningar från år 2004, se hur företagen valt att förbereda sig inför de nya IFRS-reglerna, samt hur de tillämpas i årsredovisningarna. Vi vill se om redovisningen i det här förberedande läget har blivit mer öppen och upplysande samt om den ger en mer rättvisande bild av företagen.

  I vår slutsats har vi kommit fram till att vi inte anser att redovisningen har blivit öppnare eller mer jämförbar i de studerade företagen efter införandet av IFRS. Detta beror till stor del på att värderingen av företagens tillgångar bygger på företagens egna subjektiva åsikter, vilket gör att de kan styra värderingen och resultatet dit de vill. Detta värderingsproblem tror vi även kommer att finnas i fortsättningen och det gör att korrekt värdering av företaget aldrig riktigt kommer att visas.

 • 145.
  Svensson, Mattias
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Kristiansson, Robin
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Att bygga starka varumärken inom idrotten: En fall studie av föreningarna BS BolticGöta och Färjestad BK2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varumärken är något som blir allt viktigare för alla olika organisationer. För att kunna nå ett bra resultat och undvika den hårda konkurrens som idag finns är det avgörande att kunna bygga ett starkt varumärke. Men hur byggs ett varumärke inom idrotten?

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur ett starkt varumärke byggs upp inom idrotten. Detta ämne är relativ outforskat och för att få svar på frågan har de två kända idrottsföreningarna i Karlstad, BS BolticGöta och Färjestad BK intervjuats för att ge oss en bild av vilka faktorer som anses vara viktiga vid att stärka och bygga ett varumärke inom idrotten. Vidare ska det även besvaras om det finns några likheter och skillnader mellan idrottsföreningar och företag vad det gäller att bygga starka varumärken. Till hjälp i den sista frågan har företaget Stamford analyserats.

  I uppsatsen har den kvalitativa metoden använts för att på bästa sätt kunna ta del av den kunskap, erfarenhet och information som respondenterna besitter. Intervjuerna har föregåtts av noggrant väl utvalda frågor till de personer inom respektive organisation som arbetar med marknadsföring och varumärkes frågor.

  Teori och empiri har analyserats och slutligen utmynnat i en slutsats. Resultatet av denna studie blev att det framförallt finns fyra stycken avgörande faktorer för en idrottsförening i stärkandet av dess varumärke. De fyra faktorerna är; det sportsliga resultatet, produkten, organisationen och ekonomin. Elementen utgör tillsammans ett kretslopp där de påverkas och påverkar varandra. Sportsliga resultat anses dock vara det viktigaste, utan ett framgångsrikt resultat över en längre period kommer inte varumärket att vare sig kunna byggas eller stärkas. Likheterna mellan ett företag och en idrottsförening är stora, för ett företag är produkten och dess kvalité det viktiga medan det är det sportsliga resultatet som motsvarar produkten för en idrottsförening.

 • 146.
  Tekac, Irma
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Alhamidi, Nour
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Bankernas prestation under finanskrisen: En jämförelse mellan det konventionella och det islamiska banksystemet i Förenade arabemiraten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2008 drabbades stora delar av världen av en finanskris. Avstampet var de så kallade subprimelånen, dvs. lån utan säkerhet, som gjorde att låntagarna inte klarade av att fortsätta amortera på sina lån. Situationen resulterade i att låntagarna blev tvungna att sälja den belånade bostaden till ett lägre värde än de räknat med från början och bankerna blev belastade med kreditförluster. Detta fenomen begränsades inte enbart till USA, utan spreds världen över då banker vanligtvis opererar på en internationell nivå. Finanskrisen har uppmärksammat det islamiska banksystemet som aldrig förr och det är nu en trend som växer allt fortare idag. Det faktum att det finns ett annorlunda och samtidigt helt fungerande banksystem i världen är mycket fascinerande. Ett banksystem som enligt många ekonomer kan ha klarat sig bättre än det konventionella under den pågående ekonomiska krisen.

   Utifrån detta påstående har vi valt att undersöka de två banksystemens prestation med hjälp av fyra nyckeltal, tillväxtförändringen, räntabilitet på eget kapital, kreditförlustnivån och förändringen i den löpande verksamhetens kassaflöde. Dessutom gör vi även en jämförelse mellan de två banksystemen. Geografiskt har vi valt att begränsa oss till Förenade arabemiraten i och med deras öppna mottagande för etablering av både islamiska och konventionella banker och att detta dessutom sker på lika villkor.

   Utifrån resultat- och analysavsnittet drar vi slutsatsen att det islamiska banksystemet överlag har presterat bättre än det konventionella banksystemet i Förenade arabemiraten. Denna slutsats kan dock inte på något sätt generaliseras då vi utgår från ett fåtal banker som inte anses vara representativa för resterande banker i världen.

 • 147.
  Teng, Fei
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Loyalty Card Promotional Activity in Budget Hotel2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Loyalty card is one of the most commonly used promotional activities in business. Thus far, there are some research has been done on luxury hotel, but very few researches are on budget hotel. So, the purpose of the thesis is finding out the Swedish customers’ attitude and behavior towards budget hotel’s loyalty card; getting to know what factors influence Swedish customers’ response towards the loyalty card and budget hotels.

  In the thesis, the main research problem is “How do Swedish customers respond to the Budget hotel’s Loyalty Card promotional activity in Sweden?” Under the main research problem, four sub questions and four hypotheses are designed. Face-to-face interview is implemented for collecting primary data. Interviewees include business traveling interviewees and leisure traveling interviewees, altogether 23 interviewees are interviewed. Secondary data is from articles and journals. The secondary data includes Purchasing/Decision making, Marketing communication, Sales promotion, Pricing, Customer Relationship Management (CRM) and Relationship marketing, Customer satisfaction and loyalty, Personality and Marketing segmentation. The secondary data and primary data are mixed together for the main research problem’s analysis.

  After the research, the thesis comes out that Swedish loyalty card holders show much awareness/ preference/ satisfaction/ loyalty towards the membership budget hotel. Swedish customers use loyalty card in a constant manner only when the benefit is large and the benefit can be gained fast. For the Swedish customers, the Budget hotel loyalty card’s benefit is important, but the benefit is not big enough to make them feel excited. Simple and clear loyalty card rules are appreciated. Reference groups’ comments, fast internet information, loyalty card rule’s complexity, customers’ previous experiences, original price, psychological quality feeling and perceived price level also affect the loyalty card’s effectiveness. By implementing loyalty card, the membership customers’ satisfaction can be increased. The non-membership customers’ satisfaction isn’t negatively affected. Compared with the Swedish leisure travelers, Swedish business travelers show even stronger and much more stable loyalty towards the membership hotel. Leisure traveler is much benefit oriented. But the business traveler is habit oriented. Psychologically, business travelers think that a budget hotel loyalty card can not provide them as much good feeling as the luxury hotel’s loyalty card does.

 • 148.
  Wallin, Fredrik
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Nilsson, Karolina
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Ericsson, Marina
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde.

  IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för börsnoterade bolag år 2005. Dessutom har alla medlemstater möjlighet att lagstifta om IAS-redovisning i icke-noterade bolag. IAS 40 ersätter tidigare bestämmelser i IAS 25 ”redovisning av investeringar”. Enligt IAS 40 kan onoterade bolag välja att värdera fastigheter till antingen verkligt värde eller avskrivet anskaffningsvärde efter avdrag för eventuell ackumulerad nedskrivning, IAS 16.

  Den nu dominerande organisationen på den internationella arenan är International Accounting Standards Board (IASB), det tidigare International Accounting Standards Committée (IASC). IASB:s målsättning är att samarbeta med de nationella normbildarna runtom i världen och åstadkomma redovisningsnormer som accepteras globalt.

  Under 2004 tog IASB fram ett förslag på att införa internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Förslaget bestod av åtta frågor som behandlar marknadens inställning till särskilda regler för små och medelstora företag

  Syftet med vår uppsats är att undersöka onoterade fastighetsbolags inställning till IAS 40, värdering till verkligt värde. Uppsatsen syftar också till att se hur konsekvenserna av övergången till verkligt värde påverkar företagsvärdet.

 • 149.
  Westerberg, Maria
  et al.
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Goring, Henrik
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Byta universitet?: -En studie i studenters bytesprocess från Karlstads universitet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats försöker besvara frågeställningen varför en del studenter vid Karlstads universitet väljer att ta ut sin examen vid något annat lärosäte. Vi belyser bytesprocessen som leder respondenterna i undersökningen fram till ett faktiskt byte, från det att tanken föds, till att studenten etablerar sig vid ett nytt lärosäte. Med hjälp av djupintervjuer hittar vi anledningar till varför byten sker, antingen av praktiska skäl eller så är det tron att en examen från ett äldre lärosäte, med högre status, ger ett försprång in i karriären.

  Utifrån teorier som valts inom exempelvis relationsmarknadsföring, image, kundnöjdhet och bytesbeteende- framför allt SPAT (Switching Path Analysis Technique) analyserar vi informationen och underbygger resultaten. Längs undersökningens gång har vi modifierat SPAT-modellen och lagt till flera variabler. Detta för att den ska passa in på just bytesprocessen hos högskolestuderande, vilket har givit oss en tydligare bild över processen.

  Det framkommer tydligt under studiens gång att flera av studenterna väljer att byta universitet för att ta ut sin examen vid ett universitet med i deras ögon högre status. Många studenter har en tro att framtida arbetsgivare värderar examen från olika universitet olika högt. Även om många av respondenterna var nöjda med Karlstads universitet som lärosäte visar det sig att kundnöjdhet i detta fall inte automatiskt leder till lojalitet.

 • 150.
  Wrenne, Anders
  Karlstad University, Division for Business and Economics.
  Tjänsteplattformar: Vid utveckling av mobila tjänster inom telekommunikation2004Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Aktörerna inom mobil telekommunikation gör betydande investeringar i utbyggnad av telekommunikationsnät och i utveckling av tjänster och produkter. Pressen på operatörer och de som tillhandahåller tjänster är stor. De måste kunna reagera snabbt på förändrade kundbeteenden och därmed utveckla och erbjuda tjänster med förbättrade egenskaper på kort tid och till låga kostnader. Effektiva tillvägagångs¬sätt och modeller för att utveckla nya tjänster är därför centralt.

  I uppsatsen studeras tjänsteplattformar som ett sätt att förändra och effektivisera tjänsteutvecklingen inom mobil telekommunikation. Inom produktutveckling har plattformar använts under lång tid och där fungerar de som grund för utveckling av ett antal olika produkter. I detta arbete studeras möjligheterna att tillämpa ett liknande angreppssätt vid utveckling av tjänster. Tjänsteplattformars funktion vid utveckling av tjänster inom mobil telekommunikation fokuseras. Området har inte studerats empiriskt inom tjänstediskursen. Studien bidrar med ett inlägg i ett pågående forskningssamtal om hur tjänsteutveckling går till och vad som utmärker effektiva tillvägagångssätt vid utveckling av nya tjänster.

  I studien behandlas två huvudsakliga funktioner för tjänsteplattformar. För det första att tjänsteplattformar är ett synsätt – att se något som plattform. För det andra att tjänsteplattformar är en enhet vars funktion liknar den som plattformar har vid produktutveckling. Tjänsteplattformar kan bidra till kortare utvecklingstid, sänkta utvecklingskostnader, minskat risktagande för det tjänsteutvecklande företaget och till utveckling av kunden som medproducent av tjänsten.

1234 101 - 150 of 158
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf