Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. All, Rainar
  et al.
  Harrami, Omar
  Postgård, Ulrika
  Strömgren, Mattias
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Olyckor, riskanalyser och säkerhetsarbete: Några olika perspektiv inom Räddningsverket2006Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna kartläggning har varit att ge en nulägesbild över hur riskanalyser, riskbedömningar och riskvärderingar sker i Räddningsverkets arbete med skydd mot olyckor. Ett syfte har också varit att beskriva de olika strategier för säkerhetsarbete som tillämpas i myndigheten.  Kartläggningen har utförts genom gruppintervjuer under perioden oktober 2004 mars 2005 och har följts upp med hjälp av två seminarier i november 2005. Analysgruppen har bestått av medarbetare vid Räddningsverkets sekretariat för forskning och analys.

  Resultaten visar bland annat att:

  - verkets arbete utgår från en kompott av olyckor, skador och händelser, var och en med sin egen logik baserad på tradition, lagstiftning och politisk inriktning

  - arbetet bedrivs utifrån en mångfald av strategier som i många fall inte är produkten av genomtänkta analyser och medvetna val

  - verkets olika roller behöver närmare analyseras och kopplas till tydligare

  strategier och metoder för arbetet med skydd mot olyckor

  - säkerhetsarbete och riskhantering är inte synonyma begrepp i myndigheten

  - det saknas myndighetsgemensamma begreppsdefinitioner inom det kartlagda

  området

  - det råder en brist i myndigheten på djupare diskussioner och reflektioner kring värdegrunder och principer för riskvärdering.  Rapporten behandlar många olika frågor som på olika sätt är relevanta för Räddningsverkets arbete på kort och lång sikt. I rapporten ges ett tiotal förslag till fortsatt arbete. Några förslag är att:

  - utarbeta en begreppspolicy för myndigheten

  - utarbeta information till privatpersoner som lagenliga skyldigheter inom det olycksförebyggande området

  - satsa på kompetensutveckling internt

  - starta ett utvecklingsarbete inom riskvärdering

  - utveckla analysförmåga för framtidens olycksrisk

  - starta en idéverkstad för framtida säkerhetsarbete  Kartläggningen ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete inom Räddningsverket. Delar av materialet kan också komma att utgöra underlag för

  utveckling av läromedel för verkets utbildningsverksamhet. Rapporten utgör också en möjlig källa för fortsatt forskning och analys inom området

 • 2.
  Bergqvist, Anders
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences.
  Harms-Ringdahl, Lars
  Strömgren, Mattias
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Säkerhetsutredningar av bränder: Fallstudie av lägenhetsbrand med dödlig utgång2013Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3. Harms-Ringdahl, Lars
  et al.
  Bergqvist, Anders
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences.
  Strömgren, Mattias
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences.
  Säkerhetsutredningar av bränder: Fallstudier av ett stadsgasutsläpp i en lägenhet2013Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4. Johansson, Anna
  et al.
  Strömgren, Mattias
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Backe, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Hantering av risk- och säkerhetsfrågor i svenska kommuner: Resultatet från en enkätundersökning2006Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Flertalet olyckor inträffar i människors vardagsliv inom trafik, boende, fritidsverksamhet, offentliga miljöer, osv. Dessa miljöer utgör också arenor för en mängd andra risker (sjukdomar, brottslighet, miljöförstöring, m m). Det finns därför anledning att försöka skapa en samlad bild av hur svenska kommuner idag hanterar risker ur olika synvinklar: Vilka typer av risker hanteras? Vilka metoder och verktyg används? Hur samverkar man mellan olika sektorer/aktörer och visavi medborgarna? Dessa frågeställningar bildar bakgrund till den enkätundersökning som genomfördes våren 2005 och som här presenteras översiktligt.  Enkäten vände sig till ett strategiskt urval bland landets kommuner och sektorsområden. Totalt omfattades 1300 respondenter i 73 kommuner. Svarsfrekvensen varierade mellan kommuner och sektorsområden, men sammantaget har ett flertal svar inkommit från samtliga kommuner i urvalet vilket gör att resultaten ändå ger en bred belysning av kommunernas riskhantering.  Den bild som framträder av kommunernas risk- och säkerhetsarbete visar att säkerhets- och trygghetsfrågorna är en viktig del av respondenternas dagliga yrkesutövning. De typer av risker, skador, olyckor eller störningar som de främst hanterar är; Skadegörelse, Brand i offentliga lokaler och Olyckor med farliga ämnen (fasta anläggningar).  De metoder, verktyg eller underlag som respondenterna säger sig använda som stöd för att öka säkerheten i kommunen är framförallt: Riskinventeringar, Riskanalyser och Skyddsronder. De miljöer som respondenterna anger att deras förvaltning/funktion vanligen deltar i när det gäller inventering av risker är främst: Trafik och Skola och barnomsorg.  De aktörer som respondenterna framhåller som medverkande i säkerhets- och trygghetsarbetet är framförallt: Räddningstjänsten, Teknisk förvaltning, Miljö och hälsa, Kommunledningen, Fysisk planering, Polisen och Socialtjänsten.  Det framgår i studien att de undersökta förvaltningarna/funktionerna till stor del deltar i någon form av planering, förberedelse eller övning inför eventuella olyckor i sitt verksamhetsområde (ca 70 % av svaren) och de aktörer som oftast medverkar då uppges vara: Kommunal räddningstjänst, Krisgrupp och Polisen. Respondenterna anger också att deras förvaltning/funktion framförallt deltar i samhällsplaneringens arbete för att främja säkerhet och trygghet genom: remissbehandling, planeringsunderlag, expertutlåtande och samråd.  Ca 75 % av respondenterna säger att det finns ett kommunövergripande handlingsprogram eller planer som syftar till att främja säkerheten och tryggheten för medborgarna. Av dessa svarar 86 % att deras förvaltning/funktion har i någon form medverkat vid framtagandet av programmet eller planen eller lämnat synpunkter på den.  Respondenterna anger att för den egna förvaltningens/funktionens skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete är Samarbete/samverkan och Interna arbetsrutiner viktigast för det skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbetet. Den samverkans- eller kontaktform som förefaller vara vanligast vid samverkan med andra förvaltningar/funktioner är framförallt personliga kontakter mellan tjänstemän (ca 65 % ansåg att det var mycket viktigt). Över hälften av respondenterna säger sig ha kontakt minst 1 gång månaden med annan kommunal förvaltning/funktion när det gäller säkerhets- och trygghetsrelaterade frågor.  Intressant när det gäller respondenternas syn på sin förvaltnings/funktions samarbete och samverkan när det gäller säkerhets- och trygghetsarbete är att: 92 % anser att de själva är bra på att samarbeta med andra kommunala förvaltningar, trots detta håller 23 % inte med om att de är bra på att dela med sig av sina kunskaper till andra kommunala förvaltningar. Vidare anser 73 % att de arbetar tvärsektoriellt, samtidigt som 23 % inte håller med om att de arbetar aktivt för att öka mångfalden av perspektiv. Intressant i sammanhanget är även att 90 % säger sig vara öppna och lyhörda för omvärldens idéer, synpunkter och kritik.  Hälften av respondenterna svarar att deras förvaltning/funktion använder någon form av statistik till hjälp för att identifiera riskfyllda miljöer eller riskutsatta personer. Noterbart är dock att mindre än 20 % av respondenterna på en annan fråga säger sig använda: Underlag från ambulanstjänst, Skaderegistrering vid vårdcentraler, RPS trygghetsundersökning och Skaderegistrering vid lokal akutmottagning. (Det bör dock påpekas att statistik från skaderegistrering inte är tillgänglig i alla undersökta kommuner).  De problemområden medborgarna bjudits in till diskussion om rör framförallt: Trafikfarliga miljöer, Skadegörelse och Drogmissbruk. Kontakten med medborgarna när det gäller risk, säkerhet och trygghetsfrågor anges främst ske via Intresseorganisationer och Ideella föreningar.  Fördjupade analyser av undersökningsresultaten kommer att publiceras separat.

 • 5.
  Strömgren, Mattias
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar2013Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Municipalities have a unique position in safety work by being close to both the citizens and the accidents and injuries that affect the population. Despite far-reaching advances in technology and an established welfare state, injuries resulting from accidents constitute a significant public health problem in Sweden as well as in other Nordic countries. Swedish municipalities are subjected to wide-ranging responsibilities and are expected to take action in a number of societal areas to safeguard people's safety and security. The last two decades are increasingly characterized by systematic and cross-sectorial safety work of various forms in municipalities. In this endeavor a variety of tools and methods intended to aid and support safety work have been introduced. Some tools are required by law while others are optional.

  This thesis aims to identify to what extent local authorities utilize a number of these safety tools, and secondly to examine whether a set of particular methods aimed to guide one of the tools – accident investigation – are actually supportive to the entire practical investigative process. The thesis is based on two papers, the first of which has been published in an international scientific journal, and the second has been submitted to another journal.

  Article I is based on a survey targeting 1283 officials in 73 municipalities. One question was about the use of 16 different safety tools. This question was answered by 50 % of the officials. The results show that safety round, risk analysis and risk inventory were reported to be used frequently in all sectors while other tools were used only in certain sectors or virtually not at all.

  Article II analyzes how different accident investigation methods support the practical investigative process. The evaluation is based on a process model intended to illustrate this process. The analysis comprises data from 114 tests of nine selected methods taught in a recurrent course entitled Advanced Accident Investigation Methodology at Karlstad University. More than 170 participants representing various industries and sectors were involved in the tests. The results show that among the nine assessed methods, only Deviation Analysis and STEP gives good support throughout the entire investigative process. Other methods provide support primarily during the analysis phase of an accident investigation.

  In summary, our findings show that local authorities make use of safety tools, but only a few of the tools are broadly used across all municipal sectors. Regarding the assessed methods of the tool accident investigation it can be concluded that there are major differences in their way to support throughout the investigative process. It is suggested that several methods should rather be described as accident analysis methods instead of accident investigation methods since they provide support mainly for the analysis step.

  Download full text (pdf)
  Verktyg i lokalt säkerhetsarbete...
 • 6.
  Strömgren, Mattias
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Andersson, Ragnar
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  The usage of safety management tools in Swedish municipalities2010In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 48, no 3, p. 288-295Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although municipalities clearly deal with a broad range of safety issues, little is known about their safety management practices and their usage of safety management tools across sectors. In order to open up the municipal safety management toolbox, this study explores which tools that are being used in Swedish municipalities and by which municipal sector. Our results indicate that tools such as risk inventory, safety rounds and risk analysis are broadly used across most sectors, while usage of other tools is more restricted to certain sectors. Legislative requirements, tool characteristics and actual needs are assumed to influence the usage of tools. Further research in this field is needed for better adaption of safety management tools to municipal needs.

 • 7.
  Strömgren, Mattias
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences. Swedish Civil Contingencies Agency.
  Bergqvist, Anders
  The Swedish Fire Protection Association, Stockholm.
  Andersson, Ragnar
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences.
  Harms-Ringdahl, Lars
  Institute for Risk Management and Safety Analysis, Stockholm.
  A process-oriented evaluation of nine accident investigation methods2015In: Safety Science Monitor, ISSN 1443-8844, Vol. 19, no 1, article id 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A range of methods for accident investigation have been published. They focus on different aspects and provide support in various respects to the entire investigation process. Previous research has examined strengths and weaknesses of methods in analytical terms, but few or none so far have studied their capability to support the accident investigation process. During a number of training courses on advanced accident investigation methodology, held annually at Karlstad University since 2003, systematic tests of nine accident investigation methods were performed. The methods' process supporting properties were qualitatively evaluated against a general model of the investigation process. The results show that none of the methods provide strong support for all steps of the investigation process. A few methods, including STEP and Deviation analysis, however, provide a relatively strong support for certain key elements of the process. Most methods are supportive to the analysis phase, but less supportive to the planning and concluding phases. This in turn implies that several methods should be termed accident analysis methods rather than accident investigation methods. The results also point to differences in analytical principles and output formats, which also affect their usefulness.

 • 8.
  Strömgren, Mattias
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences.
  Harms-Ringdahl, Lars
  Bergqvist, Anders
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences.
  Säkerhetsutredningar av bränder: Fallstudie av en brand i en villa2013Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf