Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Att förstå och att bli förstådd: Unga lagöverträdares upplevelser av rättegångarinom ramen för rätten till en rättvis rättegång
Karlstad University.
2018 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title
To understand and to be understood : Juvenile offenders’ experiences of trial in the context of the right to a fair trial (English)
Abstract [sv]

Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och

regleras i såväl artikel 6 EKMR som 2 kap. 11 § 2 st. RF. Rätten till en rättvis rättegång i

enlighet med både EKMR och RF tar sikte på att en rättegång dels ska genomföras inom

skälig tid, dels att rättegången ska genomföras inför en oavhängig och opartisk domstol. För

att rättigheten ska uppfyllas i enlighet med EKMR och RF, föreligger vägledning samt

principer utformade av Europadomstolen som måste beaktas vid bedömningen om en

rättegång bedrivits rättvis eller inte. Rätten till en rättvis rättegång kan omfatta flera olika

element, varav ett av elementen är tillfredsställande handläggning. För att en rättegång ska

uppfylla sitt syfte, krävs att rättegången genomförs under sådana former att parterna kan

följa det som sker under förfarandet. Till bedömningen om en rättvis rättegång genomförts

ska dessutom målets karaktär tas i beaktandet. Detta innebär att mål som förutsätter särskild

skyndsam handläggning, till exempel ungdomsmål, särskilt måste uppfylla kraven i artikel

6.1 EKMR.

Då barn anses utgöra en särskilt utsatt grupp krävs det speciellt skydd i syfte att värna

om deras rättigheter. I BK stadgas barns rättigheter och konventionen är tillämplig på alla

individer under 18 år. De stater som ratificerat BK måste således respektera konventionen

och rapportera vilka åtaganden som vidtagits för att efterleva den. Barns rättighet att komma

till tals och uttrycka sina åsikter tillfaller alla barn under 18 år och innebär att såväl

domstolar som andra beslutsfattande organ måste anpassas i avsikt att inkludera barnen. Det

kan till exempel handla om särskilda förberedelser för barn innan en rättegång och att

anamma ett barnrättsperspektiv i syfte att genomsyra verksamheterna med en förankring i

BK.

Inom nationell rätt föreligger ett skyndsamhetskrav i ärenden som rör unga

lagöverträdare och en allmänt vedertagen princip är att tiden mellan samhällets reaktioner

och den unga lagöverträdarens brott bör vara så kort som möjlig. Samhällets inställning

gentemot unga lagöverträdare ska även vara konsekvent och tydlig samt ska handläggningen

av pedagogiska skäl bedrivas skyndsamt. I en rapport från Brå och i en granskning från

Riksrevisionen har det framgått att det förekommer svårigheter i att leva upp till det

lagstadgade skyndsamhetskravet för handläggning av ungdomsärenden i 4 § LUL.

Riksrevisionen fann att den totala handläggningstiden är alltför långdragen. Polisen drar ut

på tiden vid förundersökningen, åklagaren tar lång tid på sig att fatta beslut i åtalsfrågan och

TR överskrider tidsfristen genom långdragna mål. Utöver det redovisade, förlängs

handläggningstiderna ytterligare genom att socialtjänsten tar lång tid på sig att författa sina

yttranden till TR.

Europakommissionen har uttalat att i de fall en ung person är brottsmisstänkt, ska denna

behandlas utifrån hans eller hennes ålder och mognad. Domstolsförfarandet måste således

anpassas i avsikt att trygga den unges möjlighet att förstå och delta i rättegången. Om en ung

person inte förstår förfarandet medför det att han eller hon inte kommer vara tillräckligt

delaktig under rättegången, vilket påverkar den unges rätt att göra sin röst hörd och komma

till tals i enlighet med BK.

Unga lagöverträdare särbehandlas inom straff- och processrätt i förhoppning om att

motverka att ungdomar identifierar sig som kriminella samt därigenom dras till ett umgänge

med andra kriminella personer. Det finns även förhoppningar om att rättsprocessen ska

fungera som en markör med en preventiv verkan. Brottmålsrättegångar är dock i huvudsak

utformade av vuxna och för vuxna. Barn och unga brottsmisstänkta är således föremål för

samma rättsprocess som vuxna utan någon faktisk anpassning efter deras ålder samt

mognad.

Under år 2002 gjorde Brå en utvärdering av reformen för påföljdssystemet beträffande

unga lagöverträdare som trädde i kraft år 1999. Utvärderingen utmynnade i en rapport där

Brå intervjuade sju ungdomar om deras upplevelser kring rättegången. Brå

uppmärksammade särskilt två uppfattningar genom att lyssna till ungdomarna. De unga

anförde att de inte alltid kände sig införstådda på hela förfarandet och på vad som sades

samt att de inte ansåg sig komma till tals i tillräcklig stor omfattning.

Uppsatsen undersöker huruvida unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar kan

anses vara stridande mot rätten till en rättvis rättegång och når slutsatsen att unga

lagöverträdare inte får sin rätt till rättvis rättegång helt tillgodosedd. Rättigheten, som består

av kriterierna skälig tid och oavhängig samt opartisk domstol, kan med anledning av

bristerna som konstaterats i uppsatsen anses vara kränkt. Den oskäliga handläggningstiden i

kombination med risk för att domare skapar sig förutfattade meningar om de unga tilltalade,

kan anses strida mot rätten till en rättvis rättegång i enlighet med såväl EKMR som RF.

I uppsatsen undersöks även domstolens möjlighet att förmedla de fundamentala

straffrättsprinciperna till unga lagöverträdare i avsikt att åstadkomma en preventiv effekt

mot ungdomskriminalitet. Till följd av att rättegångarna i huvudsak är utformade efter en

vuxen person, blir slutsatsen att domstolen inte kan förmedla de fundamentala

straffrättsprinciperna till unga lagöverträdare i tillräckligt hög utsträckning. Avsaknaden på

ett barn- och ungdomsperspektiv under rättegångar kan därmed hindra att den preventiva

straffrättsliga effekten gentemot ungdomskriminalitet vinner slagkraft. Det krävs att

straffrätten uppfattas som trovärdig för att domstolen ska kunna uppnå en preventiv effekt

gentemot ungdomskriminalitet; domstolens agerande och behandling av unga lagöverträdare

är således en avgörande faktor i hur straffrätten uppfattas. De ungas upplevelser av

rättegångar kan därmed indikera på att domstolen inte till fullo lyckas förmedla de

fundamentala straffrättsprinciperna.

I fråga om vilken effekt som unga lagöverträdares upplevelser av rätt

rättegångar kan medföra, dras slutsatsen att en stor risk för stigmatisering och fortsatt brottsbenägenhet

föreligger. Genom att försumma de ungas rättigheter under en rättegång, förblir risken stor

att de lämnar rättssalen utan någon påverkan på deras framtida beteende.

Sammantaget avrundas uppsatsens slutsats med att framhålla att det krävs mer forskning

beträffande ungas upplevelser av rättegångar inom ramen för rätten till en rättvis rättegång.

Mer forskning skulle resultera i en vidare inblick i den problematik som det nyliga nämnda

innebär. Denna forskning bör vara väsentlig då det behandlar unga individer och deras

framtid.

Abstract [en]

The human right to a fair trial is a cornerstone in a constitutional state and is regulated in

both article 6 of the ECHR and in RF, the Swedish constitution chapter 2, paragraph 11,

section 2. The right to a fair trial according to both the ECHR and RF requires that a public

trial is to be held within a reasonable time and that the trial is to be held before an

independent and impartial court. In order for the right to be met in accordance with the

ECHR and RF, there are guidelines and principles formulated by the European Court of

Human Rights, which must be taken into consideration when assessing whether a trial has

been held fairly or not. In order for a trial to be assessed as fair, the minimum guarantees in

Article 6.3 ECMR must be met. The right to a fair trial includes several different elements;

one of the elements is fair dealing. In order for a trial to fulfill its purpose, it is required that

the trial is held in such a way that the parties can follow what is happening during the

proceedings. In the assessment of a fair trial, the type of the trial has to be taken into

consideration. This means that trials that require special urgent procedures, such as trials

concerning juvenile offenders, must especially meet the requirements of article 6 of the

ECHR.

Children are considered a particularly vulnerable group and are therefore in need for

special protection in order to guard their rights. The UN Convention on the Rights of the

Child (the Child Convention) regulates children's rights and applies to all individuals under

the age of 18. The states that have ratified the Child Convention, must respect the

Convention and give an account of the commitments that have been made to comply with it.

A child’s right to speak and express its views applies to all children and means that both

courts and other decision-making intuitions must be adapted for the purpose of including the

children. This could for example include special preparations for children.

According to Swedish national law there is an urgency requirement in cases involving

juvenile offenders and the time between reactions from society and the juvenile’s crime

should be as short as possible. Both a report from Brå and a review by Riksrevisionen, has

shown that there are difficulties in complying with the urgency requirement for dealing with

youth cases in 4 § in LUL. The European Commission has stated that in cases where a

young person is suspected of a crime, the trail should be adapted according to his or her age

and maturity. The court procedure must therefore be adapted in order to ensure the young

person's ability to understand and participate in the trial. If a young person does not

understand the procedure, he or she will not be involved during the trial, which affects the

right of the young person to have his hear voice heard and speak in accordance with the

Child Convention.

Young offenders are treated differently in criminal and procedural law in the hope of

preventing young people from identifying themselves as criminals. Criminal proceedings are

however, mainly designed by adults and for adults. Children and juvenile offenders and

victims of crime are therefore subject to the same legal process as adults without any actual

adaptation. In 2002, Brå interviewed seven young people about their experiences of the trial.

Attention was drawn to two perceptions by listening to the young people. The young people

said that they did not always feel fully aware of the whole procedure and what was said and

that they did not consider themselves being heard during the proceedings.

This essay investigates whether juvenile offenders’ experiences of their trials can be

regarded as conflicting with the right to a fair trial. The essay reaches the conclusion that

juvenile offenders do not get their right to a fair trial fully met. The right consisting of the

criteria of reasonable time and independent and impartial court may, as a result of the faults

found in the essay, be considered to be violated. The unreasonable processing time

combined with the risk that judges create prejudiced opinions about the young offenders can

be considered to conflict with the right to a fair trial in accordance with both the ECHR and

RF.

The essay also studies the Court's ability to communicate the fundamental principles of

justice to juvenile offenders in order to achieve a preventive effect against juvenile crime.

The conclusion is that the trials are mainly designed for adults, which can result in

difficulties for the court in communicating the fundamental criminal justice principles to

juvenile offenders. The neglect of a child and youth perspective during trial may therefore

prevent the preventive criminal justice effect against juvenile crime.

Concerning the effect of trial for juvenile offenders, the conclusion is that there is a high

risk of stigmatization and continued crime. By neglecting the rights of the young people

during a trial, the risk remains high that they leave the courtroom without any effect on their

future behavior. All in all, the essay finds that more research is needed on the experiences of

juvenile offenders in the context of the right to a fair trial. More research would result in a

larger insight into the problem.

Place, publisher, year, edition, pages
2018. , p. 51
Keywords [en]
Juvenile offenders, fair trial, children’s and juvenile’s rights, justice, preventive criminal law.
Keywords [sv]
Unga lagöverträdare, rättvis rättegång, barn- och ungdomsrätt, rättvisa, preventiv straffrätt
National Category
Law Law and Society
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kau:diva-68339OAI: oai:DiVA.org:kau-68339DiVA, id: diva2:1230149
Subject / course
Law
Educational program
Master Programme (one year) in Jurisprudence, 60 hp
Supervisors
Examiners
Available from: 2018-07-03 Created: 2018-07-03 Last updated: 2018-07-03Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Att förstå och att bli förstådd. D-uppsats(1542 kB)86 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1542 kBChecksum SHA-512
7751018c26de64260dd62b2377b28a8caa09414a9d6981ddc49a8de572c4fe7e1896e1254b66255b3d5cf4f7e7f9a1e7912f79c726e7022e23815d41aa51a32c
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Karlstad University
LawLaw and Society

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 86 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 319 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf