Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Åkerlund, Dan
Publications (10 of 23) Show all publications
Engblom, C., Andersson, K. & Åkerlund, D. (2020). Young students making textual changes during digital writing. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 190-201
Open this publication in new window or tab >>Young students making textual changes during digital writing
2020 (English)In: Nordic Journal of Digital Literacy, E-ISSN 1891-943X, Vol. 15, no 3, p. 190-201Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this small-scale study young students' digital writing as it unfolds in real time via screen recordings is discussed. The students attend the first and third year of schooling in Sweden and are recorded during lessons. The aim is to describe students' digital writing as they use computers to create texts, with a specific focus on the changes the students make. The type of change, its cause, whether the change results in correct or incorrect language use, and the semantic and syntactic consequences of the changes are analysed. The results show that changes are made locally, and that the students focus on dealing with software underlining that indicates problems with spelling or grammar. Revisions on deeper meaning-making levels, such as additions, insertions or reorganisations, are generally not performed even though such operations are easily accomplished with digital tools. Seven different strategies when dealing with underlining are identified, and how the students' linguistic knowledge about spelling, rules for writing and digital literacy skills are used in explorative ways to avoid underlining is described. The students' responsiveness toward following a correctness norm affects the semantic depth of the texts as misspelled words get erased or exchanged for more non- specific words. Syntactic structure is also affected resulting in non-conventional punctuation due to misunderstandings concerning the reason for software underlining. The outcomes show a close relationship between operational literacy and meaning-making as the content of the students' texts often changes when underlining shows up on the screen. Identity formation is also at stake when a misunderstanding positions student as unaware of punctuation when the problem concerns the software's rule of spacing after full stops. Different aspects of operational literacy and their significance for a social conception of literacy is suggested to inform teachers' planning of text creation using digital tools in the classroom.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2020
Keywords
Digital writing, operational literacy, revision, young students
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-81227 (URN)10.18261/issn.1891-943x-2020-03-05 (DOI)000580977400005 ()2-s2.0-85095956070 (Scopus ID)
Available from: 2020-11-05 Created: 2020-11-05 Last updated: 2023-07-24Bibliographically approved
Tanner, M., Olin-Scheller, C., Buskqvist, U. & Åkerlund, D. (2017). Ett papperslöst klassrum?: Utmaningar för det uppkopplade klassrummets literacypraktiker. In: Ljung-Egeland, B., Olin-Scheller, C., Tanner, M. & Tengberg, M. (Ed.), Textkulturer: (pp. 175-194). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Ett papperslöst klassrum?: Utmaningar för det uppkopplade klassrummets literacypraktiker
2017 (Swedish)In: Textkulturer / [ed] Ljung-Egeland, B., Olin-Scheller, C., Tanner, M. & Tengberg, M., Karlstad: Karlstads universitet, 2017, p. 175-194Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65122 (URN)978-91-7063-825-1 (ISBN)978-91-7063-920-3 (ISBN)
Projects
Uppkopplade klassrum
Funder
Swedish Research Council, 2015-01044
Available from: 2017-11-06 Created: 2017-11-06 Last updated: 2019-11-07Bibliographically approved
Åkerlund, D. (2017). Guide till akademiskt skrivande: Om att skriva rapporter, uppsatser och självständiga arbeten på universitet och högskolor (2.0ed.). Karlstad: IPS - KAU
Open this publication in new window or tab >>Guide till akademiskt skrivande: Om att skriva rapporter, uppsatser och självständiga arbeten på universitet och högskolor
2017 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: IPS - KAU, 2017. p. Digital Edition: 2.0
National Category
Languages and Literature Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-62920 (URN)978-91-639-4865-7 (ISBN)
Available from: 2017-09-05 Created: 2017-09-05 Last updated: 2020-06-02Bibliographically approved
Borg, L., Dyrman, A. & Åkerlund, D. (2017). Guide till Zotero. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Guide till Zotero
2017 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017. p. 17
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-64692 (URN)
Available from: 2017-10-16 Created: 2017-10-16 Last updated: 2022-06-29Bibliographically approved
Olin-Scheller, C., Tanner, M., Åkerlund, D. & Buskqvist, U. (2016). Förbjud inte mobilen – använd den!. Pedagogiska Magasinet (2), 78
Open this publication in new window or tab >>Förbjud inte mobilen – använd den!
2016 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 2, p. 78-Article in journal, Editorial material (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-47719 (URN)
Available from: 2017-01-25 Created: 2017-01-25 Last updated: 2019-11-21Bibliographically approved
Åkerlund, D. (2013). Elever syns på nätet: Multimodala texter och autentiska mottagare. (Doctoral dissertation). Åbo: Åbo Akademis Förlag
Open this publication in new window or tab >>Elever syns på nätet: Multimodala texter och autentiska mottagare
2013 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Students seeing each other online : Multimodal texts and authentic audiences
Abstract [sv]

Studien tar sin utgångspunkt i att alla elever med all sannolikhet kommer att ha en dator av något slag som sitt främsta redskap i skolan inom bara några få år. Det övergripande syftet är att bidra till fördjupade kunskaper kring vad utvecklingen av datorstödd multimodal textproduktion och kommunikation på och över nätet kan innebära i en skolkontext.

Studien har en abduktiv ansats där teori från medie- och kommunikationsvetenskap och pedagogik – främst kring mediepedagogik, multi­modalitet, berättande, samtalsforskning och deliberativ demokrati – är grunden i ett DBR-projekt i tre skolor. Empirin är hämtad från fyra skolklasser, årskurs 4 och 5, som haft god tillgång till datorer och digitalkameror. Klasserna har använt klassblogg för att berätta om sitt skolarbete och Skype för att kommunicera med andra klasser i Sverige och i Tanzania. En rad olika forskningsmetoder har använts; innehållsanalys av texter, observationer med fältanteckningar och kameradokumentation, intervjuer med enskilda elever, gruppintervjuer med lärare och elever samt en mindre enkät. Studien är i huvudsak kvalitativ med fokus på elevers olika uppfattningar. En mindre kvantitativ studie genomfördes för att kunna utröna eventuella faktorer och variabler som kunde kopplas samman och för att möjliggöra jämförelser av den undersökta gruppen med andra forskningresultat.

Resultaten pekar mot att en mer datortät skola erbjuder fler möjligheter till ett verklighetsanknutet skolarbete med autentiska mottagare; främst då elevernas föräldrar och släktingar, elever i klassen och på andra skolor. En teoretisk analysmodell för att avgöra graden av verklighetsanknytning och autenticitet i olika skoluppgifter har tagits fram.

Resultaten pekar också mot att tillgången till kameror för att dokumentera olika händelser i klasserna, tillsammans med den autentiska publiken, skapar nya möjligheter till ett berättande som inte tidigare praktiserats i skolan. Det dokumentära fotot tvingar en betraktare till bildens presens och platsen där bilden togs, oavsett vem som tog bilden. Det utnyttjas av eleverna och även här har en modell tagits fram för att beskriva detta förhållande.

Studien fokuserar också på yttrandefrihet och demokratifrågor. Ett av de mer oväntade resultaten är att eleverna i studien inte ser att de kan påverka andra människors uppfattningar eller förändra olika maktförhållanden genom kommunikation på nätet, varken i eller utanför skolan.

Abstract [en]

This study is based on the notion that all students are likely to have a computer of some kind as their primary tool at school within a few years. The overall aim is to contribute to the knowledge of what this development of computer-assisted multimodal text production and communication on and over the net may entail in a school context.

The study has an abductive approach drawing on theory from Media and Communication studies and from Pedagogy - particularly on media pedagogy, multimodality, storytelling, conversation research and deliberative democracy – and is based on a DBR project in three schools. The empirical data are retrieved from four school classes, school years 4 and 5, with good access to computers and digital cameras. The classes have used the class blogs to tell the blog visitors about their school work and Skype to communicate with other classes in Sweden and Tanzania. A variety of research methods was employed: content analysis of texts, observations with field notes and camera documentation, interviews with individual students, group interviews with teachers and students, and a small survey. The study is essentially qualitative, focusing on students’ different perceptions. A small quantitative study was conducted to determine if any factors and variables could be linked to each other and to enable comparisons of the surveyed group with other research results.

The results suggest that more computers at school offer more opportunities for real-life assignments and the chance to secure an authentic audience to the students’ production; primarily the students’ parents and relatives, students in the same class and at other schools. A theoretical analysis model to determine the degree of reality and authenticity in various school assignments was developed.

The results also indicate that having access to cameras for documenting various events in the classes and to an authentic audience can create new opportunities for storytelling that have not been practiced previously at school. The documentary photo invites a viewer into the present tense of the image and the location where the picture was taken, whoever took the picture. It is used by the students and here too, a model has been developed to describe this relationship.

The study also focuses on the freedom of expression and democracy. One of the more unexpected findings is that the students in the study did not see that they can influence other people’s perceptions or change various power structures through communication on the web, neither in nor outside of school.

Place, publisher, year, edition, pages
Åbo: Åbo Akademis Förlag, 2013. p. 292
Keywords
skolan; lärande; kommunikation; autentiska mottagare; en dator per elev; klassbloggar; Skype; berättande; foto; demokrati; deliberativ; läroplan; multimodalitet; abduktiv ansats; DBR; fiktionsnivå; bildens presens;
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-32371 (URN)978-951-765-718-1 (ISBN)978-951-765-719-8 (ISBN)
Public defence
2014-01-17, Akademisalen, Åbo Akademi, Vasa, Strandgatan, Vasa, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2014-06-12 Created: 2014-06-10 Last updated: 2015-12-22Bibliographically approved
Åkerlund, D. (2013). Klassen i dialog med omvärlden: Pedagogiska vinster när skolan syns på nätet. Stockholm: Internetfonden
Open this publication in new window or tab >>Klassen i dialog med omvärlden: Pedagogiska vinster när skolan syns på nätet
2013 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Internetfonden, 2013. p. 70
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-31309 (URN)9789197941167 (ISBN)
Available from: 2014-02-09 Created: 2014-02-09 Last updated: 2014-02-10Bibliographically approved
Åkerlund, D. (2011). Elevers foton i sociala medier från klassrummet: Om skrivandet och lärandet kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier. In: Elevers foton i sociala medier från klassrummet: Om skrivandet och lärandet kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier. Paper presented at Praktiske estetiske skapende Læreprosesser 4.- 5. mai 2011 – Larvik, Norge Högskolen i Vestfold.
Open this publication in new window or tab >>Elevers foton i sociala medier från klassrummet: Om skrivandet och lärandet kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier
2011 (Swedish)In: Elevers foton i sociala medier från klassrummet: Om skrivandet och lärandet kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier, 2011Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Under 2010/11 genomför jag ett forsknings- och utvecklingsprojekt runt sociala medier ifyra klasser i årskurs 4 (tioåringar) i Karlstad kommun med stöd från Internetfonden,Karlstads universitet och Åbo Akademi i Vasa. Sociala medier i detta sammanhang är enpublik klassblogg i var klass och Skype som direktkommunikationsverktyg mellan olikasvenskspråkiga klasser i flera länder.Den första erfarenheten i detta projekt var att barn i den aktuella åldern behöver egnabilder och framförallt foton för att kunna kommunicera över nätet. Utan bilder blir ocksåbarns berättelser kring skolarbetet ointressanta för andra att läsa; det här vet barnen.Med bilder och inte minst fotografier, skapas nyfikenhet, och fotografierna blir också ettbevis på äkthet; vi har träffat den här personen, det här är den första blåsippan eller detvar just Anna som här vann löpartävlingen. Med kameran som redskap skapas en nyberättarresurs, samtidigt som fotograferandet i sig kräver en egen kompetens.Frågeställningarna i detta forskningsprojekt handlar om hur elever ser på sin egentextproduktion, i vid bemärkelse, när mottagaren finns utanför klassrummet. Genomstödet från Internetfonden kunde kameror köpas in under mars 2011 och på detta sätthoppas jag att den övergripande frågeställningen kan både breddas och fördjupas till attomfatta flera olika yttryckssätt. Projektet är således i ett mycket tidigt stadium och idetta konferensbidrag kommer jag endast att kunna ge några exempel på hurkamerorna använts i klassbloggen. Utifrån dessa exempel för jag teoretiska resonemangkring hur barns egna foton på en publik klassblogg kan påverka undervisningen ochelevernas upplevelse av skolarbetet. Projektet undersöker således hur dessamultimodala uttryckssätt påverkar barns förmåga till berättande och hur dessa estetiskasätt att uttrycka sig på påverkar intresset för läsning och skrivning – och även omvänt.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11969 (URN)
Conference
Praktiske estetiske skapende Læreprosesser 4.- 5. mai 2011 – Larvik, Norge Högskolen i Vestfold
Available from: 2012-03-02 Created: 2012-03-02 Last updated: 2012-03-13Bibliographically approved
Åkerlund, D. (2011). Social media and the boundless classroom: A multimodal design theoretical perspective on young students’ use of blogs and digital cameras in their school work. Paper presented at Nordmedia conference in Akureyri , Iceland, Aug 12, 2011.
Open this publication in new window or tab >>Social media and the boundless classroom: A multimodal design theoretical perspective on young students’ use of blogs and digital cameras in their school work
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper I will, from a multimodal perspective, examine how social media maychange the relationship between students' own-produced texts and the schoolsubject that is studied. I will also discuss some empirical observations from learningsettings and argue that use of photographic practices combined with the publishingof students’ school work in social media stimulates students' written textproduction.With the introduction of user friendly and cheap digital cameras in the classroom,together with computers, the opportunities for students to combine their ownphotos with written text, changes drastically. From multimodal and designtheoretical perspective, school work can be seen as text production (in the widestsense) and a transformation of others texts and students’ own experiences to newforms of text, a process that also involves a performance where the student'sknowledge is reflected. With the class blogs and wikis students are able to showtheir work for an audience that not share all the knowledge and experiencesdescribed in the text; something that otherwise usually is the case in a classroomwhen the text is submitted to the teacher.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11973 (URN)
Conference
Nordmedia conference in Akureyri , Iceland, Aug 12, 2011
Available from: 2012-03-03 Created: 2012-03-03 Last updated: 2012-03-13Bibliographically approved
Åkerlund, D. (2011). Social media in the classroom: Different perspectives on young students’ use of blogs and digital cameras in their school work. Paper presented at Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring. Tønsberg , Norge 2.- 4. november 2011.
Open this publication in new window or tab >>Social media in the classroom: Different perspectives on young students’ use of blogs and digital cameras in their school work
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

In this paper I will, from a multimodal perspective, examine how social media maychange the relationship between students' own-produced texts and the schoolsubject that is studied. I will also discuss some empirical observations from learningsettings and argue that use of photographic practices combined with the publishingof students’ school work in social media stimulates students' written textproduction. This way to create multimodal texts, also changes the language, awayfrom the facts list, and in favour of narrative.With the introduction of user friendly and cheap digital cameras in the classroom,together with computers, the opportunities for students to combine their ownphotos with written text, changes drastically. From multimodal and designtheoretical perspective, school work can be seen as text production (in the widestsense) and a transformation of others texts and students’ own experiences to newforms of text, a process that also involves a performance where the student'sknowledge is reflected. With the class blogs and wikis students are able to showtheir work for an audience that not share all the knowledge and experiencesdescribed in the text; something that otherwise usually is the case in a classroomwhen the text is submitted to the teacher.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11974 (URN)
Conference
Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring. Tønsberg , Norge 2.- 4. november 2011
Available from: 2012-03-03 Created: 2012-03-03 Last updated: 2012-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications