Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Strömgren, Mattias
Publications (8 of 8) Show all publications
Strömgren, M., Bergqvist, A., Andersson, R. & Harms-Ringdahl, L. (2015). A process-oriented evaluation of nine accident investigation methods. Safety Science Monitor, 19(1), Article ID 2.
Open this publication in new window or tab >>A process-oriented evaluation of nine accident investigation methods
2015 (English)In: Safety Science Monitor, ISSN 1443-8844, Vol. 19, no 1, article id 2Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A range of methods for accident investigation have been published. They focus on different aspects and provide support in various respects to the entire investigation process. Previous research has examined strengths and weaknesses of methods in analytical terms, but few or none so far have studied their capability to support the accident investigation process. During a number of training courses on advanced accident investigation methodology, held annually at Karlstad University since 2003, systematic tests of nine accident investigation methods were performed. The methods' process supporting properties were qualitatively evaluated against a general model of the investigation process. The results show that none of the methods provide strong support for all steps of the investigation process. A few methods, including STEP and Deviation analysis, however, provide a relatively strong support for certain key elements of the process. Most methods are supportive to the analysis phase, but less supportive to the planning and concluding phases. This in turn implies that several methods should be termed accident analysis methods rather than accident investigation methods. The results also point to differences in analytical principles and output formats, which also affect their usefulness.

Place, publisher, year, edition, pages
IPSO AUSTRALIA, 2015
Keywords
accident investigation, method evaluation, investigation process
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27189 (URN)000362104500002 ()
Available from: 2013-05-08 Created: 2013-05-08 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Strömgren, M., Harms-Ringdahl, L. & Bergqvist, A. (2013). Säkerhetsutredningar av bränder: Fallstudie av en brand i en villa. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Säkerhetsutredningar av bränder: Fallstudie av en brand i en villa
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 52
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30043 (URN)
Available from: 2013-11-18 Created: 2013-11-18 Last updated: 2018-01-04Bibliographically approved
Bergqvist, A., Harms-Ringdahl, L. & Strömgren, M. (2013). Säkerhetsutredningar av bränder: Fallstudie av lägenhetsbrand med dödlig utgång. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Säkerhetsutredningar av bränder: Fallstudie av lägenhetsbrand med dödlig utgång
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 43
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30044 (URN)
Available from: 2013-11-18 Created: 2013-11-18 Last updated: 2017-12-13Bibliographically approved
Harms-Ringdahl, L., Bergqvist, A. & Strömgren, M. (2013). Säkerhetsutredningar av bränder: Fallstudier av ett stadsgasutsläpp i en lägenhet. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Säkerhetsutredningar av bränder: Fallstudier av ett stadsgasutsläpp i en lägenhet
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 39
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30042 (URN)
Available from: 2013-11-18 Created: 2013-11-18 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Strömgren, M. (2013). Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar. (Licentiate dissertation). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar
2013 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Tools for local safety management with special focus on accident investigations
Abstract [sv]

Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga nordiska länder. De svenska kommunerna har ålagts ett vidsträckt ansvar och förväntas vidta åtgärder inom flera samhällsområden för att värna människornas trygghet och säkerhet. De senaste två decennierna har utvecklingen i allt högre grad inneburit olika former av systematiskt och tvärsektoriellt säkerhetsarbete i kommunerna. I detta arbete används olika verktyg och metoder som hjälpmedel och stöd. Vissa verktyg är obligatoriska att använda enligt lagstiftning medan andra är frivilliga.

Denna uppsats syftar till att kartlägga kommunernas användning av några av dessa säkerhetsverktyg, samt att för ett av verktygen – olycksutredning – undersöka i vilken utsträckning några särskilda utredningsmetoder förmår stödja den samlade praktiska hantering som en olycksutredning innebär. Uppsatsen bygger på två delarbeten, varav det ena är publicerat i en internationell vetenskaplig tidskrift och det andra är inskickat för bedömning till en annan tidskrift.

Artikel I bygger på en enkätstudie till 1283 tjänstemän i 73 kommuner. En fråga handlade om användningen av 16 olika säkerhetsverktyg. Denna fråga besvarades av 50 % av de tillfrågade personerna. Resultaten tyder på att verktygen skyddsrond, riskanalys och riskinventering hade utbredd användning i samtliga sektorer medan övriga verktyg användes begränsat inom vissa sektorer eller nästan inte alls.

Artikel II studerar hur olika olycksutredningsmetoder stödjer den praktiska utredningsprocessen. Analysen grundas i en processmodell särskilt framtagen för utvärdering av metoderna. Slutsatserna stöds av data från 114 tester av sådana metoder i kursen Kvalificerad olycksutredningsmetodik vid Karlstads universitet. Över 170 kursdeltagare från olika branscher har medverkat i testerna, som en del i undervisningen. Resultaten visar att bland de bedömda metoderna så är det endast metoderna Avvikelseutredning och STEP som ger ett bra stöd i hela utredningsprocessen. Övriga metoder stödjer huvudsakligen endast själva analysdelen i en olycksutredning.

De sammanfattande slutsatserna visar att kommunerna använder sig av verktyg i sitt säkerhetsarbete, men att endast ett fåtal av verktygen används brett i alla kommunsektorer. Bland de undersökta metoderna för verktyget olycksutredning konstateras att det finns stora skillnader i hur dessa stödjer utredningsprocessen. Flera metoder borde kanske snarare benämnas olycksanalysmetoder, istället för olycksutredningsmetoder, då de främst ger stöd för själva analysdelen i utredningsarbetet.

Abstract [en]

Municipalities have a unique position in safety work by being close to both the citizens and the accidents and injuries that affect the population. Despite far-reaching advances in technology and an established welfare state, injuries resulting from accidents constitute a significant public health problem in Sweden as well as in other Nordic countries. Swedish municipalities are subjected to wide-ranging responsibilities and are expected to take action in a number of societal areas to safeguard people's safety and security. The last two decades are increasingly characterized by systematic and cross-sectorial safety work of various forms in municipalities. In this endeavor a variety of tools and methods intended to aid and support safety work have been introduced. Some tools are required by law while others are optional.

This thesis aims to identify to what extent local authorities utilize a number of these safety tools, and secondly to examine whether a set of particular methods aimed to guide one of the tools – accident investigation – are actually supportive to the entire practical investigative process. The thesis is based on two papers, the first of which has been published in an international scientific journal, and the second has been submitted to another journal.

Article I is based on a survey targeting 1283 officials in 73 municipalities. One question was about the use of 16 different safety tools. This question was answered by 50 % of the officials. The results show that safety round, risk analysis and risk inventory were reported to be used frequently in all sectors while other tools were used only in certain sectors or virtually not at all.

Article II analyzes how different accident investigation methods support the practical investigative process. The evaluation is based on a process model intended to illustrate this process. The analysis comprises data from 114 tests of nine selected methods taught in a recurrent course entitled Advanced Accident Investigation Methodology at Karlstad University. More than 170 participants representing various industries and sectors were involved in the tests. The results show that among the nine assessed methods, only Deviation Analysis and STEP gives good support throughout the entire investigative process. Other methods provide support primarily during the analysis phase of an accident investigation.

In summary, our findings show that local authorities make use of safety tools, but only a few of the tools are broadly used across all municipal sectors. Regarding the assessed methods of the tool accident investigation it can be concluded that there are major differences in their way to support throughout the investigative process. It is suggested that several methods should rather be described as accident analysis methods instead of accident investigation methods since they provide support mainly for the analysis step.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 51
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2013:24
Keywords
Municipal safety management, local safety management, risk management, tools for safety management, risk analysis, accident investigation, methods for accident investigation, accident investigation process, accident analysis, Kommunalt säkerhetsarbete, lokalt säkerhetsarbete, riskhantering, verktyg för säkerhetsarbete, riskanalys, olycksutredning, metoder för olycksutredning, olycksutredningsprocess, olycksanalys
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27100 (URN)978-91-7063-501-4 (ISBN)
Presentation
2013-06-05, Fryxellsalen, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, Karlstad, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2013-05-08 Created: 2013-04-26 Last updated: 2013-05-08Bibliographically approved
Strömgren, M. & Andersson, R. (2010). The usage of safety management tools in Swedish municipalities. Safety Science, 48(3), 288-295
Open this publication in new window or tab >>The usage of safety management tools in Swedish municipalities
2010 (English)In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 48, no 3, p. 288-295Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Although municipalities clearly deal with a broad range of safety issues, little is known about their safety management practices and their usage of safety management tools across sectors. In order to open up the municipal safety management toolbox, this study explores which tools that are being used in Swedish municipalities and by which municipal sector. Our results indicate that tools such as risk inventory, safety rounds and risk analysis are broadly used across most sectors, while usage of other tools is more restricted to certain sectors. Legislative requirements, tool characteristics and actual needs are assumed to influence the usage of tools. Further research in this field is needed for better adaption of safety management tools to municipal needs.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2010
Keywords
Safety management, Risk Management, Tools, Methods, Municipalities
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-26994 (URN)10.1016/j.ssci.2009.11.009 (DOI)
Available from: 2013-04-26 Created: 2013-04-20 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Johansson, A., Strömgren, M. & Backe, S. (2006). Hantering av risk- och säkerhetsfrågor i svenska kommuner: Resultatet från en enkätundersökning. Karlstad: Räddningsverket, NCO
Open this publication in new window or tab >>Hantering av risk- och säkerhetsfrågor i svenska kommuner: Resultatet från en enkätundersökning
2006 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Flertalet olyckor inträffar i människors vardagsliv inom trafik, boende, fritidsverksamhet, offentliga miljöer, osv. Dessa miljöer utgör också arenor för en mängd andra risker (sjukdomar, brottslighet, miljöförstöring, m m). Det finns därför anledning att försöka skapa en samlad bild av hur svenska kommuner idag hanterar risker ur olika synvinklar: Vilka typer av risker hanteras? Vilka metoder och verktyg används? Hur samverkar man mellan olika sektorer/aktörer och visavi medborgarna? Dessa frågeställningar bildar bakgrund till den enkätundersökning som genomfördes våren 2005 och som här presenteras översiktligt.Enkäten vände sig till ett strategiskt urval bland landets kommuner och sektorsområden. Totalt omfattades 1300 respondenter i 73 kommuner. Svarsfrekvensen varierade mellan kommuner och sektorsområden, men sammantaget har ett flertal svar inkommit från samtliga kommuner i urvalet vilket gör att resultaten ändå ger en bred belysning av kommunernas riskhantering.Den bild som framträder av kommunernas risk- och säkerhetsarbete visar att säkerhets- och trygghetsfrågorna är en viktig del av respondenternas dagliga yrkesutövning. De typer av risker, skador, olyckor eller störningar som de främst hanterar är; Skadegörelse, Brand i offentliga lokaler och Olyckor med farliga ämnen (fasta anläggningar).De metoder, verktyg eller underlag som respondenterna säger sig använda som stöd för att öka säkerheten i kommunen är framförallt: Riskinventeringar, Riskanalyser och Skyddsronder. De miljöer som respondenterna anger att deras förvaltning/funktion vanligen deltar i när det gäller inventering av risker är främst: Trafik och Skola och barnomsorg.De aktörer som respondenterna framhåller som medverkande i säkerhets- och trygghetsarbetet är framförallt: Räddningstjänsten, Teknisk förvaltning, Miljö och hälsa, Kommunledningen, Fysisk planering, Polisen och Socialtjänsten.Det framgår i studien att de undersökta förvaltningarna/funktionerna till stor del deltar i någon form av planering, förberedelse eller övning inför eventuella olyckor i sitt verksamhetsområde (ca 70 % av svaren) och de aktörer som oftast medverkar då uppges vara: Kommunal räddningstjänst, Krisgrupp och Polisen. Respondenterna anger också att deras förvaltning/funktion framförallt deltar i samhällsplaneringens arbete för att främja säkerhet och trygghet genom: remissbehandling, planeringsunderlag, expertutlåtande och samråd.Ca 75 % av respondenterna säger att det finns ett kommunövergripande handlingsprogram eller planer som syftar till att främja säkerheten och tryggheten för medborgarna. Av dessa svarar 86 % att deras förvaltning/funktion har i någon form medverkat vid framtagandet av programmet eller planen eller lämnat synpunkter på den.Respondenterna anger att för den egna förvaltningens/funktionens skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete är Samarbete/samverkan och Interna arbetsrutiner viktigast för det skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbetet. Den samverkans- eller kontaktform som förefaller vara vanligast vid samverkan med andra förvaltningar/funktioner är framförallt personliga kontakter mellan tjänstemän (ca 65 % ansåg att det var mycket viktigt). Över hälften av respondenterna säger sig ha kontakt minst 1 gång månaden med annan kommunal förvaltning/funktion när det gäller säkerhets- och trygghetsrelaterade frågor.Intressant när det gäller respondenternas syn på sin förvaltnings/funktions samarbete och samverkan när det gäller säkerhets- och trygghetsarbete är att: 92 % anser att de själva är bra på att samarbeta med andra kommunala förvaltningar, trots detta håller 23 % inte med om att de är bra på att dela med sig av sina kunskaper till andra kommunala förvaltningar. Vidare anser 73 % att de arbetar tvärsektoriellt, samtidigt som 23 % inte håller med om att de arbetar aktivt för att öka mångfalden av perspektiv. Intressant i sammanhanget är även att 90 % säger sig vara öppna och lyhörda för omvärldens idéer, synpunkter och kritik.Hälften av respondenterna svarar att deras förvaltning/funktion använder någon form av statistik till hjälp för att identifiera riskfyllda miljöer eller riskutsatta personer. Noterbart är dock att mindre än 20 % av respondenterna på en annan fråga säger sig använda: Underlag från ambulanstjänst, Skaderegistrering vid vårdcentraler, RPS trygghetsundersökning och Skaderegistrering vid lokal akutmottagning. (Det bör dock påpekas att statistik från skaderegistrering inte är tillgänglig i alla undersökta kommuner).De problemområden medborgarna bjudits in till diskussion om rör framförallt: Trafikfarliga miljöer, Skadegörelse och Drogmissbruk. Kontakten med medborgarna när det gäller risk, säkerhet och trygghetsfrågor anges främst ske via Intresseorganisationer och Ideella föreningar.Fördjupade analyser av undersökningsresultaten kommer att publiceras separat.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Räddningsverket, NCO, 2006
Keywords
Risk, Hälsa, Säkerhet, Trygghet, Skada, Olycka
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19893 (URN)9172533102 (ISBN)
Note

Distrubution: Rapporten kan beställas via Räddningsverket, Nationellt centrum för lärande från olyckor. Beställningsnummer I99-136/06

Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
All, R., Harrami, O., Postgård, U. & Strömgren, M. (2006). Olyckor, riskanalyser och säkerhetsarbete: Några olika perspektiv inom Räddningsverket. Räddningsverket
Open this publication in new window or tab >>Olyckor, riskanalyser och säkerhetsarbete: Några olika perspektiv inom Räddningsverket
2006 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Sammanfattning

Syftet med denna kartläggning har varit att ge en nulägesbild över hur riskanalyser, riskbedömningar och riskvärderingar sker i Räddningsverkets arbete med skydd mot olyckor. Ett syfte har också varit att beskriva de olika strategier för säkerhetsarbete som tillämpas i myndigheten.Kartläggningen har utförts genom gruppintervjuer under perioden oktober 2004 mars 2005 och har följts upp med hjälp av två seminarier i november 2005. Analysgruppen har bestått av medarbetare vid Räddningsverkets sekretariat för forskning och analys.

Resultaten visar bland annat att:

- verkets arbete utgår från en kompott av olyckor, skador och händelser, var och en med sin egen logik baserad på tradition, lagstiftning och politisk inriktning

- arbetet bedrivs utifrån en mångfald av strategier som i många fall inte är produkten av genomtänkta analyser och medvetna val

- verkets olika roller behöver närmare analyseras och kopplas till tydligare

strategier och metoder för arbetet med skydd mot olyckor

- säkerhetsarbete och riskhantering är inte synonyma begrepp i myndigheten

- det saknas myndighetsgemensamma begreppsdefinitioner inom det kartlagda

området

- det råder en brist i myndigheten på djupare diskussioner och reflektioner kring värdegrunder och principer för riskvärdering.Rapporten behandlar många olika frågor som på olika sätt är relevanta för Räddningsverkets arbete på kort och lång sikt. I rapporten ges ett tiotal förslag till fortsatt arbete. Några förslag är att:

- utarbeta en begreppspolicy för myndigheten

- utarbeta information till privatpersoner som lagenliga skyldigheter inom det olycksförebyggande området

- satsa på kompetensutveckling internt

- starta ett utvecklingsarbete inom riskvärdering

- utveckla analysförmåga för framtidens olycksrisk

- starta en idéverkstad för framtida säkerhetsarbeteKartläggningen ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete inom Räddningsverket. Delar av materialet kan också komma att utgöra underlag för

utveckling av läromedel för verkets utbildningsverksamhet. Rapporten utgör också en möjlig källa för fortsatt forskning och analys inom området

Place, publisher, year, pages
Räddningsverket, 2006
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21980 (URN)
Note

Distrubution: Räddningsverket (Dnr 629-3369-2006)

Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications