Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (7 of 7) Show all publications
Draxler, H., Hjärthag, F. & Almqvist, K. (2019). Replicability of effect when transferring a supportive programme for parents exposed to intimate partner violence and their children from the US to Sweden. Child Care in Practice, 25(4), 367-382
Open this publication in new window or tab >>Replicability of effect when transferring a supportive programme for parents exposed to intimate partner violence and their children from the US to Sweden
2019 (English)In: Child Care in Practice, ISSN 1357-5279, E-ISSN 1476-489X, Vol. 25, no 4, p. 367-382Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Transferring an evidence-based parenting programme for parents exposed to intimate partner violence (IPV) and their children with emotional and behavioural problems reveals the extent to which cultural and social aspects can interfere with the programme’s effectiveness. Feasibility studies are of value in such circumstances, and the aim of the present feasibility study was to explore, on a small scale and in its natural context, whether the effects of the parenting programme, Project Support, were replicable when transferred to another country. In this study, the programme, which was originally designed for parents exposed to IPV and their children who had developed psychological symptoms in the United States, was evaluated in an equivalent population receiving Swedish social services. Parents (n = 35) self-assessed their parenting capacity and their children’s (n = 35) psychological symptoms. The results indicate that the parents improved their parenting capacity, and feelings of helplessness and fear regarding parenting their children decreased. Those feelings were also associated with the children’s psychological symptoms. The promising results are similar to the findings of previous research from the US, and further implementation and evaluation of Project Support in Sweden are indicated.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Feasibility study, parenting, domestic violence, social work, children’s psychological symptoms
National Category
Psychology (excluding Applied Psychology)
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70309 (URN)10.1080/13575279.2018.1463968 (DOI)
Available from: 2018-11-27 Created: 2018-11-27 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Draxler, H. (2017). Project Support i svensk socialtjänst: En genomförbarhetsstudie av ett föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar och deras barn som utvecklat beteendeproblematik. (Licentiate dissertation). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Project Support i svensk socialtjänst: En genomförbarhetsstudie av ett föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar och deras barn som utvecklat beteendeproblematik
2017 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Project Support- a parenting programme for parents exposed to intimate partner violence and their children with subsequent behavioural problems: A feasibility study made in Swedish social services
Abstract [sv]

Projekt Support (PS) är ett föräldrastödsprogram som har utvecklats i USA för mammor och barn som utsatts för våld i nära relationer där barnen också utvecklat känslomässiga och beteendemässiga problem. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka hur interventionen mottogs av behandlare och föräldrar inom ramen för svensk socialtjänst med hänsyn till skillnaderna mellan länderna.

Två studier genomfördes. I den första studien (studie I) intervjuades behandlare (n 11) och mammor (n 13) från tre kommuner och Sveriges största skyddade boende om sina erfarenheter av att ge och ta emot föräldraintervention. Intervjuerna analyserades separat med hjälp av tematisk analys, vilka sedan sammanslogs i en syntes. Resultaten grupperades i sex teman, vilket indikerade initiala tvivel på interventionene och på deltagarnas egen förmåga. Teman visade också att arbetet med PS ledde till en upplevd positiv förändring av barns beteende, liksom betonades behovet av kompetenta behandlare och anpassning utifrån kulturella skillnader. Den andra studien (studie II) utvärderade interventionens effekt avseende föräldrarnas föräldrakapacitet (n 35) och deras barns psykiska symtom (19 pojkar och 16 flickor, medelålder 6 år). Resultaten visade att effekten som erhållits av PS i Sverige kan i nästan samma omfattning likställas med den effekt som framgår av tidigare studier gjorda i USA. Även barnens känslomässiga symptom, problem och hyperaktivitet minskade, och föräldrarna bemötte sina barn på ett mer positivt sätt. Föräldrarna upplevde också minskad hjälplöshet och rädsla i relationen till sina barn. Det var också en kovarians mellan föräldrarnas känslor (hjälplöshet och rädsla) och barns uppförandeproblem och hyperaktivitet där båda minskade.

Slutsatserna i denna licentiatuppsats är för det första att det är möjligt att genomföra PS med föräldrar utsatta för våld i nära relationer och deras barn som har utvecklat känslomässiga och beteendemässiga problem och för det andra att organisatoriska förhållanden behöver anpassas för att interventionen ska kunna implementeras i svensk socialtjänst.

Abstract [sv]

Projekt Support (PS) är ett föräldrastödsprogram, utvecklat i USA för föräldrar och barn som utsatts för våld i nära relationer där barnen också utvecklat känslomässiga och beteendemässiga problem. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka behandlingseffekten och möjligheten att genomföra interventionen i svensk socialtjänst med hänsyn till skillnaderna mellan länderna.

Två studier genomfördes. I studie I analyserades intervjuer av behandlare och mammor där de beskrev sina erfarenheter av att ge och ta emot PS. Det framgick att deltagarna upplevde svårigheter och utmaningar i arbetet med interventionen men de upplevde också positiva förändringar av barnens beteende och mammornas föräldraförmåga. I studie II utvärderades PS effekt avseende föräldrarnas föräldrakapacitet och deras barns psykiska symtom. Resultaten visade att effekten som erhållits i Sverige kan i nästan samma omfattning likställas med den effekt som framgår av tidigare studier gjorda i USA. Barnens känslomässiga symptom, problem och hyperaktivitet minskade och föräldrarna bemötte sina barn på ett mer positivt sätt och blev stärkta i sitt föräldraskap.

Slutsatserna i denna licentiatuppsats är att det i stor utsträckning är möjligt att inom svensk socialtjänst genomföra PS med våldsutsatta föräldrar.

Abstract [en]

Project Support (PS) is a parenting programme that has been developed in the United States for mothers and children exposed to intimate partner and for their children with subsequent emotional and behavioural problems. The aim of this licentiate thesis is to explore how the programme was received by counsellors and parents in the context of Swedish social service, taking account of the differences between the countries.

Two studies were conducted. In the first study (study I), counsellors (n 11) and mothers (n 13) from three municipalities and Sweden’s largest shelter were interviewed about their experiences of giving and receiving the parenting intervention. The interviews were separately analysed using thematic analysis and were unitised by a following synthesis. The results were grouped into six themes, which indicated initial doubts to the intervention, and doubts about the participants’ own capability. The themes also showed that working with PS led to an experience of positive change in children’s behaviour, as well as highlighted the need of competent counsellors and adaptation for cultural differences. The second study (study II) evaluated the effect of the intervention according to parents’ parenting capacity (n 35) and their children’s psychological symptoms (19 boys and 16 girls, mean age 6year). The results showed that the effectiveness of PS in Sweden can be sustained to almost the same extent as shown in previous studies done in the US. Primarily, the children’s emotional symptoms, conduct problems and hyperactivity decreased, and the parents behaved more positively with their children. The parents also experienced reduced helplessness and fear in their relationships with their children. There was also a covariance between the parents’ emotions (helplessness and fear) and the children’s conduct problems and hyperactivity as they decreased.

The conclusions drawn in this licentiate thesis are first, that PS is a feasible parenting programme for parents exposed to intimate partner violence and their children who have developed emotional and behavioural problems, and second, that organisational conditions need to be met in order for the programme to be implemented in Swedish social services. 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017. p. 47
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2017:32
Keywords
Föräldrastödsprogram, Våld i nära relationer, Barn med beteendeproblematik, Genomförbarhet
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-62734 (URN)978-91-7063-808-4 (ISBN)978-91-7063-904-3 (ISBN)
Presentation
2017-10-06, 11C 413 Undén, 14:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare, 2.4-55224/2012Swedish National Board of Health and Welfare, 2.7-9109/2015
Available from: 2017-09-15 Created: 2017-08-23 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Almqvist, K. & Draxler, H. (2016). Project Support: En genomförbarhetsstudie av ett individuellt föräldrastöd i socialtjänsten för våldsutsatta föräldrar. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Project Support: En genomförbarhetsstudie av ett individuellt föräldrastöd i socialtjänsten för våldsutsatta föräldrar
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Genomförbarheten av Project Support (PS), ett individuellt föräldrastöd för våldsutsatta mammor utvecklat i USA, utvärderas inom ramen för svensk socialtjänst i denna studie. Sammanlagt trettio behandlare har utbildats i metoden, som anpassats till svenska förhållanden i samarbete med upphovsmännen. Tjugonio familjer hade inkluderats i behandling vid sttudiens avslut. Såväl behandlare som mammor uppskattade metoden och bedömde att den var en lämplig insats som förbättrade föräldrarnas samspel med sina barn. Mammornas självskattade föräldraförmåga förbättrades signifikant, och barnens symtomnivåer sänktes. Vissa svårigheter för implementering identifierades, dels metodspecifika, dels relaterade till omständigheter i socialtjänsten.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2016. p. 28
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2015:26
Keywords
Intimate Partner Violence, interventions, children, mental health, social work, våld i nära relationer, insatser, barns psykiska hälsa, socialtjänsten
National Category
Applied Psychology
Research subject
Psychology with an emphasis on medical psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-41256 (URN)978-91-7063-704-9 (ISBN)
Projects
Insatser för våldsutsatta barn
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare, 4394
Available from: 2016-04-08 Created: 2016-04-08 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Broberg, A., Almqvist, K., Appell, P., Axberg, U., Cater, Å., Draxler, H., . . . Röbäck de Souza, K. (2015). Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, 2015. p. 172
National Category
Medical and Health Sciences Psychology Sociology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-37648 (URN)978-91-637-8559-7 (ISBN)
Projects
Insatser & risk- skyddsbedömningar för våldsutsatta barn (iRiSk)
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare
Available from: 2015-08-20 Created: 2015-08-20 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Draxler, H. & Hiltunen, A. (2012). A modification of enhanced cognitive behavioral therapy for Anorexia Nervosa – a case study. Clinical Case Studies, 11(3), 201-217
Open this publication in new window or tab >>A modification of enhanced cognitive behavioral therapy for Anorexia Nervosa – a case study
2012 (English)In: Clinical Case Studies, ISSN 1534-6501, E-ISSN 1552-3802, Vol. 11, no 3, p. 201-217Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This case study illustrates the treatment of an adult woman who was diagnosed with anorexia nervosa (AN). For approximately 10 years, the client had suffered from various forms of eating disorders and had had several unsuccessful encounters with the health care services. In this study, she was treated with a modification of enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E). CBT-E is a relatively new treatment guide with a transdiagnostic perspective on eating disorders. In all, the treatment consisted of 14 sessions where most sessions were held on a weekly basis. Thereafter, a maintenance and follow-up was conducted via email and with the aid of self-help literature. Treatment time lasted for 8 months followed by a follow-up of 4 months. In this study, the content of each session is described, as are the modifications that were made. The modifications were made to increase motivation and self-esteem, as well as perceived control of eating, which, in itself, is a contribution to increased efficiency and a clarification of important treatment components. Apart from a description of treatment interventions, the study shows the weight gain and other clinically significant components regarding eating disorders that concern, among other things, self-esteem and general mental health. The results of this study demonstrate that this treatment, with the proposed modifications, has been highly effective for this client and hence provides a positive anticipation that this might be a more effective treatment in general for people with AN.

Place, publisher, year, edition, pages
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2012
Keywords
anorexia nervosa, single case study, modified CBT-E, eating disorders
National Category
Psychiatry Psychology (excluding Applied Psychology)
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-12014 (URN)10.1177/1534650112443410 (DOI)000209168600003 ()
Available from: 2012-03-06 Created: 2012-03-06 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Draxler, H., Hjärthag, F. & Almqvist, K.Manuscript- The sustainability of effects when transferring a supportive programme for parents exposed to intimate partner violence and their children from the US to Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Manuscript- The sustainability of effects when transferring a supportive programme for parents exposed to intimate partner violence and their children from the US to Sweden
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Keywords
Feasibility study; parenting; domestic violence; social work; children’s psychological symptoms
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-62729 (URN)
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare, 2.7-9109/2015
Available from: 2017-08-22 Created: 2017-08-22 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Draxler, H., McDonald, R., Hjärthag, F. & Almqvist, K.Manuscript- Counselors' and mothers' experiences of a parenting program for mothers exposed to intimate partner violence—A qualitative feasibility study.
Open this publication in new window or tab >>Manuscript- Counselors' and mothers' experiences of a parenting program for mothers exposed to intimate partner violence—A qualitative feasibility study
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Keywords
parenting program, intimate partner violence, feasibility study, behavioral problem, qualitative study
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-62728 (URN)
Funder
Swedish National Board of Health and Welfare, 2.4-55224/2012
Available from: 2017-08-22 Created: 2017-08-22 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2368-3700

Search in DiVA

Show all publications