Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Westlindh, Sara
Publications (10 of 22) Show all publications
Möller, C. & Westlindh, S. (2015). På lika villkor: Utvärdering av ett projekt för anhöriginvandrade kvinnor. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>På lika villkor: Utvärdering av ett projekt för anhöriginvandrade kvinnor
2015 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015. p. 33
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2015:1
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-36878 (URN)
Projects
På lika villkor
Available from: 2015-06-26 Created: 2015-06-26 Last updated: 2018-08-16Bibliographically approved
Braunerhielm, L., Harkman, L. & Westlindh, S. (2014). En medlem, en röst: Utvärdering av Entrecoop II. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>En medlem, en röst: Utvärdering av Entrecoop II
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Värmlandskooperativen, Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg, gav under 2012 Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) vid Karlstads universitet i uppdrag att utvärdera projektet Entrecoop II. Syftet med utvärderingen är att undersöka och beskriva kooperationens betydelse för regional utveckling. Viktigt är att belysa kooperationens betydelse i tillväxttermer men även olika aktörers syn på/förståelse av ekonomisk förening. Målet med utvärderingen är att utifrån en forskningsposition bidra till en förbättring vad gäller den grundproblematik som projektet tar sig an. Det vill säga att synliggöra ekonomiska föreningars verksamhet samt att de i olika sammanhang skall kunna jämställas med andra företagsformer. Utvärderingen ska även förtydliga och förstärka projektets syfte och synliggöra det arbete som genomförs inom projektet.I rapporten ger vi ett axplock av de aktiviteter som genomförts i projektet och hur de lever upp till projektets mål genom att vi presenterar resultat av intervjustudier av deltagare från aktiviteterna. Vi redovisar resultaten av den intervjuundersökning som genomförts med projektets projektgrupp och med aktörer som vi identifierat som betydelsefulla för kooperativt företagande och projektet i samhället. I rapporten presenterar vi även en teoretisk referensram som är central för projektet och dess verksamhet. Genom att lyfta in teoretiska perspektiv kring ekonomiska föreningar, kooperativt företagande, kring socialt företagande och aspekter kring social ekonomi är vår ambition att kunna öka kunskapen om dels ekonomiska föreningar och kooperativa företag dels ge perspektiv på problematik som lyfts i projektet om som ofta berör kunskapen, synen och till viss del bemötande som kooperativa företag får i samhället.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 76
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2014:1
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-31250 (URN)
Available from: 2014-02-06 Created: 2014-02-06 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Westlindh, S. (2014). Entreprenörskapsspridning i Värmland: Enkätundersökning till undervisande personal vid Karlstads universitet. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Entreprenörskapsspridning i Värmland: Enkätundersökning till undervisande personal vid Karlstads universitet
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstadsuniversitet har i uppdrag av Drivhuset i Karlstad genomfört enenkätundersökning inom ramen för projektet Entreprenörskapsspridningi Värmland. Syftet med Entreprenörspridningsprojektet har varit att ökatillväxt och nyföretagandet i Värmland genom att öka kunskapen omentreprenörskap och eget företagande bland studenter och personalvid Karlstads universitet. Med föreliggande undersökning har vi fångatattityderna bland undervisande personal vid Karlstads universitetangående entreprenörskap i utbildning. Studien visar bland annatvad entreprenörskap innebär för målgruppen, om de känner till Drivhusetoch dess verksamhet, vad de anser om den och om de har tagit hjälp avDrivhuset i undervisningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 22
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2014:4
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-37172 (URN)
Available from: 2015-07-27 Created: 2015-07-27 Last updated: 2015-08-25
Harkman, L., Hagsmo, L. & Westlindh, S. (2014). Utvärdering av Bättre Affärer: Ett projekt gällande främjande av kvinnors företagande i Värmland. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av Bättre Affärer: Ett projekt gällande främjande av kvinnors företagande i Värmland
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads Universitet har under våren och sommaren 2014 genomfört en utvärdering av Inovas projekt Bättre Affärer. Genom samverkan mellan Cerut och Inova genomfördes under läsåret 2013-2014 en seminarieserie kring Bättre Affärer med fokus på främjade av kvinnors företagande. Frågorna som belystes kretsade kring innovationer, omvärldsanalys och vad det är kunderna vill och behöver i framtiden. Under seminarieserien deltog bland andra forskare, politiker och företagare inom olika branscher som lyftes fram som goda exempel på kvinnors företagande. Som inspiratörer medverkade också företagare som deltagit i projektet Bättre Affärer samt andra utanför projektets ramar.Inovas målsättning med föreliggande utvärdering av projektet Bättre Affärer är att ta reda på vad deltagande företagare och aktörer anser om projektet och vilken betydelse det har haft för främjande av kvinnors företagande, något som är av vikt för fortsatt framtida verksamhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 24
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2014:3
National Category
Social Sciences Economics and Business
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-37170 (URN)
Available from: 2015-07-27 Created: 2015-07-27 Last updated: 2018-01-08Bibliographically approved
Braunerhielm, L., Harkman, L. & Westlindh, S. (2014). Utvärdering av Rallycross EM i Höljes: Påverkan, drivkrafter och framtidstro. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av Rallycross EM i Höljes: Påverkan, drivkrafter och framtidstro
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitetfick under senvåren 2013 i uppdrag av Torsby kommun att utföra en utvärderingav Rallycross EM i Höljes. Torsby kommuns målsättning var att kunnapåvisa betydelsen av rallycrossevenemanget och vilken betydelse det har förplatsen, men även för regionen i stort. Ambitionen var också att undersöka vaddet finns för drivkrafter som gör att Finnskoga Motorklubb som arrangerar"Höljesrallyt" lyckats med att arrangera ett evenemang som lockar närmare30 000 besökare under några dagar i juli varje år. Medarbetare på Cerut deltogunder Höljesrallyt en lördag i juli och fick uppleva evenemanget som till mångtoch mycket kan betraktas som en folkfest. Utvärderingen i sig genomfördesunder hösten 2013 då den har vänt sig till aktörer som på ett eller annat sättarbetat med eller varit påverkade av Höljesrallyt. Vi har även vävt in synpunktersom lyftes in under ett seminarium som arrangerades med Cerut och Torsbykommun i december 2013. Denna rapport fokuserar på effekter av RallycrossEM i Höljes som behandlar en mängd mjuka frågor. Vi har också valt att lyftain teoretiska perspektiv som berör evenemanget men som också kopplar tillidrott och sport generellt. Ett evenemang som Höljesrallyt och dess effekter,drivkrafter och betydelse kan därför generaliseras och jämförelser kan görasmed andra liknande evenemang. Resultatet av rapporten är även av betydelseför dialog kring satsningar på den här typen av arrangemang för att helt enkeltbelysa betydelsen för en plats, för en region, för tillväxt och för besöksnäring.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 44
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2014:2
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-37173 (URN)
Available from: 2015-07-27 Created: 2015-07-27 Last updated: 2017-12-06
Braunerhielm, L., Harkman, L. & Westlindh, S. (2013). Idrotten – en del av besöksnäringen II: En utvärdering av Nordic Youth Hockey Trophy 2013. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Idrotten – en del av besöksnäringen II: En utvärdering av Nordic Youth Hockey Trophy 2013
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet har under hösten 2013 genomfört en utvärdering av Nordic Youth Trophy. Hockeyalliansens målsättning med utvärderingen är att kunna påvisa betydelsen av hockeyevenemanget och vilken betydelse det har för besöksnäringen i Värm-land. Fokus för utvärderingen har varit att nå medföljande föräldrar till spelande hockeyungdomar. Med syftet att nå medföljande föräldrar synliggörs hur id-rottsevenemang bidrar till mer än bara idrottsrörelsen. Genom att möjliggöra för medföljande föräldrar till barn och ungdomar som besöker regionen på id-rottstävlingar, cuper och arrangemang att regionen har många intressanta be-söksmål och paketerbjudanden kan vistelsen förlängas och aktivitet genomföras i väntan mellan exempelvis matcher. Att för det första lyfta fram idrotten som en del av besöksnäringen och sedan inrikta sig på den specifika målgruppen medföljande föräldrar identifieras en potentiell marknad för framtiden. En kraftsamling krävs dock från både kommuner och idrottsföreningar för att ta fram attraktiva erbjudanden och för att skapa en mottagarapparat för denna målgrupp, framförallt om idrottsevenemang infaller under lågsäsong. Det är en mycket god ambition Hockeyalliansen har i och med satsningen på att bredda hockeyarrangemanget Nordic Youth Trophy till att vara en del av regionens besöksnäring.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 49
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2013:1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-37180 (URN)
Available from: 2015-07-28 Created: 2015-07-28 Last updated: 2017-12-06
Aronsson, L., Braunerhielm, L., Dahlgren, B. & Westlindh, S. (2013). Livsmiljö och attraktivitet: upplevelser inifrån och bilder utifrån av Värmland. Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Livsmiljö och attraktivitet: upplevelser inifrån och bilder utifrån av Värmland
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2013. p. 167
Keywords
Attraktivitet, Livsmiljö, Boendemiljö, Sverige, Värmland
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
Human Geography; Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-26726 (URN)978-91-86637-12-5 (ISBN)
Available from: 2013-03-22 Created: 2013-03-22 Last updated: 2019-03-07Bibliographically approved
Lönnbring, G., Dahlgren, B. & Westlindh, S. (2013). Två räta och en avig: Samhällsentreprenörskap och lokal utveckling. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Två räta och en avig: Samhällsentreprenörskap och lokal utveckling
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Samhällsentreprenörskapet kännetecknas av samhälleligt engagemang och entreprenöriellt handlande i förening. I rapporten ges samhällsentreprenörskapet sammanhang och perspektiv genom resonemang om vad som ligger i tidsandan och i platsens betydelse som bra eller dålig jordmån för företagsamhet och lokal utveckling. I dess karaktärsdrag ligger att det ofta sker underifrån och möjligen på tvären mot tingens ordning i form av spelregler och dominerande trender. Det handlar om förnyelse och förändring med samhälleliga och hållbara förtecken.

Rapporten bygger på möten, samtal och intervjuer samt enkäter. Empirin handlar om Värmland och Torsby kommun. Utgångspunkten är två frågeställningar om samhällsentreprenörskapets samspel med vad som kan kallas systemet å ena sidan och den lokala omgivningen å den andra. Begreppen systemet och den lokala omgivningen spelar roll och sätter spelregler för samhällsentreprenörskapet och bör kunna användas för en slags självreflektion från olika aktörers sida som går bortom enskildheter och exempel var för sig. Samhällsentreprenörskapet skulle säkerligen vinna på att ges legitimitet i övergripande programdokument på regional och lokal nivå.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 129
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2013:34
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27442 (URN)978-91-7063-512-0 (ISBN)
Available from: 2013-06-12 Created: 2013-05-30 Last updated: 2019-06-03Bibliographically approved
Braunerhielm, L., Harkman, L. & Westlindh, S. (2012). Idrotten - en del av besöksnäringen: En utvärdering av Nordic Youth Hockey Trouphy. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Idrotten - en del av besöksnäringen: En utvärdering av Nordic Youth Hockey Trouphy
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2012
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2012:3
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27681 (URN)
Available from: 2013-06-10 Created: 2013-06-10 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Dahlgren, B., Berger, S. & Westlindh, S. (2011). Krisen kom plötsligt: En värmländsk berättelse om den globala finanskrisen. Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Krisen kom plötsligt: En värmländsk berättelse om den globala finanskrisen
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten handlar om den globala finanskrisens effekter på och hur den bemöttes i Värmland. Rapporten inleds med en besrkivning av stora strukturkriser. I rapporten lyfts också Arvika och Hagfors fram som lokala exempel på krisens genomslag och motkrafter.

Ett viktigt budskap i rapporten är att det inte finns någon krisfri framtid. Ett tydligt intryck är också att krisen slog till plötsligt och överraskande. Det tydligaste tecknet på krisen var ett snabbt växande varsel i Arvika och västra Värmland under hösten 2008. I rapporten konstateras att de värmlänska företagen drabbades av krisen. Återhämtningen har dock kommit snabbt. En oro finns för en kvardröjande hög arbetslöshet inte minst för ungdomar.

En viktig utgångspunkt för krisens motåtgärder handlade om kompetensutvecklingsinsatser. I rapporten exemplifieras sådana insatser i Värmland. Industriskolan framstår som ett lyckat och efterföljansvärt exempel.

Krisen har också visat sig i ökade kostnader för kommunerna när det gäller det så kallade försörjningsstödet. Genom förstärkt statsbidrag till kommunerna kunde dock uppsägningar undvikas under krisåret 2009.

I rapporten konstateras att krisen har lett till en önskan om öppnare regler och mer resurser till förfogande regionalt och lokalt. Krisen har också lett  till diskussioner om strategiska frågor och viktiga utvecklingsdrag i det regionala och lokala perspektivet. Kriser påverkar framtiden även när de (till synes) är över.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2011. p. 115
Keywords
Global finanskris, omstrukturering, näringsliv och arbetsmarknad
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-7033 (URN)978-91-86637-00-2 (ISBN)
Projects
I krisens spår
Available from: 2011-02-23 Created: 2011-02-15 Last updated: 2015-12-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications