Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wreder, Malin
Publications (10 of 12) Show all publications
Johansson-Hidén, B. & Wreder, M. (2009). Kommunikation och politiska beslut i säkerhetsarbete utifrån LSO: En studie av IDA-pilot och jämförelsekommuner -Slutrapport inom KOBS-projektet. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Kommunikation och politiska beslut i säkerhetsarbete utifrån LSO: En studie av IDA-pilot och jämförelsekommuner -Slutrapport inom KOBS-projektet
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) har bedrivits under åren 2007-2009 och består av två delstudier riktade mot olika forskningsområden. Den ena delstudien behandlar frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Den andra delstudien följer forskningsmässigt hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå.

Rapporten redovisar resultatet av studierna och belyser teoretisk och empiriskt betydelsen av kommunikationens organisering och meningskapandet i den kommunala organisationen. Resultaten belyser även hur det webbaserade informationssystemet IDA (indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor) och lagen ”Lag om skydd mot olyckor” påverkat institutionaliseringen och diffusionen av idéer om skydds- och säkerhetsarbete i kommunerna.

Studien är genomförd på uppdrag av dåvarande Statens Räddningsverk, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vår ambition har varit att belysa hur kunskap och idéer används och sprids inom de organisationer som hanterar kommunalt säkerhetsarbete inom ramen för Lagen om skydd mot olyckor.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2009. p. 208
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2009:60
Keywords
Kommunikation, difussion, LSO
National Category
Applied Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-5005 (URN)978-91-7063-283-9  (ISBN)
Projects
KOBS-projektet
Available from: 2009-12-07 Created: 2009-12-07 Last updated: 2011-10-26Bibliographically approved
Johansson-Hidén, B. & Wreder, M. (2008). Kommunikation och politiska frågor i det kommunala skydds- och säkerhetsarbetet: Halvtidsrapport inom KOBS-projektet. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Kommunikation och politiska frågor i det kommunala skydds- och säkerhetsarbetet: Halvtidsrapport inom KOBS-projektet
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Statens Räddningsverk utvecklar under åren 2007-2008 ett nytt webbaserat informationssystem:Indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor (IDA). I samband med IDA formulerades uppdraget att belysa uppföljningens och utvärderingens roll för den fortsatta verksamheten i kommunerna avseende kommunikation och beslut om skyddet mot olyckor. Projektet  Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) skall bedrivas under åren 2007-2009 och består av två delstudier riktade mot olika forskningsområden. Den ena delstudien kom att behandla frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Den andra delstudien kom att studera hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Rapporten redovisar resultatet av den första datainsamlingen under sommaren och hösten 2007 inom båda delstudierna och beskriver förhållandena innan IDA-systemet helt infördes och togs i bruk.

Studien har en kvasiexperimentell design. Fem IDA-pilotkommuner/kommunalförbund har valts ut och för att möjliggöra analyser har en jämförelsegrupp av fem matchade kommuner/kommunalförbund skapats. Metoder utgör intervjuer, bild- och ljudinspelning av diskussionsforum och dokumentanalys.

Resultaten av delstudie 1 visar att en kommunikativ infrastruktur med ett relativt likartat utseende har utvecklats i kommunerna. Den består främst av att: A) Ansvaret för uppdraget är politiskt och kommunfullmäktige är det definitiva beslutsforumet. B) Ansvaret för skrivandet av handlingsprogrammet är delegerat till en professionell tjänsteman som ofta är direkt underordnad kommunstyrelsen. C) Då kommunen ingår i en förbundsbildning tar förbundet oftast ansvar för LSO-handlingsprogrammet för räddningstjänst. D) Det finns oftast en lägre hierarkiskt inordnad politisk nämnd eller styrgrupp i kommunen som gör prioriteringar. E) Riskhanteringsgrupper finns i de flesta kommuner och dessa ingår aktivt i handlingsprogramsarbetet LSO.

Inom LSO-området arbetar man tydligt förvaltningsövergripande medan det sektorsövergripande blir mera tydligt inom området extraordinära händelser. De nya områdena som tagits in i handlingsprogrammen är främst natur-, klimat- och miljöfrågor.

Delstudie 2 undersöker om och i sådana fall hur de frågor som rör kommunalt skydds- och säkerhetsarbete diskuteras på den kommunpolitiska nivån. Protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i sju kommuner har studerats under tidsperioden januari 2006 - juni 2007 utifrån sexton sökord/nyckelbegrepp. Det kommunala säkerhetsarbetet blir främst en fråga för kommunfullmäktige/-styrelsen när lagar och förordningar kräver det. Krisledning och räddningstjänsternas organisering, budget och reglementen är frekvent förekommande i protokollen, liksom beslut att utse och entlediga ledamöter. Ett par frågor sprids också framgångsrikt via diffusion – trafiksäkerhet och trygghet för äldre. Trafiksäkerheten dominerar det politiska säkerhetsarbetet i kommunerna. Samtliga kommuner diskuterar också en typ av hjälp i hemmet för äldre, kallad ”Fixar-Malte”. Malte beskrivs minska antalet fallolyckor bland äldre och öka deras trygghet. Äldre och barn förekommer frekvent i det kommunala säkerhetsarbetet. Även kvinnors säkerhet diskuteras vid något tillfälle i fem kommuner, medan politikers säkerhet behandlas i tre kommuner. Det kommunala skyddsarbetet handlar främst om natur- och miljöskydd. Hur explicit natur- och miljöskyddet involverar den kommunala räddningstjänsten varierar dock.

Abstract [en]

The Swedish Rescue Services Agency (SRSA) develops during the years 2007-2008 a new webbased information system: Indicators, data and analysis for protection against accidents (IDA). In connection with IDA an assignment was formulated with instructions to illustrate the followingup and evaluation parts for further activities in the municipalities considering communication and decision about the protection against accidents. The project Communication and decision in municipal protection and safety work (KOBS) will be persued during the years 2007-2009 and consists of two sub studies directed at different research areas. The first sub study treated issues about communicative processes in municipal security work. The second sub study scrutinized how ideas about safety work are disseminated to political decision-making processes on a municipal level. The report shows the result of the first data collecting during the summer and autumn 2007 within both sub studies and describes the conditions before the IDA-system was completely introduced and came into use.

The study has a quasi-experimental design. Five IDA-pilot municipalities/local authorities have been selected and in order to enable analyses a comparison group of five coordinated municipalities/local authorities has been created. Methods used are interviews, video recordings of discussion groups and analyses of documents.

The results from the first sub study show that a communicative infrastructure with a relatively similar look has been developed in the municipalities. It consists mainly of: A) The responsibility for the task is political and the municipal council is the definite decision forum. B) The responsibility for writing the action plan is delegated to a professional official often directly subordinated to the municipal executive board. C) When the municipality is part of a local authority formation the local authority mostly takes responsibility for the Civil protection Act against Accidents action program for rescue service. D) Mostly there is a lower hierarchical ranged political board or steering group in the municipality that makes priorities. E) There are risk management groups in most municipalities and these groups take active part in the action plan work.

Within the Civil protection Act area work is distinctly overall administrative while the overall sector work is more obvious within the area extraordinary incidents. The new areas in the action plans are mainly issues about nature, climate and environment.

The second sub study investigates if and in that case how municipal protection and safety work are discussed on a political municipality level. Minutes from the municipal council and the municipal executive board in seven municipalities have been studied during the period January 2006 - June 2007 based on sixteen selected words/key concepts. The municipal safety work is mainly an issue for the municipal council/municipal executive board when laws and ordinances call for it. Emergency management and the organizing of rescue service, budget and regulations are frequent in the minutes as decisions to elect and dismiss members. Some issues are also successfully spread via diffusion – road safety and security for elderly people. Road safety dominates the political safety work in the municipalities. All municipalities also discuss a kind of help at home for the elderly, called “Fixar-Malte”. Malte is described as how to reduce the number of falling accidents among elderly and increase their security. Elderly and children are frequent in the municipal safety work. Even women´s safety is at some occasion discussed in five municipalities while politicians´ safety is dealt with in three municipalities. The municipal protection work is mainly about nature conservation and environmental protection. How explicit nature conservation and environmental protection involves the municipal rescue service varies however.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2008. p. 98
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2008:38
National Category
Psychology Sociology
Research subject
Psychology; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-2862 (URN)978-91-7063-198-6 (ISBN)
Available from: 2008-10-16 Created: 2008-10-16 Last updated: 2011-11-28Bibliographically approved
Wreder, M. (2008). Time to talk: Reflections on home, family and talking in Swedish elder care. Journal of Aging Studies, vol 22, No 3
Open this publication in new window or tab >>Time to talk: Reflections on home, family and talking in Swedish elder care
2008 (English)In: Journal of Aging Studies, vol 22, No 3Article in journal (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-24900 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Wreder, M. (2007). Ovanliga analyser av vanliga material: Vad diskursteorin kan göra med enkäter. In: Börjesson M & Palmblad E (Ed.), Diskursanalys i praktiken: . Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Ovanliga analyser av vanliga material: Vad diskursteorin kan göra med enkäter
2007 (Swedish)In: Diskursanalys i praktiken / [ed] Börjesson M & Palmblad E, Stockholm: Liber , 2007Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2007
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22196 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Wreder, M. (2007). Women, Management and Gender. Paper presented at Nordiska Sociologförbundets konferens, Åbo, Finland. Paper presented at Nordiska Sociologförbundets konferens, Åbo, Finland.
Open this publication in new window or tab >>Women, Management and Gender
2007 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-25790 (URN)
Conference
Nordiska Sociologförbundets konferens, Åbo, Finland
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Wreder, M. (2006). Managing Female Power in a Male Setting: How Female managers deal with power and gender. Paper presented at International Sociological Association WorldCongress, Durban, South Africa. Paper presented at International Sociological Association WorldCongress, Durban, South Africa.
Open this publication in new window or tab >>Managing Female Power in a Male Setting: How Female managers deal with power and gender
2006 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21270 (URN)
Conference
International Sociological Association WorldCongress, Durban, South Africa
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Wreder, M. (2002). Personal och professioner i svensk äldreomsorg. Paper presented at Nordiska Sociologförbundets konferens, Reykjavik, Island. Paper presented at Nordiska Sociologförbundets konferens, Reykjavik, Island.
Open this publication in new window or tab >>Personal och professioner i svensk äldreomsorg
2002 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22351 (URN)
Conference
Nordiska Sociologförbundets konferens, Reykjavik, Island
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Wreder, M. (2000). Public Management Reform [Review]. Sociologisk Forskning nr 2 2000
Open this publication in new window or tab >>Public Management Reform
2000 (English)In: Sociologisk Forskning nr 2 2000Article, book review (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22723 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Wreder, M. & Gustafsson, R. Å. (2000). Vårdens förändrade villkor - några arbetsmiljöaspekter. Tidskriften Vård nr 3 2000
Open this publication in new window or tab >>Vårdens förändrade villkor - några arbetsmiljöaspekter
2000 (Swedish)In: Tidskriften Vård nr 3 2000Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-25607 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Wreder, M. (1999). Politikerna och personalen: en historiesociologisk studie av statligt och landstingskommunalt arbetsgivarskap.
Open this publication in new window or tab >>Politikerna och personalen: en historiesociologisk studie av statligt och landstingskommunalt arbetsgivarskap
1999 (Swedish)Report (Refereed)
Series
Mälardalens högskola, Centrum för välfärdsforskning, Rapportserie b nr 12, 1999
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22482 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Organisations

Search in DiVA

Show all publications