Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Johansson-Hidén, Birgitta
Publications (10 of 40) Show all publications
Johansson-Hidén, B. (2015). Discourses on municipal protection and safety work prior to the introduction of the ‘Civil Protection Act Against Accidents’ and five years later. Safety Science, 76, 1-11
Open this publication in new window or tab >>Discourses on municipal protection and safety work prior to the introduction of the ‘Civil Protection Act Against Accidents’ and five years later
2015 (English)In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 76, p. 1-11Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The ''Civil Protection Act Against Accidents'' entered into force in 2004 in Sweden, and stipulates management by objectives, risk analysis work, political prioritizations, and cross-sectoral work on the municipal level, entailing a new challenge for the municipalities and the rescue service. The studies presented in this article focuses on studying the discussions of politicians and staff groups in order to understand how a new law is perceived and acquires significance over time. The first study was carried out during 2003, and the second between 2009 and 2010. The result shows that attitudes regarding the ambitions of the upcoming law could be formulated in discourses about the municipality's safety and protection work. Two main discourses emerged with certain common standpoints, Discourse I and Discourse II. Discourse I was mainly rooted in current reality and critical as regards the coming Act, while Discourse II was more rooted in the ambitions of the upcoming Act.

The development from 2003 to 2010 shows a gradual shift towards a complex and conflict-laden Discourse II and a strengthening of Discourse I. Discourse II, which emanated from the intermediate level, has spread all the way up to the very highest political level, but only partly down to the lowest hierarchical level consisting of foremen and firemen. The results also indicate that a great deal of mutual communication is necessary in order to realise the ideas of the new legislation in practise.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2015
Keywords
Act, safety, civil protection, discource, verbar interaction analysis
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-36918 (URN)10.1016/j.ssci.2015.02.005 (DOI)000353749400001 ()
Available from: 2015-06-29 Created: 2015-06-29 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Johansson-Hidén, B. & Blossing, U. (2011). Hur ska rektor kommunicera för bättre ledarskap?. In: Ulf Blossing (Ed.), Skolledaren i fokus - kunskap, värden och verktyg: (pp. 193-209). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Hur ska rektor kommunicera för bättre ledarskap?
2011 (Swedish)In: Skolledaren i fokus - kunskap, värden och verktyg / [ed] Ulf Blossing, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 193-209Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2011
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10619 (URN)978-91-44-06061-3 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Johansson-Hidén, B. & Wreder, M. (2009). Kommunikation och politiska beslut i säkerhetsarbete utifrån LSO: En studie av IDA-pilot och jämförelsekommuner -Slutrapport inom KOBS-projektet. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Kommunikation och politiska beslut i säkerhetsarbete utifrån LSO: En studie av IDA-pilot och jämförelsekommuner -Slutrapport inom KOBS-projektet
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) har bedrivits under åren 2007-2009 och består av två delstudier riktade mot olika forskningsområden. Den ena delstudien behandlar frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Den andra delstudien följer forskningsmässigt hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå.

Rapporten redovisar resultatet av studierna och belyser teoretisk och empiriskt betydelsen av kommunikationens organisering och meningskapandet i den kommunala organisationen. Resultaten belyser även hur det webbaserade informationssystemet IDA (indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor) och lagen ”Lag om skydd mot olyckor” påverkat institutionaliseringen och diffusionen av idéer om skydds- och säkerhetsarbete i kommunerna.

Studien är genomförd på uppdrag av dåvarande Statens Räddningsverk, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vår ambition har varit att belysa hur kunskap och idéer används och sprids inom de organisationer som hanterar kommunalt säkerhetsarbete inom ramen för Lagen om skydd mot olyckor.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2009. p. 208
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2009:60
Keywords
Kommunikation, difussion, LSO
National Category
Applied Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-5005 (URN)978-91-7063-283-9  (ISBN)
Projects
KOBS-projektet
Available from: 2009-12-07 Created: 2009-12-07 Last updated: 2011-10-26Bibliographically approved
Johansson-Hidén, B. & Wreder, M. (2008). Kommunikation och politiska frågor i det kommunala skydds- och säkerhetsarbetet: Halvtidsrapport inom KOBS-projektet. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Kommunikation och politiska frågor i det kommunala skydds- och säkerhetsarbetet: Halvtidsrapport inom KOBS-projektet
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Statens Räddningsverk utvecklar under åren 2007-2008 ett nytt webbaserat informationssystem:Indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor (IDA). I samband med IDA formulerades uppdraget att belysa uppföljningens och utvärderingens roll för den fortsatta verksamheten i kommunerna avseende kommunikation och beslut om skyddet mot olyckor. Projektet  Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) skall bedrivas under åren 2007-2009 och består av två delstudier riktade mot olika forskningsområden. Den ena delstudien kom att behandla frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Den andra delstudien kom att studera hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Rapporten redovisar resultatet av den första datainsamlingen under sommaren och hösten 2007 inom båda delstudierna och beskriver förhållandena innan IDA-systemet helt infördes och togs i bruk.

Studien har en kvasiexperimentell design. Fem IDA-pilotkommuner/kommunalförbund har valts ut och för att möjliggöra analyser har en jämförelsegrupp av fem matchade kommuner/kommunalförbund skapats. Metoder utgör intervjuer, bild- och ljudinspelning av diskussionsforum och dokumentanalys.

Resultaten av delstudie 1 visar att en kommunikativ infrastruktur med ett relativt likartat utseende har utvecklats i kommunerna. Den består främst av att: A) Ansvaret för uppdraget är politiskt och kommunfullmäktige är det definitiva beslutsforumet. B) Ansvaret för skrivandet av handlingsprogrammet är delegerat till en professionell tjänsteman som ofta är direkt underordnad kommunstyrelsen. C) Då kommunen ingår i en förbundsbildning tar förbundet oftast ansvar för LSO-handlingsprogrammet för räddningstjänst. D) Det finns oftast en lägre hierarkiskt inordnad politisk nämnd eller styrgrupp i kommunen som gör prioriteringar. E) Riskhanteringsgrupper finns i de flesta kommuner och dessa ingår aktivt i handlingsprogramsarbetet LSO.

Inom LSO-området arbetar man tydligt förvaltningsövergripande medan det sektorsövergripande blir mera tydligt inom området extraordinära händelser. De nya områdena som tagits in i handlingsprogrammen är främst natur-, klimat- och miljöfrågor.

Delstudie 2 undersöker om och i sådana fall hur de frågor som rör kommunalt skydds- och säkerhetsarbete diskuteras på den kommunpolitiska nivån. Protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i sju kommuner har studerats under tidsperioden januari 2006 - juni 2007 utifrån sexton sökord/nyckelbegrepp. Det kommunala säkerhetsarbetet blir främst en fråga för kommunfullmäktige/-styrelsen när lagar och förordningar kräver det. Krisledning och räddningstjänsternas organisering, budget och reglementen är frekvent förekommande i protokollen, liksom beslut att utse och entlediga ledamöter. Ett par frågor sprids också framgångsrikt via diffusion – trafiksäkerhet och trygghet för äldre. Trafiksäkerheten dominerar det politiska säkerhetsarbetet i kommunerna. Samtliga kommuner diskuterar också en typ av hjälp i hemmet för äldre, kallad ”Fixar-Malte”. Malte beskrivs minska antalet fallolyckor bland äldre och öka deras trygghet. Äldre och barn förekommer frekvent i det kommunala säkerhetsarbetet. Även kvinnors säkerhet diskuteras vid något tillfälle i fem kommuner, medan politikers säkerhet behandlas i tre kommuner. Det kommunala skyddsarbetet handlar främst om natur- och miljöskydd. Hur explicit natur- och miljöskyddet involverar den kommunala räddningstjänsten varierar dock.

Abstract [en]

The Swedish Rescue Services Agency (SRSA) develops during the years 2007-2008 a new webbased information system: Indicators, data and analysis for protection against accidents (IDA). In connection with IDA an assignment was formulated with instructions to illustrate the followingup and evaluation parts for further activities in the municipalities considering communication and decision about the protection against accidents. The project Communication and decision in municipal protection and safety work (KOBS) will be persued during the years 2007-2009 and consists of two sub studies directed at different research areas. The first sub study treated issues about communicative processes in municipal security work. The second sub study scrutinized how ideas about safety work are disseminated to political decision-making processes on a municipal level. The report shows the result of the first data collecting during the summer and autumn 2007 within both sub studies and describes the conditions before the IDA-system was completely introduced and came into use.

The study has a quasi-experimental design. Five IDA-pilot municipalities/local authorities have been selected and in order to enable analyses a comparison group of five coordinated municipalities/local authorities has been created. Methods used are interviews, video recordings of discussion groups and analyses of documents.

The results from the first sub study show that a communicative infrastructure with a relatively similar look has been developed in the municipalities. It consists mainly of: A) The responsibility for the task is political and the municipal council is the definite decision forum. B) The responsibility for writing the action plan is delegated to a professional official often directly subordinated to the municipal executive board. C) When the municipality is part of a local authority formation the local authority mostly takes responsibility for the Civil protection Act against Accidents action program for rescue service. D) Mostly there is a lower hierarchical ranged political board or steering group in the municipality that makes priorities. E) There are risk management groups in most municipalities and these groups take active part in the action plan work.

Within the Civil protection Act area work is distinctly overall administrative while the overall sector work is more obvious within the area extraordinary incidents. The new areas in the action plans are mainly issues about nature, climate and environment.

The second sub study investigates if and in that case how municipal protection and safety work are discussed on a political municipality level. Minutes from the municipal council and the municipal executive board in seven municipalities have been studied during the period January 2006 - June 2007 based on sixteen selected words/key concepts. The municipal safety work is mainly an issue for the municipal council/municipal executive board when laws and ordinances call for it. Emergency management and the organizing of rescue service, budget and regulations are frequent in the minutes as decisions to elect and dismiss members. Some issues are also successfully spread via diffusion – road safety and security for elderly people. Road safety dominates the political safety work in the municipalities. All municipalities also discuss a kind of help at home for the elderly, called “Fixar-Malte”. Malte is described as how to reduce the number of falling accidents among elderly and increase their security. Elderly and children are frequent in the municipal safety work. Even women´s safety is at some occasion discussed in five municipalities while politicians´ safety is dealt with in three municipalities. The municipal protection work is mainly about nature conservation and environmental protection. How explicit nature conservation and environmental protection involves the municipal rescue service varies however.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2008. p. 98
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2008:38
National Category
Psychology Sociology
Research subject
Psychology; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-2862 (URN)978-91-7063-198-6 (ISBN)
Available from: 2008-10-16 Created: 2008-10-16 Last updated: 2011-11-28Bibliographically approved
Johansson-Hidén, B. (2007). Att kommunicera en lag Forskning på gränsen mellan uppdragsgivarens och forskarens intressen. Paper presented at OFTI-konferensen i Karlstad den 28-29/9-07. Paper presented at OFTI-konferensen i Karlstad den 28-29/9-07.
Open this publication in new window or tab >>Att kommunicera en lag Forskning på gränsen mellan uppdragsgivarens och forskarens intressen
2007 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17128 (URN)
Conference
OFTI-konferensen i Karlstad den 28-29/9-07
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Johansson-Hidén, B. & Denk, T. (2007). Att studera kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete förarbete och förslag till upplägg av forskningsprojekt. Karlstad
Open this publication in new window or tab >>Att studera kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete förarbete och förslag till upplägg av forskningsprojekt
2007 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

AbstractThe project Communication and decision in municipal protection and safety work (KOBS) aims to give increased understanding and knowledge about the prerequisites in order to pursue safety work on a municipal level. In particular, the project intends to give understanding and knowledge about the influence following up and evaluation have for communication and decision-making processes put in relation to safety work. In order to attain this purpose two sub studies will be pursued within the project.The first sub study will treat issues about communicative processes in municipal security work. The study treats the following three research areas: The characteristics and agents of the communication, perspective on protection and safety and rescue service development.The second sub study will scrutinize how ideas about safety work are disseminated to political decision-making processes on a municipal level. The over all purpose with the sub study is to give increased understanding and knowledge about how political decision-making processes can be influenced as concerns the update of questions related to safety work.In this report the background to the project together with the theoretical starting points for the project´s sub studies are described. Moreover, proposals to the disposition of the sub studies will be presented. With this the report is an initial attempt to define the contents and realization of the project. At the same time the report is also a report of the KOBS project´s initial phase, whose intention has principally been to develop the design of the project.Sammanfattning

Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) syftar till att ge ökad förståelse och kunskap om förutsättningarna för att bedriva säkerhetsarbete på kommunal nivå. Särskilt avser projektet att ge förståelse och kunskap om den betydelse som uppföljning respektive utvärdering har för kommunikation och beslutsprocesser som är relaterade till säkerhetsarbete. För att uppnå detta syfte kommer två delstudier att genomföras inom projektet.Den ena delstudien kommer att behandla frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbete. Delstudien behandlar följande tre forskningsområden: Kommunikationens egenskaper och aktörer, perspektiv på skydd och säkerhet och tjänsteutveckling.Den andra delstudien kommer att studera hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Det övergripande syftet med delstudien är att ge ökad förståelse och kunskap om hur politiska beslutsprocesser kan påverkas vad gäller aktualisering av frågor relaterade till säkerhetsarbete.I denna rapport beskrivs bakgrunden till projektet tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna för projektets delstudier. Därtill kommer förslag till delstudiernas upplägg att presenteras. Med detta utgör rapporten ett inledande försök att precisera projektets innehåll och genomförande. Samtidigt utgör också rapporten en avrapportering av KOBS-projektets första fas, vars intention främst har varit att utveckla projektets design.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: , 2007
Keywords
kommunikation, beslut, kommunalt säkerhetsarbete
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17166 (URN)9789170631511 (ISBN)
Projects
Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) 2007-2009
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Johansson-Hidén, B. & Denk, T. (2007). Att studera kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete - förarbete och förslag till upplägg av forskningsprojekt.
Open this publication in new window or tab >>Att studera kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete - förarbete och förslag till upplägg av forskningsprojekt
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) syftar till att ge ökad förståelse och kunskap om förutsättningarna för att bedriva säkerhetsarbete på kommunalnivå. Särskilt avser projektet att ge förståelse och kunskap om den betydelse som uppföljning respektive utvärdering har för kommunikation och beslutsprocesser som är relaterade till säkerhetsarbete. För att uppnå detta syfte kommer två delstudier att genomföras inom projektet.

Den ena delstudien kommer att behandla frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Delstudien behandlar följande tre forskningsområden: Kommunikationens egenskaper och aktörer, perspektiv på skydd och säkerhet och tjänsteutveckling.

Den andra delstudien kommer att studera hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Det övergripande syftet med delstudien är att ge ökad förståelse och kunskap om hur politiska beslutsprocesser kan påverkas vad gäller aktualisering av frågor relaterade till säkerhetsarbete.

I denna rapport beskrivs bakgrunden till projektet tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna för projektets delstudier. Därtill kommer förslag till delstudiernas upplägg att presenteras. Med detta utgör rapporten ett inledande försök att precisera projektets innehåll och genomförande. Samtidigt utgör också rapporten en avrapportering av KOBS-projektets första fas, vars intention främst har varit att utveckla projektets design.

Publisher
p. 71
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2007:47
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-2205 (URN)978-91-7063-151-1 (ISBN)
Available from: 2013-01-17 Created: 2013-01-17Bibliographically approved
Johansson-Hidén, B. (2006). Att kommunicera en lag. Karlstad: Karlstad University studies
Open this publication in new window or tab >>Att kommunicera en lag
2006 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

AbstractBetween 2004 and 2006, a study involving 29 Swedish municipalities was conducted, focusing on forms of communication in the work of developing an action program, perspectives on safety and security work, and perspectives on the strategic development of the National Rescue Services Agency in connection with the implementation of the The Civil Protection Act against Accidents, effective of January 1, 2004.The goal of the new act is to protect human life and health from accidents, and to minimize damage to property and environment. The co-ordinating responsibility lies on the municipal level, and each Swedish municipality was required by the new law to prepare a program of action for preventive work as well as for rescue service, no later than January 1, 2005.In the fall of 2006, 23 out of the 29 selected municipalities had an action program approved by the authorities. Findings show that there is increased communication regarding safety and security issues in the municipalities. Communication regarding these issues is propagating mainly upwards in the municipalities through the active involvement of administration managers and local authority directors in the action program development. There is an ambition to establish cross-sectorial work within the municipality, and collaboration between different organizations, regarding safety and security issues. Active involvement from local politicians is more easily established in small municipalities, and in municipalities where the action program development is integrated in larger, more comprehensive projects.In 17 municipalities, the perspective on safety and security work can roughly be characterized as broad, encompassing everything from everyday accidents to extraordinary events. Contrastingly, in the remaining 12 municipalities (separate or as local federations), the perspective on these issues was more narrow and focusing on accidents that would warrant rescue operations.On the whole, the rescue services, mainly the rescue service managers and fire engineers, had a central role in the safety and security work. Information and education from the rescue services have increased significantly in all the municipalities and local federations between 2004 and 2006. The employees of the local administrations are however not yet directly involved in the work based on the The Civil Protection Act against Accidents, and the general public is not fully informed at this stage.The study was theoretically informed by neo-institutional organization theory, and methodologically based on methods of talk and discourse analysis.Sammanfattning

Under åren 2004 -2006 genomfördes en undersökning omfattande 29 kommuner, vad gällde kommunikationsformerna i handlingsprogramsarbetet, perspektiven på skydds- och säkerhetsarbetet och perspektiven på räddningstjänstens strategiska utveckling, i samband med införandet av den nya lagen, Lag om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004 i Sverige.Målet med lagen är att skydda människors liv och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och i miljö. Kommunen har ett samordnande ansvar och varje kommun i Sverige skulle enligt lagen ha ett handlingsprogram för såväl förebyggande verksamhet som för räddningstjänst, klart den 1 januari 2005.Hösten 2006 hade 23 kommuner av de utvalda 29, ett av politiker antaget handlingsprogramResultatet visar att det har skett ett ökat kommunicerande om skydds- och säkerhetsfrågor inom kommunen. Kommunikationen sprider sig framför allt uppåt i kommunen, genom att förvaltningschefer och kommundirektörer deltar aktivt i handlingsprogramsarbetet. Ambitionen att få till stånd tvärsektoriellt arbete inom kommunen och samverkan mellan olika organisationer i skydds- och säkerhetsfrågor inom kommunen finns. Politikerengagemang är lättast att få till stånd inom små kommuner och i kommuner som integrerar sitt handlingsprogramsarbete i andra större projektverksamheter.Inom 17 kommuner kunde perspektivet inom skydds- och säkerhetsarbetet grovt kategoriseras som ett brett perspektiv som omfattade från vardagsolyckor till extraordinära händelser. Inom 12 kommuner, enskilda eller i förbund, var perspektivet snävare inriktat på olyckor som kunde föranleda räddningsinsats.Generellt har räddningstjänsten, främst räddningschefer och brandingenjörer, en central roll i skydds- och säkerhetsarbetet. Räddningstjänstens utbildnings- och informationsverksamheten har ökat mycket i alla kommuner och förbund under åren 2004-2006.De kommunala förvaltningarnas personal, är generellt sett, ännu inte involverade i arbetet utifrån lagen och allmänheten är inte fullt ut informerad om den.Studiens teoretiska perspektiv utgörs av nyinstitutionell organisationsteori och metodologiskt av samtals- och diskursanalys.Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University studies, 2006
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17127 (URN)9170630976 (ISBN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Johansson-Hidén, B. & Åberg, A. (2006). The Dominance and Dynamics of Communication in Service Encounters. Paper presented at The 8th ABC European Convention, BI Norwegian School of Management, Oslo, June 8-10. Paper presented at The 8th ABC European Convention, BI Norwegian School of Management, Oslo, June 8-10.
Open this publication in new window or tab >>The Dominance and Dynamics of Communication in Service Encounters
2006 (English)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Psychology Work Sciences
Research subject
Psychology; Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-24367 (URN)
Conference
The 8th ABC European Convention, BI Norwegian School of Management, Oslo, June 8-10
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Johansson-Hidén, B. (2005). Kommunikationen vid kommuners handlingsprogramsarbete år 2004. Karlstad: Karlstad University Studies
Open this publication in new window or tab >>Kommunikationen vid kommuners handlingsprogramsarbete år 2004
2005 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Abstract

During 2004 and 2005, a study targeting the different forms of communication in the action program based on the new legislation The Civil Protection Act against Accidents, which took effect on January 1, 2004 in Sweden, was conducted. The study encompassed 24 Swedish municipalities. The objective of the act is to protect human life and health from accidents, and also prevent or minimize damage to property and environment. The municipalities are responsible for coordination, and according to the Act, each municipality is obliged to develop an action program for both prevention work and rescue services, to be complete on January 1, 2005.National control is exercised indirectly through the Act; national objectives are to be broken down into (a) municipal objectives, formulated in the action program for accident prevention work and rescue services. Preventive measures are emphasized. The Act also aims to stimulate (b) safety work across sectors, where the municipalities take the initiative to coordinate all efforts of protection against accidents based on (c) current local risk analyses. Different responsibilities for the individual, the municipality, and the state are detailed in the Act. Previous rescue services plans are replaced.Findings indicate that there has been an increase in communication regarding protection and safety issues within municipalities in connection with the development of action programs. Around 60 different forms of communication were identified in the 24 municipalities taken together. Communicative infrastructures for the development process are being built, and these indicate that the translation process (Latour,1986) is proliferating upwards in the municipality as the administrative managers and municipality heads participate actively in the development of the action programs. The process of establishing a cross-sectorial work, and collaboration between different organizations involved in safety and protection issues within the municipality, is through the communication forms initiated, clear and well on its way. Managers in the rescue services organizations generally have a central role in developing the action program.

Sammanfattning

Under åren 2004 -2005 genomfördes en undersökning omfattande 24 kommuner, vad gällde kommunikationsformerna i handlingsprogramsarbetet utifrån den nya lagen, Lag om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004 i Sverige.

Målet med lagen är att skydda människors liv och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och i miljö. Kommunen har ett samordnande ansvar och varje kommun i Sverige skulle enligt lagen ha ett handlingsprogram för såväl förebyggande verksamhet som för räddningstjänst, klart den 1 januari 2005.Statens styrning utövas indirekt genom lagen, på så sätt att de nationella målen skall brytas ner i (A) kommunala verksamhetsmål, som formuleras i handlingsprogram för både det olycksförebyggande arbetet i kommunen och räddningstjänstverksamheten. Det olycksförebyggande arbetet betonas. Lagen vill stimulera till (B) ett tvärsektoriellt säkerhetsarbete, där kommunen tar initiativet till att samordna det totala arbetet med skydd mot olyckor baserat på (C) aktuella lokala riskanalyser. Ansvarsförhållandena för den enskilde, för kommunen och för staten klargörs genom lagen. De tidigare räddningstjänstplanerna försvinner.Resultatet visar att det har skett ett ökat kommunicerande om skydds- och säkerhetsfrågor inom kommunen, utifrån att handlingsprogram skall skapas.

Sammanlagt har ett 60-tal kommunikationsforum där diskussioner sker identifierats i de 24 kommunerna. Kommunikativa infrastrukturer för utvecklingsprocessen är under uppbyggnad. Dessa visar att översättningsprocessen (Latour, 1986) framförallt sprider sig uppåt i kommunen, genom att förvaltningschefer och kommundirektörer deltar aktivt i handlingsprogramsarbetet. Ambitionen att få till stånd tvärsektoriellt arbete inom kommunen och samverkan mellan olika organisationer i skydds- och säkerhetsfrågor inom kommunen, är genom kommunikationsformerna tydlig och väl påbörjad. Förvaltningschefen för räddningstjänsten har generellt en central roll i handlingsprogramsarbetet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Studies, 2005
Keywords
Kommunikation, handlingsprogram
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-20777 (URN)9170630305 (ISBN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications