Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ullström, Sten-Olof
Publications (10 of 10) Show all publications
Schüllerqvist, B., Ullström, M. & Ullström, S.-O. (Eds.). (2009). Ämnesdidaktiska brobyggen: didaktiska perspektiv inom lärande och forskning. Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Ämnesdidaktiska brobyggen: didaktiska perspektiv inom lärande och forskning
2009 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Under rubriken Ämnesdidaktik i forskning och forskarutbildning anordnades en ämnesdidaktisk rikskonferens i Karlstad den 17-18 mars 2005. Arrangörer var Det nationella nätverket för ämnesdidaktik och Karlstads universitet.

Konferensen var ett praktiskt uttryck för det växande behovet av tvärvetenskapligt utbyte inom det ämnesdidaktiska forskningsfältet. Cirka 200 forskare och forskarstuderande medverkade, från olika naturvetenskapliga, humanistiska, samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga discipliner. Trots olika utgångspunkter visade man sig många gånger formulera besläktade forskningsfrågor.

Vid plenarföreläsningarna avhandlades gemensamma problem från olika delar av fältet. I ett femtiotal framläggningar presenterades aktuell forskning i tvärvetenskapliga gruppmiljöer. Denna bok speglar konferensen genom att presentera ett representativt urval av olika bidrag.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2009. p. 251
Keywords
ämnesdidaktik
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-4427 (URN)978-91-85335-80-0 (ISBN)
Note
Innehåller bidrag av: Sten-Olof Ullström, Gustav Helldén, Elisabeth Hesslefors Arktoft, Bengt Schüllerqvist, Britt-Marie Apelgren, June Miliander, Ann Bernmark-Ottosson, Veronica Bjurulf, Nina Kilbrink, Mikael Segolsson, Olle Eskilsson, Niklas M. Gericke, Mariana Hagberg, Lennart Hellspong, Kjell Härenstam, Onno De Jong, Per-Arne Karlsson, Edmund Knutas, Christel Persson, Airi Rovio-Johansson & Staffan ThorsonAvailable from: 2009-06-25 Created: 2009-06-25 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Ullström, S.-O. (2002). Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet. Eslöv: Brutus Östlings förlag Symposion
Open this publication in new window or tab >>Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

This doctorial thesis deals with the changes in the image of August Strindberg in Swedish Senior High School Education. Strindberg represents the breakthrough of modern literature in Sweden, where the bounds between public and intimate spheres are challenged. The study investigates how and why the image of a writer is qualified or disqualified for inclusion in a national literary discourse of teaching, and why this image varies. Strindberg's role illustrates how literary meaning is constructed in higher mother tongue education. Learning and literary understanding are viewed as dialogical, communica-tive processes. The literary classroom is, however, an arena for a process of sociocultural reproduction and socialization, where linguistic actions also serve non-communicative purposes and various rela-tions of power influence the teaching process.The present study begins around the 1880s. The bulk of the thesis deals with the period beginning around the early 1900s up to the mid-sixties, but it also includes outlooks on teaching today. The research is based on a critical analysis of texts produced for or within literary education. Passages or chapters on Strindberg in frequently used textbooks of literary history are discussed, as well as works of Strindberg represented in school and text selections in various anthologies. Additionally, close to 300 student essays on Strindberg were retrieved from seven or more educational institutions, dated in 1912, 1923, 1943, 1950, and 1960.The approach to Strindberg in school became ambiguous and divided. In the beginning, textbooks and educational institutions tended to ignore his literary authorship. Later on, literary works with themes from national history were given priority, but this canon was mainly studied with a number of important reservations. A qualitative inconsistency in Strindberg's writings was brought forth as a basis for selection. Many times, this artistic inconsistency was attributed to Strindberg's psyche. Taken together, the student essays present a picture of how different conceptions of Strindberg have been reproduced and constructed at the senior high school level during half a century. Despite the many stereotypes, the student essays stand out as more or less heterogeneous and reflect, to varying degrees, multiple voices. Even though the teaching of literature often has strongly influenced the reading pre-ferences of the predominant culture, to some students, it has also sometimes had a meaning-making function.Key words: August Strindberg, Mikhail Bakhtin, Literary canon, Literary history, Literature instruction, Reception of literary texts, Educational history, Instruction in mother tongue, Student essay, Swedish Senior High School.

Place, publisher, year, edition, pages
Eslöv: Brutus Östlings förlag Symposion, 2002
Series
Lunds universitet, doktorsavhandling
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21063 (URN)91-7139-547-4 (ISBN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Nilsson, N.-E. & Ullström, S.-O. (2000). Läsares läsning: Ämnesdidaktiska perspektiv på meningsskapande. Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Läsares läsning: Ämnesdidaktiska perspektiv på meningsskapande
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vad sker egentligen när läsare läser och vad kan avses med själva begreppet läsning? I fyra olika artiklar diskuterar Nils-Erik Nilsson och Sten-Olof Ullström, verksamma som lärarutbildare inom avdelningarna för Svenska språket respektive Litteraturvetenskap vid Karlstads universitet och tillika doktorander i Svenska med diaktisk inriktning vid Malmö högskola/Lunds universitet, denna frågeställning och andra problem som hänger samman med läsarens och läsningens roll och funktion i undervisningen.

Läsningen betraktas i rapporten som en komplex process. För at förstås fordrar den att många olika komponenter relateras till varandra i stället för att betraktas isolerat. Därför betraktar författarna läsningen som en relation mellan text och läsare. De lyfter från denna utgångspunkt fram några av de processer som kan utspela sig i detta möte.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads universitet, 2000
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21204 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Brodow, B., Nilsson, N.-E. & Ullström, S.-O. (2000). Retoriken kring grammatiken: Didaktiska perspektiv på skolgrammatik. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Retoriken kring grammatiken: Didaktiska perspektiv på skolgrammatik
2000 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Grammatikundervisningen har en lång tradition inom grundskolans och gymnasiets svenskundervisning, men dess innehåll och uppföljning problematiseras sällan. Tvärtom uppfattas den gärna som självklar och utgör inte sällan ett centralt inslag i svenskämnet.

I Grammatiken kring retoriken granskar författarna olika argument som under historien framförts för att legitimera den skolgrammatiska traditionen. I ett kritiskt perspektiv diskuterar de också dagens grammatikundervisning som den kommer till uttryck i olika läromedel samt genom intervjuer med lärare. De argumenterar för en funktionellt inriktad språkundervisning, i vilken språkbeskrivning och metareflektion kan koppas samman med elevers processinriktade skrivande.

Place, publisher, year, pages
Lund: Studentlitteratur, 2000
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23082 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Ullström, S.-O. (2000). Strindbergsbildens förvandlingar: Reproduktion och konstruktion av litterära föreställningar om August Strindberg från 1880-tal till 1990-tal. Svenskläraren 2000 (44:1) s. 16
Open this publication in new window or tab >>Strindbergsbildens förvandlingar: Reproduktion och konstruktion av litterära föreställningar om August Strindberg från 1880-tal till 1990-tal
2000 (Swedish)In: Svenskläraren 2000 (44:1) s. 16Article in journal (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2000
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23845 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Ullström, S.-O. (1998). Kanon och litteratursyn i det moderna samhället?. Tors bok. Svenska med didaktisk inriktning, red. K. Adelmann, A-L Göransson, G. Rudvall, A.M. Ursing, s. 231-251
Open this publication in new window or tab >>Kanon och litteratursyn i det moderna samhället?
1998 (Swedish)In: Tors bok. Svenska med didaktisk inriktning, red. K. Adelmann, A-L Göransson, G. Rudvall, A.M. Ursing, s. 231-251Article in journal (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Lärarhögskolan i Malmö, 1998
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-20699 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Nilsson, N.-E. & Ullström, S.-O. (1998). Vygotskij i skolan?. Svenska i skolan. En tidskrift för kompetensutveckling i språk, litteratur och kultur i skolan 1998: 2, s. 47-51
Open this publication in new window or tab >>Vygotskij i skolan?
1998 (Swedish)In: Svenska i skolan. En tidskrift för kompetensutveckling i språk, litteratur och kultur i skolan 1998: 2, s. 47-51Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 1998
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-25588 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2016-08-15Bibliographically approved
Nilsson, N.-E. & Ullström, S.-O. (1997). Skolgrammatik i fokus: Om skolgrammatik i läromedel vid grundskola och gymnasieskola.
Open this publication in new window or tab >>Skolgrammatik i fokus: Om skolgrammatik i läromedel vid grundskola och gymnasieskola
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande arbetsrapport utgör en kritisk granskning av exempel på skolgrammatik i grundskolans högre klasser respektive gymnasieskolan. En utgångspunkt bildar skriften Grammatik på villovägar som utgavs för tio år sedan av Svenska språknämnden med Ulf Teleman som huvudredaktör. Anledningen var då en besvärande skillnad mellan skolan, i varje fall dess läromedel, och språkvetenskapen i deras respektive sätt att beskriva och analysera mänskligt språk.

I föreliggande rapport konstateras att bilden tio år senare tycks ha förändrats högst obetydligt. Utifrån punktvisa studier av några grammatiska företeelser i representativa läromedel för grundskolans högre årskurser och för gymnasiet belyser författarna hur skolgrammatikens språkbeskrivning är ofullständig eller felaktig och problematiserar samtidigt de föreställningar om skolgrammatikens allmänna nytta och förhållande till språkutvecklingen som inte minst skolelever i allmänhet är bärare av.

Avslutningsvis konstaterar författarna att de möjligheter för skolans elever att utveckla ett mer medvetet förhållningssätt till sitt skrivande som föreligger, ännu inte utnyttjats och hänvisar bl a till processorienterat skrivande samt textlingvistik och pragmatik

National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23571 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Ullström, S.-O. (1993). Lärarutbildning i en föränderlig omvärld: Karlstad 1843 - 1993. Karlstad: Utvecklingsrapport nr 93:1, Högskolan i Karlstad
Open this publication in new window or tab >>Lärarutbildning i en föränderlig omvärld: Karlstad 1843 - 1993
1993 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

När lärarutbildningen i Karlstad firar sitt 150-årsjubileum präglas svenskt högskoleväsende och lärarutbildning av genomgripande förändringar. Detta perspektiv bidrar till att Lärarutbildning i förändring främst vill spegla väsentliga sidor av den pedagogiska och didaktiska diskussion som visat sig betydelsefull vid lärarutbildningen inom Högskolan i Karlstad.

Flertalet medverkande artikelförfattare har en stark anknytning till lärarutbildningen i Karlstad och bidragen ger därför sammantaget en god bild av olika forskningsansatser inom det didaktiska fältet vid högskolan. Samtidigt dokumenteras också de lokala aspekterna på lärarutbildningens 150-åriga tradition i Karlstad liksom lärarutbildningens samspel med stadens kulturliv.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Utvecklingsrapport nr 93:1, Högskolan i Karlstad, 1993
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21197 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Schüllerqvist, L., Ullström, S.-O. & Johansson, R. (1991). En decentraliserad skola i utveckling: Minnesanteckningar från en forskarkonferens i Karlstad 9-10 januari 1991. Karlstad: Högskolan i Karlstad. Linjenämnden för lärarutbildning och Gruppen för skol- och barnomsorgsforskning vid Högskolan i Karlstad
Open this publication in new window or tab >>En decentraliserad skola i utveckling: Minnesanteckningar från en forskarkonferens i Karlstad 9-10 januari 1991
1991 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Högskolan i Karlstad. Linjenämnden för lärarutbildning och Gruppen för skol- och barnomsorgsforskning vid Högskolan i Karlstad, 1991
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18821 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications