Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Svanberg, Mikael, Filosofie doktorORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1608-6817
Publications (9 of 9) Show all publications
Svanberg, M. (2020). Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965-1980 (1ed.). Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965-1980
2020 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Nittonhundrasjuttiofyra års regeringsform föregicks av tjugo år av utredningar och följdes av ytterligare ett antal år av diskussioner. De sistnämnda gällde bland annat de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna, rättsväsendets roll i staten samt tronföljden. Vill man förstå Sveriges moderna politiska historia är författningsdebatten en bra utgångspunkt. I föreliggande bok analyserar historikern Mikael Svanberg författningsdebatten i skenet av partiledarnas behov att balansera mellan två olika krav: å ena sidan partimedlemmarnas vilja att genomföra ett politiskt program och å andra sidan deras önskan om att vinna val. Även om de politiska aktörerna under perioden 1965–1980 var präglade av dåtida strategier för att bedriva politik i ett jämförelsevis kargt medielandskap, är den grundläggande fråga som Svanberg diskuterar tidlös: Hur långt kan ledningen för ett parti sträcka sig för att erövra eller behålla den politiska makten? Boken bygger på stora mängder protokoll från dåtidens fyra stora partier, på utredningar, tidningar, dagböcker, memoarer och brev samt på intervjuer med några av dem som på nära håll bevittnade eller deltog i författningsfrågans beredning. Förklarande och populärvetenskapligt hållna avsnitt gör framställning tillgänglig för vem som helst med intresse för modern svensk historia och för hur Sveriges författning i praktiken kom till. Mikael Svanberg är universitetslektor i historia vid Karlstads universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2020. p. 509 Edition: 1
Keywords
statsskick, författning, grundlagar, regeringsform, republik, monarki, rättsrealism, naturrätt, tronföljd, åsiktsrepresentativitet, samtidshistoria, lagstiftning, statsrätt, partiforskning, riksdagen, fri- och rättigheter, socialdemokraterna, moderaterna
National Category
History and Archaeology
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-77398 (URN)9789171735928 (ISBN)
Note

Publicering har föregåtts av fackgranskning.

Kan beställas via: https://daidalos.se/component/virtuemart/partierna-och-demokratin-under-f%C3%B6rfattningsdebatten-1965-1980.htm?Itemid=181

Available from: 2020-04-02 Created: 2020-04-02 Last updated: 2020-04-06Bibliographically approved
(2019). Pedagogiska utvecklingsprojekt vid Karlstads universitet: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2017-2019. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Pedagogiska utvecklingsprojekt vid Karlstads universitet: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2017-2019
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är den femte rapporten i serien Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning från den Universitetspedagogiska enheten (UPE).

I föreliggande rapport kan du ta del av fem olika utvecklingsprojekt inom undervisning och examination vid Karlstads universitet. Projekten spänner över flera olika ämnen. Det handlar bland annat om hur didaktiklärare inom den korta lärarutbildningen (KUB) ser på sitt uppdrag, hur datorassistans för viss återkoppling kan avlasta lärare så att de kan ge studenter återkoppling med coachande funktion samt hur lärarstudenter reflekterar över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. Samtliga texter i rapporten är utvecklade utifrån projekt som presenterats vid enhetens universitetsgemensamma konferens under perioden 2017-2019.

Publicerade texter i rapportserien kan ligga till grund för pedagogisk meritering vid ansökan om att bli meriterad eller excellent inom undervisning och examination vid Karlstads universitet.

Den Universitetspedagogiska enheten kommer kontinuerligt att ge ut rapporter inom området undervisning och lärande där verksamma lärare och medarbetare delar med sig av erfarenheter från utvecklingsarbeten inom undervisning och examination.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2019. p. 140
Series
Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning: utgiven av Universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet ; 2019:1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75903 (URN)978-91-7867-072-7 (ISBN)978-91-7867-082-6 (ISBN)
Available from: 2019-12-11 Created: 2019-12-11 Last updated: 2020-01-16Bibliographically approved
Svanberg, M. (2018). Fler vägar till G: Hybridexamination med salsskrivning och duggor. In: Madelaine Johansson, Lena E. Johansson (Ed.), Studentaktiva lärande- och examinationsformer: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2017 (pp. 109-124). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Fler vägar till G: Hybridexamination med salsskrivning och duggor
2018 (Swedish)In: Studentaktiva lärande- och examinationsformer: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2017 / [ed] Madelaine Johansson, Lena E. Johansson, Karlstad: Karlstads universitet, 2018, p. 109-124Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Inslag av elektroniska spelelement inom högre utbildning har under 2000-talet vuxit fram som en effekt av målsättningen att med bibehållen genomströmning möta behovet av flexibelt upplagda utbildningar bland en stor och växande grupp studenter, som dels påbörjar universitetsutbildning med en varierande grad av studievana och studiemotivation, dels alla vuxit upp under den digitala tidsåldern.

Syftet med spelifieringen, som termen lyder, är att med spelliknande inslag under utbildningen hjälpa studenten att internalisera yttre motivatorer för att fullfölja studierna. Litteraturen på området vittnar dock om åtskilliga lösningar som haft en oklar eller utebliven effekt på studieresultaten.

I artikeln redovisas de bedömda effekterna av ett spelinslag, använt under sammanlagt åtta år inom ramen för författarens egen undervisning i historia på grundnivå. Genom att kombinera en traditionell salsskrivning med möjligheten att innan skrivningen erhålla ett begränsat antal poäng från några frivilliga övningar, kallade duggor, har utvecklats en examinationsform kallad hybridexamination. Poängen från duggorna, som ansluter till kursinnehållet med en växande grad av komplexitet, adderas till poängsumman från salsskrivningen.

En undersökning av resultatet från fyra av de tentamenstillfällen inför vilka duggor kunde lämnas in, indikerar att studenter som lämnade in många eller alla duggor, vid tre av tillfällena presterade väsentligt bättre på salsskrivningen än studenter som lämnade in få eller inga duggor, bonuspoängen från duggorna oräknad. Resultatet tolkas som att arbetet med duggorna indirekt ökar förtrogenheten med kursinnehållet i sin helhet. Även om resultatets signifikans inte har fastställts, uppmuntrar det till fortsatt utveckling av konceptet hybridexamination i nya utbildningsmiljöer.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
Series
Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning: utgiven av Universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet ; 2018:1
Keywords
historiedidaktik, hybridexamination, duggor, universitetspedagogik
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74874 (URN)978-91-7063-869-5 (ISBN)978-91-7063-964-7 (ISBN)
Available from: 2019-09-27 Created: 2019-09-27 Last updated: 2019-11-07Bibliographically approved
Svanberg, M. (2014). Vem vet bäst?: Demokratidebatten inför kommunreformen 1969. In: Christer Ahlberger & Martin Åberg (Ed.), Makt och missnöje: Sockenidentitet och lokalpolitik 1970-2010 (pp. 41-66). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Vem vet bäst?: Demokratidebatten inför kommunreformen 1969
2014 (Swedish)In: Makt och missnöje: Sockenidentitet och lokalpolitik 1970-2010 / [ed] Christer Ahlberger & Martin Åberg, Lund: Nordic Academic Press, 2014, p. 41-66Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Uppsatsen är en analys av argumentationen inför kommunindelningsreformen 1969, i synnerhet den i förarbetena och de båda kammardebatterna. Medan de flesta socialdemokrater, med kommunikationsministern Svante Lundkvist i spetsen, hävdade att frågan om kommunindelning skulle avgöras av en nationell politisk majoritet i riksdagen, argumenterade de borgerliga riksdagsledamöterna för att frågan skulle avgöras lokalt i respektive kommun. Skulle en nationell majoritet kunna tvinga en kommun att slås samman med en annan kommun mot dess uttalade vilja, eller skulle en enskild kommun ges vetorätt att i praktiken hindra omkringliggande kommuner från att gå samman? Erfarenheten av debatten visar att hänsynslöshet från någondera sidan vid politiska beslut i svåra dilemman kan leda till svårläkta sår.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2014
Keywords
Demokrati, kommunreform, indelningsreform, kommunindelning, 1960-talet, rättsrealism, socialdemokraterna, Svante Lundkvist
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34660 (URN)978-91-87675-12-6 (ISBN)
Available from: 2014-11-28 Created: 2014-11-28 Last updated: 2015-02-27Bibliographically approved
Svanberg, M. (2013). Demokratisyner på kollisionskurs: Debatten inför författningsreformen 1974. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Demokratisyner på kollisionskurs: Debatten inför författningsreformen 1974
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten är en empirisk studie av den pressdebatt som föregick riksdagsbeslutet om det vilande förslaget till ny regeringsform i februari 1974. Mot företrädare för de fyra största riksdagspartierna stod representanter för ideella organisationer, allmänheten och enstaka politiker. Medan de förra hävdade att författningsreformen i huvudsak var en kodifiering av praxis, hävdade motståndarna att reformen gav regeringen verktyg att inskränka de medborgerliga fri- och rättigheterna samt att den försvagade monarkin eftersom den lämnade statschefen nästan helt utan lagfästa arbetsuppgifter. Medan flera av reformens motståndare ville ha en folkomröstning om grundlagsförslaget, hävdade reformens anhängare att förslaget var alltför komplicerat för allmänheten att ta ställning till i en folkomröstning och att resultatet av en sådan skulle vara svårt att tolka. Debatten röjer tydliga skillnader i synen på den representativa demokratin i de båda lägren. De motståndare som kom till uttryck i debatten argumenterade konsekvent från en naturrättsligt grundad rättsuppfattning medan reformens anhängare från ett rättsrealistiskt perspektiv hävdade att demokratiskt valda politiker hade mandat att fatta vilka beslut som helst och att kritik av den uppfattningen var angrepp på den representativa demokratin. Skälet till att att författningsfrågan alls aktualiserades och hölls vid liv under så många år förefaller vara att den socialdemokratiska partiledningen med hjälp av de tre borgerliga partierna under lång tid försökte balansera de radikala partiaktivisterna inom det egna partiet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 96
Series
Politiska och historiska studier ; 2013:1
Keywords
rättsrealism, regeringsform, konstitution, samtidshistoria, Sverige, 1970-talet, republik, monarki
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30594 (URN)978-91-7063-530-4 (ISBN)
Note

Rapporten är en fristående fortsättning på en tidigare publicerad rapport av samme författare: Svanberg, Mikael; Den svenska revolutionen. Några frågor kring tiden när Sverige blev ”en form av republik”. Karlstads universitet, Karlstad, 2010. (Politiska och historiska studier; 2010:1). Alla resultat får betraktas som preliminära.

Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-06Bibliographically approved
Svanberg, M. (2010). Den svenska revolutionen: Några frågor kring tiden när Sverige blev ”en form av republik”. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Den svenska revolutionen: Några frågor kring tiden när Sverige blev ”en form av republik”
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten är en förstudie till ett planerat projekt om författningsfrågans utveckling i Sverige 1950-1980. Ett under 1950-talet påbörjat arbete med att reformera 1809 års regeringsform övergick efterhand i allt mer radikala krav från delar av det politiska etablissemanget på en total nyskrivning av hela den svenska författningen. Detta ledde bland annat fram till införandet av 1974 års regeringsform som gjorde Sverige till republik i allt utom till namnet trots ett omvittnat folkligt ointresse för hela författningsfrågan. Här undersöks huvuddragen i den politiska process inom framförallt det socialdemokratiska partiet som gjorde denna utveckling möjlig. Resultaten indikerar att socialdemokraternas omsvängning i författningsfrågan skedde relativt hastigt, att det inom partiet främst var unga intellektuella som drev frågan samtidigt som partiledaren Tage Erlander gjorde vad han kunde för att minimera det politiska inflytandet från den republikanska falangen, delvis i samverkan med de borgerliga partierna.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2010. p. 76
Series
Politiska och historiska studier ; 2010:1
Keywords
Författningsfrågan, konstitution, regeringsform, monarki, republik, SAP, socialdemokraterna, Tage Erlander
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-5605 (URN)978-91-7063-301-0  (ISBN)
Available from: 2010-05-31 Created: 2010-04-29 Last updated: 2015-01-29Bibliographically approved
Svanberg, M. (2001). Kursinformation inom den akademiska grundutbildningen. In: Berit Bylund (Ed.), Lärares liv - vision och verklighet. Universitetspedagogisk konferens i Umeå 15-16 februari 2001. Konferensrapport: . Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Kursinformation inom den akademiska grundutbildningen
2001 (Swedish)In: Lärares liv - vision och verklighet. Universitetspedagogisk konferens i Umeå 15-16 februari 2001. Konferensrapport / [ed] Berit Bylund, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet , 2001Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet, 2001
Keywords
högskolepedagogik, universitetspedagogik, kursinformation, examination, undervisning
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-20872 (URN)
Note

Distrubution: Universitetspedagogiskt centrum,, Johan Bures väg 14,, Umeå universitet,, 901 87 Umeå,, 090 - 786 50 00

Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2015-01-29
Svanberg, M. (2000). Nätverksbyggandets förutsättningar: Social mobilitet bland företagare, deras fäder och barn i 1800-talets Sundsvall. In: Tomas Nilson (Ed.), Att synliggöra det osynliga. Sex uppsatser om socialt handlande och sociala nätverk. (Modern Historiska Studier från Göteborg): . Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 1
Open this publication in new window or tab >>Nätverksbyggandets förutsättningar: Social mobilitet bland företagare, deras fäder och barn i 1800-talets Sundsvall
2000 (Swedish)In: Att synliggöra det osynliga. Sex uppsatser om socialt handlande och sociala nätverk. (Modern Historiska Studier från Göteborg) / [ed] Tomas Nilson, Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet , 2000, Vol. 1Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 2000
Keywords
19th century, Sweden, Sundsvall, entrepreneurs, freedom of trade, social mobility, marriage patterns, voluntary associations, cultural capital, 1800-talet, Sverige, företagare, näringsfrihet, social mobilitet, giftermålsmönster, folkrörelser, kulturellt kapital
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21941 (URN)9188614328 (ISBN)
Note

Distrubution: Institutionen för historiska studier,, Göteborgs universitet,, Box 200,, 405 30 Göteborg,, 031 - 786 00 00

Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2015-01-29
Svanberg, M. (1999). Företagsamhet föder framgång: Yrkeskarriärer och sociala nätverk bland företagarna i Sundsvall 1850-1900. (Doctoral dissertation). Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Företagsamhet föder framgång: Yrkeskarriärer och sociala nätverk bland företagarna i Sundsvall 1850-1900
1999 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

The present dissertation deals with the factors influencing the professional careers of mer-chants and craftsmen working in the Swedish town of Sundsvall between 1850 and 1900. The most important hypotheses are: To what degree did social origins influence an entre-preneur's opportunities for running his business? How many of the children of these busi-nessmen assumed and maintained their parents' social status upon attaining adulthood? What significance did the entrepreneur's spouse have for his business activities? To what degree were his economic activities influenced by joining local voluntary associations? By combining data culled from the parish registers of the Swedish Lutheran Church, the poll tax registers and the primary source material for national trade statistics, the author has been able to identify the individuals who worked as entrepreneurs in Sundsvall during the period under investigation, what they paid in business income tax each year, the profes-sional titles they possessed and the places in which they and their relatives resided during their lifetimes. The results show that the majority of the most successful younger entrepreneurs active in the town before the introduction of freedom of trade in Sweden in the year 1864 were mostly immigrants from other parts of the country, who had furthermore come from rela-tively modest backgrounds. However, the social and geographic origins of these entrepre-neur's wives has proven to be of central significance to the success of the business, in in-stances where she had been raised in a business family from Sundsvall. The professional skill of the entrepreneur together with his wife's familiarity with the town, in all likelihood also combined with her inherited cultural capital, contributed to creating a demand from the local populace for the goods or services sold by the company

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 1999
Series
Forskningsrapporter från Institutionen för historiska studier vid Umeå universitet, ISSN 14044153
Keywords
19th century, Sweden, Sundsvall, entrepreneurs, freedom of trade, social mobility, marriage patterns, voluntary associations, cultural capital, 1800-talet, Sverige, företagare, näringsfrihet, social mobilitet, giftermålsmönster, folkrörelser, kulturellt kapital
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19623 (URN)9171917276 (ISBN)
Note

Distrubution: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet,, 901 87 Umeå, 090-786 50 00

Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2015-01-29
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1608-6817

Search in DiVA

Show all publications