1 - 2 av 2
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
 • Disputation: 2017-02-24 10:15 Sjöströmsalen 1B309, 651 88 Karlstad
  Schneider, Lea Dominique
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Conservation ecology of the thick-shelled river mussel Unio crassus : The importance of parasite-host interactions2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Många sötvattenmusslor har en komplex livscykel där larverna (glochidier) under sin utveckling till frilevande musslor parasiterar på gälarna hos lämpliga värdfiskar. Flera av våra musslor, såsom den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus), är globalt hotade och för att kunna bevara och förvalta dessa arter på bästa sätt behöver vi lära oss mer om deras ekologi och samspelet mellan musslan och dess värdfiskar. Avsaknaden av värdfiskar innebär förmodligen en stor begränsning för rekryteringen av juvenila musslor, men det finns trots detta en begränsad kunskap om hur artsammansättningen i fisksamhället och dess tillgänglighet påverkar musselpopulationer. 

  Min avhandling undersöker olika aspekter av interaktioner mellan U. crassus och dess värdfiskar, som hur värdfisksamhällen och fiskarters värdlämplighet påverkar musslans reproduktionspotential. Jag har även studerat hur tätheter av olika fiskarter och vuxna musslor påverkar rekryteringen, eventuella evolutionära anpassningar samt om en förhöjd temperatur skulle kunna påverka interaktionen mellan U. crassus och dess värdfiskar.

  Resultaten visar att U. crassus är en generalist som parasiterar på en mängd olika fiskarter. Jag fann dock en stor variation i dominerande fiskarter och lämpliga värdar mellan olika åar, vilket påverkade reproduktionspotentialen hos musslorna mer än vad tätheten vuxna musslor som deltog i reproduktionen gjorde. Som ekologiskt viktiga värdar fanns således både särskilt lämpliga, primära värdarter, men också mindre lämpliga arter som förekom i höga tätheter. Ingen tydlig lokal anpassning kunde observeras, och fiskens närvaro påverkade inte tidpunkten för när de vuxna musslorna släppte sina glochidielarver. Däremot fann jag att temperaturen spelade en viktig roll för musslans reproduktion, där ökad temperatur föreslås ha negativa effekter på interaktionen mellan musslan och dess värdfiskar.

  Avhandlingen visar på vikten av att studera interaktioner mellan den tjockskaliga målarmusslan och dess värdar på lokal skala för att bättre kunna identifiera och prioritera viktiga naturvårdsåtgärder.

 • Disputation: 2017-02-24 13:00 9c 203, Karlstad
  Duek, Susanne
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Med andra ord: Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna avhandling studeras litteracitetspraktiker hos en grupp nyanlända barn i åldrar mellan fyra och tio år. Det specifika för barnen är att deras föräldrar inte har någon eller endast en kort skolbakgrund från ursprungslandet. Under ett års tid har barnen följts i förskolan eller skolan samt i hemmet. Deras föräldrar och lärare har också intervjuats. Avhandlingens syfte är att skapa förståelse för hur samspelet runt barnens språkande ter sig samt vilka förutsättningar och villkor som råder för detta samspel.

  Studien visar hur barnen skapar kontinuitet mellan hemmet och skolan, trots att deras tidigare erfarenheter och modersmål har en ytterst perifer plats i skolans och förskolans litteracitetspraktiker och trots att kommunikationen mellan skolan/förskolan och hemmet haltar. Barnen och deras föräldrar strävar efter att anpassa sig till de svenskspråkiga och monokulturella normer som skolans och förskolans litteracitetspraktiker vilar på.

  Avhandlingens bidrag är att öka kunskapen om hur nyanlända barn, och i synnerhet barn till föräldrar utan eller med endast kort skolbakgrund, bättre kan tas emot i skolan och förskolan.